Oddział nr 8 SIEDLCE

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie
Oddział Terenowy nr 8 w Siedlcach 
siedziba: 

 

REGON: 320335046-00097

 


 Zarząd OIGOSK Uchwałą nr 03/20160517 z 17 maja 2016 Na podstawie art.18 ust.11 statutu z dniem 31 maja 2016 rozwiązał Oddział Terenowy nr 8 w Siedlcach
tekst uchwały tutaj


 

  ZARZĄD OT 8 Siedlce ( od17.04.2015r )
1       prezes  +48 ????????? 
      wiceprezes     
3       sekretarz          
( vacat od 27 czerwca 2014 )   skarbnik 


 Protokół z Walnego Zebrania Członków OT8 Siedlce w dniu 17 kwietnia 2015 do pobrania tutaj


Protokół z Walnego Zebrania Członków OT8 Siedlce w dniu 24 kwietnia 2014 do pobrania tutaj


 

01.03 2013r w siedzibie OT-8 ul. Piłsudskiego 9 odbyło się Walne Zebranie Członków oddziału

 Struktura członkowska OT8

Wspierających (1 instruktor)  bez prawa głosu                                                                  

Zwyczajnych        17

Quorum:  17/ 2 = 9 osób

 W zebraniu uczestniczyło 
15 
członków zwyczajnych

 

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków OT8 OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 01.03.2013r

1. Wybór Prezydium zebrania ( 2 osobowe ).

2. Do Prezydium zebrania zgłoszono 2 osoby; Władysława Grochowskiego ,Sławomira Zabielskiego  - kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji. 
Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;
Władysław Grochowski – przewodniczący
Sławomir Zabielski– sekretarz

3. Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT8, który przyjęto w formie aklamacji.

1) Powitanie uczestników przez prezesa 
2) Wybór Prezydium Zebrania ( 2 osoby )
3) Wybór Komisji Wyborczej ( 2 osoby)
4) Sprawozdanie zarządu z działalności w 2012R
5) Sprawozdanie skarbnika OT8 za 2012R
6) Komunikat KW o zdolności WZC do podejmowania uchwał /quorum/ 
7) Wybory Delegatów OT8 (3 +1) na VI Walne Zebranie Delegatów OIGOSK 06.04.2013 w Łysomicach.
9) Oferta zakupu motocykli przedstawiona przez dealerów „HONDA”,”Yamaha”


10) Obowiązki informacyjne osk w świetle uokp z 05.01.2011

(dyskusja)

11) problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

(dyskusja)

12. Następnym punktem zebrania był wybór Komisji Wyborczej ( 2 osoby). Zgłoszono 2 osoby; Krzysztof Nikoniuk, Zduńczyk Wojciech  - kandydatury zaakceptowano w formie aklamacji. 
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;
Krzysztof Nikoniuk – przewodniczący
Wojciech Zduńczyk – członek komisji

13. Sprawozdanie zarządu z działalności za 2012 rok przedstawił sekretarz zarządu – Jerzy Zabielski 

14. Sprawozdanie skarbnika OT-8 za 2012 rok przedstawił Wojciech Zduńczyk – skarbnik OT-8 
    
15. Komisja Wyborcza stwierdziła obecność na sali 15 członków zwyczajnych , co ogółem stanowi 15 głosów (wymagane kworum do podejmowania  uchwał – 9 głosów ).

16. Wybory Delegatów OT8 na VI Walne Zebranie Delegatów OIGOSK w Łysomicach 06.04.2013 r. ( 3 osoby ).
Zgłoszono 3 n/w kandydatur, które zaakceptowano w formie aklamacji.

1) Zabielski Jerzy

2)Wiesław Gugała

3)Nikoniuk Krzysztof


17. Przewodniczący zebrania ogłosił 10 minutową przerwę. 

18. Prezes Adam Próchnicki poinformowal,że pomimo potwierdzenia przybycia na spotkanie Kierownika wydziału komunikacji,spotkanie nie dojdzie do skutku .

           
            Następnie przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i
            zakończył zebranie członków OT-8 w Siedlcach.


