2013-04-16 Łodz -protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

 opublikowano 8 maja 2013r

Protokół nr Z- 03/04/2013 z posiedzenia w dniu 16.04.2013r w Łodzi

Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie /obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

 

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący SK:

1. Roman Stencel         - prezes,   

2. Zbigniew Popławski  - wiceprezes,   

3. Zbigniew Gryglas      - wiceprezes,   

4. Adam Próchnicki       - sekretarz (w formie teletransmisji w czasie rzeczywistym )   

5. Wacław Ochota         - przewodniczący SK   

 

Tematyka obrad:

1.   Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie obraźliwych publicznych wypowiedzi p. Eugeniusza Kubisia , w związku z pisemnymi wystąpieniami PFSSK i PIGOSK

2.   Sprawy członkowskie

3.   Decyzja zarządu OIGOSK odnośnie uchwały zarządu OT6 GD z 12.03.2013 w sprawie finansowania uczestnictwa w 
X Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia KIEROWCA.PL 20-21.04.2013

4.   Doprecyzowanie, uzasadnienie przez przewodniczącego KR zaleceń wyszczególnionych w sprawozdaniach z 05 kwietnia 2013r, dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały o przekroczeniu kompetencji statutowych przez Komisję Rewizyjną.

5.   Prezentacja ustaleń zespołu roboczego MTBiGM

6.     Inne

 

Ad.1 Stanowisko odnośnie obraźliwych publicznych wypowiedzi p. Eugeniusza Kubisia

Zapoznano się z pisemnymi wystąpieniami z 15 i 16 marca br. współpracujących organizacji społecznych PIGOSK i PFSSK,które jednoznacznie napiętnują i protestują przeciwko obraźliwym wypowiedziom p. Kubisia  --> pobierz scan
Jak również apelują o pilne rozwiązanie tego problemu, sugerując możliwość wycofania się ze współpracy oraz podjęcia działań prawnych, jeżeli wewnętrzne procedury OIGOSK nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

W dyskusji podnoszono i wskazywano , że:

·         Oczernianie członków zarządu podważa wiarygodność i zaufanie do ważnego organu wykonawczego Izby, co może osłabić, utrudnić skuteczność jego działań. Utrudnianie działalności zarządu jest niewątpliwie szkodliwe dla OIGOSK. Ponadto publiczne „napiętnowanie” członków organu statutowego niewątpliwie pogarsza prestiż i ujemnie wpływa na wizerunek OIGOSK!

·         Publiczne naigrywanie się i obrzucanie niewybrednymi inwektywami członków zarządów ogólnopolskich organizacji społecznych środowiska osk, pracujących społecznie w dobrej wierze i wybranych w demokratycznych procedurach - ewidentnie świadczą o sprzeniewierzeniu się obowiązkom statutowym.

·         Kwestionowanie wiedzy merytorycznej ( vide cytat „..powołajcie prawdziwych ekspertów…) i deprecjonowanie 6-cio letniego (2007 – 2013) ogromnego wysiłku i zaangażowania w procedowanie dwóch przedłożeń projektu ustawy o kierujących pojazdami ( vide cytat „..nie wnieśli nic nawet kropek, przecinków…) oraz uczestnictwo i aktywność przy konsultowaniu projektów rozporządzeń - stanowi w istocie haniebnie kłamliwą insynuację.

·         Tak bezceremonialne, obraźliwe inwektywy, szkalujące autorytet i godzące w chronione prawem dobra osobiste prezesów ogólnopolskiej organizacji społecznej / OIGOSK/ wybranych w demokratycznych, 
tajnych wyborach – nie powinny pozostać bez stosownej reakcji i konsekwencji!

·         prezesi Stencel i Popławski oświadczyli, iż wobec nieprzejednanej i demonstracyjnie wrogiej postawy – 
nie potrafią i nie chcą dalej współpracować z p. Eugeniuszem Kubisiem.

