Oddział nr 7 ZIELONA GORA

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie  
Oddział Terenowy nr 7 w Zielonej Górze

siedziba:

REGON: 320335046-00080

 

ZARZĄD OT 7 Zielona Góra 
1 vacat od 1 września 2014      prezes       

vacat od 4 września 2014      wiceprezes 

vacat od 30 września 2014    sekretarz  


 Opublikowano 16.11.2014 15:25

Uchwałą Zarządu OIGOSK z 11 Listopada 2014r nr Zkoresp-17 / XI / 2014r /podjętą w trybie art.17 ust.7 statutu tj. uzgodnień korespondencyjnych/ - na podstawie art.18 ust.11 statutu z dniem 31 grudnia 2014 rozwiązuje się Oddział Terenowy nr 7 w Zielonej Górze, z uwagi na brak mim. wymaganej liczebności członków oraz nieskuteczność podejmowanych prób wyłonienia zarządu OT7.

1. Aktualni n/w członkowie zostaną poproszeni o wskazanie OT do którego chcą być ewidencyjnie przypisani.
W razie braku wskazania wybranego OT w zakreślonym terminie - zostaną przypisani do OT9 w Głogowie na podstawie art. 31 ust.5 statutu.
Treść uchwały
tutaj

 

Uwaga!

W okresie od 5 września 2014 do 31.12.2014 obowiązki zarządu OT7 pełnił zarząd OIGOSK, na podstawie art.19 ust.7 w związku z art.31 ust.4 statutu.

 


Zarząd OIGOSK uchwałą Zkoresp-15/V/2014 z 06.05.2014 stwierdził z mocy prawa (statutu i regulaminu) nieważność wyboru Delegatów na VII ZD w dniu 24 maja 2014.
Protokół z Walnego Zebrania Członków OT7 Zielona G w dniu 30 kwietnia 2014 do pobrania
tutaj


Walne Zebranie Członków OT7 pod wybranym przewodnictwem kol. Waldemara Sacharuka w dniu 30 listopada 2013r w tajnych wyborach ( głosowało 7 osób, „za” 6 głosów „nie ważny” 1 głos ) wybrało Waldemara Sacharuka na prezesa Oddziału Terenowego nr 7 w Zielonej Górze.

Przeprowadzono również tajne wybory uzupełniające skład zarządu OT7.
W efekcie wyborów (głosowało 7 osób) kandydaci na członka zarządu uzyskali następujące liczby głosów:
Dariusz Żuryński           3 głosy
Zbigniew Groński          4 głosy

Zarząd OT7 ukonstytuował się w następującym składzie:
Waldemar Sacharuk      prezes,
Maciej Perek                 wiceprezes,
Zbigniew Groński          sekretarz

 

Zdecydowano równiez o zmianie lokalu siedziby na: 65-426 Zielona Góra ul. Kupiecka 2

 

 

 

 

 


 

 

                                                        P R O T O K Ó Ł

z Walnego Zebrania Członków OIGOSK w Koszalinie Oddział Terenowy nr 7 w Zielonej Górze.

 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 12  w dniu 2 marca 2013 r. w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze. Uczestniczyło w nim 17 osób, w tym 11 członków OIGOSK uprawnionych do głosowania (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Zebranie otworzył Prezes Oddziału Terenowego nr 7 Izby – Eugeniusz Kubiś , który stwierdził, że liczba uczestniczących w nim członków Izby uprawnionych do głosowania gwarantuje ważność podjętych przez Zebranie uchwał.

Następnie Prezes Kubiś wniósł o uzupełnienie zaproponowanego wcześniej porządku obrad o punkt 1 – wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta oraz dodanie punktu – wybór członka Zarządu Oddziału. Zebrani zaaprobowali przedstawiony porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

Przedstawia się on następująco:

1.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2.     Wybór 2 delegatów na VI Zebranie Delegatów OIGOSK w Koszalinie

3.     Wybory uzupełniające do Zarządu OT 7.

4.     Przyjęcie wytycznych dla delegatów na VI ZD.

5.     Przyjęcie projektu uchwały VI ZD dotyczącej skierowania przez OIGOSK w Koszalinie do Trybunału Konstytucyjnego skargi dotyczącej ustawy o kierujących pojazdami.