    Przewodniczący zebrania – Władysław Grochowski

                                                                                                                                      

 


PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków OT8 Siedlce OIGOSK z/s w Koszalinie dnia 09 Marzec 2012r.
1
. Prezes Adam Próchnicki przywitał uczestników zebrania.

2. Wybór Prezydium zebrania – zgłoszono 3 kandydatów; Czerkas Andrzej, Grochowski Władysław, Sas Zdzisław
W/w kandydatów do prezydium zebrania zaakceptowano w drodze aklamacji..
Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;
Sas Zdzisław – przewodniczący
Grochowski Władysław – sekretarz
Czerkas Andrzej – członek

3. Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany poniżej porządek obrad, który został zaakceptowany przez uczestników zebrania w formie aklamacji
1) Wybór Komisji Wyborczej
2) Sprawozdanie zarządu OT8 z działalności w 2011 roku
3) Sprawozdanie skarbnika OT8 za 2011 r.
4) Komunikat KW o zdolności WZC do podejmowania uchwał ( quorum )
5) Wybory Delegatów OT8 ( 3 ) na Jubileuszowe V Zebranie Delegatów OIGOSK 14.04.2012r. w Łysomicach.
6) Uchwała rekomendacyjna dla kandydatów do Zarządu OIGOSK 
7) Problematyka ubezpieczeń – zmiana ustawy ubezpieczeń OC ( wystąpienie L. Trebnio).
8) Problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców 
9) Obowiązki informacyjne OSK w świetle ustawy z 05.01.2011r. o kierujących pojazdami  wystapienie Naczelnika Wydziału Komunikacji w Siedlcach P.J. Świderskiego

4. [ pkt.1 po] Wybór Komisji Wyborczej ( 3 osoby ). Zgłoszono trzy kandydatury;
- Bieniawski Piotr
- Zduńczyk Wojciech
- Zabielski Sławomir
Powyższe kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane w drodze aklamacji.
Komisja Wyborcza [ KW ] ukonstytuowała się w składzie;
- Bieniawski Piotr – przewodniczący
- Zduńczyk Wojciech – członek
- Zabielski Sławomir – członek

5. [ pkt.2 po] Wiceprezes OT8 Wiesław Gugała przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2011 ( w zał. ).

6. [ pkt.3 po] Skarbnik OT8 Zduńczyk Wojciech przedstawił sprawozdanie finansowe za 2011r.( w zał. ). Członkowie OT8 uregulowali w 100% składki za 2011 r. 

7. Prezes Adam Próchnicki powitał w OT8 nowo przyjętych członków ( A. Czerkas i M. Sobkowicz)

8. [ pkt.4 po] Komisja na podstawie wykazu członków OT8/ listy obecności i upoważnień pisemnych stwierdziła (§7 ust.4 regulaminu) obecność lub uczestnictwo w formie pełnomocnictwa 16 członków uprawnionych do głosowania, co przewyższa wymagane do podejmowania uchwał i decyzji kworum tj. minimum 9 osób = 17 członków zwyczajnych x 50% ).

9
. [ pkt.5 po] Wybrano Delegatów OT8 (  3 ) na V Jubileuszowe Walne Zebranie Delegatów OIGOSK planowane na 14 kwietnia 2012r. w Łysomicach. 

1) Gugała Wiesław
2) Zabielski Jerzy
3) Andrzej Czerkas
4) Marcin Sobkowicz – Delegat rezerwowy

Przewodniczący zebrania ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

10. [ pkt.6 po] Podjęto uchwałę rekomendującą Adama Próchnickiego oraz Wiesława Gugałę  na kandydata do Zarządu OIGOSK.

11. [ pkt.7 po] Leszek Trebnio przedstawił zmiany w ubezpieczeniach, jakie spowodowała nowa ustawa od 11.02.2012r. w zakresie OC pojazdów.

