Oddział nr 5 KRAKÓW

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie
Oddział Terenowy nr 5 w Krakowie

siedziba: 30-837 Kraków  ul. Aleksandry 11

 REGON: 320335046-00065


Zarząd OIGOSK Uchwałą nr 01/20170203 z 3 lutego 2017 na podstawie art.18 ust.11 statutu z powodu nie spełniania wymogu minimalnej liczebności z dniem 28 lutego 2017 ROZWIĄZAŁ Oddział Terenowy nr 5 w Krakowie.

tekst uchwały tutaj 


Zarząd OT5

1 ....  Prezes OT5 ....
2  .....  wiceprezes (od 04.06.2013)
....    sekretarz (od 14.04.2015)
4  vacat od 28.05.2013r     skarbnik

 W okresie 17.04.2007 – 29.11.2008 funkcję prezesa OT5 pełnił kol. Tadeusz Szewczyk

Aktualny prezes OT5:  vacat


Uchwałą nr 02/20160925 z 25 września 2016r Zarząd OIGOSK na podstawie art.31 ust.4 statutu przejął kompetencje i obowiązki zarządu OT5 Kraków z powodu utraty zdolności do podejmowania uchwał.


  Walne Zebrania Członków OT5:

   X WZC/OT5      - 14.04.2015; protokół
  IX WZC/OT5      - 26.04.2014
VIII WZC/OT5      - 04.06.2013
 VII WZC/OT5      - 19.02.2013
  VI WZC/OT5      - 10.03.2012
   V WZC/OT5      - 09.08.2011
  IV WZC/OT5      - 06.02.2011
  III WZC/OT5      - 14.03.2010
   II WZC/OT5      - 22.02.2009
    I WZC/OT5      - 17.04.2007


 PROTOKÓŁ ( obszerne fragmenty )

z obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału V Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Krakowie w dniu 26.04.2014r.

Ad.1Witając zebranych Zebranie otworzył prezes Oddziału 5 w Krakowie Jerzy Wojtanowicz.

Ad.2Następnie zaproponował do prezydium Zebrania kol. Antoniego Habera i Wojciecha Ślusarskiego, którzy wyrazili zgodę. Innych kandydatów nie zgłoszono.

W formie aklamacji wyłoniono w/w prezydium WZC OT5, które ukonstytuowało się następująco

Antoni Haber               przewodniczący
Wojciech Ślusarski        sekretarz

Ad.3Przewodniczący A. Haber zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Głosowań i Wyborów /KW/

Zgłoszono kol. Mariusza Szczepanika i Wojciecha Stolarskiego, kandydaci wyrazili zgodę.

Wobec braku innych kandydatów i sprzeciwu w drodze aklamacji KW ukonstytuowała się następująco:

Mariusz Szczepanik    przewodniczący
Wojciech Stolarski        sekretarz

Przewodniczący A. Haber zaprezentował proponowany przez Zarząd O/V porządek obrad:

 1. Powitanie wszystkich przybyłych członków,
 2. Wybór Prezydium w składzie : Przewodniczący oraz Sekretarz-protokolant,
 3. Wybór Komisji Komisji Wyborczej,
 4. Oficjalne sprawdzenie kworum i ogłoszenie zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Przedstawienie przez Mariusza Szczepanika informacji o pracach komisji zajmującą się wyborem nowego samochodu egzaminacyjnego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie (Mariusz Szczepanik jest przedstawicielem naszej organizacji wytypowanym do prac w tej komisji)
 7. Sprawozdanie Zarządu O/V za rok ubiegły-prezes Jerzy Wojtanowicz
 8. Przedstawienie tabeli składek członkowskich naszego Oddziału przygotowanej przez skarbnika Zarządu OIGOSK,
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz omówienie płatności składek poszczególnych członków,
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi O/V OIGOSK,
 11. Wybór trzech delegatów , którzy będą nasz Oddział reprezentować podczas VII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 24.05.2014 roku w Łysomicach,
 12. Dyskusje dotyczące działalności Ośrodków Szkolenia Kierowców i podjecie uchwał,
 13. Przerwa kawowa,
 14. Wystąpienie zaproszonego gościa w osobie dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie
 15. Uroczysty obiad dla przyjezdnych Członków i zaproszonych gości.                          

Ad.4 Przewodniczący KW kol. Mariusz Szczepanik zakomunikował, że na podstawie dostarczonej przez zarząd aktualnej listy członków OT5 oraz listy obecności ustalono co następuje:

Aktualnie OT5 liczy 19 członków w tym 16 członków zwyczajnych. Stąd wymagane quorum wynosi 8 Mandatów.

W Zebraniu uczestniczy 14 członków w tym 11 członków zwyczajnych dysponujących głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, a więc WZC OT5 w dniu 26 kwietnia 2014 ma zdolność do podejmowania uchwał.

Ad.5 Przewodniczący Prezydium Zebrania A. Haber zaproponował przyjęcie w/porządku obrad.
Wobec braku sprzeciwu porządek obrad przyjęto w formie aklamacji.

Przebieg obrad Walnego Zebrania Członków V Oddziału w Krakowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie.

