2012-03-03 Torun - posiedzenie zarzadu OIGOSK

opublikowano 30 marzec 2012r
Toruń  03-03-2012r
Protokół Nr Z- 02/03/2012 z posiedzenia w dniu 03.03.2012
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie /obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący KR i SK:
1. Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas  - wiceprezes, 
4. Marek Wójcik   - skarbnik, nieobecny 
5. Tomasz  Mróz    Przewodniczący  KR  
6. Maciej Kusiński    przewodniczący SK 
 
Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania,  który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.
 
Tematyka obrad
1. odczytanie protokołu Z-01/01/2012  z posiedzenia 17.01.2012r

2. decyzje w sprawach członkowskich: przyjęcia, skreślenia, przekształcenie statusu itp.
3. omówienie problematyki oraz rekomendacja osób do wyróżnień z okazji jubileuszu 5-lecia OIGOSK
4. wyartykułowanie stanowiska odnośnie Biur Regionalnych Stowarzyszenia KIEROWCA.PL
5. ustosunkowanie się do pisma Tadeusza Szewczyka z 13.02.2012 w sprawie rozliczenia naklejek z logo OIGOSK
6. ocena stopnia zaangażowania się struktur terenowych OIGOSK w listy poparcia dla listu otwartego PSINJ Wejherowo + OIGOSK
7. ocena działań i stopnia wywiązywania się prezesa OT7 z obowiązków informacyjnych – ewentualne zastosowanie sankcji
8. ustosunkowanie się do e-mail
• z 17.02.2012 p. Krzysztofa Cichackiego zawierającego prośbę rozszerzenia treści listu otwartego o „anulowanie SUPEROSK” 
• z 24.02.2012 p. Piotra Drapy z prośbą rozszerzenia treści listu otwartego o „zmniejszenie obowiązków. Informacyjnych osk” 
9. inne
 
Ad.1 Kol. Zbigniew Popławski odczytał protokół Z - 01/01/2012 – bez uwag.
 
Ad.2  Decyzje w sprawach członkowskich
2.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
Lp. Nazwa                                 siedziba             Status / oddział
1 Nauka Jazdy K. Piotrowski 78-230 Karlino Zwyczajny: OT1 Koszalin

2 Dariusz Merder – instruktor  76-024 Świeszyno Wspierający: OT1 Koszalin
3 „CARUSEK” P. Dąbrowski 80-308 Gdańsk   Zwyczajny: OT6  Gdańsk
4 Włodzimierz Mazurkiewicz 91-852 Łódź Wspierający: OT3  Łódź
5 Grzegorz Woźniak 93-510 Łódź Wspierający: OT3  Łódź
6 Robert Kałużny  62-641 Olszówka Wspierający: OT3  Łódź
7 Wojciech Graczyk 93-150 Łódź Wspierający: OT3  Łódź
8 Marek Wyrębowski 90-456 Łódź Wspierający: OT3  Łódź
9 Zdzisław Marchewka 95-050 Konstantynów Ł. Wspierający: OT3  Łódź
10 Maciej Salm  90-450 Łódź Wspierający: OT3  Łódź
 
2.2 Przekształcenie statusu członkowskiego– ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek – przekształcono z dniem 01.03.2012r status członkowski n/w  na członka wspierającego – instruktora NJ:
AUTO – SZKOŁA Wiesław Bełdzikowski; 78-100 Kołobrzeg przekształcenie w  wspierający OT 1 Koszalin
 
2. 3  Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych, na podstawie przepisu 
§3 ust.1 uchwały ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010 postanowiono o wezwaniu do zapłaty n/w 6 osób,
a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub
Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
 
2.4 Skreślenie z Listy Wykładowców OIGOSK
Wobec stwierdzenia, że nie jest spełniony wymóg §1 ust.4 lit. a) Uchwały nr Z – 10/I/2011 Zarządu OIGOSK  z dnia 16.01.2011 w zakresie członkostwa w Izbie.
Na podstawie §1 ust.9. lit. b) w/w uchwały zdecydowano o skreśleniu z listy n/w osoby: 
Lppoz data wpł wniosku Nazwisko imię zaświadcz nr data zaświadcz
1  02 2007-12-11 Nowak Zenon 002/01/2008 2008-01-30

2  22 2007-12-28 Mehring Bogdan  020/01/2008 2008-01-30
3  133 2011-10-02 Musalewski W. 122 /10/2011 2011-10-15
Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 48 osób ( 50 - 2)
 
