2012-04-13 Łysomice -protokół z posiedzenia zarządu i VII Kolegium Doradczego

opublikowano 13 maj 2012r

Protokół Nr Z- 03/04/2012 z posiedzenia w dniu 13.04.2012 Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (VII)
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

 

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:
1. R. Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2. Zb. Popławski/prezes OT3 - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas - wiceprezes, 
4. Marek Wójcik  - skarbnik, 
5. Krzysztof Cichacki prezes OT 2 
6. Katarzyna Szambelan prezes OT 4 nieobecna, nie usprawiedliwiona
7. Jerzy  Wojtanowicz prezes OT 5 
8. Janusz Chmielowiec  prezes OT 6 
9. Eugeniusz   Kubiś  prezes OT 7 
10. Adam   Próchnicki  prezes OT 8 
11. Edmund   Zarzycki  prezes OT 9 
12. Tomasz  Mróz   Przewodniczący  KR  
13. Maciej Kusiński   przewodniczący SK 

 

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

 

Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto poprzez aklamację.

 

Tematyka obrad

1.     odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 03.03.2012 nr Z - 02/03/2012  {ref. wiceprezes Popławski },

2.     sprawozdania z działalności w 2011r  Oddz. Terenowych { ref. prezesi OT}.

3.     zarys sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2011R {ref. wiceprezes Popławski },

4.     decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }

5.     informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },

6.     sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich {ref. skarbnik Wójcik },

7.     Prezentacja projektów uchwał  V ZD { ref. prezes Stencel }

       Regulaminu Wyborów i Głosowań { ref. prezes Stencel },

       ZDV – 17/ IV /2012 w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej członka OIGOSK { ref. prezes Stencel },

       ZDV – 18/ IV /2012 w sprawie zmian statutu  { ref. prezes Stencel },

       ZDV – 19/ IV /2012 w sprawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego {ref. prezes Stencel},

       ZDV – 20/ IV /2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich { ref. prezes Stencel },

       ZDV – 21/ IV /2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011R { ref. prezes Stencel },

8.     Przyjęcie ostatecznego projektu porządku obrad V ZD { ref. prezes Stencel },

9.     Informacja nt. przebiegu akcji zbierania podpisów poparcia listu otwartego do MTBiGM oraz innych podobnych inicjatyw

10.   Inne.

 

Zaprezentowany porządek obrad przyjęto w formie aklamacji / nie zgłoszono sprzeciwu /

 

Ad.1  odczytano protokół Z - 02/03/2012 – bez uwag.
wiceprezes Zbigniew Popławski odczytał protokół z zebrania zarządu, które odbyło się w dniu 03.03.2012r w Toruniu.

 

Ad.2  Sprawozdania pisemne prezesów Oddz. Terenowych.

prezesi oddziałów obecni podczas posiedzenia KDZ odczytywali kolejno sprawozdania z działalności zarządów OT.

 

OT1 Koszalin    -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie wg. wzorca ( w załączeniu)

OT2 Toruń         -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)

OT3 Łódź           -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)

OT4 Słupsk        -> sprawozdanie ( w załączeniu,  prezes OT4 nieobecny)

OT5 Kraków      -> brak pisemnego sprawozdania

OT6 Gdańsk      -> brak pisemnego sprawozdania

OT7 Zielona G   -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)

OT8 Siedlce       -> brak pisemnego sprawozdania

OT9 Głogów      -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie wg. wzorca ( w załączeniu)

OT

Data przesłania

w. papierowa

w. elektroniczna doc

w. elektroniczna pdf,  jpg

OT1 Koszalin

2012-01-15

jest

E -> doc.

jest

OT2 Toruń

2012-01-14

jest

brak

2012-01-17

OT3 Łódź

2012-01-17

jest

E -> doc.

jest  

OT4 Słupsk

2012-01-30

jest

E -> doc.

jest

OT5 Kraków

2012-04-02

brak

E -> doc.

brak

OT6 Gdańsk

2012-01-19

brak

E -> doc.

brak

OT7 Zielona G

2012-04-13

jest  (13.04.2012)

E -> doc.

2012-04-13

OT8 Siedlce

2012-01-23

brak

E -> doc.

brak

OT9 Głogów

2012-01-11

jest

brak

brak

 

Ad.3  Prezes Stencel zaprezentował główne tezy sprawozdania merytorycznego za 2011r:

 Ad.4  Decyzje w sprawach członkowskich 

 Stwierdzono zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych n/w osób:

LP.

