Oddział nr 4 SŁUPSK

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK Oddział Terenowy nr 4 w Słupsku
Siedziba
od 04.09.2013: 76-200 Słupsk ul. Marii Konopnickiej 16 / 2 

 REGON: 320335046-00026

-  -  -  -  -  -  -  -

 

 

 


Zarząd Oddziału / od 15.03.2019 /

1. Katarzyna Szambelan  - prezes 
tel. + 48 693 280 680 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Damian Miszke           - wiceprezes  
3. Janusz Szambelan          - sekretarz   
 4. vacat     - skarbnik   (od 20092014)    

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

 


8 grudnia 2023r  odbyło się tradycyjne, coroczne opłatkowe spotkanie członków oddziału nr 4 OIGOSK oraz zaproszonych gości.
Spotkanie tradycyjnie przebiegało w koleżeńskiej, świątecznej atmosferze.


  30 grudnia 2022r  odbyło się tradycyjne, coroczne opłatkowe spotkanie członków oddziału nr 4 OIGOSK oraz zaproszonych gości.
Spotkanie tradycyjnie przebiegało w koleżeńskiej, świątecznej atmosferze.


17 grudnia 2021r  odbyło się tradycyjne, coroczne opłatkowe spotkanie członków oddziału nr 4 OIGOSK oraz zaproszonych gości.
Spotkanie tradycyjnie przebiegało w koleżeńskiej, świątecznej atmosferze.

 


6 grudnia 2019r  odbyło się tradycyjne, coroczne opłatkowe spotkanie członków oddziału nr 4 OIGOSK oraz zaproszonych gości.
Spotkanie tradycyjnie przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze. 

Wiecej TUTAJ (kliknij)


Walne Zebranie Członków w dniu 15 marca 2019 w drodze tajnych wyborów wyłoniło nowego prezesa OT4 w osobie Katarzyny Szambelan, a zarząd OT4 ukonstytuował się w powyższym składzie.


W dniu 9 maja 2016 "wygasł" Mandat kol. Katarzyny Szambelan do pelnienia funkcji prezesa OT4 z powodu rezygnacji z pełnienia tej funkcji.
Walne Zebranie Członków w dniu 13 maja 2016 w drodze tajnych wyborów wyłoniło nowego prezesa OT4 w osobie Mariusza Szambelana, a zarząd OT4 ukonstytuował się w powyższym składzie.


7 grudnia 2018r w siedzibie OT4 Słupsk odbyło się tradycyjne, coroczne opłatkowe spotkanie członków oddziału nr 4 OIGOSK oraz zaproszonych gości.
Spotkanie tradycyjnie przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze.

więcej tutaj


 9 grudnia 2016r w siedzibie OT4 Słupsk odbyło się tradycyjne już opłatkowe spotkanie członków oddziału nr 4 OIGOSK
Spotkanie opłatkowe członków oddziału przebiegało w miłej, przyjacielskiej i świątecznej atmosferze

więcej tutaj


 

18 grudnia 2015r w siedzibie OT4 Słupsk odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe członków oddziału, które przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze

 

 więcej tutaj


 
PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT 4 Słupsk OIGOSK w dniu 11.04.2015
W dniu 11kwietnia 2015r w Słupsku odbyło się Zebranie Członków Oddziału Terenowego nr IV OIGOSK z/s w Koszalinie
 1. Powitanie uczestników przez prezesa Katarzynę Szambelan
 2. Wybór Prezydium Zebrania (2 osoby)
 3. Zgłoszono 2 kandydatury; Magdalena Klawikowska, Czesław Talko - kandydatury zaakceptowano poprzez aklamację przy obecności 5 Mandatów.
  Prezydium Zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Magdalena Klawikowska – przewodnicząca

Czesław Talko – sekretarz

4. Wyłoniono Komisję Wyborczą i Głosowań (2 osoby). Zgłoszono kandydatury kol. Andrzej Dzierżyński, Janusz Gizara - zaakceptowano w formie aklamacji przy obecności 5 Mandatów.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
Janusz Gizara – przewodniczący
Andrzej Dzierzyński – sekretarz

Po analizie listy członków i listy obecności oraz informacji przedstawionej przez zarząd OT4, przewodniczący Janusz Gizara ogłosił że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał, gdyż Quorum wynosi 3 mandaty, a obecnych jest 14 członków, w tym 5 członków zwyczajnych.
Z powodu zaległości w opłacaniu wierzytelności Izby 5 członków nie może kandydować
i być wybranych do organów i Władz OIGOSK.