12. [ pkt.8 po] Problematyka szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
Dyskusja na temat  problemów dotyczących szkoleń na kursach prawa jazdy  ,wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebę radykalnych zmian w nadzorze nad szkoleniami ze strony instytucji państwowych

Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady.
Podpisy:
- Sas Zdzisław
- Grochowski Władysław
- Czerkas Andrzej

W załączeniu;
- lista obecności
- protokół Komisji Wyborczej

-  -  -  -  -  -  -  - 

Siedlce  10.05.2011r

Protokół 
z  Sprawozdawczo-Wyborczego  Zebrania  Członków  OT VIII Siedlce
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
 

I. Prezes Adam Próchnicki  przywitał przybyłych na zebranie członków  
Odniósł się do aktualnej trudnej sytuacji rynkowej osk jak i wyjaśnił okoliczności dotyczące procedowania w Sejmie projektu ustawy o kierujących pojazdami. 
Szczegółowo przybliżając okoliczności i uwarunkowania, w których w lipcu 2010r w Warszawie uzgadniano wymogi dla tzw. Super OSK.
Następnie  zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:
 Wójcik Jarosław
 Talar Tomasz
W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.
Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Próchnicki oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw , w/w osoby zostaną w drodze „aklamacji” zaakceptowane do składu Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono.

II. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się w poniższym składzie:
-  Wójcik Jarosław - przewodniczący zebrania,
-  Talar Tomasz -               -  sekretarz zebrania.

III. Kolejnym punktem porządku zebrania był wybór Komisji Wyborczej do której zgłoszono następujących kandydatów:
Zabielski Sławomir 
Zduńczyk Wojciech 
Komisja Wyborcza została wyłoniona również w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Zabielski Sławomir  – przewodniczący ,
2. Zduńczyk Wojciech - sekretarz

IV. Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy listy obecności oraz listy członków OTVIII - ogłosił zdolność Zebrania do podejmowania uchwał, albowiem quorum wynosi 8 mandatów, a obecnych na sali jest 10 członków.

V. Przewodniczący przedstawił proponowany przez ustępujący zarząd porządek zebrania.
1. Powitanie zebranych przez prezesa OTVIII
2. Wybór prezydium zebrania
3. Wybór Komisji Wyborczej
4. Sprawozdanie z działalności zarządu OTVIII
5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu
6. Tajne wybory prezesa OT VIII
7. Tajne wybory członków zarządu OTVIII
8. Dyskusja

Porządek obrad przy braku sprzeciwu przyjęto w drodze „aklamacji”.


VI. Następnie prezes Adam Próchnicki przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku


VII. Realizując porządek obrad przewodniczący przystąpił do głosowania absolutorium dla ustępującego zarządu
Zebranie OT VIII udzieliło absolutorium  zarządowi za działalność w 2010R -  n/w większością  głosów:
1. Adam Próchnicki   – prezes ; za 10 głosów,
2. Kazimierz Seliga   – wiceprezes ; za 10 głosów
4. Płudowski Stanisław  – sekretarz  ; za 10 głosów,
5. Bieniawski Piotr    – skarbnik ; za 10 głosów,


VIII.  Następnym punktem porządku obrad było zgłaszanie kandydatów i tajne wybory prezesa Zarządu OTVIII. Zgłoszono następujących kandydatów
 1) Adam Próchnicki ( wyraził zgodę na kandydowanie ),
 
Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania  przewodniczący KW zakomunikował, że na 10 głosujących 10 głosów ważnych oddano na  kol. Adama Próchnickiego.
Większość zebranych brawami przyjęła komunikat o ponownym wyborze kol. Próchnickiego na funkcję prezesa OT VIII w II kadencji władz.
Prezes Próchnicki w krótkim wystąpieniu podziękował za zaufanie i ponowny wybór oraz zadeklarował dalszą intensywną pracę dla dobra środowiska OSK oraz Izby.

