2013-01-14 Łodz -protokół z posiedzenia zarządu

opublikowano 9 luty 2013r

Protokół Nr Z- 01/01/2013 z posiedzenia w dniu 14.01.2013

Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący KR i SK:

1.     Roman Stencel / prezes OT1

- prezes,

 

2.     Zbigniew Popławski / prezes OT3

- wiceprezes,

 

3.     Zbigniew Gryglas

- wiceprezes,

 

4.     Adam Próchnicki

- sekretarz,

 

5.     vacat

- skarbnik,

 

6.     Tomasz  Mróz

Przewodniczący  KR

 

7.     Maciej Kusiński

przewodniczący SK

 

 

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.

 

Tematyka obrad

1)     odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 23.11.2012 prot. Z - 05/11/2012  {ref. sekretarz Próchnicki §3 ust.3 pkt.1 regulaminu },

2)     omówienie kwestii sporządzenia sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2012R {ref. wiceprezesPopławski §3 ust.2 pkt.4 regulaminu},

3)     decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK { ref. prezes Stencel }

4)     informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },

5)     informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. prezes Stencel },

6)     przyjęcie Preliminarza Finansowego na 2013r i określenie wysokości wsk. limitu wydatków OT w 2013r

7)     informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },

8)     decyzja  o terminie i miejscu zwołania VI Zebrania Delegatów OIGOSK

9)     przyjęcie projektu porządku obrad VI ZD { ref. prezes Stencel },

10)   prezentacja wstępnych projektów uchwał  VI ZD { ref. prezes Stencel }

1.     ZDVI – 23/IV/2013 w sprawie zmian statutu

2.     ZDVI – 24/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r

11)   Inne.

a)     informacja  o efektach sondażu i liczbie zgłoszeń na wycieczkę integracyjną (pkt. 11 prot. Z-05/11/2012) i podjęcie decyzji realizacyjnej.

b)     informacja  o wspólnych działaniach, inicjatywach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk

c)     decyzje w sprawie:

- aneksu z 31.12.2012 skutkującego rozwiązaniem umowy z WINFOR sp. z o.o. Szczecin  z 02.11.2009

- umowy z 02.01.2013  z e-Kierowca  sp. z o.o. sp. k. Szczecin

- oferta Szkoły Jazdy B-eLka Lech Żymierski pośrednictwa w wypełnianiu obowiązków informacyjnych osk wobec  Starosty nadzorującego.

pozostałe

 

Ad.1 Kol. Adam Próchnicki odczytał protokół Z - 05/11/2012 – bez uwag.

 

Ad.2  tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2012r:

 

Wg. Stanu na dzień dzisiejszy wpłynęły sprawozdania z działalności OT w 2012r od:

1.     OT1 Koszalin        – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem

2.     OT2 Toruń             – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem

3.     OT3 Łódź               – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem

4.     OT5 Kraków          – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem

5.     OT6 Gdańsk          – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem

6.     OT8 Siedlce          – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem

7.     OT9 Głogów

Brak:

1.     OT4 Słupsk

2.     OT7 Zielona Góra

 

Uzgodniono, że sprawozdanie merytoryczne za 2012r wspólnym wysiłkiem zredagują prezesi Stencel i Popławski.

 

Stosownie do §3 ust.4  Uchwały Z – 11/VIII/2011 z 16.08.2011 termin przesłania sprawozdania OT upływa w dniu jutrzejszym tj. 
15 stycznia 2013r.

 

Poniższym e-mail z  2013-01-07 21:14 przypomniano o terminie i obowiązku przesłania sprawozdania

 

From: OIGOSK Koszalin [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Monday, January 07, 2013 9:14 PM
To: Prezes-OT4OIGOSK (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ); Prezes-OT6OIGOSK (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ); Prezes-OT7OIGOSK (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ); sekretarz OIGOSK (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  )
Cc: Szambelan Katarzyna (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  )
Subject: sprawozdania OT za 2012r

 

Witam Przypominam, że 15 stycznia 2013r. upływa termin przesłania sprawozdania / wg. wzorca / z działalności oraz z podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć w OT w 2012r.

Wiceprezes Popławski  w trakcie posiedzenia telefonicznie monitował kol. Eug. Kubisia o przesłanie sprawozdania.

Zważywszy na powyższe, zarząd na podstawie §4 ust.2  Uchwały Z – 11/VIII/2011 zdecydował o zastosowaniu  kary w postaci pomniejszenia kwotą 200 PLN  limitu wydatków OT4 i OT7 w 2013r jeżeli sprawozdania nie wpłyną do 19 stycznia br.