5. Przewodnicząca Zebrania odczytała proponowany przez Zarząd OT-4 n/w porządek obrad, który w głosowaniu przyjęto jednogłośnie.

porządek zebrania:

 1. Powitanie wszystkich przybyłych członków,
 2. Wybór Prezydium w składzie : Przewodniczący oraz Sekretarz-protokolant,
 3. Wybór Komisji Wyborczej,
 4. Oficjalne sprawdzenie qworum i ogłoszenie zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Sprawozdanie Zarządu OT4 za rok ubiegły - prezes Katarzyna Szambelan
 7. Przedstawienie tabeli składek członkowskich – kol Szambelan Janusz
 8. Sprawy członkowskie
 9. Wybory zarządu OT4
 10. Wybór Delegata OT4 na VIII Zebranie Delegatów OIGOSK w09.05.2015 roku w Łysomicach,
 11. Uchwała rekomendująca kandydatów w wyborach 09.05.2015 do Zarządu OIGOSK
6. Prezes Szambelan odczytała sprawozdanie zarządu za 2014 rok
7. Kol. Szambelan Janusz przedstawił stan płatności składek. Koledzy Czesław Talko, Tomasz Michalak, Grzegorz 
   Bergrin i Łukasz Sienkiewicz stwierdzili, że składki płaca regularnie na podstawie stałego zlecenia z konta. W trakcie 
   dyskusji okazało się, że istotnie złożone mają zlecenia stałe, ale nie zmienili numeru konta. Zobowiązali się, że po 
     Zebraniu dokonają wpłat zaległych składek. 
 
8. Kol. Damian Miszke poinformował zebranych, że stał się przedsiębiorcą i wystąpił z deklaracją do Zarządu Izby o 
   przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.
 
9. Kol Gac Kazimierz zgłosił na prezesa OT4 kol Katarzynę Szambelan, która zgodziła się kandydować.
   Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne.
   Przy pięciu glosujących czterema głosami "za", Prezesem OT4 została wybrana kol. Katarzyna Szambelan.
      

Prezes K. Szambelan zaproponowała aby na dzisiejszym Zebraniu w związku z zamieszaniem przy opłacaniu składek  i po deklaracji kol. Miszke o przekształceniu jego statusu w członka zwyczajnego wybrać tylko sekretarza, a po uregulowaniu składek i uprawomocnieniu się przekształcenia kol Miszke na członka zwyczajnego w miesiącu czerwcu zwołać zebranie i wybrać zastępcę prezesa.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie przez aklamację przy obecności 5 Mandatów.

Prezes OT4 poinformowała, że rezygnuje z prawa pierwszeństwa zgłaszania kandydatów do zarządu OT4.
Na członka zarządu OT4 kol. Talko zgłosił kol Janusza Szambelana, który wyraził zgodę.
Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne.
Za kandydaturą kol Szambelana Janusza oddano cztery głosy na 5 głosujących

Prezes OT4 K. Szambelan poinformowała, że zarząd OT4 ukonstytuował się następująco:
Katarzyna Szambelan, prezes
Janusz Szambelan, sekretarz

10. Przewodnicząca Zebrania po przerwie kawowej zarządziła wybór 1 Delegata , którzy będzie reprezentować OT4podczas VIII Zebrania Delegatów OIGOSK w dniu 09.05.2015 roku w Łysomicach.    
Kol Gac Kazimierz zaproponował kol Janusz Szambelana, który wyraził zgodę.
W głosowaniu jawnym za kandydaturą kol. Szambelana Janusza oddano cztery głosy.

11. Przewodnicząca Zebrania zaproponowała udzielenie rekomendacji do kandydowania w wyborach do zarządu OIGOSK 9 maja 2015 reprezentantom OT4 uczestniczącym w obradach VIII ZD OIGOSK tj. kol. Katarzynie i Januszowi Szambelan.
Walne Zebranie Członków OT4 w drodze aklamacji przy obecności 5 Mandatów udzieliło rekomendacji w/w..

