Oddział nr 3 ŁÓDŹ

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie
Oddział Terenowy nr 3 w Łodzi

siedziba:  Łódź ul. ...

REGON: 320335046-00058


Zarząd OIGOSK Uchwałą nr 01/20170520 z 20 MAJA 2017 na podstawie art.18 ust.11 statutu z powodu nie spełniania wymogu minimalnej liczebności członków zwyczajnych z dniem 30 czerwca 2017 
ROZWIĄZAŁ 
Oddział Terenowy nr 3 w Łodzi.

tekst uchwały tutaj 


 Uchwałą nr Zkoresp - 27 / I / 2017r z 13 stycznia 2017 Zarząd OIGOSK na podstawie art.31 ust.4 statutu przejął kompetencje i obowiązki zarząduOT3 w Łodzi z powodu utraty zdolności do podejmowania uchwał.
tekst uchwały Uchwala Zkoresp-27I2017


  Zarząd OT3 na obradach w dniu 17 października 2016 uchwałą zdecydował o nowym adresie siedziby OT3 tj.  94 - 046 Łódź ul. Armii Krajowej 64


opublikowano 15.09.2016

Na Walnym Zebraniu Członków OT3 w dniu 10 września 2016 w tajnych wyborach wybrano w pierwszej kolejności nowego prezesa OT3 p. Jana Papierskiego, a następnie dwóch członków zarządu OT3 w osobach: Andrzej Kostulski i Jarosław Skępski. Zarząd OT3 ukonstytuował się jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 opublikowano 13.04.2015

Protokół z obrad WZC OT3 w dniu 10.04.2015r

Zebranie otworzył i przywitał zebranych w imieniu ustępującego zarządu OT3 OIGOSK, prezes Zbigniew Popławski.

Prezes podkreślił, że zebranie jest najważniejszym w całej kadencji, ponieważ podczas niego członkowie OT3 będą wybierać zarząd OT3 na nową czteroletnią kadencję.

Prezes przedstawił zaproponowany przez ustępujący zarząd OT3 porządek WZC. Prezes zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad WZC. Przy braku uwag i wniosków prezes poprosił o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad WZC. W drodze aklamacji przy 12 głosach oddanych „za”, przyjęto porządek obrad.

Następnie przystąpiono do jego realizacji.

Przyjęty porządek obrad WZC OT3 w dniu 10.04.2015r

1. Przywitanie zebranych – prezes OT3

2. Wybór prezydium zebrania

3. Wybór Komisji Wyborczej

4. Sprawozdanie prezesa OT3 – prezes OT3

5. Sprawozdanie skarbnika OT3 – skarbnik OT3

6. Dyskusja dot. wygłoszonych sprawozdań

7. Przeprowadzenie wyborów tajnych

   a) prezesa OT3 na nową kadencję

   b) zarządu OT3 na nową kadencję

8. Wybór delegatów na WZD OIGOSK

9. Zakończenie WZC OT3.

Prezes Popławski zgłosił następujące kandydatury do prezydium WZC:

1. Jerzy Styrcz

2. Maciej Kusiński

(obaj kandydaci nie posiadają żadnych zaległości wobec OIGOSK)

przy braku innych kandydatur poddano głosowaniu w drodze aklamacji wybór Prezydium WZC.

Oddano 12 głosów za wyborem w/w do Prezydium WZC.

Prezydium ukonstytuowało się w następujący sposób:

przewodniczącym prezydium został Maciej Kusiński, sekretarzem został Jerzy Styrcz.

Przewodniczący prezydium WZC ogłosił wybór Komisji Wyborczej WZC.

Zgłoszono dwie kandydatury:

1. Zbigniew Gryglas

2. Krzysztof Wsiaki

Przewodniczący prezydium zarządził wybory jawne.

W drodze aklamacji, przy 12 głosach oddanych za przyjęciem zgłoszonych kandydatur wybrano KW zebrania.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Zbigniew Gryglas

2. Sekretarz – Krzysztof Wsiaki

Komisja po sprawdzeniu listy obecności i przekazanych upoważnień ogłosiła ważność WZC oraz zdolność do przeprowadzenia wyborów i podejmowania Uchwał.

Prezes ustępującego zarządu OT3 wygłosił sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2011-2015. Prezes szczególnie podkreślił fakt, iż kończąca się kadencja przypadła na trudny okres opracowywania i wdrażania zmian w Ustawie o k p. Kadencja ta zbiegła się też ze znacznym spadkiem koniunktury w działalności osk, co w rezultacie spowodowało spadek zainteresowania pracami Izby tak na arenie krajowej jak i lokalnej. Skutkiem tego jest m.in. rezygnacja z członkostwa w Izbie wielu jej członków.

Sprawozdanie przyjęto bez uwag i zapytań.

Następnie sprawozdanie za rok 2014 wygłosił skarbnik Andrzej Kostulski.(w załączeniu do protokołu).

Dyskusję nad sprawozdaniami oraz inne sprawy postanowiono przenieść do ostatniego punktu porządku zebrania.

Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów prezesa OT3.

Zgłoszono jedną kandydaturę:

1. Zbigniew Popławski

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Rozdano karty do głosowania koloru niebieskiego.

Przewodniczący prezydium przypomniał zasady głosowania i przeprowadzono tajne wybory prezesa OT3. Karty wrzucono do przygotowanej i opieczętowanej urny wyborczej.

Przystąpiono do wyborów członków zarządu OT3.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Andrzej Kostulski

2. Anna Wota

3. Krystyna Gryglas

4.Jarosław Skępski

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Wyborcza sprawdziła kandydatury pod względem niezalegania z wierzytelnościami wobec Izby.