 

Ad.3  Decyzje w sprawach członkowskich

3.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

 Mateusz Kaleta

 32-400 Myślenice

Wspierający: OT5 Kraków

2

 Ośrodek Szkolenia Kierowców TARA – ALFA  Andrzej Raftopulos

 83-110 Tczew

Zwyczajny: OT6 Gdańsk

3

 Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANKAR"   Karol Kreft

 84-240 Reda

Zwyczajny: OT6 Gdańsk

4

PHU Ośrodek Szkolenia Kierowców "OES" Krzysztof Przybysz

82-440 Dzierzgoń

Zwyczajny: OT6 Gdańsk

5

 Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT"   Rafał Głusek

 78-220 Tychowo

Zwyczajny: OT1 Koszalin

6

 Nauka Jazdy Hubert Ruszkowski

78-230 Karlino

Zwyczajny: OT1 Koszalin

7

Sebastian Świętoń

75-685 Koszalin

Wspierający: OT1 Koszalin

8

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Husar” Dariusz Żuryński

65-941 Zielona Góra 

Zwyczajny: OT7 Zielona G

9

Ośrodek Szkolenia Kierowców "HENIO-TEAM" Henryk Adamowicz

65-780 Zielona Góra

Zwyczajny: OT7 Zielona G

3.2   Przekształcenie statusu członkowskiego– ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek – przekształcono status członkowski n/w osób:

Krzysztof Kot z dniem 01.01.2013r członek wspierający – instruktor NJ à na członka zwyczajnego
Maciej Grzelak z dniem 01.03.2013r członek zwyczajny à na członka wspierającego – instruktora NJ

Lp.

Nazwa

adres

status

oddział

1

Krzysztof Kot

78-100 Kołobrzeg

Bajeczna 4

przekształcenie na  zwyczajny

OT 1 Koszalin

2

AUTO TEAM Maciej Grzelak

95-100 Zgierz

Orla 1

przekształcenie na wspierający

OT 3 Łódź

 

3.3 Na złożoną prośbę, wniosek doręczony 08.01.2013r – skreślono z listy członków n/w osobę.

Lp.

Nazwa

adres

oddział

1

Czesław Więtczak

76-200 Słupsk

Królowej Jadwigi 13/25

OT 4 Słupsk

         

3.4  Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na liczne wezwania do zapłaty, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012 postanowiono osporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

         

LP.

Nazwisko

ODDZIAŁ

kwota

uwagi

1

 

GD

200

X -XII.2011, I.2012 + należności uboczne

2

 

KR

270

IX -XII.2011, I.2012 + należności uboczne

3

 

ZK

150

I V-XII.2011, I.2012 + należności uboczne

5

 

ZK

210

VIII -XII.2011, I.2012 + należności uboczne

 

Ad.4  Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT
4.1  kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK.

Przy użyciu slajdów zaprezentowano fluktuację członków OIGOSK.

W 2012r przyrosty liczby członków wystąpiły w czterech oddziałach: OT3 Łódź (7osób); OT5 Kraków (1 osoba);
OT6 Gdańsk (1 osoba); OT8 Siedlce (3 osoby).

Największy odpływ członków wystąpił w oddziałach: OT2 Toruń (3 osoby) i OT9 Głogów (osoby).

Prezes stwierdził, że w 2012r udało się zahamować spadek globalnej liczebności członków (264 à 265), chociaż nastąpił dalszy spadek liczby członków zwyczajnych (214 à 205). Uwzględniając kryzysowe rokowania i prognozy demograficzne - należy liczyć się ze stagnacją liczebności członków.


FLUKTUACJA  członkowska OIGOSK

 

4.2 n/w zarządy oddziałów terenowych pracują w niepełnym składzie:

OT2 Toruń: aktualnie brak sekretarza ( Ryszard Jagielski: rezygnacja z członkostwa 31.07.2012)

OT4 Słupsk : aktualnie brak sekretarza ( Jan Brozis: rezygnacja z członkostwa 31.12.2012)

OT5 Kraków : aktualnie brak wiceprezesa ( Edward Bronowski: skreślony 22.08.2012)

OT7 Zielona G : aktualnie brak wiceprezesa (Stanisław Kieda: skreślony 22.08.2012)

 

Zobowiązuje się zarządy w/w OT, w szczególności prezesów do zorganizowania wyborów uzupełniających najpóźniej przy okazji Zebrań OT zwoływanych celem wyboru Delegatów na VI Zebranie Delegatów OIGOSK.

 

Ad.5 wg. stanu na dzień 31.12.2012r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych za cały 2012R wynosi 97,24% i jest największa od powstania Izby!.

