Oddział nr 9 GŁOGÓW

opublikowano 20-04-2017 11:11

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie
Oddział Terenowy nr 9 w Głogowie
Siedziba OT 9:  

REGON: 320335046-00105

Uwaga!
Zarząd OIGOSK
Uchwałą nr 02/20161210 z 10 grudnia 2016 na podstawie art.18 ust.11 statutu z powodu nie spełniania wymogu minimalnej liczebności z dniem 31 marca 2017 rozwiązał Oddział Terenowy nr 9 w Głogowie
tekst uchwały tutaj

 


 

W związku z osiągnięciem wymaganej minimalnej liczebności członków (15) -  Zarząd OIGOSK  uchwałą z 05.03.2010 na podstawie art.31 ust.2 w związku z art.18 ust.11 statutu powołał Oddział Terenowy nr 9 w Głogowie.

Zasięg terytorialny oddziału nr.9 obejmuje region aglomeracji miejskich Głogowa, Leszna i okolic.

ZARZĄD OT 9 Głogów  od 14.02.2014   

     
1   PREZES      

 

Edmund Zarzycki 2.  wiceprezes 

Dariusz Kluska

 3. sekretarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głogów,   dnia 13. 01. 2015 r.

PROTOKÓŁ ZEBRANIA CZŁONKÓW OT-9 Głogów OIGOSK z/s w Koszalinie

Dnia 13 stycznia 2015r. o godz.18:30 rozpoczęło się Zebranie Członków OT-9 Głogów OIGOSK .

Udział w zebraniu wzięli członkowie:

 1. Edmund Zarzycki – Ośrodek Szkolenia Motorowego
 2. Dariusz Kluska – Nauka Jazdy „Darek” s.c.
 3. Henryk Mordzak – Prywatna Nauka Jazdy
 4. Andrzej Reubenbauer – OSK „Auto Szkoła”
 5. Grzegorz Kuźmin – Nauka Jazdy „Goman”
 6. Ewa Zarzycka - Kursy Nauki Jazdy
 7. Maciej Suski – Szkolenie Kierowców Suski Maciej
 • oraz kandydaci na członków kol: Krzysztof Charewicz i Leszek Swojnóg

Zebranie otworzył i powitał członków prezes OT-9 Edmund Zarzycki.

Na początku wybrano przewodniczącego zebrania oraz sekretarza.

Po wyborze na przewodniczącego zebrania Edmunda Zarzyckiego przedstawił on do zaakceptowania następujący porządek zebrania:

1.Prezentacja nowych członków OT-9

2. Sprawozdanie z działalności za rok 2014

3. Ocena współpracy z WORD-em

4. Składki członkowskie

5. Dyskusja i wolne wnioski

6. Zamknięcie zebrania.

Plan zebrania został przez wszystkich członków jednogłośnie zaakceptowany.

Ad.1.

Deklaracje nowych członków oddziału złożyli Krzysztof Charewicz i Leszek Swojnóg.
Natomiast trzech członków z rozwiązanego oddziału w Zielonej Górze (Włodzimierz Konieczny 64-120 Krzemieniewo oraz Agnieszka Korczak i Tomasz Mały z Jeleniej G.) zostali z dniem 1 stycznia 2015 ewidencyjnie przypisani do OT9.

Ad.2.

Następnie prezes przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału OT-9 w roku 2014.

Ad.3.

Współpracę z otwartym w listopadzie 2014 r. filią WORD Jelenia Góra w Głogowie oceniono na bardzo dobrą.

Ad.4.

Prezes przedstawił stan składek członkowskich – suma na koncie OT-9 7500 PLN (1500 PLN z Zielonej Góry)

Ad.5.

Prezes przedstawił stanowisko Stowarzyszeń i Federacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców w całym kraju na temat ustalenia ceny minimalnej za godzinę szkolenia praktycznego na prawo jazdy.

Zaproponowano zorganizowanie spotkania integracyjnego dla członków OT - 9 dnia 7 lutego 2015r.

Ad.6.