Rozdano karty do głosowania koloru różowego.

Przewodniczący prezydium przypomniał zasady głosowania i przeprowadzono tajne wybory członków zarządu OT3. Karty wrzucono do przygotowanej i opieczętowanej urny wyborczej.

Komisja Wyborcza przeliczyła oddane głosy i ogłosiła wyniki wyborów.

Na prezesa OT3 oddano 12 głosów, w tym jeden nieważny.

11 głosami „za” wybrano Zbigniewa Popławskiego na prezesa zarządu OT3.

Na kandydatów do zarządu OT3 oddano głosy następująco:

1. Andrzej Kostulski 12 głosów

2. Krystyna Gryglas 11 głosów

3. Anna Wota 8 głosów

4. Jarosław Skępski 5 głosów

Do zarządu wybrano Andrzeja Kostulskiego, Krystynę Gryglas i Annę Wota.

Na pierwszym posiedzeniu prezes przydzielił funkcje następująco:

1. Anna Wota – wiceprezes zarządu

2. Krystyna Gryglas – sekretarz

3. Andrzej Kostulski – skarbnik

Przewodniczący zebrania ogłosił wybory Delegatów na WZD OIGOSK w dniu 9.05.2015r

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Jan Papierski

2. Andrzej Gryglas

3. Krystyna Gryglas

4. Andrzej Kostulskiego

5. Anna Wota

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie, przy czym Anna Wota poprosiła aby jej kandydaturę potraktować jako delegata „rezerwowego”.

Wyboru dokonano w drodze aklamacji. Oddano 12 głosów za wyborem w/w.

Delegatami OT3 na WZD OIGOSK zostali:

1. Jan Papierski

2. Andrzej Gryglas

3. Krystyna Gryglas

4. Andrzej Kostulski

delegatem rezerwowym została Anna Wota.

WZC udzieliło rekomendacji wszystkim delegatom oraz członkom ustępujących władz OIGOSK, Zbigniewowi Popławskiemu, Tomaszowi Mrozowi i Zbigniewowi Gryglasowi, w drodze aklamacji, przy 12 głosach „za”.

Po zakończonych wyborach przewodniczący zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniami i w sprawach innych.

- Głos zabrała kol. Ewa Zasada prosząc o wyjaśnienia w sprawie „nowego pomysłu” DTD MiiR. Obszerne wyjaśnienia złożył zebranym w tej sprawie prezes Zbigniew Popławski, który był obecny na spotkaniu w Departamencie w imieniu OIGOSK.

Pani Zasada poprosiła następnie o informację w sprawie majątku Izby oraz kwoty jaką dysponuje OT3. Również w tej sprawie odpowiedzi udzielił prezes OT3.

- Kol. Zbigniew Gryglas zgłosił problem braku organizacji przez OIGOSK szkoleń, oraz kształt i formę strony www. Izby.

- Kol. Piotr Mamełko zgłosił wątpliwość dot. braku możliwości kandydowania kol. Zbigniewa Gryglasa. Odpowiedzi udzielił prezes OT3. Przypomniał On, że to jest zapis statutowy który nie pozwala od początku nowej kadencji, na pełnienie jakiejkolwiek funkcji pełnomocnikom.

- Kol. Mamełko zgłosił wniosek wprowadzenia do porządku obrad WZD OIGOSK przyznanie godności członka honorowego OIGOSK kol. Zbigniewowi Gryglasowi. Po dyskusji na ten temat WZC OT3 postanowiło podjąć w tej sprawie Uchwałę, którą niezwłocznie należy przekazać do zarządu OIGOSK.

Wobec braku zgłaszania innych spraw zebranie zakończono.

Prezes OT3 jeszcze raz podziękował za wybór w imieniu swoim jak również w imieniu pozostałych wybranych do zarządu i pożegnał zebranych.

Protokołował: Jerzy Styrcz                               Przewodniczący prezydium: Maciej Kusiński


Łódź 4 kwietnia 2014

Protokół

z Walnego Zebrania Członków III OT OIGOSK 04.04.2014r

Prezes OT3 powitał zebranych.

Następnie prezes zaproponował Dagmarę Mróz oraz Zbigniewa Popławskiego do prezydium Zebrania. Wobec braku innych kandydatów i sprzeciwu w formie aklamacji (§1 ust.2 regulaminu)

zgłoszone osoby weszły w skład prezydium Zebrania. Przewodniczącym został Zbigniew Popławski. Dagmara Mróz została sekretarzem prezydium zebrania.

Stosownie do wymogów Regulaminu Głosowań i Wyborów zachodzi konieczność wyłonienia Komisji Wyborczej (KW), której zadaniem będzie przeprowadzenie głosowań uchwał i wyborów Delegatów OT3 na Zebranie Delegatów OIGOSK w dniu 24.05.2014.

Prezes zaproponował aby w skład KW weszli: Zbigniew Gryglas oraz Sławomir Granos.

W trybie aklamacji wyłoniono w/w skład KW Zebrania.

Przewodniczącym Komisji Wyborczej został kol. Zbigniew Gryglas.

Przewodniczący prezydium zebrania ogłosił porządek obrad.

Porządek zebrania przyjęto w trybie aklamacji.

Porządek zebrania:

 1. Wybór delegatów na VII WZD OIGOSK i rekomendacje.

 2. Składki członkowskie – skarbnik Andrzej Kostulski

 3. Informacje nt. zmiany ustawy o kierujących.

 4. Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ: p. Krzysztof Szymański – kierownik Wydziału Nadzoru i kontroli, p. Mariusz Jagielski – inspektor , p. Beata Andrzejczak – kierownik Oddziału Praw Jazdy.