6.     Sprawy bieżące, w tym:

a)     samochody OSK na egzaminie w WORD Zielona Góra,

b)     list otwarty do Marszałek Województwa Lubuskiego w sprawie pojazdów egzaminacyjnych w WORD Zielona Góra,

c)     przygotowanie do pikiety protestacyjnej w dniu 21 marca 2013 r. przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze

7.     Inne.

8.     Dyskusja.

 

Następnie Prezes Kubiś zaproponował wybór przewodniczącego obrad i protokolanta. Na przewodniczącego obradom zaproponował swoją osobę a na protokolanta Sekretarza OT 7 – Andrzeja Pietscha. Zebrani przyjęli zaproponowane kandydatury przez aklamację.

Przystępując do 2 punktu obrad przewodniczący  Eugeniusz Kubiś zarządził wybór komisji wyborczej dla wyborów delegatów na VI Zebranie Delegatów oraz wyborów uzupełniających do Zarządu OT7.  Do składu komisji wyborczej zaproponowano z sali kol. kol. Teresę Mackiewicz, Jarosława Hładczuka i Joannę Rosoch – Hypki. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali skład komisji wyborczej.

Po ustaleniu składu komisji wyborczej przystąpiono do zgłaszania kandydatów na 2 delegatów na VI Zebranie Delegatów OIGOSK, które odbędzie się w Łysomicach. Z sali podano 3 kandydatury: Macieja Perka, Andrzeja Pietscha i Waldemara Sacharuka. W tajnym głosowaniu kandydaci otrzymali:

1.     Maciej Perek  - 9 głosów,

2.     Andrzej Pietsch – 9 głosów,

3.     Waldemar Sacharuk – 4 głosy.

Delegatami na VI Zebranie Delegatów OIGOSK zostali koledzy Maciej Perek i Andrzej Pietsch. Waldemar Sacharuk  został delegatem rezerwowym.

Następnie przeprowadzono wybory na wakującą funkcję V-ce Prezesa OT 7. Jako jedyny  kandydat  zgłoszony został kol Maciej Perek. W tajnym głosowaniu   Maciej Perek uzyskał 10 głosów przy jednym głosie sprzeciwu i został V-ce Prezesem OT 7.

W kolejnym punkcie porządku obrad zebrani  uznali za konieczne aby VI ZD zobowiązało Zarząd OIGOSK do podjęcie działań zmierzających do skierowania ustawy o kierujących pojazdami do Trybunału Konstytucyjnego. Zredagowany został projekt uchwały VI Zebrania Delegatów w tej sprawie, a delegaci OT 7 zostali zobowiązani do dołożenia wszelkich starań koniecznych do przyjęcia tej uchwały przez VI ZD.

Projekt uchwały VI Zebrania Delegatów OIGOSK w tej sprawie został poddany pod głosowanie . Zebrani przyjęli go bez sprzeciwu. Projekt uchwały w załączeniu.

W kolejnym punkcie porządku obrad zebrania zajęli się sprawami bieżącymi. Z wypowiedzi uczestników zebrania wynika, że miesiąc obowiązywania ustawy o kierujących pojazdami wykazał, , że ustawa, a tym bardziej przepisy wykonawcze do niej, wprowadziły ogólny bałagan uniemożliwiając prawidłowe szkolenie kandydatów na kierowców. Nowe przepisy spowodowały dramatyczny spadek zainteresowania kursami. Nieliczne osoby, które decydują się  mimo wszystko, rozpocząć kurs odsyłane są do starostw często odległych o kilkaset kilometrów od aktualnego miejsca pobytu. Zdawalność teorii na egzaminie państwowym nie sięga 20 %. WORD-y mają problem z wymianą informacji ze starostwami. Sprawdzają się więc najgorsze scenariusze sygnalizowane przez środowisko osk jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami. Mało precyzyjne przepisy wykonawcze powodują, że starostwa prześcigają się w wymyślaniu dodatkowych obowiązków dla osk. Jakby tego było za mało zielonogórski WORD „funduje” nam zmianę samochodów egzaminacyjnych zmuszając nas do ponoszenia ogromnych kosztów przy drastycznym spadku przychodów.

W tej dramatycznej sytuacji musimy jako organizacja podjąć wszelkie możliwe działania na wielu frontach aby walczyć o znormalizowanie sytuacji w naszej branży. Z wypowiedzi uczestników zebrania wynika, że trzeba wykorzystać wszelkie możliwości aby ustawę o kierujących pojazdami skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem członków OT7 zdecydowane działania w tym kierunku nie szczędząc sił i środków powinny podjąć władze OIGOSK w Koszalinie, a także innych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców.

