2012-04-14 Protokół z Jubileuszowego V Zebrania Delegatów w Lysomicach

PROTOKÓŁ z V ZEBRANIA DELEGATÓW OIGOSK w Łysomicach k. Torunia

 /Najistotniejsze ustalenia, decyzje/

 W dniu 14.04.2012r w hotelu Monet w Łysomicach odbyło się V Zebranie Delegatów OIGOSK.

 

1. Powitanie uczestników przez prezesa (§6 ust.1 regulaminu wyborów z 29.03.2008)


Prezes OIGSK Roman Stencel powitał uczestników V Zebrania Delegatów OIGOSK

2. Wybór i ukonstytuowanie się  Prezydium Zebrania Delegatów (przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze)(art. 13 ust. 3 statutu).

Prezes OIGOSK Roman Stencel zgłosił kandydatów do Prezydium V Zebrania Delegatów OIGOSK.  

1)Zbigniew Popławski
2)Dagmara Mróz
3)Zdzisław Małecki
4)Janusz Chmielowiec
Wybrane osoby wyraziły zgodę.
Z sali zgłoszono kandydaturę kol. Adama Próchnickiego, kolega nie wyraził zgody 

Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani przez aklamację.
Prezydium zebrania ukonstytuowało się w następujący sposób:

Zbigniew Popławski – przewodniczący Prezydium
Dagmara Mróz – z-ca przewodniczącego Prezydium
Zdzisław Małecki - sekretarz

Janusz Chmielowiec - sekretarz

 

3. Wybór  Komisji Wyborczej ZD (przewodniczącego, sekretarza i członków 3-5) (§ 7 ust. 1 i 3 regulaminu)

Prezes Roman Stencel zgłosił kandydatów do Komisji Wyborczej. 
1)Wiesław Kociak

2)Jarek Bubnowicz

3)Edward Suski

4)Ewa Zasada
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

 

Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani przez aklamację.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w następujący sposób:

Jarek Bubnowicz – przewodniczący KW
Ewa Zasada – z-ca przewodniczącego KW

Wiesław Kociak - sekretarz

Edward Suski – członek KW

 

4. Sprawdzenie przez KW quorum i po sprawdzeniu spełnienia wymogów – wręczenie Delegatom Mandatów (§7 ust. 1 i 4 regulaminu)

KW po sprawdzeniu dostarczonej przez zarząd OIGOSK dokumentacji stwierdziła, że zebranie posiada quorum i  jest prawomocne, następnie wydano mandaty delegatom.

 

5. Zaprezentowanie i zatwierdzenie porządku obrad V ZD.

Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski zaprezentował porządek obrad V Zebrania OIGOSK (porządek obrad w załączeniu)

Głosowanie w/s zatwierdzenia porządku obrad. Prawo do głosowania miało 49 członków.

Za: 45
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Porządek obrad V Zebrania OIGOSK został zatwierdzony.

6. Zaprezentowanie projektu, ewentualna dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów i głosowań.

Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski odczytał projekt regulaminu głosowań i wyborów.

 
Prezes Roman Stencel wyjaśniał zmiany wprowadzone w nowym regulaminie głosowań i wyborów. Wytłumaczył, że wprowadzenie zmian spowoduje, że nowy regulamin stanie się bardziej czytelny oraz nie będzie budził wątpliwości które wystąpiły przy okazji wyborów podczas IV WZD.

Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski zgłosił wniosek o przyjęcie uchwały nowego regulaminu głosowań i wyborów i poddał go głosowaniu. 

Do głosowania przystąpiło 49 delegatów.
Za: 47
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2

Uchwała została przegłosowana i przyjęta. Zgodnie z uchwałą regulamin zaczyna obowiązywać od  dzisiaj – 14.04.2012r

7. Zaprezentowanie projektu, ewentualna dyskusja i podjęcie uchwały ZDV – 17/IV/2012 w/s Kodeksu Etyki Zawodowej.

Prezes Roman Stencel stwierdził, że Kodeks Etyki powinien zostać dużo wcześniej uchwalony, jednak zostało to dokonane teraz. Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski odczytał Kodeks Etyki Zawodowej. Zebrani nie podjęli dyskusji nad projektem.

Głosowanie nad uchwałą ZDV – 17/IV/2012 w/s Kodeksu Etyki Zawodowej.
W głosowaniu wzięło udział 48 delegatów.
Za: 44
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4

Uchwała została przyjęta.


