Oddział nr 2 TORUŃ

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK Oddział Terenowy nr 2 w Toruniu
87-100 Toruń
ul.
Jęczmienna 22 / 1

REGON: 320335046-00040
 

 

 


prezes OT2 

Mirosław Witkowski

 tel. +48 602 372 019 e-mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 Zarząd Oddziału (od 25.03.2023r)

  1. Mirosław Witkowski - prezes 
  2. Piotr Berent                    - wiceprezes 
  3. Jacek Kwiatkowski         - sekretarz
  4. Słwomir Trzciński            - skarbnik   

 


SIEDZIBA
:

Zarząd OT2 uchwałą nr 2/ZOT2/11/2010 z 09.11.2010r zdecydował o przeniesieniu siedziby OT2:
z ul. Bydgoskiej 22a pod adres:  87-100 Toruń ul. Św. Katarzyny 10
Uchwałą z 07.05.2015r pod adres: 87-100 Toruń ul. Wielkie Garbary 15
Uchwałą z 15.05.2017r pod adres: 87-100 Toruń ul. Jęczmienna 22 / 1


 Protokół nr OT2/1/03/20240315 z obrad Walnego Zebrania Członków OT2 Toruń

Ad1. Prezes Mirosław Witkowski powitał wszystkich uczestników WZC OT2 15 marca 2024

Ad2. Następnie zainicjował wybory prezydium zebrania i poprosił o podanie kandydatów.
Zaproponowano kandydatów Mirosława Witkowskiego, Sławomira Żurowskiego i Jacka Kwiatkowskiego, którzy wyrazili zgodę.
Przy braku sprzeciwu wyboru dokonano w drodze aklamacji przy udziale 13 Mandatów.
Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Przewodniczący Mirosław Witkowski
Sekretarz Jacek Kwiatkowski
czlonek Sławomir Żurowski

 


 Walne Zebranie Członków w dniu 25 marca 2023 w trybie tajnych wyborów wyłoniło nowy skład zarządu OT2 i prezesa w osobie Mirosława Witkowskiego - zarząd OT2 ukonstytuował się w powyższym składzie.

Protokół nr OT2/1/03/2023 z obrad Walnego Zebrania Członków OT2 Toruń

Ad1. Prezes Piotr Berent powitał wszystkich uczestników WZC OT2.

Ad2. Następnie zainicjował wybory prezydium zebrania i poprosił o podanie kandydatów na funkcję przewodniczącego i sekretarza zebrania.
Zaproponowano kandydatów Mirosława Witkowskiego, Piotra Berent, którzy wyrazili zgodę.
Przy braku sprzeciwu wyboru dokonano w drodze aklamacji przy udziale 13 głosów.
Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Przewodniczący Piotr Berent
Sekretarz Mirosław Witkowski

Ad3. Przewodniczący Zebrania zainicjował wybory komisji wyborczej ( 2 osoby). zgłoszono 2 kandydatury, Angeliki Lopata oraz Michał Trzebowski, kandydaci wyrazili zgodę.
Wyboru przy braku sprzeciwu dokonano przez aklamację, przy udziale 13 głosów. KW ukonstytuowała się następująco:
Przewodnicząca Michał Trzebowski Sekretarz Angelika Lopata

Ad4. KW ogłosiła quorum oraz zdolność WZC OT2 do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów.
W wyniku analizy listy obecności na WZC OT2 oraz informacji Zarządu OT Komisja ustaliła co następuje:

 • 20 członków zwyczajnych jest uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu z głosem stanowiącym,
 • 11 członków zwyczajnych osobiście uczestniczy w Zebraniu z głosem stanowiącym, w tym PZMot Bydgoszcz – reprezentowany przez Romana Walerczaka na podstawie stałego pełnomocnictwa,
 • 2 członków zwyczajnych ( Prabucki Adam i Różycka Violetta) z głosem stanowiącym jest reprezentowanych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • 2 członków wspierających ( Angelika Lopata i Roman Walerczak) osobiście uczestniczy w Zebraniu bez prawa głosu.
 • w Zebraniu uczestniczy11+ 2 = 13 MANDATÓW uprawniających do głosowania,
 • Wymagane statutem quorum, to 20 członków zwyczajnych x 50% = 10 MANDATÓW.

Uprawnionym Członkom wręczono 13 Mandatów do głosowania jawnego.

Ad5. Przewodniczący Zebrania przedstawił n/w porządek obrad, który wobec braku sprzeciwu został przyjęty przez   aklamację przy udziale 13 Mandatów.

1. Powitanie uczestników,
2. Wybór i ukonstytuowanie się prezydium zebrania,
3. Wybór i ukonstytuowanie się komisji wyborczej,
4. Sprawdzenie i komunikat KW o quorum,
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
6.Wybory prezesa OT2 OIGOSK,
7.Wybory do składu zarządu OT2,
8.Wybory delegatów na WZD w 2023,
9.Omówienie działalności zarządu OT2 w 2022 r,
10.Wolne wnioski,
11. Podsumowanie i zakończenie obrad,
12. Kolacja

Ad6. do wyborów prezesa zgłoszono dwie kandydatury, Mirosława Witkowskiego i Piotra Berent, którzy wyrazili zgodę.

   Komisja wyborcza rozdała karty do głosowania, po podliczeniu głosów prezesem OT2 został Mirosław Witkowski.

Ad7. Do składu zarządu zaproponowano kandydatów, w pierwszej kolejności zrobił to prezes Prezes Mirosław Witkowski:
Piotra Berent , Sławomira Trzcińskiego, Sławomira Żurowskiego, Jacka Kwiatkowskiego, którzy wyrazili zgodę.

KW rozdała karty do głosowania. W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Piotra Berent, Jacka Kwiatkowskiego, Sławomira Trzcińskiego., wybrani kandydaci wraz z prezesem udali się na naradę w celu ukonstytuowania zarządu.
Zarząd   ukonstytuował się w następujący sposób:

Piotr Berent - wiceprezes,
Jacek Kwiatkowski- sekretarz,
Sławomir Trzciński - skarbnik,

Ad8. Wybory Delegatów na WZD OIGOSK 2023 r. w Słupsku.