Nie czekając na działanie władz naszej Izby powinniśmy sami podjąć kroki np. wespół z parlamentarzystami , którzy widzą szkodliwość i absurdalność nowo wprowadzonych przepisów, zmierzające do uchylenie tej ustawy. W tym celu należy skorzystać z pomocy prof. Bałabana, konstytucjonalisty, który już wcześniej negatywnie opiniował ustawę o kierujących pojazdami.

Należy wspierać wszystkie inicjatywy mogące łagodzić skutki wyżej wymienionych uwarunkowań. Można np. skorzystać z możliwości, która rodzi się wprawdzie w bólach, jaką jest umożliwienie kursantom zdawania egzaminu na samochodzie, na którym uczyli się jeździć . Możliwość taka w zielonogórskim WORD jest bliska realizacji. Chodzi jeszcze o wynegocjowanie ceny za urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu.

Eugeniusz Kubiś poinformował, że wystąpił do Marszałek Województwa Lubuskiego w sprawie opóżnienia  przez WORD Zielona Góra wycofania  z egzaminów samochodów na których egzaminowano dotychczas.

Jednak aby nasze postulaty dotyczące skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, umożliwienia zdawania egzaminów na pojazdach osk były usłyszane musimy manifestować swoje niezadowolenie.

Zebrani członkowie OIGOSK Oddział Terenowy w Zielonej Górze popierają akcję protestacyjną zaplanowaną na dzień 21 marca 2013 r. wezmą w niej udział i widzą konieczność sfinansowania jej kosztów. Zebrani poparli sfinansowanie pięciu banerów z hasłami wyrażającymi nasz sprzeciw wobec tego co dzieje się w naszej branży.

Następnie prowadzący obrady Eugeniusz Kubiś poddał pod głosowanie projekt uchwały Walnego Zebrania Członków OT 7 OIGOSK . Zebrani uchwałę przyjęli jednogłośnie. Tekst uchwały w załączeniu.

Przed rozpoczęciem dyskusji Prezes OT 7 przypomniał wszystkim członkom Izby  o konieczności systematycznego opłacania składek  członkowskich.

Ostatnim punktem porządku obrad była dyskusja, w której zebrani dzielili się swoimi doświadczeniami ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów ze starostwem i wymagań jakie niektórzy urzędnicy ze starostw zgłaszają wobec osk.

Na tym obrady zakończono.

                                                                                           P r o t o k o ł o w  a ł

                                                                                           Andrzej   Pietsch

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

From: Motorex Eugeniusz Kubiś [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Monday, 
February 18, 2013 1:54 PM
To: Władysław Zientarski; Władysław Drzazga; OIGOSK Koszalin; Krzysztof Szymański; Janusz Ujma; Jan Domasik
Subject:

Apel do Parlamentarzystów RP

oraz szefów ogólnopolskich organizacji ośrodków szkolenia kierowców

w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy o kierujących pojazdami.

Sytuacja po 19. stycznia br. w ośrodkach szkolenia kierowców, w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego i starostwach powiatowych, jednoznacznie dyskwalifikuje Ustawę o kierujących pojazdami, zarówno pod względem zawartości merytorycznej jak i przygotowania i sposobu jej wdrażania. 
Brak jest poważnej reakcji odpowiedzialnych wysokich urzędników na krytykę i postulaty naprawcze sformułowane zarówno przez środowisko OSK, WORD-y, parlamentarzystów, prawników, media.

             W tej sytuacji racjonalnym i prawdopodobnie jedynym skutecznym rozwiązaniem jest skierowanie tej wielce szkodliwej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez grupę parlamentarzystów i/lub ogólnopolskie organizacje ośrodków szkolenia kierowców.

             Z uwagi na dezorganizację i szkody jakie w skali kraju powoduje ta źle przygotowana i przez to, nie nadająca się do wdrożenia ustawa,  proszę o niezwłoczne podjęcie właściwych działań przez adresatów tego apelu. Wszystkie osoby, do których on dotrze, proszę o wsparcie i rozpowszechnienie go wszelkimi dostępnymi sposobami i środkami. Niech Premier pan Donald Tusk i Minister transportu jego rządu nas usłyszą. Wszystkich, którzy chcą  i mogą osobiście wyrazić swoje poparcie, zapraszam na pikietę protestacyjną 21 marca 2013 r. o godzinie 12. przed Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

„ Do Trybunału z tym bublem”

Organizator pikiety protestacyjnej, środowiska OSK i innych
pokrzywdzonych przez ustawę o kierujących pojazdami,

przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze 
w dniu 21. marca 2013 r. 
Eugeniusz Kubiś

 

 

 


 

 

fotki z WZC OT7 17.03.2012r

 

    

 

                                            

P R O T O K Ó Ł
z  zebrania członków  Oddziału Terenowego  nr 7 Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

W zebraniu, które rozpoczęło się o godz. 11 w dniu 17 marca 2012 r. w siedzibie OT 7 w Zielonej Górze, uczestniczyło 7 uprawnionych do głosowania członków Izby (lista obecności w załączeniu). 