IX. W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów i tajnych wyborów członków Zarządu Izby. 
 
Korzystając z uprawnienia określonego w § 8 ust.6 Regulaminu Głosowań i Wyborów prezes Próchnicki zgłosił następujących kandydatów:
1) Wiesław Gugała ( wyraził zgodę ),
2) Zabielski Jerzy ( wyraził zgodę ),
3) Wojciech Zduńczyk ( wyraził zgodę ),

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kart do głosowania, przewodniczący KW ogłosił wyniki głosowania tajnego do zarządu OIGOSK, kandydaci otrzymali n/w liczby głosów ( szczegóły w protokole Komisji Wyborczej ):
1. Wiesław Gugała  -  9 głosów,
2. Jerzy Zabielski    – 6 głosów,
3. Zduńczyk Wojciech – 7 głosów,


X. Dyskusja
W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję nad sytuacją, która budzi szczególną uwagę członków OTVIII, a mianowicie brak kontroli OSK ze strony Starostw co powoduje patologię szkolenia. Pomimo znaczącego wzrostu cen paliw tanieją kursy Prawa jazdy co w konsekwencji sprowadza się do szkolenia w ilości godz. wg. uznania przez instruktora.
W dalszej części dyskusji omówiono priorytety działań nowego zarządu na 2011r czyli przeciwdziałaniem obecnej sytuacji w branży szkoleniowej.


XI. Informacja o ukonstytuowaniu się nowo wybranego zarządu oddziału.

• Adam Próchnicki  - prezes   
• Wiesław Gugała   - wiceprezes  
•Jerzy Zabielski  - sekretarz  
• Wojciech Zduńczyk - skarbnik 


XII. Przewodniczący zebrania podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady WZC OT VIII w Siedlcach

Wobec braku sprzeciwu przy akceptacji przewodniczącego prezydium Zebrania, Komisja Wyborcza dokonała zniszczenia kart z głosowań tajnych.


podpisy
Wójcik Jarosław - przewodniczący zebrania,
Talar Tomasz     -  sekretarz zebrania.

-  -  -  - 

uwaga!
Decyzją zarządu oddziału z 27.08.2007 siedzibę przeniesiono na ul. Pisudskiego 9 }

- - - - - - -

PROTOKÓŁ

W dniu 14.06.2007 w Siedlcach z inicjatywy właścicieli ośrodków szkolenia kierowców odbyło się spotkanie założycielski regionalnych struktur Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej w Koszalinie oddział Siedlce.
W spotkaniu wzięło udział 13 podmiotów gospodarczych prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 
Lista obecności :
1.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „JACEK” Siedlce –Adam Próchnicki
2.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „AS” Żelechów- Krzysztof Zatyka
3.    Ośrodek Szkolenia Kierowców W.Kudecki- Wiesław Kudecki
4.    Ośrodek Szkolenia Kierowców Stanisław Płudowski- Stanisław Płudowski
5.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „Szkol-Gaz” –Sławomir Zabielski
6.    Ośrodek Szkoleniowy K.Seliga- Kazimierz Seliga
7.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „LIDER”- Artur Bryłka
8.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELROM” Ostrołęka – Rawa Roman
9.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBEREK”- Władysław Grochowski
10.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „WAŁOWA” –Sas Zdzisław
11.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOSZKOŁA” Bieniawscy- Bieniawski Piotr
12.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOSZKOŁA”  Sobolew-Adam Dąbek
13.    Ośrodek Szkolenia Kierowców „KRZYSZTOF” – Nikoniuk Krzysztof
W spotkaniu wziął udział prezes OIGOSK w Koszalinie Pan Roman Stencel
W wyniku głosowania zostały wybrane władze oddziału OIGOSK w Koszalinie oddział Siedlce:
1.Prezes- Adam Próchnicki
2. Wiceprezes- Kazimierz Seliga
3. Sekretarz – Stanisław Płudowski
4. Skarbnik - Piotr Bieniawski
Siedziba oddziału znajduje się w Siedlcach przy  ul.Sokołowskiej  47  DH OLIMP ( Ośrodek Szkoleniowy K. Seliga)


Kontakt:
Prezes - Adam Próchnicki  501 662 015
Wiceprezes - Kazimierz Seliga 604 109 433  lub sekretariat  (025) 644 13 24

protokołował
Adam Próchnicki