2013-04-05 Łysomice -protokół z posiedzenia zarządu i IX Kolegium Doradczego

Tekst protokołu opublikowano 2013-05-07 21:25

Protokół Nr Z- 02/04/2013 z posiedzenia w dniu 05.04.2013

Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (IX)
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

 

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:

1.     Roman Stencel / prezes OT1

- prezes,

 

2.     Zbigniew Popławski / prezes OT3

- wiceprezes,

 

3.     Zbigniew Gryglas

- wiceprezes,

 

4.     Adam   Próchnicki / prezes OT8

- sekretarz,

 

5.     vacat

- skarbnik,

 

6.     Krzysztof Cichacki

prezes OT 2

 

7.     Katarzyna Szambelan

prezes OT 4

Pełnomocnictwo dla Ad. Próchnicki

8.     Jerzy  Wojtanowicz

prezes OT 5

Pełnomocnictwo dla Zb. Popławski

9.     Janusz Chmielowiec

prezes OT 6

 

10.   Eugeniusz   Kubiś

prezes OT 7

 

11.   Edmund   Zarzycki

prezes OT 9

 

12.   Tomasz  Mróz

Przewodniczący  KR

 

13.   Wiesław Gugała

wiceprzewodniczący SK

 

 

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto poprzez aklamację.

 

Tematyka obrad

1.     odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 14.01.2013 nr  Z - 01/01/2013 {ref. sekretarz Próchnicki},

2.     sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2012 { ref. prezesi OT}.

3.     decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia itp.), w tym i konsekwencji za uchylanie się od opłacania składek członkowskich { ref. ref. RStencel }

4.     informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. ref. RStencel },

5.     sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. R. Stencel },

6.     Rozliczenie się ze znaczków ( pinsów ) z logo OIGOSK /  piąte podejście / {ref. prezesi OT },

7.     Sprawozdanie z przebiegu i ustaleń współpracujących organizacji społecznych środowiska osk za okres grudzień 2012 – marzec 2013 oraz prac nad zm. uokp {ref. prezesi Stencel i Popławski},

8.     Przedstawienie projektu porządku obrad VI ZD { ref. ref. RStencel },

9.     Prezentacja projektu uchwały  ZDVI – 23/IV/2013 w sprawie zmian statutu ;   Prezentacja projektu uchwały  ZDVI – 24/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012R { ref. ref. RStencel }

10.   Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. ref. RStencel },

11.   Informacja nt. wycieczki integracyjnej do Turcji  { ref. ref. RStencel },

12.   Inne

 

Przed realizacją w/w porządku obrad prezes Stencel wyświetlił nagranie video oraz audio z wypowiedzi na pos. w dniu 07.04.2013r Sejmowej podkomisji i zaproponował dyskusję odnośnie prezentowanej i publikowanej na portalu  You Tube wypowiedzi dla mediów p. Eugeniusza Kubisia podczas manifestacji protestacyjnej 21 marca 2013r przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, w której szefów ogólnopolskich  organizacji społecznych środowiska oska nazywa „użytecznymi idiotami”, którzy tak na prawdę nie wnieśli do uokp nic, nawet kropek, przecinków!  link: http://www.youtube.com/watch?v=60Zi6DAMc8g&feature=player_embedded

 

 

W dyskusji wskazywano między innymi na:

·         Publiczne nazwanie kogokolwiek idiotą, co najmniej obraża i narusza godność, więc i dobra osobiste.

 

·         Pan Eugeniusz Kubiś nazywając między innymi  prezesów R. Stencla i Zb. Popławskiego „użytecznymi idiotami” deprecjonuje 6-cio letni (2007 – 2013) ogromny wysiłek i zaangażowanie w procedowanie dwóch przedłożeń projektu ustawy o kierujących pojazdami oraz uczestnictwo i aktywność przy konsultowaniu projektów rozporządzeń. 
Tak bezceremonialne, obraźliwe inwektywy, szkalujące autorytet i godzące w chronione prawem dobra osobiste prezesów ogólnopolskiej organizacji społecznej / OIGOSK/ wybranych w demokratycznych, tajnych wyborach –
 nie mogą pozostać bez stosownej reakcji i konsekwencji!