 5. Sprawy inne - dyskusja

Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłosił zdolność Zebrania do podejmowania uchwał.
Quorum wynosi 13 członków zwyczajnych, a w Zebraniu uczestniczy 22 członków, w tym 18 członków zwyczajnych oraz 4 członków wspierających

Ad.1 Prezes Popławski poinformował zebranych o terminie i miejscu zwołania VII WZD OIGOSK. WZD OIGOSK odbędzie się 24.05.2014r w Łysomicach.

Oddział III w Łodzi liczący 37 członków może wydelegować na to WZD 6-ciu członków. W imieniu zarządu III oddziału, prezes Popławski zaproponował n/w kandydatów na Delegatów:

1) Mróz Dagmara,
2) Mamełko Piotr,
3) Petrykowski Marcin,
4) Gryglas Andrzej,
5) Kostulski Andrzej,
6) Zasada Mirosław,
7) Magin Andrzej (jako delegat rezerwowy)

Skarbnik III oddziału poinformował zebranych że w/w osoby nie maja zadłużeń wobec Izby i mogą one kandydować.

Wydelegowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Zebrani nie zgłosili innych kandydatur.

Wobec braku innych zgłoszeń, oraz braku wniosków przeciwnych, listę kandydatów zamknięto i poddano głosowaniu jawnemu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Komisja Wyborcza ogłosiła wybór delegatów zgłoszonych na listę kandydatów na delegatów.

Głosowało 18 jednogłośnie wybrano w/w Delegatów.

Na wniosek przewodniczącego Zebrania, przegłosowano udzielenie rekomendacji Delegatom, oraz trzem członkom oddziału którzy biorą udział w WZD jako członkowie władz OIGOSK (Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas i Tomasz Mróz)

Zebrani udzielili rekomendacji poprzez aklamację.

Prezes III oddziału poinformował zebranych, że podczas zebrania zarządu poprzedzającego zebranie członków III oddziału, podjęto decyzję, aby koszty związane z pobytem Delegatów w dniu 23/24.05.14r w Łysomicach, pokryć z funduszu będącego w dyspozycji III oddziału.

Zebrani nie zgłaszając sprzeciwu, decyzję zarządu zaakceptowali.

Ad.2 Głos zabrał skarbnik Andrzej Kostulski. Poinformował On członków OT3 o bieżących zaległościach. Prezes zdyscyplinował obecnych członków i poprosił o dopełnienie obowiązku opłacania składek, ponieważ obecnie przy braku innych źródeł pozyskiwania funduszy, Izba w zakresie bieżących wydatków bazuje jedynie na wpłacanych składkach.

Ad.3 Prezes Zbigniew Popławski poinformował obecnych na zebraniu o planowanych zmianach w Ustawie o kierujących pojazdami.

Prezes wskazał, że na 14 złożonych przez stronę społeczną wniosków, sejmowa podkomisja infrastruktury odrzuciła dwa. Są to wnioski: 1) o e-learning – wg nas powszechność e-learningu lub jego całkowite odrzucenie; 2) wniosek o ograniczenie terytorialne dla OSK spełniających dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia warsztatów (tak jak dla osk – powiat sąsiedni).

Prezes Popławski przedstawił szczegółowo treść przyjętych wniosków.

Ad.4 Prezes Popławski przywitał przedstawicieli Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ.

Pan Szymański poinformował, że rozpoczęły się policyjne kontrole drogowe OSK, w których biorą udział przedstawiciele wydziału nadzoru i kontroli.

Prezes Popławski poruszył temat ośrodków, które funkcjonują bez zezwoleń. Wspólnie zastanawialiśmy się na sposobem rozwiązania tego procederu. Członkowie zgłaszali swoje propozycje przedstawicielom nadzoru.

Pan Szymański przypomniał obecnym, że osoby, które mają zabrane prawo jazdy za przekroczenie punktów nie mogą być szkolone przez OSK.

Pan Szymański zwrócił uwagę, że podczas kontroli częstymi nieprawidłowościami były: prowadzenie dokumentacji na starych drukach, brak kart przeprowadzonych zajęć, brak wpisu „L”w dowodach rejestracyjnych, pobieranie PKK po rozpoczęciu szkolenia lub dopiero po jego zakończeniu, niezgłaszanie rozpoczęcia szkolenia zgodnie z art.27 Ustawy, oraz wiele innych.

Na zadane pytanie odnośnie skreślenia z ewidencji osk, Pan kierownik Szymański potwierdził informacje o wydanych decyzjach w tym zakresie.

Następnie głos zabrała Pani kierownik Andrzejczak, która zwróciła uwagę, że zgodnie z art.22 Ustawy o kierujących pojazdami, nie możemy szkolić osób, które mają orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdu. W trakcie dyskusji nad tym problemem wynikło jednak, że jako OSK nie mamy dostępu do informacji o ewentualnych zakazach prowadzenia pojazdów, które mogą być orzeczone po pobraniu przez nas PKK.

Pani Beata Andrzejczak kończąc dyskusję postanowiła, że zastanowi się nad sposobem rozwiązania tego problemu i poinformuje o tym Izbę.

Ad.5 W sprawach innych, prezes OT3 poinformował zebranych o decyzji zarządu podjętej podczas ostatniego zebrania zarządu w sprawie zmiany siedziby OT3.
W związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu przy ul. Piotrkowskiej 88, od 1.02.2014r siedxibę przeniesiono pod adres Łódź ul. Górnicza 5 ( KS Budowlani).

Prezes Popławski poinformował zebranych, że w oparciu o interpretację prawną którą otrzymał zarząd OIGOSK, zawieszenie działalności w zakresie nauki jazdy, nie będzie miało wpływu na członkostwo w OIGOSK.