12. Po dyskusji przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za udział w obradach i zakończyła Zebranie.

Przewodniczący – Magdalena Klawikowska                                                          

sekretarz – Czesław Talko


 

 

12 grudnia 2014r w siedzibie OT4 Słupsk odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe członków oddziału, które przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze

więcej tutaj

 


 

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT 4 Słupsk OIGOSK w dniu 12.04.2014

W dniu 12.04.2014r w Słupsku odbyło się Zebranie Członków Oddziału Terenowego nr IV OIGOSK z/s w Koszalinie

 1. Prezes Katarzyna Szambelan powitała uczestników i zaproszonych gości , następnie zaproponowała zgłaszanie do Prezydium Zebrania (2 osoby).
  Zgłoszono 2 kandydatury; Katarzyna Szambelan, Czesław Talko. Kandydaci wyrazili zgodę i zostali zaakceptowani poprzez aklamację ( patrz §1 ust.2 Regulaminu Wyborów i Głosowań).
  Prezydium Zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Katarzyna Szambelan – przewodnicząca

Czesław Talko – sekretarz

 1. Przewodnicząca Zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Głosowań i Wyborów
  / KGiW/.

Zgłoszono kandydatów: Dzierżyński Andrzej, Bergrin Grzegorz – kandydaci wyrazili zgodę. Kandydatów zaakceptowano poprzez aklamację.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie;
Andrzej Dzierzyński         – przewodniczący

Grzegorz Bergrin               - sekretarz

Komisja Głosowań i Wyborów na podstawie przedstawionych przez zarząd OT4 dokumentów oraz listy obecności stwierdziła, że jest wymagane quorum ( 4 Mandaty) i Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał.

 1. Przewodnicząca Zebrania odczytała proponowany przez Zarząd OT4 n/w porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację.

1. Sprawozdanie zarządu OT4 z działalności w 2013r

2.Sprawozdanie skarbnika OT4 za 2013 i I kwartał 2014r

     3. Informacja o zaawansowaniu prac nad zmianami regulacji prawnych w obszarze szkolenia i      

         Egzaminowania /Zb. Osiński/

     4.Wykład na temat organizacji ruchu drogowego na rondach w Słupsku /Przedstawiciel policji/

     5. Przerwa /pożegnanie zaproszonych gości/

     6.Wybory DelegatówOT4 (1 +3) na VII Walne Zebranie Delegatów OIGOSK 24.05.2014 w Łysomicach.

     7.Dyskusja

 1. Realizacja porządku obrad

Ad1. Prezes K. Szambelan przeczytała sprawozdanie z działalności zarządu za 2013r, zwróciła uwagę na wzrost liczby członków w 2013r.

Ad2. Skarbnik kol. Cichowlas przedstawił dyscyplinę opłacania składek za 2013r

Ad3. P. Zb. Osiński przedstawił informację o zaawansowaniu prac nad zmianami regulacji prawnych w obszarze szkolenia i egzaminowania.

Ad4 Przedstawiciel oddziału ruchu drogowego w Słupsku omówił nowe oznakowania na rondach, które wywoływały dożo kontrowersji w interpretacji przepisów ruch po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, oraz statystyki wypadków i kolizji w naszym regionie.  

Ad 5.Przerwa. Prezes Szambelan podziękowała zaproszonym gościom za udział w zebraniu.

Ad.6.Prezes Szambelan poprosiła o zgłaszanie Delegatów OT4 na VII Zebranie Delegatów OIGOSK 24.05.2014 w Łysomicach.

Zgłoszono kandydatów: Janusz Szambelan, Mariusz Szambelan, Janusz Drob – wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatów.

Wobec braku sprzeciwu w formie aklamacji Delegatami OT2 zostali:

 • Janusz Drob
 • Janusz Szambelan
 • Mariusz Szambelan

Ad.7 Dyskusja

 

Dyskutowano między innymi o problematyce wewnętrznej OIGOSK, która ze szkoda dla wizerunku Izby jest niestety prowadzona również na forach internetowych.