Do wyborów zgłoszono kandydatów: Różycki Lech, Prabucki Adam, Różycka Violetta, Sławomir Trzciński, którzy wyrazili zgodę.

Przy braku sprzeciwu wyboru dokonano przez aklamację przy udziale 13 mandatów, tym samym członkowie OT2:|
Różycki Lech, Prabucki Adam, Różycka Violetta, Sławomir Trzciński zostali Delegatami OT2 na XIVZD OIGOSK w Słupsku w dniu 20.05.2023.

Ad9. Piotr Berent zdał relację z działań i inicjatyw zarządu w 2022 r.

Uchwała:

WZC OT2 OIGOSK rekomenduje Piotra Berent, Mirosława Witkowskiego, Violettę Różycką, Lecha Różyckiego, Adama Prabuckiego i Sławomira Trzcińskiego do kandydowania do władz i organów OIGOSK na Walnym Zebraniu Delegatów OIGOSK w Słupsku w dniu 20.05.2023 r.

Ad11. Przewodniczący Zebrania zakończył obrady dziękując uczestnikom.

Ad12. Prezes Mirosław Witkowski zaprosił zebranych na kolację.

Sporządził: sekretarz zebrania Mirosław Witkowski                                                              

                                                                                  Piotr Berent, przewodniczący WZC OT2

 


 

Walne Zebranie Członków w dniu 26 Lutego 2022 w drodze jawnych wyborów wyłoniło 3 Dlegtów OT2 na Zebranie Delegatów OIGOSK 26 marca 2022 w Mielnie.

 

Protokół pobierz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Walne Zebranie Członków w dniu 16 marca 2019 w drodze tajnych wyborów wyłoniło nowego prezesa OT2 w osobie Piotra Berenta, a zarząd OT2 ukonstytuował się w powyższym składzie.


W dniu 22 lipca 2016 w trybie art.32 ust.3 statutu ukonstytuowal się nowy w/w skład zarządu OT2.
W dniu 4 czerwca 2016 "wygasł" Mandat kol. Janusza Trzebowskiego do pełnienia funkcji sekretarza OT2 z powodu rezygnacji z pełnienia tej funkcji ( na IX ZD OIGOSK został wybrany na członka KR).

Walne Zebranie Członków w dniu 12 maja 2016 w drodze tajnych wyborów wyłoniło nowego prezesa OT2 w osobie
Sławomira Trzycińskiego, a zarząd OT2 ukonstytuował się w powyższym składzie.
W dniu 9 maja 2016 "wygasł" Mandat kol. Piotra Berenta do pełnienia funkcji prezesa OT2 z powodu rezygnacji z pełnienia tej funkcji.


Protokół z obrad w dniu 7 maja 2015r WZC OT2 Toruń OIGOSK
tekst pobierz

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uchwała Zarządu OIGOSK z 24 kwietnia 2015r nr Zkoresp-21 / IV/ 2015r

/podjęta w trybie art.17 ust.7 statutu tj. uzgodnień korespondencyjnych/

Na podstawie art.19 ust.1, art. 31 ust.4 i art.33 ust.7 statutu postanawia się co następuje: 

 1. W trybie nadzoru stwierdza się nieważność z mocy prawa (Statut; Regulamin Głosowań i Wyborów) i na podstawie art.19 ust.1 statutu uchyla się podjęte głosowaniami uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego nr 2 w Toruniu w dniu 17.04.2015

 2. Na podstawie art.31 ust.4 w związku z art.11 ust.1 lit. b) statutu Zarząd OIGOSK przejmuje kompetencje i obowiązki zarządu OT2 z powodu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków tego organu. 


 opublikowano 18.04.2015 16:00

Protokół Nr OT2/01/04/2015 z obrad w dniu 17 kwietnia 2015r
WZC OT2 Toruń OIGOSK

Porządek WZC

 1. Powitanie przybyłych gości,
 2. Wybór Prezydium WZC OT2 Toruń
 3. Wybór Zarządu OT 2 Toruń,
 4. Wybór Delegatów na WZC OIGOSK - 09.05.2015r. - 2 członków zwyczajnych,
 5. Temat składek członkowskich OT 2,
 6. Wolne wnioski.  
 7. Rekomendacja Krzysztofa Cichackiego, Piotra Berent oraz wybranych Delegatów do kandydowania do władz Izby

Ad. 1 ( powitanie gości )
Krzysztof Cichacki powitał wszystkich uczestników Zebrania Członków OT2 Toruń,

Ad. 2 ( wyłonienie Prezydium Zebrania i Komisji Wyborczej )
Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium i przeprowadził wybór Prezydium Zebrania , które wybrano w drodze ,,aklamacji”  6 osób uprawnionych do głosowania. Prezydium ukonstytuowało się następująco :
- przewodniczący – Piotr Berent
- sekretarz -           Krzysztof Cichacki

Przewodniczący P. Berent przedstawił proponowany porządek zabrania, który w drodze ,,aklamacji „ został przyjęty jednogłośnie przy uczestnictwie 6 Mandatów.