Wobec braku zgłoszeń innych spraw i wniosków zebranie zakończono.

Na tym protokół zakończono, protokołowała Dagmara Mróz.

w załączeniu:

 1. lista obecności,

 2. protokół KW

- - -
Protokół

Komisji Wyborczej WZC OT3 w dniu 04.04.2014r

Komisja ukonstytuowała się następująco:

Zbigniew Gryglas – przewodniczący

Sławomir Granos – sekretarz

 1. Komisja na podstawie wykazu członków OT3 oraz listy obecności ustaliła, że na Zebraniu jest obecnych 22 członków w tym 18 członków zwyczajnych oraz 4 członków wspierających.
  Quorum stanowi 13 członków zwyczajnych. Stwierdza się zdolność Zebrania do podejmowania uchwał.

 1. Komisja przeprowadziła głosowanie jawne celem wyboru siedmiu ( jeden rezerowy) Delegatów OT3 na ZDVII OIGOSK. Głosowało 18 osób.
  Jednogłośnie wybrano zgłoszonych Delegatów.

 1. Komisja przeprowadziła głosowanie jawne nad udzieleniem Delegatom OT3 na ZDVII OIGOSK oraz trzem członkom oddziału którzy biorą udział w WZD jako członkowie władz OIGOSK (Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas i Tomasz Mróz) rekomendacji do kandydowania w wyborach do zarządu OIGOSK.
  Głosowało 18 osób.

 2. Zebranie jednogłośnie wszystkim udzieliło rekomendacji.

Podpisy

Zbigniew Gryglas – przewodniczący

Sławomir Granos – sekretarz

  -  -  -  -   -  -  -  -
Zebranie Łódzkiego OT 3 OIGOSK   21.01.2013r

Zebranie otworzył prezes Zbigniew Popławski.

Tematami zebrania były:
1. Kasy fiskalne – do 15.02.2013r
2. Delegaci na WZD 06.04.2013r
3. Zmiany:
1) ustawy
2) rozporządzenia
3) P.K.K.
4) korespondencja  - www.osk.pwpw.pl

4. Podpis elektroniczny  - „szafir”, KIR – 244 zł netto

ad.1
    Przedstawienie oferty przez przedstawiciela BIUROSYSTEM – Serwis Sp. z o.o. Przedstawiciel zaoferował przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych (opcja szkolenia indywidualnego lub grupowego). Kolejnym przedstawicielem był Pan Paweł  Dańczak z firmy ELPRO. Przedstawił ofertę dotyczącą kas fiskalnych firmy ELPRO (oferta firmy w załączniku)

ad 2
    Prezes Popławski ogłosił wybór delegatów na WZD, które odbędzie się 06.04.2013r
Zaproponowano następujących kandydatów:

1. Papierski Jan
2. Mróz Dagmara
3. Kostulski Andrzej
4. Zasada Mirosław
5. Pasiak Stanisław
6. Magin Andrzej
7. Petrykowski Marcin
8. Górecki Ryszard
9. Granosik Jacek - rezerwowy

Wydelegowane osoby wyraziły zgodę. Wniosek został przyjęty przez aklamację.
W/w osoby dostały rekomendację  do kandydowania w wyborach na VI ZD.
Kol. Ewa Zasada złożyła wniosek, że by osoby funkcyjne dostały rekomendacje. Wniosek przyjęto przez aklamację.
Osoby funkcyjne biorące udział w WZD: Popławski Zbigniew, Gryglas Zbigniew, Tomasz Mróz, Maciej Kusiński.
Osoby funkcyjne dostały rekomendacje do kandydowania w wyborach na VI ZD.

Prezes Popławski przedstawił informacje na temat wycieczki organizowanej przez OIGOSK. Wycieczka do Turcji na tydzień 2300/os, dla członków założycieli 1000zł dopłaty, każdy członek zwyczajny i wspierający też ma dofinansowanie. Wylot z Warszawy, proponowany termin wyjazdu to wrzesień.

Ad 3
    Prezes Popławski przedstawił nowy system zapisywania kursanta na kurs. Podkreślił, że można będzie posługiwać się pełnomocnictwem, należy doliczyć koszt pełnomocnictwa 17 zł. Prezes poinformował, że na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    można przesyłać obowiązkowe zgłoszenia związane z nowymi zasadami. Prezes przedstawił problem, którym jest kontaktowanie się ze Starostwem. Na dzień dzisiejszy połączymy się za Starostwem tylko za pomocą PWPW, jeżeli posiadamy inny program nie mamy możliwość łączności. W-ce prezes poruszył temat egzaminu wewnętrznego teoretycznego, zgodnie z nowymi przepisami nie ma obowiązku zdania egzaminu teoretycznego, żeby przystępować do wewn. egz. praktycznego. Wg Prezesa Popławskiego po części teoretycznej przeprowadzamy egzamin teoretyczny (interpretacja na podstawie obowiązujących przepisów). Prezes zwrócił również uwagę na wzór nowej pieczątki: format pieczątki 20x60mm, nr ośrodka (bez łamania), kat. prawa jazdy, nazwa firmy.

Ad 4
    Kolejnym tematem była kwestia podpisu elektronicznego. Prezes przedstawił ofertę firmy KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) Łódź, ul. Piotrkowska 270, p. Suszczyński dla członków OIGOSK został wynegocjowany rabat w postaci 60 zł na zestaw kwalifikowany mini  300zł brutto. Kolejną ofertą jest e-podpis firmy ELMAX s.c. (www.elmax.com.pl) marki Cencert – 230 zł netto oraz oferta firmy standard Polish Enterprise SPE IMEX Sp. z o.o.  - Centrum standard 199zł netto.