Zebranie otworzył Prezes OT 7 – Eugeniusz Kubiś witając na wstępie gościa  - Prezesa Zarządu OIGOSK w Koszalinie Romana Stencla.  Przewodniczący zebraniu  E. Kubiś  zaproponował rozszerzenie zaplanowanego porządku obrad o pkt. 1 – wystąpienie R. Stencla.  Zebrani  przyjęli zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

1.     Wystąpienie Prezesa Zarządu OIGOSK w Koszalinie – Romana Stencla
2.     Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniego zebrania członków; 
3.     Aktualna sytuacja w związku z przełożeniem terminu wejścia w życie ustawy o kierujących  pojazdami 
4.     Wybór delegatów na V Zebranie Delegatów OIGOSK; 
5.     Uchwalenie wytycznych dla delegatów na V Zebranie Delegatów OIGOSK. 
6.     Sprawy różne. 
7.     Dyskusja. 

1. W pierwszym punkcie porządku dziennego głos zabrał Prezes Zarządu Izby Roman Stencel, który podziękował za zaproszenie i powitanie. Wymienił dwa powody, dla których zdecydował się zaszczycić nas swoją obecnością. Pierwszy to fakt, że  jeszcze nigdy nie był  w Zielonej Górze, a drugi to chęć wręczenia kol. Waldemarowi Pietraszewskiemu podziękowania za działalność w OIGOSK.  Następnie Prezes Stencel przedstawił zasługi kol. Pietraszewskiego i przypomniał jego udział w tworzeniu Izby a także w jej funkcjonowaniu; był Wiceprezesem Zarządu od jej powstania do ostatniego (w marcu 2011r) Zebrania Delegatów, a także przewodniczył wszystkim dotychczasowym Zebraniom Delegatów. W dalszej części swojego wystąpienia Prezes Izby przedstawił zarys historii organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów okoliczności powstania Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Koszalinie. 

2. W kolejnym punkcie obrad Prezes OT 7 Izby Eugeniusz Kubiś przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd OT 7 w okresie od ostatniego zebrania ogólnego członków Izby.  Ważnym działaniem Zarządu OT7 jest udział w corocznie organizowanej przez WORD w Zielonej Górze imprezie pn. „Szkoła OK.”. Impreza ma celu uhonorowanie najlepszych osk i najlepszych instruktorów w zasięgu działania WORD-u w Zielonej Górze. Udział OIGOSK w tej imprezie polega na ufundowaniu pucharów dla trzech i dyplomów dla dziesięciu najlepszych instruktorów. Aktywne uczestnictwo w tej imprezie jest okazją do pokazania się w regionalnych mediach , a także podnosi prestiż naszej organizacji. Warto dodać, że wśród wyróżnionych zarówno ośrodków jak i instruktorów znaleźli się członkowie naszej Izby. 

   W wyniku dotychczasowych działań środowiska osk, a szczególnie Zarządu OT 7 OIGOSK zielonogórski WORD zdecydował się umożliwić zdawanie egzaminu praktycznego na kat. B na samochodach osk. Zgodę tę uwarunkował jednak wyposażeniem samochodu w aparaturę nagrywającą przebieg egzaminu identyczną jak w samochodach WORD. Aparatura ta ma 2 wady. Po pierwsze jest przestarzała technologicznie, a po drugie kosztowna. Biorąc jednak pod uwagę szansę dokonania wyłomu w monopolu WORD-u w tym zakresie Zarząd OT7 uważa, że należy z tej możliwości skorzystać. 
    Zarząd Oddziału z zainteresowaniem śledzi oraz wspiera członków Izby w ich sporach prawnych z ZUS i UKS. Spory te wynikają z niekorzystnych z punktu widzenia osk interpretacji przepisów np. umowy o dzieło czy określenia momentu powstania przychodu. 
    Członkowie Zarządu Oddziału OIGOSK uczestniczą w comiesięcznych zebraniach kierowników osk w WORD Zielona Góra przedstawiając dyrekcji WORD nurtujące środowisko problemy. 
    Zarząd Oddziału wspiera akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie zmiany niekorzystnych dla osk przepisów w aktach prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców. Prezes  OT 7 zaapelował do zebranych o aktywność na tym polu. 