Uwzględniając zasługi niektórych członków zarządu OIGOSK w formie aklamacji podjęto uchwałę z wnioskiem do Zarządu i jego Kolegium Doradczego o wystąpienie do VII ZD z wnioskiem o nadanie Godności członka Honorowego.

 

Po dyskusji przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył zebranie

 

Przewodniczący – Katarzyna Szambelan                                                   
sekretarz            – Czesław Talko

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

 20 grudnia 2013r w siedzibie OT4 Słupsk odbyło się w serdecznej, świątecznej atmosferze spotkanie opłatkowe członków oddziału.

więcej tutaj

 

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków OT 4 Słupsk OIGOSK w dniu 27.09.2013

W dniu 27.09.2013r w Słupsku odbyło się Zebranie Członków Oddziału Terenowego nr IV OIGOSK z/s w Koszalinie

 1. Powitanie uczestników przez prezesa Katarzynę Szambelan
 2. Wybór Prezydium zebrania ( 2 osobowy ).
 3. Zgłoszono 2 kandydatury; Katarzyna Szambelan, Czesław Talko - kandydatury zaakceptowano poprzez aklamację.
  Prezydium Zebrania ukonstytuowało się w składzie;

Katarzyna Szambelan – przewodniczący

Czesław Talko – sekretarz

 1. Przewodniczący zebrania odczytał proponowany n/w porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT-4, który przyjęto jednogłośnie.

1.Omówienie i dyskusja nad problemem skarbnika OT4

2.Wybory uzupełniające do zarządu OT 4 /sekretarz/

3.Wybór najkorzystniejszej oferty 3- dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów

4.Omówienie dyscypliny opłacania składek członkowskich, /prezes/

5.Wykład na temat organizacji ruchu drogowego na rondach w Słupsku /Przedstawiciel policji/

6.Dyskusja

 1. OT4 Słupsk aktualnie liczy 9 członków, w tym 6 zwyczajnych z czynnym i biernym prawem wyborczym.
  Stąd wymagane quorum to 3 członków zwyczajnych. Z listy obecności wynika, że w zebraniu uczestniczy
  4członków zwyczajnych

Ad.1 Ze względu na brak możliwości skontaktowania się ze skarbnikiem OT kol Talko zaproponował, wezwanie kol Cichowlasa na posiedzenie zarządu, i poproszenie go o podjęcie decyzji co do swojego statusu w izbie.

Ad.2 Prezes K. Szambelan zaproponowała, do komisji wyborczej i głosowań

- kol. Dzierżyński Andrzej

- kol Bergrin Grzegorz

Kandydaci zgodzili się .

Prezes zaproponowała aby głosowania obywały się poprzez aklamację, przyjęto propozycję jednogłośnie.

     Na sekretarza kol. Talko zgłosił kol Szambelana. Janusza Kol Szambelan zgodził się pełnić zaproponowaną funkcję.

           W głosowaniu tajnym za kandydaturą kol Szambelana Janusza głosowały trzy osoby , jeden głos wstrzymujący.

     Na sekretarza wybrany został kol. Janusz Szambelan.

Ad3. Tylko jedna szkoła odpowiedziała na zapytanie ofertowe odnośnie przeprowadzenia 3- dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów. Jest to OSK POLDEK z Gdańska. Ze względu na brak innych propozycji spełniających wymagania OIGOSK zebrani postanowili skorzystać z usług w/wym OSK.

Ad.4 Prezes Katarzyna Szambelan pochwaliła członków oddziału z terminowe opłacanie składek..

Ad5, Wykład przeprowadził przedstawiciel oddziału ruchu drogowego w Słupsku. Omówił nowe oznakowania na rondach, które wywoływały dozo kontrowersji w interpretacji przepisów ruch po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.