 

http://www.l-instruktor.pl/w-branzy/protest_z_twarzami_jarmuziewicza/394.html#.UUzGUDdJPk8

…Pikietę otworzył główny organizator Eugeniusz Kubiś. "Tam jest elita, która przez nas musi być rozliczana" mówił w przemówieniu. Głos zabierali także przedstawiciele szkół jazdy z dalszych regionów kraju. Protestujących wsparli m.in. szkoleniowcy z Pomorza, Kujaw i Dolnego Śląska. "Szefowie naszych organizacji zamiast być tu z nami to siedzą sobie w Warszawie i piją kawki z ministrem Jarmuziewiczem" mówił Kubiś przypominając, jak już wcześniej władze stowarzyszeń branżowych wykorzystano jako "użytecznych idiotów do podpisania czegoś, na czym zależało koledze pana dyrektora"…

 

·         Wypowiedzi obrażające liderów współpracujących organizacji społecznych LOK, PIGOSK i PFSSK mogą skutkować wycofaniem się ze współpracy z OIGOSK.

 

·         Oczernianie członków zarządu podważa wiarygodność i zaufanie do ważnego organu wykonawczego Izby, co może osłabić, utrudnić skuteczność jego działań. Utrudnianie działalności zarządu jest niewątpliwie szkodliwe dla OIGOSK. Ponadtopubliczne „napiętnowanie” członków organu statutowego niewątpliwie pogarsza prestiż i ujemnie wpływa na wizerunek OIGOSK!

·         Kol. Janusz Chmielowiec OT6 i Krzysztof Cichacki OT2 uznali omawiane wypowiedzi Eug. Kubisia za usprawiedliwione okolicznościami. Ich zdaniem nieobecność członków zarządu Izby w manifestacjach jest postrzegana jako brak wsparcia manifestacji protestacyjnych.
Prezesi Stencel i Popławski zdecydowanie przeciwstawili się tej tezie wskazując na konkretne działania i zachowania.

 

·         P. Eugeniusz Kubiś w obszernej wypowiedzi podtrzymał wszystkie sformułowania, tezy i zarzuty prezentowane w publicznych wypowiedziach oraz komentarzach zamieszczanych na portalach internetowych. 
Stwierdził, że sformułowanie  
użyteczni idioci” nie jest obraźliwym, na co przedstawił definicję słownikową.
Bezceremonialnie zaatakował prezesa Stencla kłamliwie wskazując na oficerską emeryturę…

 

·         Prezes Stencel podsumowując dyskusję stwierdził, że oczekiwał od p. Eugeniusza Kubisia konstruktywnej refleksji i chociaż częściowego wycofania się z kontrowersyjnych wypowiedzi. 
Wyraził ubolewanie, konfrontacyjną postawą  i ogłosił przerwę.

 

·         Po przerwie przedstawiono tekst i w głosowaniu jawnym ( wniosek Eug. Kubisia o głosowanie tajne odrzucono) przyjęto 
Uchwałę nr 02 / KDZ / 2013, o treści:

 

 

 

Uchwała nr 02 / KDZ / 2013

Kolegium Doradczego Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie

w sprawie wypowiedzi dla mediów z 21 marca 2013  p. Eugeniusza Kubisia

 

                Kolegium Doradcze Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie na IX posiedzeniu w dniu 05.04.2013 w Hotelu Monet w Łysomicach.

Po zapoznaniu się z nagraniem wypowiedzi p. Eugeniusza Kubisia z 21 marca 2013, opublikowanej na portalu You Tube link:http://www.youtube.com/watch?v=60Zi6DAMc8g&feature=player_embedded

oraz uwzględniając wypowiedzi n/w uczestników jak i wyjaśnienia p. Kubisia, w których oświadcza, że nie poczuwa się do winy.

W głosowaniu jawnym, wyniki:

 Za                                      -   5 głosów

Przeciw                             -   3 głosy

Wstrzymało się               -   1 głos

 

Uznaje za szkodliwą dla wizerunku OIGOSK i potępia kłamliwąobrażającą szefów ogólnopolskich organizacji społecznych środowiska osk w tym i prezesów Stencla oraz Popławskiego w/w wypowiedź p. Eugeniusza Kubisia prezentowaną podczas manifestacji protestacyjnej przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze w dniu 21 marca 2013.

 

  

Ad.1  odczytanie protokołu Z - 01/01/2013 – bez uwag.
sekretarz Ad. Próchnicki przedstawił główne ustalenia posiedzenia zarządu, które odbyło się w dniu 14.01.2013r 

 

 

Ad.2  Sprawozdania pisemne prezesów Oddz. Terenowych.