 

          Uwzględniając powyższe oraz, że Kolegium Doradcze Zarządu na posiedzeniu w dniu 05.04.2013r po trzech godz. wielowątkowej dyskusji Uchwałą nr 02 / KDZ / 2013 uznało za szkodliwą dla wizerunku OIGOSK i potępiło kłamliwą,obrażającą wypowiedź p. Eugeniusza Kubisia jak i zakłócające obrady VI ZD OIGOSK w dniu 06.04.2013r zachowania p. Kubisia i wypowiedzi obrażające przewodniczącego prezydium VIZD  - jednogłośnie zdecydowano o wystąpieniu z pozwem do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie p. Eugeniusza Kubisia.

 

Ad.2 Sprawy członkowskie

2.1 Z powodu braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty oraz 8-miesięczny okres zaległości w opłacaniu składek członkowskich,  na podstawie  art.8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty p.Lech S. z OT6 Gdańsk

 Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozew o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

 

2.2  Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012 postanowionosporządzić pozew p-ko p. Leszek S. (OT6) o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

 

2.3 W związku z rezygnacją z prowadzenia działalności gospodarczej osk, na wniosek przekształcono z dniem
 01 czerwca 2013r status członkowski kol. Zbigniewa G. 
na członka wspierającego – instruktora nauki jazdy.

 

2.4 Rozpatrzono prośbę ( e-mail Sent: Tuesday, April 09, 2013 11:51 PM ) kol. Henryka W. z OT5 Kraków o zawieszenie obowiązku opłacania składek członkowskich za okres VII.2012 – XII.2013r. 
Zarząd jednogłośnie rozpatrzył prośbę negatywnie, uzasadniając:

UCHWAŁA   nr  ZDV – 20/ IV/ 2012 z dnia 14.04.2012r V Zebrania Delegatów  OIG OSK z/s w Koszalinie

w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności.
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/UchwalaZDV-20IV2012.pdf

 

1.nie przewiduje możliwości „zawieszenia” obowiązku członka  w zakresie opłacania składek członkowskich.
Stosownie do art.17 ust.1 i art.18 ust.1 kompetencje zarządu są ograniczone uchwałami WZC /ZD.
2.Zważywszy na fakt, że mimo „boomu” ( dużego zainteresowania kursami ) w 2012r nie opłacono składek za II półrocze 2012r!
Występuje uzasadniona obawa, że wobec dramatycznej sytuacji kryzysowej w 2013r – składki za bieżący rok nie zostaną również opłacone?
3.Zarząd deklaruje odstąpienie od egzekwowania aktualnego zadłużenia składkowego ( 390 PLN), pod warunkiem jednak przedstawienia i po akceptacji - realizacji ratalnej spłaty zadłużenia oraz terminowej wpłaty składek członkowskich za bieżący okres tj. począwszy od maja br.

 

Ad.3 Decyzja zarządu OIGOSK odnośnie uchwały zarządu OT6 GD z 12.03.2013 w sprawie finansowania uczestnictwa w X Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia KIEROWCA.PL 20-21.04.2013

Po wielowątkowej dyskusji nie zaakceptowano (art.19 ust.2 statutu) w/w uchwały zarządu OT6

Uzasadnienie

1.nie dopatrzono się związku przedmiotowego wydatku z celami statutowymi jak i sposobami ich realizacji wyszczególnionymi w art. 5 i 6 statutu.


Stosownie do art. 29 ust.6 statutu „majątek OIGOSK przeznacza się na realizację celów statutowych”

2.prezes J. Chmielowiec nie udzielił odpowiedzi na pytania wyszczególnione w e-mail z 13.04.2013r?

3.zarząd OIGOSK planuje zorganizowanie jesienią br. seminarium szkoleniowego (art.5 ust.8 i 11; art.6 ust.3 statutu) o tematyce zbieżnej z agendą Konferencji KIEROWCA.PL.

4.dzisiaj dyr. Andrzej Bogdanowicz poinformował, że żaden przedstawiciel DTD MTBiGM nie będzie uczestniczyć w omawianej Konferencji KIEROWCA.PL!