Ad.5 Dyskusja

 • Kol Czesław Talko przedstawił projekt organizacji wigilii dla członków OT4
 • Kol Mariusz Szambelan przedstawił proponowane przez zarząd OIGOSK zmiany do ustawy o kierujących pojazdami

Ze względu na małą ilość członków OT IV Słupsk propozycje, wnioski i decyzje podejmowano w drodze aklamacji.
Karty do głosowania zostały komisyjnie zniszczone.                                                                               

Po dyskusji przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył zebranie

Przewodniczący – Katarzyna Szambelan                                                          

sekretarz – Czesław Talko    Słupsk, dnia 25.02.2012r.

PROTOKÓŁ 
z Zebrania Członków OIGOSK OT 4 Słupsk w dniu 25.02.2012r

W dniu 25.02.2012r. w Słupsku odbyło się Zebranie Członków Oddziału Terenowego nr IV   OIGOSK z/s w Koszalinie

1. Powitanie uczestników przez prezesa Katarzynę Szambelan
2. Wybór Prezydium zebrania ( 2 osobowy ).
3. Zgłoszono 2 kandydatury; 
Katarzyna Szambelan,  Czesław Talko - kandydatury zaakceptowano poprzez aklamację.
Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;
Katarzyna Szambelan – przewodniczący
Czesław Talko – sekretarz

4. Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT-4, który przyjęto jednogłośnie:
1) Zmiana statusu Kol Jana Brozisa w związku z jego rezygnacją ze statusu przedsiębiorcy,
2) Przyjęcie rezygnacji kol Ryszarda Bednarza z członkowstwa w OIGOSK z/s w Koszalinie 
3) Wybory uzupełniające do zarządu OT 4,
4) Wybór delegatów na V zjazd OIGOSK - 14.04.2012r w Łysomicach
5) Dyskusja

ad.1. Ze względu na zamknięcie swojej działalności gospodarczej kol Jan Brozis został w Oddziału Terenowego nr IV  jako członek wspierający.
ad.2. Na prośbę kol Ryszarda Bednarza ze względów osobistych przyjęto jego rezygnację z członkowstwa w OIGOSK, prezes Katarzyna Szambelan podziękowała za dotychczasową współpracę i aktywny udział w pracach izby.
ad.3. Prezes K. Szambelan zaproponowała, żeby wybory uzupełniające odłożyć na następne zebranie ze względu na planowane zmiany  w statusie kol. Janusza Szambelana. Jednogłośnie propozycja została przyjęta. 
Odstąpiono od dokonania uzupełnienia zarządu do czasu uregulowania przez niego spraw zawodowych i zmiany statusu członka izby. 
ad.4. Na delegatów zostały zgłoszone dwie kandydatury:
    Mariusz Szambelan
    Czesław Talko
 Kol. Mariusz Szambelan wyraził zgodę na uczestnictwo w V zjeździe  OIGOSK - 14.04.2012r w Łysomicach. 
Kol Talko Czesław ze względu na uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych z przykrością musiał odmówić.
W V zjeździe  OIGOSK - 14.04.2012r w Łysomicach udział weźmie Prezes Katarzyna Szambelan i delegat Mariusz Szambelan.
Prezes OT zaproponowała, żeby koszty pobytu na  V Zjeździe  OIGOSK - 14.04.2012r w Łysomicach pokryte zostały z funduszy Oddziału Słupskiego - propozycja została przyjęta jednogłośnie.
ad.5. Kol  Talko przedstawił porównanie ofert ubezpieczeniowych UNIQA – PZU SA – WARTA SA i wysokości składek. 
Kol Mariusz Szambelan przedstawił wywiad z Zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju Instytutu Transportu Samochodowego, 
koordynatorem prac nad nowym egzaminem  teoretycznym na prawo jazdy.
Prezes OT odczytała list otwarty do Pana Ministra Sławomira Nowaka.     
Ze względu na małą ilość członków OT IV Słupsk propozycje wnioski do głosowania przyjmowane są  przez aklamację.   