Z uwagi na późna porę zrezygnowano z prezentacji sprawozdań OT. 
Z wyjątkiem OT4 Słupsk, pozostałe oddziały przesłały sprawozdania z działalności w 2012r.

 

 

Ad.3  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
   Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

 

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

 Szkoła Kierowców Auto-Car Mirosław Lenkiewicz

 80-041 Gdańsk

Zwyczajny: OT6 Gdańsk

2

 Marta Kubisiak "BABSKA  AKADEMIA JAZDY"-   Ośrodek Szkolenia Kierowców

 80-463 Gdańsk

Zwyczajny: OT6 Gdańsk

3

 OSK CARUSEK II Szkolenie Niepełnosprawnych  Marek Turski

 80-392 Gdańsk

Zwyczajny: OT6 Gdańsk

4

 HANDEL-USŁUGI Włodzimierz Konieczny

 64-120 Krzemieniewo

Zwyczajny: OT7 Zielona G

5

 Ośrodek Szkolenia Kierowców "DRIVER" Rafał Błaszczyk

 64-050 Śniaty

Zwyczajny: OT7 Zielona G

6

 Szkoła Jazdy "FRANKI" Damian Frankowski

 64-115 Święciechowa 

Zwyczajny: OT7 Zielona G

7

 Ośrodek Szkolenia Kierowców DOROTA  Dorota Zębik

 63-900 Rawicz

Zwyczajny: OT7 Zielona G

8

 Ośrodek Szkolenia Kierowców "ŻAK"  Rafał Kowalski

 63-900 Rawicz 

Zwyczajny: OT7 Zielona G

 

 

 

Ad.4  informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. ref. RStencel },

4.1

Stan na 05 kwietnia 2013r

wzz

aktualnie

1

Oddział KOSZALIN

61

92

2

Oddział TORUŃ

16

19

3

Oddział ŁÓDŹ

17

49

4

Oddział SŁUPSK

4

11

5

Oddział KRAKÓW

14

20

6

Oddział GDAŃSK

7

32

7

Oddział ZIELONA G

6

20

8

Oddział SIEDLCE

1

19

9

Oddział GŁOGÓW

0

9

 

OGÓŁEM :

126

271

 

 

4.2 n/w zarządy oddziałów terenowych pracują w niepełnym składzie:

    

OT4 Słupsk: aktualnie brak sekretarza [Jan Brozis: rezygnacja (01.01.2012) z funkcji i członkostwa (31.01.2012)]

OT5 Kraków: aktualnie brak wiceprezesa ( Edward Bronowski: skreślony IX.2012)

 

Ad.5  Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich / prezentował R. Stencel /
                Prezes Stencel przedstawił szczegółową prezentację, w tym sprawozdanie finansowe za 2012r: 
wynik finansowy  roku -> 
TT 330,06.

 

    Ad.6  Rozliczenie się ze znaczków ( pinsów ) z logo OIGOSK

Na stanie: 05 kwietnia 2013r:

OT1 ZK                     0 szt. / rozliczony, aktualny stan 0

OT2 CT                   22 szt.

OT3 EL                   24 szt. / rozliczony, aktualny stan 0

OT4 GS                     0 szt. / rozliczony, aktualny stan 0

OT5 KR                   16 szt.

OT6 GD                     5 szt. / rozliczony częściowo, aktualny stan 2 szt.

OT7 FZ                   22 szt. / rozliczony częściowo, aktualny stan 6 szt.

OT8 WS                  24 szt.  

OT9 DGL                   0 szt. / rozliczony, aktualny stan 0

 

Ad.7  Prezes Stencel wspomagany przez wiceprezesa Popławskiego w szczegółowej prezentacji zrelacjonował przebieg i ustalenia współpracujących organizacji społecznych środowiska osk za okres  grudzień 2012 – marzec 2013 oraz prac nad zm. uokp.

 

Ad.8  Przyjęto ostateczny projekt porządku obrad VIZD OIGOSK ( w załączniku ).
Prezes OT7 Eugeniusz Kubiś wnioskował na podstawie uchwały WZC OT7 z 02.03.2013 aby porządek obrad uzupełnić o projekt uchwały w sprawie skierowania uokp do TK, o treści:

„VI Zebranie Delegatów OIGOSK w Łysomicach uznaje za konieczne skierowanie Ustawy o kierujących pojazdami do Trybunału Konstytucyjnego w celu wydania przez Trybunał orzeczenia dotyczącego zgodności tej ustawy z Konstytucją RP. Działania takie powinien podejmować Zarząd  Izby samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. Ze względu na wagę i znaczenie dla środowiska OSK działania te powinny być traktowane jako priorytetowe”.