8. Zaprezentowanie powodu zmian, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDV-18/IV/2012 w sprawie zmian statutu (art. 16 ust. 1 statutu) 

Głos zabrał prezes Roman Stencel, który poinformował, że zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych w regulaminie głosowań i wyborów oraz prac prowadzonych przez Sąd Koleżeński. Okazało się, że w praktyce obecny statut  miał pewne niedoskonałości, dlatego podjęto uchwałę o wprowadzenie zmian statutu. Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski odczytał propozycje zmian dotychczasowego statutu, prezes Roman Stencel na bieżąco tłumaczył przyczyny wprowadzenia tych zmian . Obecni na sali delegaci nie zgłaszali uwag do proponowanych zmian. Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski zarządził głosowanie na uchwałą.

Głosowanie nad uchwałą nr ZDV-18/IV/2012 w sprawie zmian statutu.
W głosowaniu brało udział 35 delegatów.
Za: 30
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 1

Uchwała o zmianach w statucie została przyjęta.

9. Zaprezentowanie powodu zmian, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDV-19/IV/2012 w sprawie Regulaminie Sądu Koleżeńskiego (art. 16 ust. 3 statutu)

Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski poinformował, że powodem powstania zmian w obecnym Regulaminie był fakt, że praktyka pokazała pewne niedoskonałości w aktualnym regulaminie. Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski odczytał propozycje zmian obecnego Regulaminu. Obecni na sali delegaci nie zgłaszali uwag do proponowanych zmian. Zarządzono głosowanie nad przyjęciem zmian regulaminu. 

Głosowanie nad uchwałą nr ZDV-19/IV/2012 w sprawie Regulaminie Sądu Koleżeńskiego
W głosowaniu brało udział 31 delegatów.
Za: 29
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.
10. Zaprezentowanie powodu zmian, dyskusja i podjęcie uchwały nr ZDV-20/IV/2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich (art. 16 ust. 7 statutu).

Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski odczytał zmiany.

Dotyczyły one w zasadzie podwyższenia składki m-cznej dla członków wspierających

Kol. Jadwiga Hardek-Szylak zapytała, czy zostanie również podniesiona składka dla członka zwyczajnego?  Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski poinformował, że nie będzie podniesiona. 
Kol. Jadwiga Hardek-Szylak przy tej okazji zgłosiła, że chce otrzymywać dwa egzemplarze  miesięcznika „Szkoła Jazdy”, ponieważ jest członkiem zwyczajnym, a jej mąż zamieszkujący w tym samym gospodarstwie domowym jest członkiem wspierającym. Prezes Roman Stencel poinformował, kol. że będzie otrzymywała 2 egz. czasopisma. 

Zarządzono głosowanie nad przyjęciem uchwały nr ZDV-20/IV/2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich. 
W głosowaniu brało udział 46 delegatów.
Za: 42
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2

Uchwała została przyjęta.

11. Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2011r. (art. 16 ust. 6  statutu) 

Prezes Roman Stencel przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK Koszalin w 2011r. Poinformował, że zostało przeprowadzonych 5 zebrań (zgodnie ze statutem wymagana ilość zebrań to 4). Następnie omówił wyczerpująco sprawozdanie z działalności zarządu OIGOSK. 

12. Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2011r (art. 16 ust. 6 statutu) 

Skarbnik Marek Wójcik przedstawił sprawozdanie o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2011r. 

Kol. Tomasz Mróz zadał pytanie, czy skarbnik może powiedzieć ilu członków nie wywiązało się z opłacania składek? Skarbnik Marek Wójcik nie odpowiedział na to pytanie, ponieważ nie posiadał takich danych i obiecał, że przekaże te informacje w przerwie.
 
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2011r (art. 16 ust. 6 statutu)

Przewodniczący KR Tomasz Mróz przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2011r.  


14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2011r (art. 16 ust. 6 statutu)

Przewodniczący SK Maciej Kusiński przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu za 2011r. 


15. Dyskusja nad sprawozdaniami (art. 16 ust. 6 statutu).

Zebrani nie podjęli dyskusji nad sprawozdaniami.

16. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego OIGOSK za 2011r. 
(art. 16 ust. 6 statutu)


W głosowaniu wzięło udział 41 delegatów.
Za: 41
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Sprawozdanie finansowe OIGOSK za 2011r zostało zatwierdzone.