Po dyskusji przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył zebranie członków OT-IV w Słupsku

Przewodniczący – Katarzyna Szambelan                                                          
sekretarz – Czesław Talko      


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -


Słupsk, dnia 02.07.2011r.
PROTOKÓŁ 
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków OIGOSK OT 4 Słupsk w dniu 02.07.2011

W dniu 02.07.2011r. w Słupsku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Oddziału Terenowego nr IV  OIGOSK z/s w Koszalinie
1.Powitanie uczestników przez prezesa Katarzynę Szambelan
2.Wybór Prezydium Zebrania ( 2 osobowe ).
3.Zgłoszono 2 kandydatury; Katarzyna Szambelan,  Jan Brozis - kandydatury zaakceptowano poprzez aklamację.
Prezydium zebrania ukonstytuowało się w składzie;
 Katarzyna Szambelan – przewodniczący
 Jan Brozis – sekretarz
4.Przewodniczący zebrania odczytał proponowany porządek obrad przedstawiony przez Zarząd OT4, który przyjęto jednogłośnie.
 1) Sprawozdanie z działalności zarządu OT4 za I półrocze 2011 r.
 2) Sprawozdanie  skarbnika OT4 za okres I – VI. 2011r, - przedstawi kol. P. Cichowlas
 3) Wybór Komisji Głosowań i Wyborów
 4) Wybór prezesa i zarządu OT 4
 5) Wystąpienie przedstawiciela policji w sprawie bezpieczeństwa na terenie miasta Słupska i okolic.
 6) Dyskusja
5.Ze względu na małą ilość członków OT IV prowadząca zebranie zaproponowała aby Komisja Głosowań i Wyborów składała się z dwóch członków wspierających Propozycję  zaakceptowano w drodze aklamacji. 
6.Sekretarz zabrania stwierdził obecność 6 członków zwyczajnych (wymagane kworum do odejmowania  uchwał – 4 członków ).
7.Sprawozdanie z działalności zarządu OT 4 za pierwsze półrocze 2011 rok przedstawiła prezes OT IV Katarzyna Szambelan.
8.Sprawozdanie finansowe za okres I –VI.2010 r. przedstawił kol. Jan Cichowlas 
9.Do Komisji Głosowań i Wyborów zgłoszono dwie kandydatury:
 Kol. Bergrin Grzegorz
 Kol. Ryszard Bednarz
Zebrani jednogłośnie zatwierdzili skład Komisji Głosowań i Wyborów. 
10.Na prezesa OT 4 zgłoszono tylko jedna kandydaturę kol Katarzynę Szambelan.
Wyraziła zgodę na objęcie funkcji prezesa.
W głosowaniu tajnym oddano 6 ważnych głosów na kandydatkę.
Prezesem OT4 została jednogłośnie wybrana kol Katarzyna Szambelan.
11.Na członków zarządu OT IV zostali zgłoszeni;
- kol. Talko Czesław
- kol. Brozis Jan
- kol. Cichowlas Piotr
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na prace w zarządzie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyborach tajnych kandydaci otrzymali następujące liczby głosów: 
- kol. Talko Czesław 6
- kol. Brozis Jan  5
- kol. Cichowlas Piotr 4

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie :
 prezes OT IV   kol. Katarzyna Szambelan
 wiceprezes OT IV   kol. Czesław Talko 
 skarbnik   kol. Piotr Cichowlas  
 sekretarz   kol.  Jan Brozis

W imieniu nowo wybranego zarządu OT IV w Słupsku wystąpiła Pani Prezes Katarzyna Szambelan podziękowała za zaufanie jakim członkowie obdarzyli osoby wybrane do zarządu.
12.Przedstawiciel służby prewencji w Słupsku omówił stan bezpieczeństwa na drogach Słupska i okolic. Przedstawił statystyki  wypadków i zdarzeń drogowych. Zwrócił uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne.
13.Dyskusja -  członkowie w swoich wystąpieniach odnosili się do Ustawy o Kierujących pojazdami.
14.Następnie przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył zebranie członków OT-IV w Słupsku.
15.Wobec braku zastrzeżeń odnośnie głosowań, stosownie do regulaminu wyborów Komisja Głosowań za akceptem przewodniczącej WZCOT4 – zniszczyła karty do głosowania tajnego.

Przewodniczący – Katarzyna Szambelan                                                          
sekretarz – Jan Brozis      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

 

 

 WZC OT4 16.10.2010 w wyyborach uzupełniło skład zarządu OT4 o n/w osoby:

1. Katarzyna Szambelan - prezes OT4
2. Czesław Talko - wiceprezes OT4

PROTOKÓŁ
 z  Zebrania Członków Oddziału nr IV w Słupsku 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie w dniu 16 października 2010 r.