Na tym zebranie zakończono

Sekretarz Zebrania – protokolant :                 Przewodniczący Zebrania :

Maciej SUSKI                                                       Edmund ZARZYCKI

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Staraniem zarządu OT9 oraz prezesa Stencla w dniu 25 października 2014r w Głogowie  przy ul. Folwarcznej 55 / miejsce egzaminowania WORD Jelenia Góra / we współpracy z OSKsdw "ASIMA" Maciej Perek Leszno odbyły się zajęcia teoretyczne w ramach corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.

W  warsztatach uczestniczyło prawie 30 instruktorów, a zajęcia prowadzili:
psycholog transportu;

egzaminator nadzorujący WORD DJ;

Roman Stencel - certyfikat ITS A/002/14;

Waldemar Pietraszewski - instruktor techniki jazdy

W pełni zrealizowano program szkolenia, a uczestnicy z satysfakcją wypowiadali się i wysoko oceniali merytoryczność wykładów oraz prezentacji.

 

 

 

 

 

 

autor fot. R. Stencel


Protokół Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków OT-9 Głogów OIGOSK z/s w Koszalinie

W oparciu o Statut Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie w hotelu „Interferie” w Głogowie dnia 14 lutego 2014 r. o godz.16:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków OT-9 Głogów OIGOSK .

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Edmund Zarzycki – Ośrodek Szkolenia Motorowego
 2. Dariusz Kluska – Nauka Jazdy „Darek” s.c.
 3. Henryk Mordzak – Prywatna Nauka Jazdy
 4. Andrzej Reubenbauer – OSK „Auto Szkoła”
 5. Grzegorz Kuźmin – Nauka Jazdy „Goman”
 6. Ewa Zarzycka - Kursy Nauki Jazdy
 7. Maciej Suski – Szkolenie Kierowców Suski Maciej

Zebranie otworzył dotychczasowy prezes Edmund Zarzycki i przedstawił plan WZC OT-9:

1. Powitanie

2. Wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Sprawozdanie z działalności OT-9 – prezes

4. Sprawozdanie finansowe – skarbnik

5. Wybory Zarządu OT-9 w związku z upływem czteroletniej kadencji

6. Wybory Delegata OT9 na zjazd Delegatów OIGOSK w maju 2014r

7. Dyskusja i wnioski

8. Zamknięcie zebrania.

Plan zebrania został przez wszystkich członków jednogłośnie zaakceptowany.

W trybie „aklamacji” przyjęto, że przewodniczącym zebrania zostanie Edmund Zarzycki, a sekretarzem Maciej Suski, a do Komisji Wyborczej wybrano Kol Andrzeja Reubenbauera i Henryka Mordzaka.

Następnie dotychczasowy prezes OT-9 Edmund Zarzycki przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności oddziału terenowego w Głogowie, a później skarbnik Henryk Mordzak przedstawił sprawozdanie finansowe .

Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do wyborów nowego Zarządu OT-9.

Na prezesa OT-9 zgłoszono dwie kandydatury:

 1. Edmund Zarzycki
 2. Dariusz Kluska

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja Wyborcza po podliczeniu głosów przedstawiła, że w wyniku tajnego głosowania prezesem został wybrany Edmund Zarzycki, który zdobył 6 głosów. Dariusz Kluska zdobył 1 głos. Dariusz Kluska został wybrany v-ce prezesem OT-9. Następnie członkowie OT-9 wybrali Macieja Suskiego na sekretarza oddziału. 6 głosami za przy 1 nieważnym.

Po wyborach Zarządu OT-9 Głogów OIGOSK z/s w Koszalinie przystąpiono do wyborów delegata na zjazd OIGOSK. Jednogłośnie delegatem został wybrany Dariusz Kluska.

Następnie otwarto dyskusję i wolne wnioski.

Na zakończenie zebrania wszystkie karty do głosowania zostały zniszczone .

Na tym protokół zakończono, spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach a prawdziwość tekstów zawartych w niniejszym protokole potwierdzają poniższe podpisy :

Sekretarz Zebrania – protokolant:                 Przewodniczący Zebrania:

Maciej SUSKI                                              Edmund ZARZYCKI
 

Głogów, 14.03.2013
PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków  OT-9  w  Głogowie

Prezes Edmund Zarzycki przywitał uczestników i otworzył zebranie.     