Wobec braku zgłoszeń innych spraw i wniosków zebranie zakończono.
Na tym protokół zakończono,
protokołowała Dagmara Mróz.
Łódź, 21.01.2013r

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Zebranie Łódzkiego OT3 OIGOSK  23.02.2012r

  
 Zebranie odbyło się 23.02.2012r na ul. Kopernika 41. Zebranie otworzył Prezes Zbigniew  Popławski.

Tematami zebrania były:
1. Spotkanie z d-r Word oraz egzaminatorami.
2. Wybór delegatów na WZD.

Ad.1
Gośćmi zebrania byli dyrektor Word-u  w Łodzi p. Łukasz Kucharski oraz egzaminatorzy: p. Jarosław Czwajda, p. Zdzisław Maciągowski, p. Sławomir Misiała, p. Bogdan Łabęcki, p. Jacek Łęgocki oraz p. Sławomir Rutkowski.
   
Na wstępie dyr Kucharski podał wyniki egzaminów praktycznych :
- kat. B, pozytywne  wyniki to: 27% na ul. Smutnej i 24% na ul. Maratońskiej.
Ogólnie zdawalność to 25% pozytywnych wyników ( jest to wynik za cały rok 2011).
- kat. C              60%
- kat. C+E         50%

Prezes Popławski zapytał, co z podłączaniem przyczep w przypadku kat. C+E,  d-r WORD zapewnił że są założone nowe podłączenia do przyczep.
Kol. Gryglas zapytał czemu egzaminy na kat. C nie zaczynają się o wyznaczonej godzinie? Dyr odpowiedział, że musi to sprawdzić.
Kol. Wota zapytał czy korzystać z uprzejmości kierowców?
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi , egzaminatorzy są przy zdaniu, że kursant powinien sam ocenić sytuację i sam podjąć decyzję.
Dyr nawiązał również do skarg składanych na egzaminy powiedział że w 2011r było mniej skarg niż w 2010.

Został poruszony temat zmian samochodów egzaminacyjnych dla kat. B – dyr  Kucharski powiedział, że nie ma decyzji czy będą wymieniane samochody. Prawdopodobnie jeżeli miało by dojść do przetargu, to odbędzie się on na przełomie marca/kwietnia. Jeżeli dojdzie do zmiany samochodów to stare sam. egzaminacyjne zostaną, co najmniej do końca roku 2012.
Jeżeli chodzi o motocykle to nie będzie zmian do końca roku 2012. Zadano pytanie o nową lokalizację WORD-u, dyr Word-u odpowiedział, że w czerwcu 2012 wygasa umowa najmu placu na ul. Maratońskiej. Nie ma decyzji, co do nowej siedziby ośrodka , są dwie prawdopodobne lokalizacje to ul. Stokowska lub Nowy Józefów. 

Ad.2
Kolejnym tematem był wybór delegatów WZD.
Zostały zgłoszone następujące osoby:
1) kol. Zasada Ewa
2) kol. Papierski Jan
3) kol. Kostulski Andrzej
4) kol. Gryglas Andrzej
5) kol. Mróz Dagmara
6) kol. Górecki Ryszard
7) kol. Magin Andrzej
8) kol. Ślązak Radosław – jako osoba rezerwowa

Zgłoszone propozycje zostały poddane głosowaniu.
Nie było osób przeciw. Następnie ogłoszono głosowanie dotyczące rekomendacji dla wybranych delegatów, rekomendacja została przyjęta przez aklamację.
Dodatkowo na WZD jadą osoby funkcyjne to jest: w-ce prezer OIGOSK kol. Zbigniew Popławski, wiceprezes Zb. Gryglas, przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tomasz Mróz oraz  przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Maciej Kusiński.
 
Wobec braku zgłoszeń innych spraw i wniosków zebranie zakończono.
Na tym protokół zakończono,
protokołowała Dagmara Mróz.
Łódź, 23.02.2012r

-  -  -  -  -

Dnia 13. 04. 2011r. Łódź.
Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego III oddziału OIGOSK w Łodzi.