 

Prezes Stencel stwierdził, że wniosek OT7 wpłynął w terminie i przytoczył przepis art.15 ust.2 statutu, z którego jednoznacznie wynika, że o włączeniu do porządku obrad ZD wniosków złożonych w terminie – decyduje Zebranie Delegatów. Wniosek zostanie przedstawiony VI Zebraniu Delegatów w dniu jutrzejszym.

 

Ad.9  Projekty uchwał VIZD nr 23 i 24

          Prezes Stencel zaprezentował teksty projektów uchwał VIZD wyszczególnionych w porządku obrad na wstępie niniejszego protokołu. KDZ teksty projektów uchwał przyjęło bez zastrzeżeń.

         

Ad.10  Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r.

pkt. XVII: protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu 13-01-2008

W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

LOKATY

%

 BOŚ SA O/ K-lin  02.04.2013 02.07.2013

3,60%

 SGB BANK SA Poznań  29.03.2013 -12.04.2013

1,20%

 GETIN NOBLE BANK SA 17.10.2012 -17.10.2013

6,08%

Ogółem Lokaty

 

 

Ad.11  13.03.2013r podpisano umowę z organizatorem tj. Biuro Podróży GTI Travel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przelot i pobyt w Hotelu Eftalia Holiday Village***** Konakli położony ok.18 km od centrum Alanyi, ok. 110 km od lotniska w Antalyi. W wyjeździe weźmie udział 36 osób…

 

Ad.12  Inne

   Prezes OT6 Gdańsk Janusz Chmielowiec  zapytał:

12.1 Czy zarząd OT6 może zakupić z funduszy w jego dyspozycji prenumeratę miesięcznika motoryzacyjnego „Szkoła Jazdy”?

Prezesi Stencel i Popławski przypomnieli o uchwałach zarządu Izby: Zkoresp-12/III/2013r z 03 marca 2013r iZkoresp-13/III/2013r z 12 marca 2013r oraz okolicznościach i powodach ich podjęcia.

·       25 stycznia 2013r WINFOR sp. z o.o. Szczecin w prostackim stylu zerwała ze skutkiem natychmiastowym umowę współpracy z 02.11.2009  .

·       W marcu br. WINFOR sp. z o.o. Szczecin w piśmie z 11.03.2013r przesłanym do wszystkich członków, dla których zakupiono prenumeratę Szkoły Jazdy – przewrotnie wyjaśniając, kłamliwie obarcza zarząd OIGOSK winą za rezygnację z prenumeraty

·       Wysiłki zarządu OIGOSK do polubownego załatwienia sporu z uwagi na arogancję zarządu e-kierowca sp. z o. o. sp. k. przy akceptacji zarządu WINFOR sp. z o.o. Szczecin okazały się bezowocne!

·       W konsekwencji w/w jednostronnego zerwania umowy z 02.11.2009r  jak i zaprzestania z inicjatywy zarządu OIGOSK współpracy ze Stowarzyszeniem KIEROWCA.PL (uchwała Zkoresp-13/III/2013r), na podstawie 
art.19 ust.1 statutu - apeluje się do zarządów oddziałów terenowych o zastosowanie się do w/w uchwał. 
Ponadto zważywszy na powiązania personalne ( te same osoby: K. Giżycki; R. Matuszak; M. Matuszak; K. Ledzion; M. Łydka) są członkami organów reprezentacji  spółek kapitałowych i jednocześnie zarządu Stowarzyszenia KIEROWCA.PL…

 12.2 Czy zarząd OT6 może zgłosić kandydata na członka honorowego OIGOSK?

Prezes Stencel wyjaśnił, że stosownie do art.7 ust.4 statutu „… Godność członka honorowego na wniosek zarządunadaje i odbiera Walne Zebranie Członków…”
Ponadto stosownie do §1 ust.4 
Uchwały Z- 09/III/2010 z dnia  05.03.2010 KDZ ma prawo wnioskowania i opiniowania nadawania tytułów honorowych dla członków OIGOSK.


Protokołował

Adam Próchnicki
sekretarz

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd OIGOSK na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 między innymi zdecydował o zwołaniu w dniach 05-07 kwietnia 2013 IX posiedzenia KDZ i VI Zebrania Delegatów OIGOSK w Hotelu Monet  87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a.