Wybór Prezydium zebrania- zgłoszono 3 kandydatów Zarzycki, Kuźmin, Mordzak
w/w kandydatów do prezydium zebrania zaakceptowano jednogłośnie 
Edmund Zarzycki – przewodniczący
Grzegorz Kuźmin – sekretarz
Henryk Mordzak – członek

Przewodniczącym zebrania przedstawił proponowany niżej porządek zebrania, który został zaakceptowany przez uczestników zabrania jednogłośnie.
1.Sprawozdanie zarządu OT-9 z działalności w 2012 roku – prezes OT- 9
2. Sprawozdanie skarbnika OT-9 za 2012 rok.
3. Wybór delegatów OT-9 na  Walne Zebranie Delegatów  OIGOSK w Łysomicach (05.04.2013)
4. Rezygnacja z funkcji sekretarza OT-9 Romana Polnego - wybór nowego.
5. Rozliczenie naklejek organizacyjnych i znaczków
6. Omówienie sprawy interpretacji przez Starostwa terminów egzaminów wewnętrznych
7. Poparcie pikiety protestacyjnej środowisk OSK w Zielonej Górze
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.
 
Ad.1. Prezes OT-9 Edmund Zarzycki przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2012 (zał.1.)
Ad.2. Skarbnik OT-9 Henryk Mordzak przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2012
Ad.3. Wybrano Delegatów na Zebranie Delegatów OIGOSK 05.04.2013 w Łysomicach.
• Dariusz Kluska

Ad.4. Sekretarz OT-9 Roman Polny złożył oficjalną rezygnacje z funkcji sekretarza.
Wobec powyższego zaszła potrzeba wyboru nowego sekretarza OT-9. 
Funkcję tą zaproponowano koledze Maciejowi Suskiemu . Maciej Suski wyraził zgodę. 
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie  8 głosami został wybrany sekretarzem OT-9 w Głogowie.

Ad.5. Sprzedano 6 naklejek organizacyjnych na samochody OSK.

Ad.6. Poruszono sprawę różnego interpretowania przez Starostwa zapisu o terminie przeprowadzania egzaminu wewnętrznego – po zakończeniu szkolenia teoretycznego przed szkoleniem praktycznym i na koniec kursu po zakończeniu wszystkich zajęć.

Ad. 7. Rozdano ulotki zachęcające do pikiety protestacyjnej środowiska OSK i innych pokrzywdzonych przez ustawę o kierujących pojazdami, która odbędzie się przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze w dniu 21 marca 2013 r.
 Postanowiono w miarę możliwości o czynnym poparciu pikiety przez członków OT-9.

Ad.8. Omówiono sprawę rezygnacji z prenumeraty miesięcznika „Szkoła Jazdy” podjętej przez Zarząd OIG OSK. Poruszono sprawy:
 - profilu kandydata na kierowcę
- obieg dokumentacji (PKK) Starostwo Powiatowe – kandydat na kierowcę – OSK
- system teleinformatyczny Starostwo Powiatowe – OSK

Ad.9. Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim zebranym i zakończył zebranie.

                                                                                               Grzegorz Kuźmin – sekretarz

                                                                                               Edmund Zarzycki – przewodniczący         


  

 

 

Głogów 24.05.2012
Protokół

Z zebrania członków OIGOSK Oddziału Terenowego nr. 9 w Głogowie w dniu 24 maja 2012 roku.
 Zebranie otworzył i powitał zaproszonych gości prezes OT Edmund Zarzycki
Na zebranie została zaproszona Pani Adrianna Wernik reprezentująca  Deutsche Bank o/ w Głogowie. 
Następnie prezes przedstawił do zaakceptowania następujący porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników oraz zaproszonych gości
2. Sprawozdanie z Walnego Zebrania OIGOSK w Łysomicach w 14 kwietnia 2012 roku
3. Dyscyplina opłacania składek członkowskich 
4. Wręczenie wyróżnienia koledze Andrzejowi Reubenbauerowi  (nieobecny w Łysomicach) 
5. Wystąpienie przedstawiciela Deutsche Bank Pani Adrianny Wernik
6. Omówienie wspólnego wniosku czterech organizacji środowiska OSK do MTBiGM w sprawie zmian w ustawie w szkoleniu i egzaminowaniu 
7. Dyskusja i wolne wnioski 
8. Zakończenie zebrania.
Porządek zabrania został zaakceptowany jednogłośnie