1.Zebranie otworzył i powitał zebranych prezes oddziału Zbigniew Popławski.
Przypomniał, że zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ w bieżącym roku zgodnie ze statutem OIGOSK upływa kadencja zarządu oddziału, który został wybrany w roku 2007. Prezes przypomniał także, że w ub. roku podczas zebrań członków oddziału nawiązywał do zbliżającego się zebrania wyborczego i prosił, aby zastanowić się nad kandydatami do władz oddziału, którzy będą wybierani w roku 2011.
Prezes III oddziału OIGOSK podziękował członkom ustępującego zarządu oddziału za ich czteroletnią pracę w zarządzie, za ich zaangażowanie w pracy i wspieranie prezesa w działaniach lokalnych III oddziału i OIGOSK  w imieniu środowiska na arenie ogólnopolskiej. Prezes podkreślił jednocześnie, że OIGOSK powstała i została zarejestrowana w bardzo trudnym okresie dla środowiska szkoleniowego. W 2007 roku rozpoczęły się prace nad Ustawą o kierujących pojazdami, które zostały przerwane wraz z samorozwiązaniem się Sejmu RP a które zostały wznowione i zakończone w roku 2010. Przedstawiciele OIGOSK, m.in. prezes III oddziału czynnie w tych pracach uczestniczyli. Od 2007 roku rozpoczął się i nasilał z każdym następnym rokiem kryzys związany z niżem demograficznym, który skutkuje i będzie jeszcze skutkował przez kilka najbliższych lat brakiem kandydatów na kierowców. Od 2010 roku naszą działalność objęły również skutki kryzysu gospodarczego.
Prezes Popławski podkreślił, że w czasie pierwszej kadencji zarząd OIGOSK, jak również zarząd III oddziału dołożyli wszelkich starań, aby OIGOSK była partnerem władz lokalnych jak i ogólnopolskich w działaniach na rzecz środowiska szkoleniowego i naszych klientów, t.j. kandydatów na kierowców i kierowców. Zarząd III oddziału dokładał też wszelkich starań i podejmował działania na rzecz integracji środowiska szkoleniowego w Łodzi.
2.Następnie  prezes III oddziału zaproponował wybór prezydium zebrania, zgłaszając kandydatów w osobach: Jerzy Styrcz, Sławomir Granos i Maciej Kusiński. Zebrani przez aklamację wybrali zgłoszonych kandydatów. Prezydium ukonstytuowało się następująco: Jerzy Styrcz – przewodniczący zebrania; Sławomir Granos i Maciej Kusiński – członkowie prezydium zebrania.
3.Prezydium zebrania sprawdziło listę obecności i ogłosiło, że w zebraniu wg listy obecności bierze udział 24 członków III oddziału OIGOSK, w tym uprawnionych do głosowania 21 członków. Przewodniczący zebrania stwierdził quorum oraz że zebranie jest prawomocne a więc może podejmować Uchwały i przeprowadzić wybory.
Członek zwyczajny OIGOSK kol. Dariusz Lenart poprosił o głos w kwestii formalnej. Stwierdził, że On i kilka innych osób zamierza złożyć rezygnację z członkostwa w OIGOSK, a zatem wątpliwe jest quorum zebrania, a w związku z tym prawomocność zebrania. Członek prezydium kol. Kusiński w odpowiedzi poinformował kol. Lenarta, że ewentualne rezygnacje jego i innych będą skutkować, zgodnie ze statutem OIGOSK ostatniego maja 2011r. Kol. Lenart wycofał swoje wnioski i zastrzegł, że odkłada je do pkt porządku zebrania: dyskusja.
4.Przewodniczący zebrania zaproponował porządek zebrania i poprosił o przegłosowanie zaproponowanego porządku. Porządek zebrania przegłosowano jednogłośnie.
5.Przewodniczący Styrcz oddał następnie głos prezesowi ustępującego zarządu III oddziału OIGOSK, który wygłosił merytoryczne sprawozdanie z pracy swojej i ustępującego zarządu III oddziału OIGOSK w kończącej się kadencji. Kol. Popławski w sprawozdaniu opierał się głównie na każdorocznych sprawozdaniach z prac zarządu III oddziału, ale również odnosił się do tego, co zarząd OIGOSK, którego  był wiceprezesem zrobił na arenie ogólnopolskiej dla członków OIGOSK.
6.Następnie głos zabrał skarbnik III oddziału OIGOSK kol. Andrzej Kostulski. Omówił bieżącą sytuację w opłacaniu składek członkowskich przez członków III oddziału OIGOSK. Odniósł się również do problemu regularności w opłacaniu składek w czasie upływającej kadencji.
7.W dyskusji nad sprawozdaniami prezesa i skarbnika zabrali  głos kolejno : Sztaba Elżbieta oraz Lenart Dariusz. Pytali Oni  o stan kasy OIGOSK oraz fundusz, jakim dysponuje na dzień 13.04.2011r III oddział. Zadawali też pytania jak wyglądały wydatki OIGOSK i III oddziału w upływającej kadencji oraz o plany finansowe Izby i III oddziału na następną kadencję. Na wszystkie pytania odpowiadali członkowie zarządu III oddziału.
8.Przewodniczący zebrania poprosił o przegłosowanie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu III oddziału OIGOSK.
W głosowaniu nad absolutorium dla prezesa III oddziału: za udzieleniem absolutorium oddano 18 głosów, wstrzymujących się oddano 2 głosy, przeciw 0 głosów.
9.W głosowaniu nad absolutorium dla poszczególnych członków zarządu III oddziału:  wiceprezes - 18 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw; skarbnik – 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw; sekretarz – 20 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.
10.Zgodnie z kolejnym punktem porządku zebrania przewodniczący ogłosił tajne wybory zarządu III oddziału OIGOSK i w związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatur na prezesa III oddziału.
Zgłaszano kolejno: Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas, Andrzej Kostulski. Wobec braku zgody na kandydowanie żadnego ze zgłoszonych, kol. Kusiński zgłosił wniosek formalny o 15 minut przerwy. Wniosek przegłosowano jednogłośnie za. Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę.
Po przerwie ponownie przystąpiono do wyboru prezesa III oddziału OIGOSK. Zgłoszono jedną kandydaturę: Zbigniew Popławski. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku kolejnych kandydatur zamknięto listę i przystąpiono do tajnych wyborów. Członkowie prezydium zebrania rozdali karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów przez prezydium zebrania, przewodniczący ogłosił wynik głosowania. Prezesem III oddziału OIGOSK na następną kadencję wybrano Zbigniewa Popławskiego, na którego oddano 17 ważnych głosów.
11.Następnie przystąpiono do tajnych wyborów pozostałych członków zarządu III oddziału OIGOSK. Przewodniczący zebrania zaprosił do zgłaszania kandydatur. Ze statutowego przywileju pierwszeństwa w zgłoszeniu kandydatów skorzystał nowo wybrany prezes III oddziału. Zgłosił On trzech kandydatów: Zbigniew Gryglas, Andrzej Kostulski, Dagmara Mróz. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur zamknięto listę.    Członkowie prezydium zebrania rozdali karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. Członkami zarządu na najbliższą kadencję wybrano: Zbigniewa Gryglasa – 17 ważnych głosów; Andrzeja Kostulskiego – 17 ważnych głosów; Dagmarę Mróz – 17 ważnych głosów.
12.Nowy zarząd III oddziału ukonstytuował się następująco:
Zbigniew Gryglas  – wiceprezes zarządu;
Dagmara Mróz       – sekretarz zarządu.
Andrzej Kostulski  – skarbnik III oddziału;