    Prezes Zarządu OIGOSK Roman Stencel ustosunkowując się do wystąpienia Prezesa Oddziału stwierdził, że jest zaskoczony możliwością zdawania egzaminów na kat. B na samochodach osk. Uzyskał informację, że umowa dot. zdawania egzaminu na samochodzie osk obowiązywać będzie do końca bieżącego roku, a odpłatność WORD dla osk za udostępnienie  samochodu ma wynieść ok. 10,- PLN.  

   Prezes Stencel również zachęcił do podpisywania petycji w sprawie zmian w przepisach.  

3. Odnosząc się do aktualnej sytuacji w dziedzinie szkolenia kandydatów na kierowców Prezes Stencel stwierdził, że szansa na zmianę podejścia do dotyczących nas przepisów chyba nie będzie możliwa bez zmian personalnych w Ministerstwie Infrastruktury. Na pytanie o aktualne stanowiska OIGOSK co do superosk Prezes Stencel odpowiedział, że nie uległo ono zmianie. 

W projektowanych przepisach odstąpiono na wniosek OIGOSK od obowiązku szkolenia praktycznego instruktorów ze względów ekonomicznych.

4. W kolejnym punkcie porządku dziennego przystąpiono do wyborów delegatów na V Zebranie Delegatów OIGOSK. Na wstępie Prezes Oddziału stwierdził, że na 13 uprawnionych do głosowania członków Izby w zebraniu uczestniczy 7 co stanowi wymagane quorum. 
Oddziałowi Terenowemu nr 7 przysługuje prawo wyboru 2 delegatów. 

Zgłoszono następujących kandydatów: 

1.   Waldemar Sacharuk, 
2.   Stanisław Kieda. 
Ponadto zgłoszono Tomasza Kołodzieja jako kandydata na delegata rezerwowego. 
W głosowaniu jawnym wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Izby poparli zgłoszone kandydatury. 

5. Piąty punkt porządku obrad przewidywał uchwalenie wytycznych dla delegatów  na V ZD. Ze względu na brak w porządku obrad tematów, które mogłyby wzbudzić kontrowersje odstąpiono od podejmowania uchwały w tej sprawie. 

6. Różne wnioski. Zebrani członkowie OT 7 OIGOSK zgłosili następujące wnioski:
- zwrócić się do WORD o to, aby osoby zdające egzamin praktyczny były wzywane na egzamin w godzinach ustalonych przy zapisie; 
- wnioskować do WORD o zmianę systemu  monitorowania egzaminów na tańszy bardziej dostępny dla osk; 
- przygotować na majowe spotkanie w WORD prezentację innych systemów monitorujących egzamin. Na spotkanie to zaprosić media. 
- przymierzyć się do grupowego zakupu urządzeń monitorujących ( kontakt tel. 530 134 134); 
- uzyskać oficjalną interpretację przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia instruktora nauki jazdy w formie umowy o dzieło;
- zwrócić się do WORD o uniemożliwienie instruktorom nauki jazdy przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla egzaminatorów.  

7. Po sformułowaniu wniosków zebrani członkowie Izby wymienili się doświadczeniami w prowadzeniu ośrodków w tym trudnym czasie.
 

Na tym prowadzący zebranie Prezes OT 7 OIGOSK Eugeniusz Kubiś zakończył obrady.

 

         Protokołował: 
        Andrzej Pietsch

-  -  -  -  -  -  -

P R O T O K Ó Ł
z  zebrania członków  OIGOSK Oddział Terenowy nr 7 w Zielonej Górze.