 

2. Sprawozdanie z Walnego Zebrania OIGOSK w Łysomicach, które odbyło się w dniu 14.04.2012 przedstawił prezes Edmund Zarzycki. Zebranie było uroczyste, OIGOSK obchodziła pięciolecie swego istnienia wielu członków otrzymało wyróżnienia i nagrody za swoją społeczną pracę na rzecz OIGOSK. Podjęto także wiele uchwał związanych z dalsza  działalnością OIGOSK.

3. Skarbnik OT9 Henryk Mordzak przedstawił stan opłacania składek członkowskich, które nie są wpłacane regularnie i terminowo. Trzech członów OT9 zobowiązano do natychmiastowego uregulowania zaległości.

4. Prezes OT9 Edmund Zarzycki wręczył koledze Andrzejowi Reubenbauerowi  wyróżnienie przyznane z okazji jubileuszu pięciolecia OIGOSK za całokształt pracy w szkoleniu kandydatów na kierowców 

5. Zaproszona na zebranie OT9 w Głogowie Pani Adrianna Wernik reprezentująca Deutsche Bank oddział w Głogowie przedstawiła oferty współpracy z ośrodkami szkolenia kierowców w sprawie lokat bankowych oraz kredytów.

6. Prezes Edmund Zarzycki omówił wspólny wniosek czterech organizacji OSK do MTBiGM w sprawie zmian w ustawie o szkoleniu i egzaminowaniu szczególnie podkreślając to, że pierwszy raz prezesi czterech organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia w Polsce podpisali się pod wspólnym pismem.

7. W dyskusji Pani Adrianna Wernik jeszcze raz zaprosiła wszystkich do współpracy z Deutsche Bank oddział w Głogowie. 
Członkowie OT wyrazili pełen podziw ze współpracy głównych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia w Polsce. 
Omówiono problem przyszłościowej zmiany samochodów w WORD Legnica i wiążącej się z tym wymiany pojazdów szkoleniowych w ośrodkach szkolenia kierowców pow. Głogowskiego 

8. Na tym zebranie zakończono

 

Prezes Edmund Zarzycki

 


 

Głogów 07.03.2012

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków  OT-9  w  Głogowie

Prezes Edmund Zarzycki przywitał uczestników i otworzył zebranie.     
Wybór Prezydium zebrania- zgłoszono 3 kandydatów Zarzycki, Kuźmin, Mordzak
w/w kandydatów do prezydium zebrania zaakceptowano jednogłośnie 
Edmund Zarzycki – przewodniczący
Grzegorz Kuźmin – sekretarz
Henryk Mordzak – członek

Przewodniczącym zebrania przedstawił proponowany niżej porządek zebrania, który został zaakceptowany przez uczestników zabrania jednogłośnie.

1. Sprawozdanie zarządu OT-9 z działalności w 2011 roku.
2  Sprawozdanie skarbnika OT-9 za 2011 rok.
3. Wybór komisji wyborczej.
4. Komunikat Komisji Wyborczej o zdolności podejmowania uchwał (tzw. quorum)
5. Wybór delegatów OT-9 na V Walne Zebranie Delegatów  OIGOSK w Łysomicach (14.04.2012) 
6. Omówienie projektu Ministra Gowina o deregulacji niektórych zawodów (m. in. egzaminatorów i instruktorów).
7. Terminowe opłacanie składek członkowskich.
8. Rezygnacja z funkcji sekretarza OT-9 Grzegorza Kuźmina- wybór nowego.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

Ad.1   Wiceprezes OT-9 Dariusz Kluska przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2011.
 