 Następnie przewodniczący Prezydium Zebrania, z uwagi na niską frekwencję członków, ogłosił przerwę.
W trakcie przerwy na Zebranie dotarło dwóch członków i wznowiono obrady.
Piotr Berent zaproponował wybór Komisji Wyborczej.
Zgłoszono 2 osoby, które wyraziły zgodę : Janusz Trzebowski i Janusz Zientara
W drodze ,,aklamacji„ przy uczestnictwie 8 Mandatów wybrano Komisję Wyborczą w składzie:

1) przewodniczący – Janusz Trzebowski
2) sekretarz           - Janusz Zientara

Po przerwie i stosownych sprawdzeniach przewodniczący KW Kol. Janusz Trzebowski zakomunikował o zdolności Zebrania do podejmowania uchwał oraz o wykluczeniu z kandydowania kol. ... (6 członków) z powodu nie opłacenia w terminie wierzytelności Izby (§4 ust.5 regulaminu wyborów)

       Ad. 3 ( wybór Zarządu OT 2 Toruń )
Na prezesa OT2 Toruń zgłoszono dwóch kandydatów: Krzysztofa Cichackiego, który wyraził zgodę oraz Piotra Berent, który wyraził zgodę. Komisja wydała karty do głosowania tajnego. Na których należało wpisać Imię i Nazwisko wybranego kandydata i umieścić Kartę w urnie wyborczej.
Po podliczeniu głosów stwierdzono, iż Prezesem OT2 Toruń pozostał Krzysztof Cichacki, który otrzymał 5 głosów a Piotr Berent uzyskał głosów 3.

Następnie Prezes OT2 zgłosił 2 kandydatury do Zarządu, które wyraziły zgodę.
Rozdano Karty do głosowania, na których każdy głosujący miał wpisać Imię i Nazwisko swoich kandydatów a następnie Kartę umieścić w urnie wyborczej.
W wyniku tajnego głosowania kandydaci zgłoszeni do Zarządu OT2 uzyskal:
Berent Piotr     – 8 głosów ważnych,
Szwed Dariusz - 8 głosów ważnych,

Po krótkiej przerwie Prezes ogłosił jak ukonstytuował się Zarząd OT2:
-- Krzysztof Cichacki, prezes
-- Piotr Berent, wiceprezes
-- Szwed Dariusz, sekreatarz     

     Ad .4 (wybór delegatów OT 2 Toruń na   WZD OIGOSK w dniu 09.05.2015r. w Łysomicach)
Komisja Wyborcza ogłosiła wybory delegatów OT2 na WZC OIGOSK w Łysomicach, zgodnie z §10 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK.
Zgłoszono 2 osoby, które wyraziły zgodę : Szwed Dariusz i Albin Janusiewicz

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami na WZC OIGOSK zostali wybrani:
1) - Dariusz Szwed ( adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
2) - Albin Janusiewicz ( adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

     Ad. 5 ( składki członkowskie )
Krzysztof Cichacki powiedział, że oprócz sporadycznych wyjątków dyscyplina składek członkowskich w OT 2 Toruń jest dobra i oby nie pogarszała się.

     Ad. 6 ( wolne wnioski )
W ostatnim punkcie zebrania rozpoczęła się dyskusja na różne tematy:
- podstawianie pojazdów OSK do WORD Toruń na egzaminy na kat. B;
- o planowanym przez WORD Toruń przetargu na najem samochodów osobowych do przeprowadzania egzaminów na kat.B;
- o zaniżaniu cen kursów Prawa jazdy kat. B i innych

    Ad. 7 ( rekomendacja OT 2 dla Krzysztofa Cichackiego, Piotra Berent, Dariusza Szweda, Albina Janusiewicza)

Następnie w głosowaniu jawnym 8 glosami za i bez wstrzymujących podjęto Uchwałę o treści :
Walne Zebranie Członków OT 2 Toruń OIGOSK w dniu 17 kwietnia 2015 roku udziela rekomendacji niżej wymienionym osobom do kandydowania w wyborach do zarządu OIGOSK na WZC OIGOSK w dniu 09 maja 2015 roku:

     1. Krzysztof Cichacki
     2. Piotr Berent
     3. Dariusz Szwed
     4. Janusz Zientara

        Zakończenie zebrania

 W związku z późną porą dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam zebranie.                

Przewodniczący  WZC OT2                              Sekretarz WZC OT2
Piotr Berent                                                     Krzysztof Cichacki
 


 opublikowano 01.05.2014 17:00

Protokół Nr OT2/01/04/2014 z obrad

Walnego Zebrania Członków OT 2 Toruń OIGOSK w dniu 29 kwiecień 2014 r.

Porządek obrad proponowany przez zarząd OT2

 1. Powitanie przybyłych gości oraz wybór Prezydium Zebrania,

 2. Wybór Komisji wyborczej,

 3. Przyjęcie porządku obrad,

 4. Wybór Delegatów na WZC OIGOSK – 2 członków zwyczajnych,

 5. Dyskusja na temat postępowania Zarządu OIGOSK,

 6. Poruszenie tematu składek członkowskich,

 7. Wolne wnioski.

Ad. 1 ( powitanie gości oraz wybór Prezydium Zebrania)

Krzysztof Cichacki powitał wszystkich uczestników zebrania, członków zwyczajnych OT2 oraz uczestniczącego w Zebraniu prezesa Zarządu OIGOSK Romana Stencla. Potem wyłoniono Prezydium Zebrania. W formie aklamacji ustalono, że Zebranie poprowadzi prezes Zarządu OT 2 Toruń Krzysztof Cichacki, a sekretarzem będzie kol. Dariusz Szwed.

Ad. 2 (wybór komisji wyborczej )

Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące osoby:

 • Janusz Trzebowski

 • Zientara Janusz

Kandydaci wyrazili zgodę i w drodze aklamacji zostali zaakceptowani przez Zebranie. Komisja ukonstytuowała się następująco:

 • Janusz Trzebowski - przewodniczący

 • Zientara Janusz - sekretarz

Następnie Komisja Wyborcza po sprawdzeniu dokumentów ogłosiła, że Zebranie ma zdolność do podejmowania uchwał i max. może głosować 8 Mandatów.

Ad . 3 ( Przyjęcie porządku obrad )

Przewodniczący przedstawił porządek obrad proponowany przez zarząd OT2, który został zatwierdzony w formie aklamacji.