 Zebranie rozpoczęło się o godz. 11 w dniu 18 czerwca 2011r. w siedzibie oddziału w Zielonej Górze. Uczestniczyło w nim 7 członków Izby ponadto dwaj członkowie tj. kol. Waldemar Pietraszewski oraz kol. Jarosław Hładczuk upoważnili na piśmie kol. Eugeniusza Kubisia do ich reprezentowania na zebraniu. Kol. Ewę Sebastianowicz na zebraniu reprezentował upoważniony przez nią jej mąż Janusz Sebastianowicz.
Zebranie otworzył Prezes Oddziału Terenowego nr 7 Izby kol. Eugeniusz Kubiś proponując następujący porządek obrad:
1. Informacja na temat przebiegu i wyników IV  Zebrania Delegatów OIGOSK w Ciechocinku.
2. Informacja o działaniach zmierzających do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.
3. Sprawy organizacyjne – różne.
4. Wybory do Zarządu OT7 na kolejną kadencję.
5. Dyskusja. Zamknięcie zebrania.
Zebrani członkowie OT 7 zaproponowany porządek przyjęli jednogłośnie.
W 1. punkcie porządku obrad Prezes E. Kubiś przedstawił przebieg IV  Zebrania Delegatów OIGOSK w Ciechocinku ze szczególnym uwzględnieniem walki o wprowadzenie do porządku obrad IV ZD punktu dotyczącego przyjęcia, zaproponowanej przez nasz oddział, uchwały zobowiązującej władze Izby do prowadzenia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Kol. Kubiś poinformował, że duża część delegatów na IV ZD nie była świadoma jakie zagrożenia dla wielu osk niesie uchwalona już ustawa o kierujących pojazdami. Uświadomienie tych zagrożeń doprowadziło do przyjęcia przez IV ZD uchwały, która zobowiązuje statutowe władze OIGOSK z/s w Koszalinie do prowadzenia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami w kierunku umożliwienia:
-  ubiegania się o poświadczenie spełniania dodatkowych wymagań (tzw.  Super  OSK) przez ośrodki nie prowadzące szkolenia na wszystkie kategorie prawa jazdy,
- wszystkim osk prowadzenia szkolenia na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych,
- zdawania egzaminu praktycznego na pojeżdzie wskazanym przez osobę egzaminowaną.
Ponadto kol. Kubiś poinformował o zmianach we władzach Izby jakie nastąpiły w wyniku przeprowadzonych wyborów.
W 2. punkcie obrad kol. Kubiś zreferował działania zmierzające do nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Uchwała IV ZD została przekazana parlamentarzystom różnych opcji w efekcie czego do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.
W 3. punkcie porządku obrad :
 a) Kol. Stanisław Kieda stwierdził, że nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców ze strony starostw jest niedostateczny co powoduje, że na rynku funkcjonuje wiele ośrodków nie spełniających podstawowych wymogów przewidzianych prawem, np. nie posiadają sali wykładowej. Ośrodki te zaniżają poziom szkolenia, a także zaniżają ceny za kurs odbierając kursantów ośrodkom właściwie zorganizowanym i szkolącym na znacznie wyższym poziomie.  Prezes E.Kubiś zaproponował aby na następnym zebraniu przygotować wystąpienie do starostw z podaniem tematów do skontrolowania.
 b) Zebrani krytycznie ocenili niektóre działania WORD w Zielonej Górze. Kol. Kubiś skrytykował zaniechanie przez Word udostępniania kierownikom osk statystyk egzaminacyjnych niezbędnych dla prawidłowej oceny pracy i premiowania instruktorów. Kol. Andrzej Pietsch zauważył, że WORD przedkłada swoje wygodnictwo ponad interes klientów, tzn. osób przystępujących do egzaminów i ośrodków szkolenia. Dotyczy to np. braku możliwości zapisania na egzamin w bardziej odległym terminie lub na dogodną godzinę. Postanowiono wystąpić w tej sprawie do dyrektora WORD .
 c) Kol. Eugeniusz Kubiś poinformował, że kol. Maciej Perek z Leszna zwrócił się o rozważenie możliwości zwrotu ze  środków będących w dyspozycji OT 7  części (50 %) kosztów dojazdu na IVZD w Ciechocinku. Zebrani wyrazili zgodę na zwrot 50 % kosztów dojazdu 3-ch samochodów do Ciechocinka.
 d) Prezes oddziału zaapelował do zebranych o terminowe opłacanie składek członkowskich.
W 4. punkcie porządku obrad przeprowadzono wybory Prezesa i Zarządu OT 7 w Zielonej Górze.  Wybory prowadziła komisja skrutacyjna w składzie Zbigniew Groński, Janusz Sebastianowicz  i Tomasz Kołodziej. W  tajnych wyborach wybrano Zarząd OT 7 w składzie:
 Eugeniusz Kubiś         -  Prezes OT7
 Stanisław Kieda          - Wiceprezes
 Andrzej Pietsch          - Sekretarz
 Waldemar Sacharuk   – Skarbnik.
W 5. punkcie przewidziana była dyskusja. Kol. Janusz Sebastianowicz stwierdził, że czuje się oszukany przez władze Izby, 
które bez konsultacji z członkami zaaprobowały niekorzystne dla większości osk rozwiązania prawne. 
Również w innych wypowiedziach zebranych przewijało się stwierdzenie, że w ostatnim czasie ogólnopolskie władze Izby stały się reprezentantem wąskiej grupy jej członków, 
czego dowodem jest przyjęcie przez IV ZD uchwały o dążeniu do zmian w ustawie o kierujących pojazdami.
Na tym zebranie zakończono.
              Protokołował 
              Andrzej  Pietsch