Ad.6 Następnie zabrał głos kolega Mariusz Szczepanik, którego nasz Oddział wybrał do prac w komisji zajmującej się przygotowanie warunków przetargu na dostawę nowych pojazdów do egzaminowania w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie.

Ad.7 Sprawozdanie Zarządu O/V OIGOSK w Krakowie za rok 2013 przedstawił prezes Jerzy Wojtanowicz ( w załączeniu ). Nie zgłoszono uwag do przedstawionego sprawozdania za rok 2013.    

Ad.8 prezes J. Wojtanowicz przedstawił również aktualną tabelę składek członkowskich naszego Oddziału przekazaną przez skarbnika Zarządu OIGOSK. Przeprowadzono głosowanie dotyczące absolutorium dla Zarządu O/V OIGOSK.

Ad.9 Nie złożono uwag do przedstawionego sprawozdania za rok 2013.    

Ad.10 Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 uprawnionych osób przy jednym głosie wstrzymującym się Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi OT5.

Ad.11 Po zgłoszeniu kandydatów przeprowadzono głosowanie dotyczące wyboru trzech Delegatów na VII Zebranie Delegatów OIGOSK w dniu 24.05.2014 r

W wyniku głosowania jawnego Delegatami OT5 zostali:

 1. Wojdon Eryk               
 2. Leńczowski Piotr         
 3. Ślusarski Wojciech      

Ad.12 Następnie przewodniczący A. Haber zainicjował dyskusję z której wnioski i konkluzje są prezentowane poniżej.

...

W związku z powyższym Walne Zebranie Członków O/V w Krakowie w drodze aklamacji postanowiło przyjąć uchwałę 01/2014 dotyczącą uhonorowania tych wielce zasłużonych dla naszej organizacji kolegów

W załączeniu:

 1. lista obecności,
 2. protokół Komisji Głosowań i Wyborów,
 3. sprawozdanie zarządu OT5 z działalności w 2013r

Podpisy

Antoni Haber               przewodniczący
Wojciech Ślusarski        sekretarz

-  -  -  -  -  -  -  -

PROTÓKOŁ

z zebrania członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w dniu 04 czerwca 2013 r.

Uczestnicy zebrania:

1. Jerzy Wojtanowicz

2. Tadeusz Szewczyk ( z upoważnienia Rafał Zabiegaj )

3. Antoni Haber

4. Marcin Figlewicz

5. Wiesław Tadel

6. Wojciech Stolarski

7. Stanisław Grudzień

8. Karol Peszt

9. Wacław Ochota

10. Stefan Szczypuła

11. Mariusz Szczepanik

Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania  - Prezes Oddziału J. Wojtanowicz

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania – jednogłośnie wybrany Karol Peszt.

3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad

4. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na funkcje wiceprezesa i skarbnika oddziału

5. Powołanie komisji skrutacyjnej- w głosowaniu jawnym wybrani zostali:

 • Jerzy Wojtanowicz
 • Antoni Haber
 • Rafał Zabiegaj

6. Zgłaszanie kandydatów do pełnienia w/w funkcji

7. Wybrano następujące osoby, a kandydaci wyrazili zgodę na podjęcia obowiązków:

Wiceprezesa: Karol Peszt,  Antoni Haber. 

Skarbnika – nikt nie chciał pojął się kandydowania.

8. Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania:

W głosowaniu tajnym oddano 11 głosów ,Karol Peszt uzyskał 5 głosów, Antoni Haber 3 głosy
3 osoby wstrzymały się od głosów
W związku z czym funkcje wiceprezesa objął Karol Peszt, skarbnika nie wybrano.

9. Omówienie spraw bieżących:

-aktualny stan członków

-płatności składek członkowskich

-aktualna sytuacja prawna szkół i ośrodków szkolenia

-omówienie aktualnych materiałów szkoleniowych na rynku

-zamierzenia w zakresie realizacji zadań  zaplanowanych na 3013 r.

10. Następnym punktem zebrania było składanie wniosków i propozycji nowych zadań w br.

11. Złożono następujące wnioski.

12. W oparciu o przyjęte w jawnym głosowaniu wnioski, podjęto następujące uchwały:

12A -  nawiązanie kontaktu z WORD – Kraków w sprawie zakupu nowych samochodów egzaminacyjnych kat. B)

12B -  przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia w zakresie działalności ośrodków szkolenia w nowych realiach prawnych. Szkolenie sfinansować ze środków własnych Oddziału Terenowego nr 5 OIGOSK.

12C -  przeprowadzenie wspólnych obrad środowiska instruktorów określających standardy współpracy między ośrodkami

12D - utworzenie zespołu roboczego w celu wyselekcjonowania najlepszych w zakresie dydaktycznym i merytorycznym materiałów szkoleniowych i nawiązanie z dystrybutorami kontaktu w celu zoptymalizowania treści i formy.

13. Podjęte poszczególne uchwały zostały jednogłośnie przyjęte

Na tym protokół zakończono i podpisano 

Przewodniczący zebrania    Karol Peszt        `
Prezes  V/O. OIGOSK  Jerzy Wojtanowicz