17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK (art. 16 ust. 9 statutu)

 W głosowaniu wzięło udział 45 delegatów.
Za: 41
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4

Zarząd OIGOSK otrzymał absolutorium.


18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK (art. 16 ust. 9 statutu)

1) 
Głosowanie w/s udzielenia absolutorium  dla prezesa OIGOSK Romana Stencla


W głosowaniu wzięło udział 46 delegatów.
Za: 44
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2

Prezes OIGOSK Roman Stencel uzyskał absolutorium. 

2) Głosowanie w/s udzielenia absolutorium w-ce prezesowi OIGOSK Zbigniewowi Popławskiemu.

W głosowaniu wzięło udział 46 delegatów.
Za: 44
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2

W-ce prezes Zbigniew Popławski uzyskał absolutorium.

3) Głosowanie w/s udzielenia absolutorium w-ce prezesowi OIGOSK Zbigniewowi Gryglasowi

W głosowaniu wzięło udział 47 delegatów.
Za: 46
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

4) Głosowanie w/s udzielenia absolutorium skarbikowi OIGOSK Markowi Wójcikowi.

W głosowaniu wzięło udział 46 delegatów.
Za: 30
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 3

Skarbnik OIGOSK Marek Wójcik uzyskał absolutorium.

19. Podjęcie uchwały nr ZDV-21/IV/2012 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2011r.

Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski przedstawił treść uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 46 delegatów.

Za: 46
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Uchwała została przyjęta.

20. Odwołanie kol. Edwarda Bronowskiego z członka Sądu Koleżeńskiego (art. 16 ust. 5 statutu).

Przewodniczący Prezydium Zbigniew Popławski przedstawił sprawę kol. Edwarda Bronowskiego oraz zarządził głosowanie w/s odwołania kol. Edwarda Bronowskiego:


W głosowaniu wzięło udział 47 delegatów.
Za: 27
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 15

Decyzją ZD V kol. Edward Bronowski zostaje odwołany z funkcji członka (sędziego) Sądu Koleżeńskiego.

21. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające członków Sądu Koleżeńskiego (art. 23 ust. 1 statutu)(§9 ust. 1 lit. b)

Prezes Roman Stencel zgłosił kandydatów do Sądu Koleżeńskiego: 
1) Marian Kottas – wyraził zgodę
2) Wiesław Gugała 
– wyraził zgodę
ponadto zgłoszono n/w kandydatów z sali:


Tadeusz Sobotka – nie wyraził zgody, 
Jerzy Kociszewski – nie wyraził zgody.

Komisja Wyborcza wydała karty do tajnego głosowania i przeprowadziła głosowanie.

22. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające członków zarządu (art. 17 ust. 3 statutu)

Prezes Roman Stencel zgłosił kandydatów na stanowisko członka zarządu OIGOSK

1)Piotr Berent – wyraził zgodę
2)Adam Próchnicki – wyraził zgodę

Zebrani nie zgłosili innych kandydatur.

Komisja Wyborcza wydała karty do tajnego głosowania i przeprowadziła głosowanie.


23. Komunikat Komisji Wyborczej o wynikach wyborów.

I. Wybory członków do Sądu Koleżeńskiego.

W głosowaniu wzięło udział 44 delegatów.


Marian Kottas                                      Wiesław Gugała
Za: 44                                                             Za:40 

Kol. Marian Kottas oraz kol. Wiesław Gugała zostali wybrani jako członkowie Sądu Koleżeńskiego.

II. Wybory członków do zarządu OIGOSK.

W głosowaniu wzięło udział  47 delegatów.


Piotr Berent                                                    Adam Próchnicki
Za: 18                                                             Za: 28

1 głos był nieważny.

Po wyborach członkowie SK oraz zarządu ukonstytuowali się następująco:


Sąd Koleżeński:
Przewodniczący – Maciej Kusiński
W-ce Przewodniczący  - Wiesław Gugała
Sekretarz – Wiesław Heba
Sędzia -  Jan Gawlik
Sędzia- Marian Kottas

Zarząd:
prezes – Roman Stencel
wiceprezes - Zbigniew Popławski
wiceprezes – Zbigniew Gryglas
sekretarz – Adam Próchnicki
skarbnik – Marek Wójcik

 

Na tym Zebranie zakończono. Przewodniczący prezydium podziękował zebranym oraz członkom prezydium. 
 
 
 
 
  
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autor większości fotografii: Tadeusz Sobotka z Wejherowa / OT6/