Ad . 4 ( wybór Delegatów OT 2 Toruń na VII ZD OIGOSK w dniu 24.05.2014r. w Łysomicach )

W wyniku przeprowadzonych wyborów jawnych Delegatami OT2 zostali wybrani:

 1. Piotr Berent zam. 87-100 Toruń, ul. Drzymały 17/4

 2. Dariusz Szwed zam. 87-100 Toruń, ul Słoneczna 8

Protokół komisji wyborczej z wyboru delegatów stanowi załącznik do protokołu zebrania.

Gratuluję wszystkim wybranym i proszę o zgłoszenie się osób chcących kandydować do Zarządu OIGOSK na najbliższym zebraniu delegatów, gdyż zgodnie z § 8 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK kandydat na członka zarządu powinien legitymować się rekomendującą uchwałą zebrania członków oddziału terenowego, do którego jest ewidencyjne przypisany. Proponuję udzielenie rekomendacji wszystkim Delegatom OT 2 i prezesowi OT2. Oczywiście nie wiąże się to z koniecznością kandydowania. Dlatego proponuję udzielenie rekomendacji następującym osobom:

 1. Krzysztof Cichacki

 2. Piotr Berent

 3. Dariusz Szwed

W głosowaniu jawnym nad uchwałą zebrania oddano głosów za udzieleniem rekomendacji- 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 5 ( Dyskusja na temat postępowania Zarządu OIGOSK )

Dyskusja była bardzo długa i ekscytująca. Prezes OIGOSK Roman Stencel miał pretensje do prezesa OT 2 Krzysztofa Cichackiego o korespondencyjne wypowiedzi na temat pracy Zarządu Izby oraz nad niekorzystnymi dla członków Uchwałami, które Zarząd Izby podejmuje. Zaznaczył, że Krzysztof Cichacki wypowiada się nie tylko we własnym imieniu ale także w imieniu członków OT 2 Toruń nie dysponując jednak stosownymi Uchwałami organów OT2. Prezes Stencel wypowiadał się na temat byłej sekretarz Komisji Rewizyjnej Pani Jadwigi Hardek-Szylak oraz o podjętych działaniach Zarządu OIGOSK w tej sprawie a także o podjętej Uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 24.03.2014r. w sprawie Protokołu z dnia 22.02.2014r. W wypowiedzi prezesa OIGOSK był także poruszony temat uczestnictwa Zarządu Izby nad procedowaniem Ustawy w latach 2007-2012 oraz uczestnictwa nad obecnymi zmianami do poprzedniej Ustawy. Zaznaczył, że jest wiele korzystnych zapisów w nowej Ustawie i to dzięki jego inicjatywie. Oczywiście jest to relacja dyskusji w okrojonym skrócie.

Ad. 5 ( składki członkowskie)

Zdaniem przewodniczącego oprócz sporadycznych wyjątków dyscyplina składek członkowskich w OT 2 Toruń jest dobra. Przewodniczący zwrócił się do Prezesa Romana Stencla o wyjaśnienie składek Pani Ilony Stopikowskiej.
Prezes Stencel poinformował, ze wg stanu na dzień dzisiejszy p. Stopikowska ma opłacone składki za okres do marca br. włącznie, a wykaz przesłany przez skarbnika Próchnickiego w odniesieniu do p. Stopikowskiej jest błędny.

Na prośbę Krzysztofa Cichackiego Zebranie w formie aklamacji uchwaliło, że aktualna wysokość składek członkowskich jest satysfakcjonująca i nie widzi potrzeby zmian w tym zakresie.

Ad. 6 ( wolne wnioski )

W ostatnim punkcie zebrania rozpoczęła się dyskusja na temat proponowych zmian w systemie szkolenia, nad którymi obradują w sejmie posłowie oraz uczestniczy Zarząd OIGOSK oraz przedstawiciele innych organizacji społecznych. Głos w dyskusji zajmowali Prezes Roman Stencel, Piotr Berent, Janusz Trzebowski, Janusz Zientara i Dariusz Szwed.

Zakończenie zebrania

W związku z późną porą i zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył Zebranie.

Przewodniczący                                      Sekretarz


 -----Original Message-----
From: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
Sent: Friday, August 30, 2013 1:59 PM  
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Zmiany w Zarządzie OT 2 Toruń

Witam...
Tak więc OFICJALNIE ( art. 32 ust.3 i 4 statutu ) chciałbym zgłosić ZMIANĘ... - likwiduję funkcję SKARBNIKA.
- pełniący dotychczasową funkcję skarbnika - Dariusz Szwed zmienia funkcję na Wiceprezes OT2 Toruń - Dariusz Szwed
Chciałbym to zgłosić Oficjalnie - gdyż właśnie Dzisiaj odbędzie się spotkanie Zarządu OT2 Toruń.

Pozdrawiam
Krzysztof Cichacki


 

Protokół Nr OT2/01/03/2013 z  WZC OT2 TORUŃ OIGOSK z dnia  14 marca 2013 r. 

 

Ad. 1

Krzysztof Cichacki powitał wszystkich uczestników zebrania oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie zatwierdzony  . 

Porządek obrad  WZC członków OT2 – 14.03.2013r.

1.      Powitanie przybyłych gości,

2.      Wybór Komisji wyborczej,

3.      Wybór delegatów na WZC OIGOSK – 3 członków zwyczajnych,

4.      Wybór członka Zarządu OT2 Toruń,

5.      Poruszenie tematu składek członkowskich,

6.      Wolne wnioski. 

Wszyscy jednogłośnie wyrazili zgodę, aby zebranie poprowadził prezes Zarządu OT2 Krzysztof Cichacki.  

 

 Ad. 2 (wybór komisji wyborczej)

 Obecnie przystąpimy do wyboru komisji wyborczej której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów członka zarządu oddziału zgodnie z §8 Regulaminu Głosowań i Wyborów OIGOSK z/s w Koszalinie

 Proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji.  Zgłoszono następujące osoby:

1.            Szwed Dariusz 
2.            
Stopikowska Ilona
3.            
Wypij Danuta

 Wszyscy wyrazili zgodę oraz jednogłośnie zostali wybrani przez Zebranie.