Podobnie jak w 2009r, 2010r i 2011r oddział OT8 Siedlce ponownie uzyskał 100% dyscyplinę opłacania składekczłonkowskich. Również OT 2 Toruń i OT4 Słupsk uzyskały w 2012r max. dyscyplinę.  Gratulacje!

wzz

 

NALEŻNE

członków

ZAPŁAC.

%

61

Oddział KOSZALIN

 

94

 

97,47%

16

Oddział TORUŃ

 

20

 

100,00%

17

Oddział ŁÓDŹ

 

49

 

99,61%

4

Oddział SŁUPSK

 

13

 

100,00%

14

Oddział KRAKÓW

 

20

 

87,60%

7

Oddział GDAŃSK

 

27

 

98,58%

6

Oddział ZIELONA G

 

14

 

90,71%

1

Oddział SIEDLCE

 

19

 

100,00%

0

Oddział GŁOGÓW

 

9

 

96,90%

126

OGÓŁEM :

 

265

 

97,24%

 

Sumy bilansu finansowego za 2012r stanowią kwotę: M TTT 496,05 PLN

Przeanalizowano i zaakceptowano Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2012r ( Bilans, Rachunek Wyników oraz Informacja Dodatkowa )

Prezes Stencel zaprezentował wiele wykresów i zobrazowań graficznych finansowych aspektów działalności w 2012r.

 Prezes Stencel przypomniał, że wobec kompletnego braku aktywności i zainteresowania obowiązkami skarbnika kol. Marka Wójcika, który złożył w dniu 17 września 2012r pisemną rezygnację z funkcji w zarządzie - był zmuszony wiele czasu poświęcać ewidencjonowaniu przychodów Izby oraz na działania mobilizująco – dyscyplinujące dłużników składkowych.
Przy czym starał się nie zaniedbywać innych obowiązków.

Działania te przyniosły wymierne efekty w postaci znaczącego wzrostu wskaźnika dyscypliny opł. składek członkowskich.

Jednak w 2012R oczekuje wzmożonej aktywności w tej dziedzinie zarządów OT.

 

 Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 31.12.2012r / 01.01.2013r...

Ad.6  Przeanalizowano wykonanie preliminarza finansowego na 2012R i jednogłośnie przyjęto preliminarz finansowy na 2013r / w załączniku /

Planowany Globalny Przychód:            000 000 PLN

Planowany Globalny Rozchód:             000 000 PLN


Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych w 2013R zwiększono do wysokości  0,50 wolumenu wpłaconych składek członkowskich pomniejszonego o kwoty wydatkowane na zakup rocznej prenumeraty miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy” (SJ).

W konsekwencji wysokość limitu wydatków oddziałów terenowych będzie wyliczona od mniejszej podstawy.

Podział wpłacanych składek zobrazowano na poniższych wykresach:

 

 Uwzględniając  powyższe ustalenia odnośnie nowych zasad wyliczania wysokości limitu wydatków OT, zachodzi konieczność uchwalenia zmiany brzmienia § 2 ust.1 Uchwały Zarządu  nr Z – 03/III/2007 z 31.03.2007.
W drodze aklamacji uchwalono nowe brzmienie:

 

„1. Ustala się limit wydatków oddziału terenowego w kwocie stanowiącej wynik ilorazu: Wsk x kwota wpłaconych przezczłonków składek członkowskich, pomniejszona o wydatek na prenumeratę miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy”

 

Ad.7  Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

 

LOKATY

     

 BOŚ SA O/ K-lin  31.12.2012- 02.04.2013

000 205,48

4,85%

 

 SGB BANK SA Poznań  10.01.2013-17.01.2013

00 000,00

2,00%

 

 GETIN NOBLE BANK SA 17.10.2012-17.10.2013

000 000,00

6,08%

 

Ogółem Lokaty

 171 191,68

   

 

Ad.8  Prezes Stencel zaproponował aby  VI Zebranie Delegatów OIGOSK (sprawozdawcze) odbyło się  23 marca 2013r 
w Hotelu Monet 87-148 Łysomice ul. Toruńska 10a. Po dyskusji w drodze aklamacji zdecydowano, że optymalnym będzie termin 06 Kwietnia 2013r.
Prezes zawizował, że w przeddzień VI ZD tj. 05.04.2013r  tradycyjnie zwoła kolejne (IX) posiedzenie KDZ.

 

Ad.9  Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad VI ZD (w załączeniu) wraz z kwotami odpłatności za uczestnictwo w  IX KDZ / VI ZD innych osób niż dysponujące głosem stanowiącym, które zostały przyjęte w drodze aklamacji.