NAZWISKO

Oddział

kwota

uwagi

1

 

CT

210

XI -XII.2011, I-IV.2012 + należności uboczne

2

 

DGL

300

VIII -XII.2011, I-IV.2012 + należności uboczne

3

 

EL

300

X -XII.2011, I-IV.2012 + należności uboczne

4

 

FZ

300

VIII -XII.2011, I-IV.2012 + należności uboczne

5

 

KR

300

VIII -XII.2011, I-IV.2012 + należności uboczne

  

 

4.1   Na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010 postanowiono o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty p. Jacka P., a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozew o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny, celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
Natomiast do pozostałych w/w osób zdecydowano wysłać ostateczne wezwania do zapłaty zawierające wzmiankę, że brak oczekiwanej reakcji będzie skutkować zastosowaniem sankcji przewidzianych w uchwale w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich…   

 

4.2   Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
   Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

 

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

TURBO JAZDA S.C Tadeusz Brzeziński Sławomir Feliga

81-182 Gdynia

Zwyczajny: OT6  Gdańsk

2

Leszek Skaza

84-200 Wejherowo

Wspierający: OT6  Gdańsk

 

4.3   Przekształcenie statusu członkowskiego– ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek – przekształcono z dniem01.05.2012r status członkowski n/w osób na członka wspierającego – instruktora NJ:

 

Lp.

Nazwa

adres

status

oddział

1

Firma Szkoleniowo-Usługowa "EKSPERT" Mieczysław Burzyński

78-100 Kołobrzeg

Emilii Gierczak 12E/4

przekształcenie w wspierający

OT 1 Koszalin

           

4.4   Na wniosek z 12.04.2012r, uwzględniając że nie upłynęło 6 m-cy, na podstawie art.8 ust.2 statutu zarząd zgodził się na cofnięcie rezygnacji z 21.11.2011r. W konsekwencji kol. Tadeusz Sobotka pod warunkiem opłacenia zaległych składek członkowskich zachowuje prawa i ciągłość członkostwa wspierającego.

 

From: Tadeusz Sobotka [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Tuesday, April 12, 2012 10:14 PM
To: 'OIGOSK Koszalin'
Subject: cofniecie rezygnacji

Witam

Przesyłam w załączniku pismo o cofnięciu rezygnacji

 

4.5   W związku z ustaniem przyczyny postanowiono o anulowaniu decyzji o skreśleniu z 17.01.2012r i  kol. Tadeusz Sobotka nadal będzie wyszczególniany na Liście Wykładowców OIGOSK.

 

Ad.5  Informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT

Zarząd OT4 vacat wiceprezesa w skutek zmiany 01.01.2012r statusu członkowskiego kol. Jana Brozisa

Zarząd OIGOSK vacat sekretarza w skutek pisemnej rezygnacji kol. Henryka Cichackiego 15.10.2011r:

 Ad.6  Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich / prezentował R. Stencel /.
Wobec nie przygotowania przez skarbnika Wójcika, prezes Stencel przedstawił szczegółowa prezentację, w tym sprawozdanie finansowe za 2011r: wynik finansowy za 2011r -> YYYY. Aktualnie dysponowane środki narastająco -> XXXX PLN

 Zaprezentowano aktualne limity wydatków poszczególnych OT:

 

Ad.7  Projekty uchwał VZD

          Prezes Stencel zaprezentował teksty projektów uchwał VZD wyszczególnionych w porządku obrad na wstępie niniejszego protokołu. KDZ teksty projektów uchwał przyjął bez zastrzeżeń.

 

Ad.8  Przyjęto ostateczny projekt porządku obrad V ZD OIGOSK ( w załączniku )

Ad.9  Informacja nt. przebiegu akcji zbierania podpisów poparcia listu otwartego do MTBiGM oraz innych podobnych inicjatyw

          Prezes Stencel poinformował, ze wg. stanu na dzień dzisiejszy zebrano tylko ok. 860 podpisów.

 

Również sondaż na stronie http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&ankieta_send=1 ( ok. 700 głosów ) dowodzi, że nawet w tak strategicznej dla branży kwestii - środowisko osk nie potrafi się dostatecznie zmobilizować aby maksymalnie dużą liczbą głosów wyartykułować stanowisko popierające problemy sygnalizowane w liście!

 

Zważywszy na fakt, że akcja trwa od połowy lutego br., a więc już dwa miesiące, trzeba z przykrością stwierdzić, że jest to bardzo mizerny rezultat świadczący o niedostatecznym zaangażowaniu zarządów wszystkich OT.