     

 Ad. 3 ( wybór  Sekretarza  OT2 )

 W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych sekretarzem oddziału wybrany został

 Janusz Trzebowski, 86-300 Grudziądz ul. Gen. Bema 33 ,e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      

Protokół z wyboru członka zarządu oddziału stanowi załącznik do protokołu zebrania.

 Gratuluję wyboru koledze Januszowi Trzebowskiemu oraz życzę aktywnego włączenia się w prace oddziału oraz Izby dla dobra jej członków.

 

 Ad . 4  (wybór delegatów OT2 na VI Zjazd  Delegatów  OIGOSK  w dniu 6.04.2013r. w Łysomicach)

 Proszę teraz o dokonanie wyboru delegatów OT2 na WZC OIGOSK w Łysomicach, zgodnie z § 10 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK.

 W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami zostali wybrani:

1.   PIOTR BERENT  zam. 87-100 Toruń, ul. Drzymały 17/4

2.   NOWORACKI WŁODZIMIERZ zam. 87-140 CHEŁMŻA,  Browina 58/3

3.   JANUSZ TRZEBOWSKI  zam. 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GEN. BEMA 33

Protokół  komisji wyborczej z wyboru delegatów stanowi załącznik do protokołu zebrania.

 Gratuluję wszystkim wybranym i proszę o zgłoszenie się osób chcących kandydować do Zarządu OIGOSK na najbliższym zebraniu delegatów, gdyż zgodnie z  § 8 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK kandydat na członka zarządu powinien legitymować się rekomendującą uchwałą zebrania członków oddziału terenowego, do którego jest ewidencyjne przypisany. Osoba która zdecyduje się na kandydowanie musi zdawać sobie sprawę z konieczności zaangażowania się w prace Izby w stopniu na pewno większym niż obecnie. Jest to decyzja trudna i proponuję następujące rozwiązanie . Udzielenie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością kandydowania. Dlatego zgłaszam do udzielenie rekomendacji przez zebranie członków następującym osobom:

1.       Cichacki Krzysztof
2.       
Noworacki Włodzimierz
3.       
Trzebowski Janusz
4.       
Berent Piotr

W głosowaniu jawnym nad uchwałą zebrania oddano głosów za udzieleniem rekomendacji – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 W związku z powyższym informuję , że zebranie członków oddziału terenowego w Toruniu OIGOSK podjęło uchwałę o udzieleniu rekomendacji do kandydowania  na członka zarządu izby OIGOSK na zebraniu delegatów  w dniu 06 kwietnia 2013 roku zgodnie z wymogami  § 8 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK niżej wymienionym osobom:

1.            Cichacki Krzysztof
2.            Noworacki Włodzimierz 
3.            Berent Piotr
4.            Trzebowski Janusz

     

 Ad. 5 ( składki członkowskie)

Chciałbym zmobilizować wszystkich członków zwyczajnych i wspierających OT2 Toruń do systematyczniejszego opłacania składek członkowskich z uwagi na statutowy obowiązek, gdyż może to skutkować wykluczeniem z szeregów OIGOSK.

 

Ad. 6  ( wolne wnioski )

 W ten sposób dobrnęliśmy do  ostatniego punktu porządku zebrania, a mianowicie wolne wnioski. 
Chciałbym wyraźnie zaakcentowaćjak wszyscy wiedzą następuje gwałtowny spadek ilości członków naszego oddziału. Tendencja taka będzie najprawdopodobniej postępowała nie tylko u nas ale i w innych oddziałach. Spowodowane to jest między innymi znacznym spadkiem ilości osób szkolonych, zmniejszonymi przychodami. 
W przypadku prowadzenia ośrodków szkolących głownie  w zakresie kategorii „B” może następować ich lawinowe zamykanie a tym samym kurczenie się Izby. Przeglądając listę członków izby właśnie takich ośrodków jest najwięcej. Dlatego myślę, że powinniśmy zachęcać innych właścicieli OSK oraz instruktorów nauki jazdy do jednoczenia się i wstępowania w szeregi OT2 Toruń OIGOSK. 

Włodzimierz Noworacki – musimy skierować pismo do Wydziału Komunikacji w Toruniu oraz do Starostwa Powiatowego o właściwą interpretację przepisów w myśl nowych zasad wprowadzonych po 19.01.2013 roku

  

   Zakończenie zebrania

 W związku z późną porą dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam zebranie.                    

             Przewodniczący                                                    Sekretarz

Krzysztof Cichacki

 

-  -  -  -  -  -  -  -

Protokół Nr OT2/01/03/2012 z posiedzenia Członków i Zarządu Oddziału Toruń OIGOSK z dnia 23 marca 2012.
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu :
1. Krzysztof Cichacki - prezes,
2. vacat - vice prezes
2. Ryszard Jagielski - sekretarz
3. Dariusz Szwed - skarbnik,
oraz członkowie wyszczzególnieni w załączonej liście obecności

Porządek zebrania
1 - Powitanie przybyłych gości.
2 - Informacja na temat działań Zarządu OIGOSK w sprawie zmiany przepisów dotyczących OSK.
3 - Informacja w sprawie działań SK OIGOSK.
4 - Wybór Komisji Wyborczej.
5 - Wybór członka Zarządu OT 2.
6 - Wybór Delegatów na zjazd OIGOSK - 3 członków zwyczajnych.
7 - Podjęcie Uchwały w sprawie finansowania kosztów podróży na Zjazd OIGOSK.

 Ad. 1
K. Cichacki powitał wszystkich uczestników zebrania oraz przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie zatwierdzony ( załącznik nr 1). Wszyscy jednogłośnie wyrazili zgodę, aby zebranie poprowadził prezes Zarządu Krzysztof Cichacki.