 

Ad.10  Prezes Stencel zaawizował konieczność podjęcia n/w uchwał:

·       ZDVI – 23/IV/2013  w sprawie zmian statutu OIGOSK

·       ZDVI – 24/IV/2013  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2012r

 

Projekt uchwały w sprawie zmian statutu zostanie przedstawiony na IX posiedzeniu KDZ.

Ad.11 Sprawy inne.

 

11.1  informacja  o efektach sondażu i liczbie zgłoszeń na wycieczkę integracyjną (pkt. 11 prot. Z-05/11/2012) i podjęcie decyzji realizacyjnej

 

Zważywszy na fakt, że wpłynęły n/w deklaracje uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym:

Turcja samolot

Chorwacja samochód

22 osoby

osoby

 

Zdecydowano (przy jednym głosie przeciwnym ) zorganizować we wrześniu 2013r wyjazd do Turcji oraz przyjęto poniższe zasady dofinansowania wyjazdu z funduszy w dyspozycji zarządu OIGOSK, w kwotach:

  1. Członek założyciel                                 1000 PLN
  2. Członek zwyczajny                1000 PLN x ( L/70 ),
  3. Członek wspierający               500 PLN x ( L/70 ),
  4. Osoby, które przystąpią do OIGOSK w 2013r nie otrzymują dofinansowania!
  5. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

·         brak zaległości w opłacaniu wierzytelności OIGOSK w tym opłat za wezwania do zapłaty!

·         nie pozostawanie w okresie wypowiedzenia członkostwa

Legenda:

·          L – liczba miesięcy członkostwa w OIGOSK

·          od uzyskania przez OIGOSK osobowości prawnej (22.03.2007) do końca 2012r upłynęło 70 m-cy

2007r              10 m-cy

2008r              12 m-cy

2009r              12 m-cy

2010r              12 m-cy

2011r              12 m-cy

2012r              12 m-cy

Zważywszy na fakt, że członek założyciel za powyższy okres tytułem składek członkowskich wpłacił: 70 m-cy x 30 PLN = 2 100 PLN!

Ustalona przez zarząd kwota dofinansowania jest znacząca! Bo stanowi ok. 48% wpłaconych składek członkowskich!!!!

Przykład wyliczenia kwoty dofinansowania członka zwyczajnego o stażu członkowskim 40 m-cy ( przyjęty w poczet członków  we wrześniu 2009r ): 1000 x (40/70) = 570 PLN

11.2  Prezesi R. Stencel i Zb. Popławski zrelacjonowali przebieg i ustalenia  na spotkaniu przedstawicieli współpracujących organizacji społecznych środowiska osk 10 grudnia 2012r w Łysomicach, które opublikowano na stronie pod linkiem:

http://www.izbaosk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=118

 11.3 Zarząd po przeanalizowaniu n/w  tekstów:

- aneksu z 31.12.2012 skutkującego rozwiązaniem umowy z WINFOR sp. z o.o. Szczecin  z 02.11.2009

- umowy z 02.01.2013  z e-Kierowca  sp. z o.o. sp. k. Szczecin

Jednogłośnie zdecydował co następuje:

1.     Odmówić podpisania aneksu rozwiązującego umowę OIGOSK – WINFOR z 02.11.2009, gdyż w kontekście projektu z 02.01.2013 umowy OIGOSK – e-kierowca sp. k. istotnie pogorszyłaby się sytuacja OIGOSK w stosunku do warunków dotychczasowych. 
Tym samym zarząd podpisując proponowany aneks naraziłby się na zarzut niegospodarności, trwonienia majątku Izby!

2.     Uwzględniając, ze OIGOSK w pełni wywiązuje się ze zobowiązań umownych, aneksowe rozwiązanie w 2013r umowy OIGOSK – WINFOR z 02.11.2009 może nastąpić jedynie pod warunkiem, ze nowa umowa OIGOSK – e-KIEROWCA zagwarantuje przychód finansowy Izby co najmniej w dotychczasowej wysokości tj. 1000 PLN /mc oraz nieodpłatne udostępnienie  jednej strony miesięcznika „Szkoła Jazdy”, która będzie oznaczona logo Izby i będzie  wykorzystywana do prezentacji problematyki dotyczącej szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców.

11.4 Po analizie warunków oferty i projektu tekstu umowy postanowiono  przesłać członkom pocztą elektroniczną ofertę Szkoły Jazdy B-eLka Lech Żymierski dot. pośrednictwa w wypełnianiu obowiązków informacyjnych osk wobec Starosty nadzorującego

 

Protokołował

Adam Próchnicki, sekretarz