-  -  -  -  -  -  -  -  -

ZARZĄD OT VII Zielona G  /stan na 13.02.2010 /
1 Kubiś Eugeniusz         PREZES
2 Hładczuk  Jarosław     wiceprezes
3 Pietsch Andrzej            sekretarz
4 Mańko Sławomir          skarbnik

Uwaga!
Na Zebraniu Członków OT 7 w dniu 13.02.2010 w tajnych wyborach na wiceprezesa OT 7 wybrano kol. Jarosława Hładczuka z Głogowa
 

-  -  -  -  -

Protokół z zebrania OT nr 7 OIGOSK (z siedzibą w Koszalinie)
w dniu 12.10.2007r.
Na ten dzień zostało zwołane kolejne zebranie Oddziału Terenowego nr 7 w Zielonej Górze w jego siedzibie przy ul. Dąbrowskiego 41B, powołanego uchwałą Zarządu OIGOSK z dnia 31.03.2007r nr  Z - 04/III/2007,

W kolejnym zebraniu, które miało na celu wyłonienie władz oddziału i uaktywnienie działalności członków izby w celu realizacji zadań statutowych OIGOSK, uczestniczyło 9 osób, w tym ośmiu członków organizacji (lista obecności w załączeniu). 
Zebranie otworzył Waldemar Pietraszewski - wiceprezes OIGOSK, przedstawiając w zarysie, w formie przypomnienia cele działania OIGOSK, oraz perspektywy działania w aktualnej sytuacji politycznej naszego kraju i związany z tym stan zaawansowania prac nad nowa ustawą o kierujących pojazdami oraz inne sprawy związane m.in. z tematyką szkolenia i egzaminowania, również w wymiarze regionalnym.  
Po krótkiej dyskusji wyjaśniającej sprawy statutowe i organizacyjne postanowiono wybrać Zarząd OT 7 w Zielonej Górze.  
Na listę kandydatów zgłoszono kolejno wszystkich uczestników zebrania (członków OIGOSK). Waldemar Pietraszewski nie wyraził zgody na kandydowanie do władz OT, uzasadniając to zaangażowaniem w prace Zarządu OIGOSK oraz koniecznością dopływu „świeżej krwi” do organizacji.

W wyniku tajnego głosowania na przygotowanych wcześniej kartach uzyskano następujące wyniki:

1. Izabela  Niekało                        8
2. Andrzej  Pietsch                        6
3. Eugeniusz  Kubiś                     6
4. Sławomir Mańko                       4
5. Stanisław Kieda                        3
6. Janusz Sebastianowicz           2
7. Waldemar Sacharuk                 2

Prowadzący zebranie kol. Waldemar Pietraszewski zarządził przerwę dla ukonstytuowania się Zarządu.
Po przerwie ogłoszono skład zarządu, który przedstawia się następująco:

Prezes             Eugeniusz Kubiś
Wiceprezes      Andrzej Pietsch
Sekretarz          Izabela Niekało
Skarbnik           Sławomir Mańko

Wobec tego faktu, przewodnictwo zebrania zostało przekazane wybranemu prezesowi kol. Eugeniuszowi Kubisiowi, który w swoim expose przedstawił wizję działania OT ze szczególnym naciskiem na realizację postanowień statutu oraz uwzględnieniem potrzeby zaktywizowania działań w zakresie pozyskania nowych członków co winno stanowić o potencjale organizacji.  
Wszyscy członkowie zarządu wyrazili wolę pracy dla realizacji celów statutowych. Po wielowątkowej dyskusji ustalono termin pierwszego posiedzenia Zarządu OT 7 na 18 października 2007 a jego celem ma być opracowanie planu działania na najbliższy czas, dla dobrej organizacji oddziału.

Na zakończenie zebrania wszystkie karty do głosowania zostały zniszczone.