Ad.2   Skarbnik OT-9 Henryk Mordzak przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2011
 
Ad.3   Wybór Komisji Wyborczej- zgłoszono trzy osoby:
• Ewa Zarzycka
• Tomasz Ostrowski
• Roman Polny
w/w kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w następującym składzie:
Tomasz Ostrowski - przewodniczący
Ewa Zarzycka - członek
Roman Polny – członek
 
Ad.4   Komisja stwierdziła quorum, tym samym zdolność do podejmowania uchwał.
Aktualnie OT9 liczy 11 członków zwyczajnych, lista obecności wskazuje obecność 9 członków zwyczajnych
 
AD.5  Wybrano Delegatów na Zebranie Delegatów OIGOSK 14.04.2012 w Łysomicach.
• Dariusz Kluska
• Tomasz Ostrowski

Ad.6   Henryk Mordzak omówił projekt Ministra Sprawiedliwości Gowina w sprawie deregulacji niektórych zawodów szczególnie instruktora i egzaminatora. Nadmienił, że obniżenie wymogów odnośnie wykształcenia i obniżenie czasu posiadania prawa jazdy spowoduje nadmierna ilość osób w tych zawodach i dojdziemy do punktu że tak jak w piosence „Śpiewać (Uczyć, Egzaminować) każdy może jeden lepiej drugi gorzej”. Czy tego chcemy?

Ad.7   Edmund Zarzycki stwierdził że kolega Zając nie płacąc składek członkowskich zachowuje się tak jak by nie rozumiał deklaracji którą podpisał wstępując do OIGOSK. Ostateczny termin uregulowanie zaległości wyznaczył na 31.03.2012. Po tym terminie zostanie złożony wniosek o skreślenie kolegi Zająca z listy członków OIGOSK.

Ad.8   Sekretarz OT-9 Grzegorz Kuźmin złożył oficjalną rezygnacje z funkcji sekretarza.
Wobec powyższego zaszła potrzeba wyboru nowego sekretarza OT-9. 
Funkcję tą zaproponowano koledze Romanowi Polnemu z OSK „Pirat”. Roman Polny wyraził zgodę. 
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie  9 głosami został wybrany sekretarzem OT-9 w Głogowie.

Ad.9   W dyskusji zaproponowano aby po Zebraniu Delegatów w Łysomicach zorganizować zebranie OT-9 w Głogowie.

Ad.10 Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim zebranym i zakończył zebranie.

Sekretarz zebrania                    Przewodniczący zebrania
Grzegorz Kuźmin                       Edmund Zarzycki


PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
PROTOKÓŁ z obrad w dniu 17.02.2010r WALNEGO ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO OT Głogów OIGOSK z/s w Koszalinie .


   W oparciu o Statut Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, w lokalu  Ośrodka Szkolenia  Kierowców „Mordzak” ( Henryk Mordzak) w Głogowie przy  ul. Garncarskiej 1, dnia 17 lutego 2010 r. o godz. 18,00 - rozpoczęło się pierwsze założycielskie Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego nr 9 w Głogowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

   Udział w zebraniu wzięli założyciele OIGOSK z Głogowa będącymi członkami OIGOSK w Oddziale Terenowym nr 7 w Zielonej Górze, zaproszony gość – Waldemar PIETRASZEWSKI wiceprezes OIGOSK  z/s w Koszalinie oraz osoby reprezentujące podmioty gospodarcze w Głogowie:
Członkowie Zwyczajni OIGOSK
1- Edmund ZARZYCKI –Ośrodek Szkolenia Motorowego
2- Dariusz KLUSKA – Nauka Jazdy „DAREK” s.c
3- Andrzej REUEBENBAUER – OSK „Auto Szkoła”
4 - Krzysztof  MARUŃCZAK – Nauka Jazdy DUET” s.c - 
5- Jarosław HŁADCZUK – PHU Nauka Jazdy
6- Grzegorz KUŹMIN – Nauka Jazdy „GOMAN” 
     osoby reprezentujące OSK:
7- Henryk MORDZAK – Prywatna Nauka Jazdy 
8- Rafał DUDEK – Nauka Jazdy „DUDEK” s.c
9- Edyta HYŻY – Babska Akademia Szkoły Jazdy
10-Roman POLNY – OSK Szkoła Dobrej Jazdy „PIRAT”
11- Tomasz OSTROWSKI – Szkoła Nauki Jazdy
12- Maciej SUSKI – Szkolenie Kierowców
13- Ewa Zarzycka – Kursy Nauki Jazdy
14- Krzysztof ZAJĄC – OSK „GBIORCZYK”  
15- Wojciech WOJTALIK - OSK „WOJTALIK” 
16- Stanisław MRÓZ – Nauka Jazdy „auto Moto Szkoła
17- Zenon ZEGAR – „Kursy Nauki Jazdy”
18- Stanisław NAUMAN – Nauka Jazdy „NAUMAN”
19- Tomasz PRĘDA „BENZO”
20- Mirosław SŁOWIK – Dobra Szkoła Nauki Jazdy „LARGO”
21- Adam STEFAŃSKI – Nauka Jazdy „AR”