 

Akcja zbierania podpisów zakończy się 30 kwietnia 2012r, dlatego zobowiązano zarządy OT o zmaksymalizowanie wysiłków dla pozyskania jak największej liczby podpisów poparcia listu.

 

R. Stencel pogratulował prezesowi OT5 Kraków kol. Jerzemu Wojtanowiczowi, którego staraniem pozyskano jak dotąd największa liczbę podpisów ( ok. 150 ) z jednego OT.

Prezes Stencel przypomniał i ogólnie scharakteryzował inne podobne do listu otwartego inicjatywy:

·       09-01-2012r  List otwarty Eugeniusza Kubisia– prezesa OT7 Zielona G do premiera Tuska (3 postulaty: SuperOSK na poszczególne kat. pr.  jazdy; odtwarzanie umiejętności osób mających pr. jazdy w osk, a nie
 w ODTJ; samochody osk na egzaminie państwowym również kat. B)

·       26-01-2012r  interpelacja posła Dariusza Piontkowskiego do MTBiGM w sprawie dopuszczenia samochodów osk do egzaminowania również na kat. B pr jazdy

·       03-02-2012r  inicjatywa SSSK Białystok, wsparta przez posła PO Roberta Tyszkiewicza (3 postulaty: samochody osk na egzaminie państwowym również kat. B; cena minimalna; likwidacja e-learningu )

 

Ad.10  Inne

10.1    Na wniosek wiceprezesa Zb. Popławskiego jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 01/KDZ/2012 w sprawie wniosku do Prezydenta RP o odznaczenie... (w załączeniu) 

10.2    Wyróżnienia członków z okazji jubileuszu 5-lecia.
Wiceprezes Popławski przypomniał, ze zarząd 03.03.2012r / patrz protokół/ postanowił o wyróżnieniu 
31 osób oraz o wystąpieniu z wnioskami o odznaczenia państwowe dla n/w członków:

1.     Zbigniew Popławski           wiceprezes, prezes OT3 – złoty Krzyż Zasługi
2.     
Jerzy Wojtanowicz             prezes OT5 – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
3.     
Zygmunt Wota                    członek OT3 – Medal Złoty za Długoletnią Służbę
4.     
Adam Próchnicki                 prezes OT8 - odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”
5.     
Tomasz Mróz                      przewodniczący KR - odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”

KDZ podzielając opinię o dużej aktywności społecznej i wybitnych zasługach - również jednogłośnie rekomenduje powyższe kandydatury do odznaczeń państwowych.


10.3
    Janusz Chmielowiec prezes OT6 Gdańsk przedstawił prezentację, w której wskazał na n/w problematykę:

1.     Powołanie Konwentu Seniorów - ciała doradczego składającego się z członków wspierających, honorowych i zwyczajnych.

2.     Założenie przez OT stron internetowych dla pozyskiwania członków w swoich regionach.

3.     Podziału kraju na regiony, aby Zarząd OIGOSK mógłby odbywać spotkania z członkami w poszczególnych regionach.

4.     Propozycja konkursu na najlepszego instruktora w OT i wyłonienie z finalistów najlepszego instruktora w Kraju.

.W dyskusji wskazano co następuje:

Ad.1 Statut przewiduje jako gremium doradcze właśnie KDZ, a nie ma rzeczywistej potrzeby tworzenia dodatkowych struktur nieformalnych.

Ad.2 Prezes Stencel przypomniał, że stosownie do decyzji VKDZ z18.03.2011 ( pkt. ad.10) wizerunki i współdziałanie stron OT muszą być kompatybilne ze stroną główną. Poinformował, że trwają prace nad zmianą wizerunku strony internetowej Izby oraz że zmobilizuje informatyka do max przyspieszenia opracowywania podstrony dla OT 6 Gdańsk.


Ad.3 Bez dokonywania formalnych podziałów nigdy nie było i nie ma przeszkód dla organizowania postulowanych spotkań.


Ad.4 Już 13 lat organizowany jest przez PFSSK renomowany KONKURS  INSTRUKTOR ROKU. Raczej nie jest w interesie środowiska obniżanie rangi tego konkursu czy konkurowanie z nim. Dlatego należy w oddziałach terenowych zorganizować we współpracy z WORD e-liminacje  regionalne, a 2 zwycięzców zgłosić na finał Konkursu Roku

 

 Protokołował

Zbigniew Popławski

wiceprezes