Protokołowała:
Izabela Niekało - Sekretarz Zarządu OT 7 Zielona Góra

 


Zielona Góra 18.05.2007 r.

List otwarty

Pan Marszałek

Województwa Lubuskiego

  

Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, Oddział Terenowy w Zielonej Górze, oraz szkoleniowcy nie zrzeszeni, zwracamy się do Pana Marszałka o pomoc w rozwiązaniu sytuacji powstałej w związku z wprowadzeniem w WORD w Zielonej Górze kolejnego typu samochodu (Renault Clio) do  egzaminowania na prawo jazdy kat. B (przy istniejących Punto II, Punto Grande).

W zdecydowanej większości krajów Europy (z wyjątkiem Polski i Litwy), osoby ubiegające się o uzyskanie prawa jazdy kategorii B, zdają egzamin na samochodach, na których odbywały szkolenie. Celem szkolenia na prawo jazdy kat. B nie jest przygotowanie kandydata na kierowcę do posługiwania się wszystkimi możliwymi pojazdami, do których prowadzenia ta kategoria uprawnia. Idąc dalej, można by przeprowadzić egzamin na ciągniku rolniczym, bowiem kategoria B również do prowadzenia takowego uprawnia.

Rozwiązaniem właściwym, przy istniejącym systemie prawnym regulującym szkolenie i egzaminowanie na prawo jazdy kat.B, jest taka organizacja sposobu egzaminowania, która dałaby zdającemu możliwość wyboru pojazdu. Nasze stwierdzenia w tej sprawie nie są rewolucyjne, bowiem taki system był już wcześniej w WORD stosowany, w przypadku innych typów pojazdów. Takie rozwiązanie, którego wprowadzenia w WORD w Zielonej Górze domagamy się, stawia na równi interesy zdających, ośrodków szkolenia kierowców i WORD-u.  

Sytuacja, kiedy zdający jest losowo przypisywany do pojazdu egzaminacyjnego, bez uwzględniania, na jakim pojeździe się uczył, nie pozwala w pełni ujawnić jego umiejętności do zgodnego z przepisami uczestnictwa w ruchu drogowym. Inny samochód to inne środowisko, do którego wymagana jest adaptacja, wymagająca czasu. Dotyczy to również doświadczonych kierowców. W przypadku osób niedoświadczonych, okres adaptacji przypada na czas... egzaminu! Sytuacja jest stresogenna i w przypadku wielu osób, które potrafią prawidło prowadzić pojazd znanego sobie typu, powoduje błędy i skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu.  

Prosimy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B, uzyskane na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów, aby jeździć takim samym autem lecz ze skrzynią manualną, musi zdać ponowny egzamin i uzyskać nowe prawo jazdy (niezależnie od stażu za kierownicą). Tym bardziej nie można oczekiwać od kandydata na kierowcę natychmiastowego i sprawnego radzenia sobie w nieznanym typie pojazdu na egzaminie. Każdemu kierowcy, odbierającemu nowy pojazd w salonie samochodowym, pokazuje się wszystkie elementy ważne przy posługiwaniu się nim. Na egzaminie jest odwrotnie. „Zielony” kandydat na kierowcę ma pokazać egzaminatorowi, w nieznanym sobie typie pojazdu, te elementy - i natychmiast wzorowo się nimi posługiwać.

System egzaminowania w WORD w Zielonej Górze, nie pozwala dokonać wyboru pojazdu osobie zdającej, co stanowi dla niej ogromne utrudnienie. Przekłada to się na wyniki tzw. „zdawalności”. Sugerowane przez nas rozwiązanie nie jest zabronione prawem, a byłoby wyjściem w sytuacji tak dziwnie ustawionego, obowiązującego systemu szkolenia i egzaminowania.  

Jesteśmy przekonani, że wnikliwe rozpatrzenie poruszanej przez nas sprawy i interwencja Pana Marszałka, ureguluje wzajemne relacje, co będzie w interesie wszystkich zainteresowanych, czyli egzaminowanych, ośrodków szkolenia kierowców i WORD w Zielonej Górze.

Jednocześnie wyrażamy chęć I gotowość do spotkania z Panem Marszałkiem i wyjaśnienia wszelkich spraw, które zdaniem Pana będą tego wymagały.

 

Z należnym szacunkiem
z upoważnienia grupy
Waldemar Pietraszewski
Wiceprezes 
OIGOSK

W  załączeniu

Lista sygnatariuszy  listu