I.  Zebranie otworzył Edmund ZARZYCKI – inicjator założenia Oddziału Terenowego nr 9 w GŁOGOWIE proponując wybór Prezydium Zebrania:
Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:
• Edmund ZARZYCKI
• Dariusz KLUSKA
II.  Po ogłoszeniu kandydatów przez uczestników w trybie „aklamacji” uznano, że w/w  kandydaci będą stanowić Prezydium Zebrania, które ukonstytuowało się następująco:
• Edmund ZARZYCKI - przewodniczący
• Dariusz KLUSKA – sekretarz
III.  Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad, który był dostarczony  wszystkim podmiotom gospodarczym z dwutygodniowym wyprzedzeniem:
1. Wystąpienie zaproszonego gościa – W. Pietraszewskiego
2. Złożenie deklaracji nowych kandydatów na Członków Zwyczajnych OIGOSK
3. Ukonstytuowanie zgodnie za statusem OIGOSK spełnienia wymogów quorum zebrania do podejmowania uchwał
4. Wybór władz Zarządu
5. Wybór lokalizacji władz zarządu OIGOSK nr 9 w Głogowie z/s w Koszalinie
6. dyskusja
IV.  Powyśszy porządek obrad został zaakceptowany w trybie „aklamacji” przez uczestników zebrania.
V.  Wystąpienie zaproszonego gościa Waldemara PIETRASZEWSKIEGO wiceprezesa OIGOSK z/s w Koszalinie
Tematem wystąpienia P. PIETRASZEWSKIEGO było przybliżenie zainteresowanym sposobu i zasad działania OIGOSK.
VI.  W między czasie zostały wydane deklaracje kandydatów na Członków Zwyczajnych OIGOSK.
Akces wstąpienia do OIGOSK  złożyło 9 podmiotów gospodarczych:
7- Henryk MORDZAK – Prywatna Nauka Jazdy 
8- Rafał DUDEK – Nauka Jazdy „DUDEK” s.c
9- Edyta HYŻY – Babska Akademia Szkoły Jazdy
10-Roman POLNY – OSK Szkoła Dobrej Jazdy”PIRAT”
11- Tomasz OSTROWSKI – Szkoła Nauki Jazdy
12- Maciej SUSKI – Szkolenie Kierowców
13- Ewa Zarzycka – Kursy Nauki Jazdy
14- Krzysztof ZAJĄC – OSK „GBIORCZYK”  
15- Wojciech WOJTALIK - OSK „WOJTALIK” 
co stanowi minimum aby powstał Oddział Terenowy nr 9 OIGOSK w Głogowie z/s w Koszalinie
VII.  W przerwie zebrania podziękowano wszystkim uczestnikom którzy wzięli udział w spotkaniu i poproszono o pozostanie na sali 15 podmiotów gospodarczych uprawnionych członków do głosowania i podejmowaniu uchwał. 
Na 15 uprawnionych członków do głosowania, obecnych na Walnym Zebraniu Założycielskim OIGOSK Oddziału Terenowego nr 9 w Głogowie z/s w Koszalinie jest 15 uprawnionych członków, co zgodnie ze statutem OIGOSK spełnia wymogi quorum i Zebranie jest prawomocne do podejmowania wiążących uchwał.