Obrady otworzył Roman Stencel, powitał uczestników i przedstawił propozycję porządku obrad. 
1.Wybór prezydium Zebrania
2.Wybór prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału OT4 .
3.Omówienie procesu przebiegu projektu ustawy o kierujących pojazdami.
Powyższy porządek jednogłośnie zaakceptowano.
Nastśpnie R. Stencel poprosił o zgłoszenie kandydatów do prezydium zebrania. Zgłoszono Jana Brozisa i Katarzynś Szambelan. 
Wobec braku innych kandydatur i sprzeciwu Prezydium Zebrania ukonstytuowało siś nastśpująco: 
Jan Brozis- przewodniczący, 
Katarzyna Szambelan-sekretarz.

Przewodniczący Brozis poprosił o zgłoszenie kandydatów do komisji wyborczej. Zgłoszono Mariusza Szambelan i Ryszarda Zakrzewskiego, którzy wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatów listę zamknięto.
Następnie w głosowaniu jednogłośnie zostali członkami komisji wyborczej. 
Po przerwie komisja wyborcza na podstawie listy obecności stwierdziła kworum, komunikując: „uprawnionych do głosowania 8-członków zwyczajnych, obecnych lub reprezentowanych na zebraniu-6 członków; kworum wynosi 4 osoby”.
Przewodniczący Brozis poprosił o zgłaszanie kandydatów na prezesa zarządu OT4. 
Zgłoszono 1. Katarzyna Szambelan 2. Czesław Talko. 
Przystąpiono do wyborów tajnych prezesa oddziału. Komisja wyborcza po zebraniu kart do głosowania stwierdziła, że Katarzyna Szambelan otrzymała 4 głosy, natomiast Czesław Talko otrzymał 2 głosy. 
Komisja stwierdza, że oddane głosy są ważne. Wobec czego przewodniczący stwierdził, że prezesem zarządu oddziału terenowego w Słupsku zostaje Katarzyna Szambelan
Następnie przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na wiceprezesa. Zgłoszono niżej wymienione osoby: 1. Janusz Drob 2. Czesław Talko. W wyniku tajnego głosowania po zebraniu kart do głosowania stwierdzono: Czesław Talko-5 głosów, Jan Drob-1 głos. 
Komisja stwierdza, że głosy są ważne. 
Wiceprezesem zarządu oddziału terenowego w Słupsku zostaje Czesław Talko.
W dalszej części prezes Roman Stencel pogratulował wyboru i szczegółowo zaprezentował przebieg procedowaniu projektu ustawy o kierujących pojazdami.  

Protokołowała: Katarzyna Szambelan
Wobec braku zastrzeżeń co do przebiegu i wyników głosowań.
Komisja wyborcza w obecności prezydium zniszczyła karty do glosowania tajnego.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

 

27 Luty 2010 Zebranie członków OT 4

 

 

 W grudniu 2009 kolega Wiesław Komajda złośył rezygnacjś z funkcji wiceprezesa OT4 oraz członkostwa w izbie. Okres Jego członkostwa zakończył siś w dniu 31.01.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

czerwcu 2008 kolega Marek Święcicki złożył rezygnację z funkcji prezesa OT4 oraz członkostwa w izbie. Okres członkostwa zakończył siś w dniu 31.07.2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

19 stycznia 2008 Walne Zebranie Członków oddziału w tajnych wyborach wybrało nowym prezesem kol. Marka  Święcickiego- gratulujemy!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

UWAGA!

Dotychczasowy prezes kol. Janusz Szambelan złożył 03 stycznia 2008 rezygnację z funkcji prezesa OT4 w Słupsku w związku z podjęciem pracy egzaminatora w WORD Słupsk.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

PROTOKÓŁ
 z  Zebrania Członków Oddziału nr IV w Słupsku 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
w dniu 25.maja 2007 r.