5.KIEROWCA.PL prowadzi …,

6.Zarząd OIGOSK uchwałą nr Z koresp-13/III/2013r z 12 marca 2013r zdecydował z ważkich powodów ( wskazanych również podczas obrad VIZD) o zakończeniu współpracy ze stowarzyszeniem KIEROWCA.PL.
W konsekwencji, na podstawie art.19 ust.1 statutu - na posiedzeniu IX KDZ 05 kwietnia br. zaapelowano do zarządów oddziałów terenowych o zastosowanie się do w/w uchwały.

7.Ponadto z uwagi na niżej prezentowane powiązania personalne, zaprzestanie współpracy wyrażone powyższą uchwałą ma zastosowanie także do spółek kapitałowych, w których członkowie zarządu Stowarzyszenia KIEROWCA.PL są również członkami organów ich reprezentacji…
Jednocześnie zdecydowano, że uczestnictwo bez uzyskania zgody prezesa OIGOSK w jakimkolwiek przedsięwzięciu stowarzyszenia KIEROWCA.PL; e-kierowca sp. z o.o. sp. k w charakterze członka OIGOSK; publikacje w „Szkole Jazdy” (portal internetowy i wydanie papierowe) sygnowane w podpisie, autoryzacji funkcją lub członkostwem w OIGOSK – zarząd Izby będzie traktował jako niesubordynacja podlegająca odpowiedzialności, o której mowa w art. 7 ust.13 statutu.

 

Ad.4 Analiza konkluzji i zaleceń KR zamieszczonych w sprawozdaniu za 2012r

W efekcie analizy zaleceń KR prezentowanych w sprawozdaniu za 2012r uznano, ze niektóre z nich są nazbyt ogólnikowe albo wykraczają poza kompetencje zarządu, dlatego wobec nieobecności przewodniczącego KR zdecydowano o wystąpieniu do KR z prośbą o ich doprecyzowanie oraz wskazanie podstaw prawnych.

 

kontrola realizacji celów OIGOSK…

 

1.     pkt. 3 zaleceń „dążyć do uproszczenia przepisów wewnętrznych OIGOSK”

Prosimy o wskazanie, które przepisy zdaniem KR należy uprościć?

2.     pkt. 4 zaleceń „zmodyfikować uregulowania związane z egzekwowaniem zaległych należności”

Wskazujemy, że uregulowania dotyczące egzekwowania zaległych należności wyszczególniono w uchwale
 ZDV – 20/ IV/ 2012  w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności. Z oczywistych względów kompetencyjnych zalecenie nie jest możliwe do zrealizowania przez zarząd!

3.     pkt. 5 zaleceń „Prezesowi OIGOSK zintensyfikować delegowanie zadań na pozostałych członków Zarządu…”

Prosimy o wskazanie podstawy prawnej i uzasadnienie tego zalecenia?

 

kontrola dokumentów finansowych za 2012 r

 

pkt. 1 zaleceń „Przeanalizować formę egzekwowania należności”

Prosimy o uzasadnienie tego zalecenia?

 

Zdaniem zarządu w/w zalecenia nie mają podstaw :

·         w art. 21 ust.2 statutu, albowiem nie wynikają z przeprowadzonych kontroli

·         § 7 i § 8 ust.2 regulaminu KR

 

Ad.5 Prezentacja ustaleń zespołu roboczego MTBiGM

Z zaakceptowanej przez min. T. Jarmuziewicza notatki TD-6p-020-38/13 z 16.04.2013r jednoznacznie wynika, co następuje:

1)     zostanie prawnie zagwarantowana możliwość prowadzenia egzaminu państwowego pojazdem osk na każdą kat. prawa jazdy,

2)     rezygnuje się z prowadzenia zajęć na kursach dla kandydatów na kierowców w formie e-learningu,

3)     zostaną istotnie ograniczone uciążliwe, biurokratyczne obowiązki informacyjne osk,

4)     zostanie prawnie zagwarantowana możliwość złożenia wniosku i otrzymania PKK przez pełnomocnika oraz w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.