13.Po wyborach przewodniczący zebrania zaprosił do dyskusji i wolnych wniosków.
W pierwszej kolejności głos zabrał kol. Lenart. Nawiązując do swojego wcześniejszego wystąpienia, zadał publicznie pytanie: „co dała mi do tej pory Izba?”, mówił też, że członkowie OIGOSK uczestniczący w procedowaniu Ustawy o kierujących pojazdami, przyczynili się do powołania „superosk” i zapisania w niej wymagań w stosunku do tych ośrodków. Stwierdził, że zapisy te dyskryminują pozostałe osk i spowodują nierówną konkurencję, ponieważ młodzi ludzie preferują naukę teorii przez Internet, a tzw. e-learning będzie możliwy tylko w „superosk”. W zgłaszaniu tych uwag kol. Lenarta czynnie wspomagała kol. Elżbieta Sztaba i kol. Marek Gosławski. Wskazywali Oni też wielokrotnie na rzekomą niekonstytucyjność, którą zarzucił Ustawie prof. Bałaban, co było publikowane w miesięczniku branżowym Szkoła Jazdy. Na pytania i zarzuty kierowane w stosunku do zarządu OIGOSK  zgłaszane przez w/w, odpowiadali Zbigniew Popławski i Zbigniew Gryglas. Przewodniczący zebrania Jerzy Styrcz wielokrotnie bywał zmuszany do przerywania dyskusji, która była bardzo emocjonalna. W dyskusji brali też udział m.in.: Andrzej Kostulski, Maciej Kusiński, Adam Wota, Stanisław Pasiak. Po krótkiej przerwie głos zabrał kol. Piotr Mamełko, który stwierdził m.in., że dziwi się zadanemu pytaniu przez kol. Lenarta i innych, „co nam dała Izba?”. On dostrzega korzyści materialne i moralne. Poza tym, że będąc członkiem OIGOSK mógł skorzystać ze zniżek w zakupie samochodów szkoleniowych, korzysta ciągle ze zniżek w zakupie paliwa na mocy umowy zawartej przez zarząd III oddziału z f-mą Lotos, ma bieżący dostęp do wszystkich najświeższych informacji dotyczących środowiska, aktów prawnych i innych przez to, że reprezentanci OIGOSK są uczestnikami spotkań na szczeblu lokalnym i krajowym. Dziwi się zatem że są tacy, którzy tego wszystkiego nie dostrzegają. Następnie głos zabrał kol. Gryglas w sprawie Uchwały Zebrania Delegatów OIGOSK w Ciechocinku popierającej wnioski zgłoszone przez Stowarzyszenie Kierowca PL.
15.Wobec braku zgłoszonych wniosków i projektów Uchwał przez zebranych, przewodniczący zebrania zakończył zebranie, życząc nowo wybranym prezesowi i pozostałym członkom zarządu III oddziału wytrwałości, cierpliwości i stanowczości w pracy w przyszłej kadencji.

Do niniejszego protokołu załącza się:
1.Listę obecności na zebraniu
2.Protokół  z przeprowadzonych wyborów
3.Karty do głosowania
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Prezydium zebrania:  
Jerzy Styrcz …………………….        
Sławomir Granos  ……………………….     
Maciej Kusiński   ……………………….      
 
  -  -  -  -   -  -  -  -

Łódź, 7 lutego 2011r
 
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW OIGOSK Oddział III w Łodzi w dniu 7 LUTEGO 2011R.

Zebranie otworzył i powitał wszystkich zebranych  prezes łódzkiego oddziału OIGOSK Zbigniew Popławski.
Porządek zebrania:
1. Ustawa o kierujących  - informacja o podpisaniu przez Prezydenta oraz o wnioskach o niekonstytucyjność Ustawy, zgłaszanych przez Stowarzyszenie Kierowca pl
2. Wybór delegatów na Walne Zebranie OIGOSK
3. Sprawy organizacyjne i dyskusja
Porządek zebrania przyjęto przez aklamację.

Ad.pkt 1 porządku zebrania 
Pierwszym z omawianych tematów było odniesienie się do ustawy o kierujących pojazdami, którą to w dniu 25 stycznia 2011r. podpisał Prezydent Bronisław Komorowski.
Wiele zapisów w nowej ustawie zdaniem szkoleniowców spowoduje jeszcze większą biurokrację, a to z pewnością nie ma wpływu na poprawę szkolenia. Ośrodki zamiast koncentrować się na profesjonalnym, bezpiecznym i skutecznym szkoleniu, będą musiały pamiętać o bez mała codziennym informowaniu-przekazywaniu staroście dokładnych informacji, które to i tak są dostępne w każdym ośrodku i do których wgląd mają o każdej porze.
Kontrowersyjnym zapisem zdaniem zebranych jest zapis w ustawie dotyczący kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców. I tak w zakresie nadzoru ze starostą współpracować mają między innymi wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, co w praktyce ma wyglądać tak, że egzaminatorzy z WORD ( przedsiębiorcy) będą przychodzić do drugiego przedsiębiorcy jakim jest ośrodek szkolenia na kontrolę.
Prowadzący ośrodki szkolenia uważają, że jest to zapis niekonstytucyjny. W związku z tym chcą ten temat poruszyć-przedyskutować na Walnym Zebraniu Delegatów OIGOSK z członkami z innych oddziałów terenowych, postarać się wypracować jednolite stanowisko OIGOSK w tym zakresie i zwrócić się do odpowiednich instytucji państwowych w sprawie niekonstytucyjności Ustawy.

ad pkt.2 porządku zebrania
 Kolejnym punktem zebrania był wybór delegatów na IV Zebranie Delegatów OIGOSK, które ma się odbyć 19 marca 2011r. w Ciechocinku.