 Ad. 2
Przedstawiona została propozycja zmian w regulaminach działania władz (SK) Izby oraz w statucie. Kontrowersyjnym wydaje się propozycja obciążania kosztami działania SK przez wnoszącego sprawę. Zebrani są przeciwni takiemu rozwiązaniu, gdyż jest to organ Izby statutowy i powinien być finansowany ze środków Izby. Zwrócono również uwagę na ostatnią uchwałę Zarządu Izby w sprawie karania prezesów oddziałów za nie
przestrzeganie postanowień uchwały.

Ad. 3 K. Cichacki poinformował zebranych o anulowaniu postanowienia o wykluczeniu go z Izby przez SK i zastosowaniu kary upomnienia. Na spotkaniu pojednawczym w dniu 3 marca 2012 Zarząd Izby zaproponował aby Oddział Toruń przeprosił Zarząd na forum Zebrania Delegatów . Po dyskusji zebrani przegłosowali stanowisko, że jest to sprawa przeciw Marianowi Wypijowi, a nie przeciw OT2, Zebrani jednogłośnie stwierdzili że są przeciwni zaproponowanemu przez Zarządu Izby rozwiązaniu.
 
Ad. 4 (wybór komisji wyborczej)
Obecnie przystąpimy do wyboru komisji wyborczej której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów członka zarządu oddziału zgodnie z §8 Regulaminu Głosowań i Wyborów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
§ 8
Wybór Prezesa i członków Zarządu OIGOSK lub Zarządu oddziału terenowego
1. Wybór Prezesa i członków Zarządu OIGOSK zgodnie z art.10 ust.1 Statutu dokonywany jest tajne.
2. Stosownie do art. 17 ust.3 Statutu wybiera się pięcioosobowy Zarząd OIGOSK w skład, którego wchodzą:
a) Prezes – wybierany w pierwszej kolejności,
b) Dwóch wiceprezesów,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
3. Kandydatów na prezesa zgłaszają uczestnicy zebrania dysponujący głosem stanowiącym.
4. Kandydat na Prezesa i członka zarządu powinien wyrazić zgodę na kandydowanie i zaprezentować krótką
charakterystykę własnej osobowości,
5. Członkiem zarządu może być tylko członek zwyczajny OIGOSK lub wskazany pisemnie jego pełnomocnik,
6. Kandydatów na pozostałych członków zarządu zgłasza w pierwszej kolejności wcześniej wybrany prezes.
7. Proponowanie kandydatów na członków Zarządu następuje po wyborze Prezesa Zarządu OIGOSK,
8. Kandydat na członka zarządu powinien legitymować się rekomendującą uchwałą zebrania członków oddziału
terenowego, do którego jest ewidencyjnie przypisany.
9. Przewodniczący KW wypisuje na tablicy albo w inny sposób prezentuje listę zgłoszonych kandydatów (którzy
wyrazili zgodę na kandydowanie) ,
10. Zasady określone w § 8 regulaminu stosuje się odpowiednio do wyboru zarządu oddziału terenowego OIGOSK.

Proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji. Zgłoszono następujące osoby:
1. Stopikowska Ilona
2. Jagielski Ryszard
3. Szwed Leszek
Wszyscy wyrazili zgodę oraz jednogłośnie zostali wybrani przez zebranie.

Ad.5 (wybór vice prezesa oddziału)
W wyniku przeprowadzonych wyborów Vice prezesem oddziału wybrany został Włodzimierz Noworacki zam. 87-140 Chełmża  Szkoła Jazdy AUTO-BEST nr 005415 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
Protokół z wyboru członka zarządu oddziału stanowi załącznik do protokołu zebrania.
Gratuluję wyboru koledze Włodzimierzowi Noworackiemu oraz życzę aktywnego włączenia się w prace oddziału oraz Izby dla dobra jej członków.

Ad.6 (wybór delegatów na zjazd w dniu 14 kwietnia 2012 roku
Proszę teraz o dokonanie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów zgodnie z § 10 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK.
W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami zostali wybrani:
1. Włodzimierz Noworacki zam. 87-140 Chełmża 
2. Janusz Trzebowski zam. 86-300 Grudziądz 
3. Piotr Berent zam. 87-100 Toruń

Protokół komisji wyborczej z wyboru delegatów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
Gratuluję wszystkim wybranym i proszę o zgłoszenie się osób chcących kandydować do Zarządu OIGOSK na najbliższym zebraniu delegatów, gdyż zgodnie z § 8 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK kandydat na członka zarządu powinien legitymować się rekomendującą uchwałą zebrania członków oddziału terenowego, do którego jest ewidencyjne przypisany. Osoba która zdecyduje się na kandydowanie musi zdawać sobie sprawę z konieczności zaangażowania się w prace Izby w stopniu na pewno większym niż obecnie. Jest to decyzja trudna i proponuję następujące rozwiązanie . Udzielenie rekomendacji nie wiąże się z koniecznością kandydowania. Dlatego zgłaszam do udzielenie rekomendacji przez zebranie członków następującym osobom:
1. Noworacki Włodzimierz
2. Cichacki Krzysztof
3. Janusz Trzebowski
4. Piotr Berent
W głosowaniu jawnym nad uchwałą zebrania oddano głosów za udzieleniem rekomendacji – 8, przeciw –0, wstrzymało się –0.
W związku z powyższym informuję , że zebranie członków oddziału terenowego w Toruniu OIGOSK podjęło uchwałę o udzieleniu rekomendacji do kandydowania na członka zarządu izby OIGOSK na zebraniu delegatów w dniu 14 kwietnia 2012 roku niżej wymienionym osobom:
1. Noworacki Włodzimierz
2. Cichacki Krzysztof
3. Berent Piotr
4. Janusz Trzebowski

Ad.7
Delegaci zrezygnowali ze zwrotu kosztów przejazdu.