5)     zostanie prawnie zagwarantowany nadzór MTBiGM nad treściami wchodzącymi w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

6)     w art. 117 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zostanie zamieszczony zakaz prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców przez WORD

 

Uzyskanie akceptacji Resortu Transportu prowadzenia egzaminów państwowych we wszystkich kat. prawa jazdy pojazdami osk stanowi historyczny, rewolucyjny przełom i zwięczenie wieloletnich, konsekwentnych wysiłków i zabiegów, a więc niewątpliwy osobisty sukces prezesów Stencla i Popławskiego.

 

Ad.6 Inne

6.1 Zarząd zaakceptował ofertę Ł. Ł. na modernizację witryny internetowej www.izbaosk.eu  za max. 1700 PLN brutto i obejmującą:

- projekt  graficzny strony internetowej wraz z pocięciem na odpowiednie bloki oraz stworzenie kodu HTML, PHP, JS i CSS

- instalacja i konfiguracja najnowszego systemu zarządzania treścią

- uzupełnienie nowej strony internetowej o treści, ze starej strony internetowej

 

6.2 Prezes Stencel poinformował, że w dniu 09 kwietnia 2013r w. 67 wpłynęła na r-k bankowy kwota 15 360 PLN tytułem zwrotu 
za 7 numerów prenumeraty na 2013r miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy.

Stosownie do  decyzji zarządu OIGOSK z 03.03.2013r, w terminie do 20.03.2013r miała wpłynąć cała kwota tj. 21 120 PLN

Zgodnie z pkt.3 Uchwały Zkoresp-12/III/2013r zarządu OIGOSK z 03 marca 2013r powinniśmy wystąpić z pozwem o zapłatę kwoty różnicowej tj.  5 760 PLN.

Zarząd postanowił przed sporządzeniem pozwu zwrócić się o poradę prawną odnośnie szans wygrania procesu z pozwaną
tj. WINFOR sp. z o.o lub (i) e-kierowca sp. z o.o sp. k Szczecin.

 

6.3 W związku z wyczerpaniem się zapasów, zdecydowano  zlecić "Columb EU" Sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śl.

 wykonanie kolejnej partii 500 szt.  znaczków z logo OIGOSK tłoczonych z emalią.

 

6.4 wiceprezes Zb. Popławski w dniu jutrzejszym tj. 17 kwietnia 2013r uzgodnił spotkanie z nowym prezesem KSD WORD, jednocześnie dyr. WORD Łódź p. Łukaszem Kucharskim.

 

6.5 prezes Stencel zreferował problematykę odmowy ( decyzja z 12.03.2013r)  przez dyr. WORD Legnica udostępnienia informacji publicznej w zakresie niektórych danych majątkowych i to pomimo uznania przez nadzorującego Marszałka Województwa Dolnośląskiego zasadności skargi Izby ( DU-W.1510.43.2013 L.dz. 555/03/2013) odnośnie wnioskowanej informacji publicznej. W tych okolicznościach 24 marca 2013r wystąpiono do WSA Wrocław z odwołaniem od decyzji dyr. Stanisława Pawlaka. Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w działania podjęte przez prezesa.

6.6 Nawiązując do propozycji kol. T. Sobotki odnośnie wyartykułowania ułomności i niedoskonałości zapisów prawawzmiankowanej w e-mail z 03 marca br. oraz powtórzonej w zapytaniu prezentowanym podczas obrad VI ZD OIGOSK 06 kwietnia 2013r oraz realizując postanowienia statutu określone w art. 6 ust.11,  zdecydowano o zorganizowaniu w dniach  24 – 25 maja 2013r 11:00 w Łodzi spotkania przedstawicieli oddziałów terenowych OIGOSK i członków Zarządu OIGOSK celem zredagowania postulatów w zakresie zmian regulacji prawnych obarczonych wzmiankowanymi „ułomnościami”, sprzecznościami.

 
 

Protokołował:

Zbigniew Gryglas, wiceprezes