VIII.  Wybór Komisji  Wyborczej:
1.Zgłoszeni kandydaci :  
• Krzysztof MARUŃCZAK
• Maciej SUSKI
• Rafał DUDEK
2. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do powyższych Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej – przyjęto jednogłośnie
3. Każda ze zgłoszonych osób wyraziły zgodę na  kandydowanie
4. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie:
• Krzysztof MARUŃCZAK –przewodniczący (15 głosów)
• Maciej SUSKI – sekretarz (15 głosów)
• Rafał DUDEK – członek (15 głosów)
IX.  Komisja  Wyborcza po sprawdzeniu listy obecności oraz zgodność  wydanych mandatów z tożsamością członków  stwierdziła, że:
• Na 15 członków uprawnionych do głosowania obecnych jest 15 członków co stanowi 100% głosów
• Walne Zebranie Członków posiada wymagane quorum i jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
X.  Nie wniesiono żadnych wniosków dotyczących zmiany w porządku obrad. Powyższe poddano więc pod głosowanie i stosunkiem głosów: 15 za przyjęto porządek  obrad.
XI.  Wybór władz zarządu Oddziału Terenowego nr 9 OIGOSK w Głogowie z/s w Koszalinie:
1. Zgłoszono kandydatury do zarządu:
• Edmund ZARZYCKI
• Dariusz KLUSKA
• Henryk MORDZAK
• Grzegorz KUŹMIN
• Jarosław HŁADCZUK
• Andrzej RUEBENBAUER
• Słowik MIROSŁAW
• Roman POLNY
2. Postawiono wniosek : „o zamknięcie listy kandydatów”. Wyniki głosowania nad wnioskiem: 
• 14 głosów „za”
• 1 głos „wstrzymujący”
XII.  W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Komisja Wyborcza przedstawiła następującą ilość oddanych głosów na poszczególne kandydatury:
1. Edmund ZARZYCKI – 13
2. Dariusz KLUSKA – 13
3. Henryk MORDZAK – 10
4. Grzegorz KUŹMIN – 9
5. Jarosław HŁADCZUK – 9
6. Andrzej RUEBENBAUER - 4
7. Słowik MIROSŁAW - 1
8. Roman POLNY – 1
XIII.  W związku z otrzymaniem tej samej liczby głosów przez:
• Grzegorz KUŹMIN - 9
• Jarosław HŁADCZUK – 9
Dokonano II turę głosowania pomiędzy zainteresowanymi w celu wyłonienia kandydata wchodzącego w skład zarządu. W wyniku tajnego głosowania Komisja Wyborcza przedstawiła następującą ilość głosów:
• Grzegorz KUŹMIN - 9
• Jarosław HŁADCZUK – 6
XIV.  Z powyższych danych w wyniku tajnego głosowania do Władz Zarządu Oddziału Terenowego nr 9 OIGOSK w Głogowie z/s w Koszalinie weszli następujący członkowie:
1. Edmund ZARZYCKI
2. Dariusz KLUSKA
3. Henryk MORDZAK
4. Grzegorz KUŹMIN
XV.  W przerwie ukonstytuowały się wybrane Władze OIGOSK nr OT 9 w Głogowie.
Po przerwie ogłoszono pełnione funkcje:

ZARZĄD OIGOSK NR 9 W GŁOGOWIE Z/S W KOSZALINIE:
1. Edmund ZARZYCKI – prezes
2. Dariusz KLUSKA – wiceprezes
3. Henryk MORDZAK – skarbnik
4. Grzegorz KUŹMIN – sekretarz
XVI.  Przewodniczący Zebrania złożył wniosek aby siedzibą Oddziału był  lokal Ośrodka Szkolenia Kierowców „ZARZYCKI” znajdujący się: 67-200 Głogów ul. Rozwadowskiego 2 
Propozycja została przyjęta w trybie „aklamacji”
XVII.  Przewodniczący Zebrania  uzasadniając brakiem czasu, zaproponował aby punkt 6 porządku obrad został zrealizowany na odrębnym zebraniu.
Powyższe zostało przyjęte przez członków w trybie „aklamacji”

Na zakończenie zebrania wszystkie karty do głosowania ostały zniszczone .
   Na tym protokół zakończono, spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach a prawdziwośś tekstów zawartych w niniejszym protokole potwierdzają poniższe podpisy :

Sekretarz Zebrania – protokolant :                 Przewodniczący  Zebrania :

Dariusz KLUSKA                                                       Edmund ZARZYCKI

 Głogów   dnia 17. 02. 2010 rok.