Ad.8 (wolne wnioski)
Albin Janusiewicz – informuję że przesłałem w miesiącu lutym 2012 roku do prezesa izby prośbę o interpretację przez OIGOSK stanowiska w sprawie obowiązywania znaku próg zwalniający z ograniczeniem prędkości. 
Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.
Ryszard Jagielski – do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji na temat realizacji wniosku złożonego do KR.
W związku z późną porą dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam zebranie.

podpisy
Przewodniczący K. Cichacki
sekretarz R. Jagielski

 -  -  -  -
Walne Zebranie Członków OT2 w dniu 30 czerwca 2011r w tajnych wyborach wybrało powyższy nowy zarząd na II kadencję. 

Protokół z ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU TORUŃ OIGOSK w dniu 30 czerwca 2011 roku.

 Zebranie otworzył Prezes Oddziału Marian Wypij. Powitał wszystkich uczestników zebrania oraz gościa Prezesa Izby Romana Stencla
Poinformował również wszystkich zebranych, że dzisiejsze zebranie będzie rejestrowane za pomocą dyktafonu. W związku z małą liczbą obecnych na zebraniu postanowiono o powołaniu dwu osobowego prezydium zebrania. 
Wszyscy obecni jednogłośnie poparli wniosek. 
W wyniku przeprowadzonych głosowań przewodniczącym zebrania wybrany został Ryszard Jagielski, natomiast sekretarzem wybrany został Marian Wypij
Po wyborze prezydium zebrania przewodniczący zaczął realizować porządek obrad.
Ad.3 wybór komisji wyborczej
W wyniku przeprowadzonych wyborów do KW zostali wybrani :
Noworacki Włodzimierz – przewodniczący
Stopikowska Ilona - sekretarz
Ad4. Po dokonaniu sprawdzenia listy obecności oraz wykazu członków oddziału Toruń przewodniczący KW stwierdził, że na dzień zebrania OT2 ma 20 członków zwyczajnych, natomiast zgodnie z listą obecności obecnych na zebraniu jest 7 członków oraz zostały przedłożone 3 pełnomocnictwa co daje nam reprezentację 10 członków zwyczajnych , co z kolei stanowi 50% ogółu i zebranie jest władne do podejmowania uchwał.
Następnie przewodniczący zebrania zaprezentował i poddał pod głosowanie porządek obrad. Został przyjęty jednogłośnie.
Ad6 – wybór prezesa oddziału - W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów na prezesa Oddziału Terenowego w Toruniu wybrany został Krzysztof Cichacki (załacznik - protokół komisji wyborczej)
Ad7 – wybór członków zarządu OT2
W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów członkami zarządu OT2 zostali wybrani :
Poleszak Henryk
Szwed Dariusz
Jagielski Ryszard
Załacznik – protokół komisji wyborczej
Po naradzie członkowie zarządu dokonali podziału funkcji
Poleszak Henryk  – viceprezes
Szwed Dariusz  - skarbnik
Jagielski Ryszard  – sekretarz
Ad. 8
Następnie głos został oddany prezesowi Izby Romanowi Stenclowi. W obszernym wystąpieniu przedstawił historię procedowania ustawy o kierujących oraz problemy związane z możliwościami przedstawienia stanowiska OIGOSK na posiedzeniach podkomisji. Z wypowiedzi można wysnuć wnioski o braku czasu na przeanalizowanie oraz wypracowanie wspólnego stanowiska z PIGOSK i PFSSK propozycji przedstawianych przez lobby WORDów. (zapis całej wypowiedzi zawarty w załączniku-nagranie )
Ad. 9
Koledzy Wypij Marian i Cichacki Krzysztof przedstawili przebieg prac SK nad sprawą przeciw Marianowi Wypij z powództwa zarządu OIGOSK za sporządzenie anonimowej ulotki która była rozprowadzona podczas Walnego Zebrania Członków w Ciechocinku. W tym punkcie Krzysztof Cichacki wystąpił z wnioskiem do Prezesa Zarządu Izby o wycofanie pozwu z SK.
Ad. 10
Skarbnik poprzedniego zarządu Krzysztof Cichacki przedstawił szczegółowe zestawienie składek oddziału oraz poinformował o stanie środków w dyspozycji oddziału w wysokości 9021 zł.
Ad. 11
Po przedstawieniu treści uchwały oraz krótkim uzasadnieniu zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę 1/ZOT2/06/2011 o pokryciu kosztów porad prawnych.
W dyskusji podnoszono tematy:
- wybór tematów szkoleń organizowanych prze Izbę
- organizowanie szkoleń dla szerszej rzeszy członków Izby
- wypracowywanie stanowiska oraz udzielanie poparcia w określonej sprawie przez Izbę
Ad. 12
Zgłoszony został jeden wniosek o zobowiązanie Zarządu OT2 do zorganizowania spotkania szkoleniowo-integracyjnego . Wniosek został przegłosowany jednogłośnie .
Na tym zebranie zakończono .
Załączniki
1. lista obecności
2. porządek obrad
3. pełnomocnictwa (Adam Prabucki, Leszek Szwed, Piotr Piekut, Ryszard Zarzyński, Henryk Cichacki),
4. protokół KW z wyboru Prezesa Oddziału
5. protokół z wyboru 3 członków Zarządu Oddziału
6. uchwała zebrania 1/ZOT2/06/2011
7. zapis elektroniczny dźwięku zebrania na CD

podpisy
przewodniczący zebrania                   sekretarz zebrania
Ryszard Jagielski                           Marian Wypij

Zredagował: Ryszard Jagielski

-  -  -  - 

 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WICEPREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU TERENOWEGO OT2  OIGOSK z/s w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Komisja w składzie :
1. Jagielski Ryszard
2. Stopikowska Ilona
3. Szwed Leszek
na podstawie art. 10 statutu OIGOSK  oraz w związku z  § 8 Regulaminu wyborów i głosowań OIGOSK przeprowadziła w głosowaniu tajnym 
wybór wiceprezesa oddziału OIGOSK w Toruniu

Zgłoszono następujące kandydatury :
1. Szwed Dariusz   -   KANDYDAT WYRAZIŁ ZGODĘ
W głosowaniu tajnym oddano 11 głosów ważnych .
Komisja stwierdza, że wiceprezesem oddziału terenowego Toruń wybrany został DARIUSZ SZWED zam. 87-100 TORUŃ 
OSK AUTOSTER  nr 00510463  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      www.autoster.pl

Uwaga! 