Zaproponowano kandydatów:
1. Gryglas Zbigniew
2. Kostulski Andrzej
3. Kusiński Maciej
4. Magin Andrzej
5. Mróz Dagmara
6. Papierski Jan
7. Sibiński Janusz ( jako rezerwowy)

Wszyscy z kandydatów wyrazili zgodę na kandydowanie na delegatów.
Przeprowadzono głosowanie:
za  wyborem w/w osób na kandydatów na delegatów głosowali wszyscy obecni  na  zebraniu czyli 26 głosów
wstrzymujących się       0
przeciw                          0

Następnie przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem rekomendacji delegatom III oddziału OIGOSK  do wyboru ich do władz OIGOSK
Wszyscy wybrani otrzymali rekomendację ogółu.
Za udzieleniem rekomendacji III oddziału głosowali wszyscy zebrani, nikt z zebranych nie był przeciw ani też nikt nie wstrzymał się od głosu.

Rekomendacje do kandydowania do władz Izby na Walnym Zgromadzeniu OIGOSK
w dniu 19 marca 2011r. otrzymały osoby:
1. Zbigniew Popławski
2. Zbigniew Gryglas
3. Andrzej Kostulski
4. Tomasz Mróz
5. Ewa Zasada
6. Jan Papierski
7. Andrzej Magin
8. Dagmara Mróz
9. Kusiński Maciej
10. Sibiński Janusz   ( kandydat rezerwowy)

Szczegółowa lista z danymi personalnymi delegatów w załączeniu.
W załączeniu także lista obecności.

Ad pkt 3 porządku zebrania
 Prezes Popławski z dumą poinformował, iż łódzki oddział w OIGOSK na dzień 31 grudnia 2010 r. jest pod względem liczebności członków  na drugim miejscu po oddziale I w Koszalinie. 
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu OIGOSK podjęto decyzję, iż od 2011r. w oddziałach terenowych zostawać będzie 45 % składek wpłaconych na konto Izby. Cieszy nas to bardzo, gdyż w przyszłości chcielibyśmy dofinansować naszych członków za udział w szkoleniu czy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Jeśli chodzi o dyscyplinę opłacania składek to niestety nie pomagają działania mobilizujące ze strony zarządu i kolegów. Oddział łódzki jest dopiero na 5 miejscu (na 9 oddziałów terenowych) pod względem skuteczności terminowych wpłat.
Nowo wybrany Zarząd III oddziału powinien podjąć w tym zakresie działania aby tę skuteczność w przyszłości poprawić.

- Po raz kolejny wrócono do tematu oceny  pracy egzaminatorów. Pomimo nieustającej krytycznej oceny zachowań, kontrowersyjnych decyzji w kwestii wyniku egzaminu, często także i braku kultury nic w tej  materii nie uległo zmianie. Nawet media nie są w stanie zmienić czy wpłynąć na praktyki stosowane przez egzaminatorów. Egzaminatorzy wykorzystują nieprawidłowości w oznakowaniu ulic po to aby „oblać” kursanta który nie ma szans aby obronić swoje stanowisko, a nie  chce się odwołać od decyzji w obawie o dalsze konsekwencje podczas kolejnego egzaminu.
W łódzkim WORD dochodzi do kuriozalnych sytuacji, bo jak nazwać wpis na protokole egzaminu państwowego stwierdzający fakt jazdy w tunelu, kiedy w Łodzi i okolicy nie ma tunelu. Problem słabej jakości pracy egzaminatorów pozostaje nadal głównym tematem większości zebrań. Okazuje się, że my jako środowisko nie mamy odpowiednich  instrumentów, aby tę sytuację zmienić.
Może nowo wybrany Zarząd, którego kadencja kończy się w tym roku będzie bardziej skuteczny w walce o normalność, szacunek i obiektywizm.
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału łódzkiego zaplanowane jest w kwietniu 2011r., czyli tuż po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów OIGOSK .
- Zebrani poprosili o informację na temat  ewentualnej zmiany lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego w Łodzi. Padły lokalizacje takie jak przy ul. Maratońskiej i przy ulicy Beskidzkiej.
Prezes poinformował że  sprawa ta jest wciąż dyskutowana przez dyrekcję WORD w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi i na dzień dzisiejszy nic konkretnego nie wiadomo. Wiadomo jedynie że zmiana ta jest planowana, a związana jest z ogromnymi kosztami wynajmu obecnej siedziby WORD  od PKS w Łodzi.
- Prowadzący ośrodek szkolenia p.Zygmunt Wota wyszedł z propozycją zainwestowania w projekt-budowę placu z płytą poślizgową na terenie Łodzi , dla potrzeb szkolenia instruktorów i kierowców.  Zaproponował, aby udział w tym przedsięwzięciu wzięli właściciele łódzkich ośrodków szkolenia kierowców na zasadzie partycypacji w kosztach. Temat pozostaje do przemyślenia, ale zaledwie kilka osób podjęło poważną dyskusję w tym temacie. Najważniejszym problemem jest olbrzymi koszt takiej inwestycji z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę.
Wobec braku zgłoszeń innych spraw i wniosków zebranie zakończono.

na tym protokół zakończono,  protokołowała  Ewa Zasada

http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/UchwalaZarzadu1_20170520-rozwiazanieOT3.pdf