2024-03-12 Warszawa spotkanie z wiceministrem Infrastruktury Pawłem Gancarzem

 opublikowano 25-03-2024 21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komunikat

ze spotkania prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Ministerstwie Infrastruktury.

            Staraniem głównie kol. Jana Szymczaka we wtorek 12 marca 2024r w siedzibie MI odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z dyrektorem DTD Panią Renatą Rychter i Podsekretarzem Stanu Panem Pawłem Gancarzem odpowiedzialnym w resorcie za problematykę transportu drogowego.

Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:

  1. Grzegorz Łapeta                - prezes PFSSK
  2. Jan Szymczak                    - wiceprezes PFSSK
  3. Krzysztof Szymański         - prezes PIGOSK
  4. Roman Stencel                   - prezes OIGOSK

Podczas spotkania omawiano problemy nurtujące środowisko OSK i podkreślano potrzebę pilnych i strategicznych zmian regulacji prawnych w obszarach szkolenia i egzaminowania osób ubiegających sie o prawo jazdy.
Sygnalizowaliśmy i wskazaliśmy naszym zdaniem istotne problemy branżowe, które wymagają pilnych działań prawnych, przykładowo:

1. podpisanie i opublikowanie projektu z 13 lipca 2023 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia z
24 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz.2560) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - wpisanego do Wykazu Prac Legislacyjnych MI pod nr 340.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375201/katalog/12995711#12995711
Przedmiotem, którego jest odsunięcie w czasie terminu obowiązku egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kat. C+E wyłącznie pojazdem członowym, który wg. aktualnie obowiązujących przepisów ma wejść w życie już 1 stycznia 2025 r.

2. zainicjowanie działań legislacyjnych w celu przedłużenia uznawania przedsiębiorców posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy Prawo oświatowe - za spełniających warunek, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.5 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem akredytacje te utracą ważność z dniem 31 sierpnia 2024.

3. wprowadzenie obowiązku nagrywania wewnętrznego egzaminu praktycznego kat. B pr. jazdy analogicznie do przepisu art. 54 uokp odnoszącego się do rejestracji egzaminów państwowych. Taka regulacja wymusi faktyczne rzetelne prowadzenie egzaminów wewnętrznych w OSK, wzmocni możliwości weryfikacyjne nadzoru oraz poprawi jakość wyszkolenia kursanta.

4. zainicjowanie prac nad systemowymi zmianami prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy z uwzględnieniem wymogów Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

W dyskusji Pan wiceminister Paweł Gancarz deklarował kontynuację konstruktywnej współpracy z reprezentacjami społecznymi zorganizowanych środowisk branżowych.

Odnośnie powyższych obszarów tematycznych przedstawiciele resortu transportu poinformowali...

Pełna treść komunikatu TUTAJ (kliknąć)