16.01.2011R zarząd OIGOSK zdecydował o skreśleniu z listy członków wieloletniego wiceprezesa OT2 kol. Stanisława Pietrzaka

11.02.2010R Na zebraniu członków OT 2 11.02.2010 w związku z rezygnacją kol. Ryszarda Zarzyńskiego, na prezesa OT 2 wybrano kol. Mariana Wypij
Natomiast funkcję sekretarza OT2 powierzono kol. Ryszardowi Jagielskiemu

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

TORUŃ 07.07.2007
PROTOKÓŁ
 z  Zebrania Członków OIGOSK  Oddział Toruń w dniu 7 lipca 2007 roku
 
1.    Otwarcie zebrania – otwarcia dokonał Ryszard Zarzyński prezes oddziału Toruń PFOSK i I z/s w Koszalinie, witając wszystkich uczestników zebrania oraz przedstawił cel zebrania i porządek obrad ( załącznik nr 1) .
2.    Wybór prezydium zebrania :
Zgłoszono następujące kandydatury ,
•    na przewodniczącego  Henryk Poleszak – wybór jednogłośny w głosowaniu jawnym ,  
•    na sekretarza Ryszard Jagielski – wybór jednogłośny w głosowaniu jawnym, 
•    na z-cę przewodniczącego Józef Skarupa - wybór jednogłośny w głosowaniu jawnym . 
3.    Przyjście porządku obrad – porządek przyjęto jednogłośnie.
4.    Przedstawienie przez Ryszarda Zarzyńskiego sprawozdania z posiedzenia Zarządu OIGOSK które odbyło się w Łodzi oraz z prac w podkomisji nadzwyczajnej d/s. ustawy o kierujących :
•    Podział funduszy w powołanych Oddziałach OIGOSK z/s w Koszalinie 
•    Ryczałt dla Prezesa Zarządu OIGOSK
•    Powołanie oddziałów OIGOSK ( TORUŃ ODDZIAŁ NR 2 )

5.    W zebraniu uczestniczyło 12 osób – lista obecności jako załącznik nr 2 .
6.    W kolejności przewodniczący zebrania poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur do komisji wyborczej. Zgłoszono następujące kandydatury: Bogdan Naworacki , Władysław Gładyś ,Danuta Wypij.   Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie jawne  w  wyniku którego  jednogłośnie zgłoszone osoby zostały wybrane do komisji wyborczej. Komisja ukonstytuowała się następująco: 
•    przewodniczący – Władysław Gładyś, 
•    sekretarz - Danuta Wypij,
•    członek – Bogdan Naworacki.
7.    Następnie przewodniczący zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na prezesa ODDZIAŁU TORUŃ oświadczając jednocześnie, że głosowanie będzie tajne zgodnie z §2 pkt 2 do 5 Regulaminu głosowań i wyborów  OIGOSK z/s w Koszalinie .  Zgłoszono w kolejności następujące kandydatury:  
•    Zarzyński Ryszard , 
•    Cichacki Krzysztof, 
•    Wypij Marian, 
•    Pietrzak Stanisław . 
Na wniosek Ryszarda Jagielskiego zamknięto listę kandydatów. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
Przewodniczący komisji wyborczej odczytał protokół z wyborów Prezesa Oddziału (załącznik nr  3 ) - prezesem oddziału został wybrany RYSZARD ZARZYŃSKI . 
8.    Następnie przewodniczący zebrania złożył gratulacje nowo wybranemu Prezesowi Oddziału oraz poprosił zebranych o składanie kandydatur na członków zarządu Oddziału. Poinformował również, że wybieramy 3 osoby: skarbnika, sekretarza i wiceprezesa w głosowaniu tajnym. Zgłoszono następujące kandydatury : Wypij Marian, Cichacki Krzysztof, Pietrzak Stanisław, Jerzy Błażejczyk. 
Po przeprowadzonych wyborach przewodniczący komisji wyborczej odczytał protokół z którego wynika, że członkami zarządu oddziału zostali wybrani: 
•    Wypij Marian, 
•    Pietrzak Stanisław, 
•    Cichacki Krzysztof.    
Przewodniczący ogłosił 5-cio minutową przerwę prosząc jednocześnie aby zarząd oddziału wybrał ze swego grona skarbnika, sekretarza i wiceprezesa. 
9.    Po przewie prezes zarządu oddziału – Ryszard Zarzyński  przedstawił pozostałych członków zarządu oraz ich funkcje :
•    Wiceprzewodniczący – Pietrzak Stanisław
•    Sekretarz – Wypij Marian
•    Skarbnik – Cichacki Krzysztof
10.    Podjęto jednogłośnie uchwałę w głosowaniu jawnym, że siedziba OT 2 w Toruniu będzie mieścił się 87-100 Toruń ul. Bydgoska 22A/6
11.    Podjęto jednogłośnie uchwałę, o której mowa w § 8 ust.8 Regulaminu Głosowań i Wyborów udzielając rekomendacji wiceprezesowi oddziału kol. Stanisławowi Pietrzakowi  na kandydowanie do Zarządu OIGOSK.
12.    Następnie przewodniczący zebrania zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad – wolnych wniosków. W tym punkcie zebrani poruszyli temat bardzo długich okresów oczekiwania na egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B, dochodzących do  40 dni. Zobowiązano Zarząd do wystąpienia do WORD Toruń oraz instytucji nadzoru o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy.
13.    Po dyskusji przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie oraz zakończył zebranie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano . 

1.    przewodniczący – Henryk Poleszak …………………………
2.    wiceprzewodniczący –Skarupa Józef  ………………………..
3.    sekretarz – Ryszard Jagielski   ………………………………