I.    Zebranych wg listy obecności /załącznik nr1/ powitał Pan Janusz Szambelan.    
    Następnie zaproponował zgłaszanie kandydatów do Prezydium Zebrania.
    Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie;
•    Janusz Szambelan
•    Wiesław Komajda
Po ogłoszeniu kandydatów przez uczestników. W trybie  „aklamacji” uznano, że w/w kandydaci będą stanowić prezydium zebrania, które ukonstytuowało się następująco:
•    Janusz Szambelan - przewodniczący
•    Wiesław Komajda – sekretarz
II.     Przewodniczący Szambelan podziękował za wybór i obiecał sprawne prowadzenie obrad. Następnie zaprezentował projekt porządku obrad, który wobec braku sprzeciwu został zaakceptowany w trybie „aklamacji”. /załącznik nr 2/.
III.    Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej. 
Zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:
•    Czesław Wiątczak
•    Janusz Drob
•    Ryszard Zakrzewski 
Po zgłoszeniu kandydatów przez uczestników zebrania, w trybie „aklamacji” uznano, że w/w kandydaci będą stanowić Komisję Wyborczą, która ukonstytuowała się następująca:
•    Janusz Drob – przewodniczący
•    Ryszard Zakrzewski – wiceprzewodniczacy
•    Czesław Wiątczak  - sekretarz
IV.     Komisja Wyborcza po sprawdzeniu listy obecności oraz wykazu członków stwierdziła, że na zebranie przybyło 8 członków zwyczajnych i 10 członków wspierających. Komisja Wyborcza poinformowała, że zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał /w zebraniu uczestniczy 80% członków posiadających prawo do głosowania/.
V.    Przystąpiono do wyboru prezesa oddziału.
Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:
•    Janusz Szambelan
•    Wiesław Komajda
VI.    Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne. Przewodniczący komisji wyborczej ogłosił wyniki głosowania:
•    Janusz Szambelan – 7 głosów
•    Wiesław Komajda – 1 głos
Przewodniczący zebrania ogłosił, że prezesem oddziału słupskiego został Pan Janusz Szambelan. 
VII.    Następnie przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów na członków zarządu oddziału słupskiego 
Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:
•    Wiesław Komajda
•    Jan Brozis
•    Piotr Cichowlas
•    Jan Król

VIII.    Komisja Wyborcza przeprowadziła głosowanie tajne. Przewodniczący komisji wyborczej ogłosił wyniki głosowania:
•    Wiesław Komajda – 3 głosy
•    Jan Brozis – 2 głosy
•    Piotr Cichowlas – 3 głosy
•    Jan Król – 0 
    Przewodniczący zebrania ogłosił, że członkami zarządu oddziału zostali wybrani:
•    Wiesław Komajda
•    Jan Brozis
•    Piotr Cichowlas
IX.     Pan Wiczkowski  Zbigniew Dyrektor WORD Słupsk przedstawił statystykę zdawalności egzaminów w WORD Słupsk za pierwszy kwartał 2007 roku. A następnie zaproponował dyskusję i zadawanie pytań dla przybyłych na zebranie egzaminatorów. 
X.     Prezes Janusz Szambelan zaprezentował wyniki ukonstytuowania się zarządu oddziału:
•    Janusz Szambelan - prezes
•    Wiesław Komajda - wiceprezes
•    Piotr Cichowlas - skarbnik
•    Jan Brozis – sekretarz
XI.     Podjęto uchwałę o lokalu siedziby oddziału słupskiego tj; 76-200 Słupsk ul. Tuwima 23 p 15.
XII.    W ramach dyskusji zabrało głos wiele osób.
1.    Zachowanie i problematyczne oceny przez egzaminatorów tz.wymuszenia pierwszeństwa na rondach,
2.    Stwierdzenia „za wolno” przy jeździe pasem ruchu,
3.    Stresu zdających egzamin, który wywołuje zachowanie egzaminatorów,
4.    Problemy wynikające ze specyfiki poruszania się po mieście.
5.    Prezes Szambelan obszernie odniósł się do żywiołowych wypowiedzi wskazując obiektywne uwarunkowania.


Podpisy:
1.    Janusz Szambelan ......................................
2.    Wiesław Komajda ......................................

W załączeniu :
1.    lista obecności.
2.    porządek obrad.
3.    protokół Komisji Wyborczej.