Ad.3  Wyróżnienia członków z okazji jubileuszu 5-lecia. 
3.1 Zarządy OT2 Toruń i OT 4 Słupsk nie podjęły uchwał w sprawie wyróżnienia członków z okazji jubileuszu 
5-lecia OIGOSK. Zarząd OT7 Zielona G. stwierdza, że nie dostrzega osób zasługujących na wyróżnienie.
3.2 Szczegółowo przeanalizowano uchwały pozostałych zarządów OT dot. rekomendacji dla członków przedstawianych do wyróżnienia. Po warunkiem aktualnego członkostwa postanowiono rozszerzyć krąg wyróżnianych o członków grupy inicjatywnej jeżeli nie zostali zarekomendowani przez zarząd OT. Zdecydowano wyróżnić dyplomem, trofeum, n/w 24 + 7 członków OIGOSK o sumarycznej wartości max. 5 000 PLN:
OT1 K-lin 
1. Bubnowicz Jarosław – członek założyciel, członek zarządu OT1, ostatnio skarbnik OT1

2. Giętkowski Zenon – członek założyciel, wieloletni członek zarządu OT1, ostatnio wiceprezes OT1
3. Suski Edward - członek założyciel, członek zarządu OT1, ostatnio sekretarz OT1
4. Hardek-Szylak Jadwiga – członek założyciel, wieloletni członek, ostatnio sekretarz KR
5. Kociak Wiesław – członek grupy inicjatywnej założyciel, członek pierwszego zarządu Izby , wieloletni członek KR
6. Małecki Zdzisław – członek założyciel, wieloletni członek, ostatnio wiceprzewodniczący KR
7. Kottas Marian – członek założyciel, uczestnik wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez zarząd OT1 oraz Delegat OT1 na I, II i III Zebranie Delegatów OIGOSK
8. Giżycki Krzysztof, wspólnik WINFOR sp. z oo Sz-n - członek grupy inicjatywnej, ogromnie zasłużony w fazie tworzenia OIGOSK (liczne artykuły w miesięczniku „Szkoła Jazdy” i załączane tam deklaracje członkostwa w OIGOSK, współautor logo OIGOSK 
9. Żmuda Tomasz, właściciel BBU „Regis Mediator” – członek wspierający mający ogromne zasługi w dziedzinie opracowywania aplikacji, programów ubezpieczeniowych dla środowiska osk oraz negocjowania umów generalnych z ubezpieczycielami jak i realnym wspieraniu inicjatyw władz izby.
10. Andrzej Haziak – członek grupy inicjatywnej, założyciel OIGOSK
11. Marek Rynio – członek grupy inicjatywnej, założyciel OIGOSK, członek pierwszego zarządu Izby, były wiceprezes OT1
OT3 Łódź 
1. Zbigniew Gryglas – członek założyciel, wieloletni wiceprezes zarządu OT3, ostatnio wiceprezes OIGOSK, uczestnik wszystkich 

2. Andrzej Kostulski – członek założyciel, wieloletni skarbnik zarządu OT3, uczestnik wszystkich ZD OIGOSK 
3. Ewa Zasada - członek założyciel, b. prezes SK b. sekretarz zarządu OT3, 
4. Jan Papierski – członek założyciel, uczestnik wszystkich ZD OIGOSK oraz licznych innych przedsięwzięć
5. Zygmunt Wota  – członek założyciel, aktywny działacz społeczny w łódzkim środowisku osk , nauczyciel wielu instruktorów nauki jazdy
OT5 Kraków 
1. Grudzień Stanisław – członek założyciel, uczestnik licznych organizowanych przedsięwzięć  27 laty pracy w transporcie

2. Stolarski Wojciech – członek założyciel,  35 laty pracy w transporcie
OT6 Gdańsk 
1. Biernacka Marzena – członek założyciel, b prezes zarządu OT5, reprezentowana na wszystkich seminariach szkoleniowych 

2. Żukowski Arkadiusz – członek założyciel, wieloletni członek zarządu OT5, ostatnio skarbnik OT5
3. Ryszard Kubisiak – członek grupy inicjatywnej, założyciel, członek pierwszego zarządu Izby , wieloletni prezes zarządu OT5
OT8 Siedlce 
1. Jerzy Zabielski – członek od X.2007r, członek zarządu OT8, ostatnio sekretarz, uczestniku wielu przedsięwzięć i większości ZD OIGOSK

2. Wiesław Gugała – członek od X.2007r, członek zarządu OT8, ostatnio wiceprezes, uczestniku wielu przedsięwzięć 
OT9 Głogów 
Andrzej Ruebenbauer – członek OT9 Głogów , emerytowany nauczyciel Tech. Samochodowego Głogów, zaangażowany społecznik w propagowaniu kultury motoryzacyjnej w środowisku głogowskiej młodzieży, 35 laty pracy w transporcie
 
3.3 Postanowiono wyróżnić dyplomem, trofeum n/w członków:
1. Roman Stencel prezes, prezes OT1
2. Zbigniew Popławski wiceprezes, prezes OT3
3. Jerzy Wojtanowicz prezes OT5
4. Adam Próchnicki prezes OT8
5. Edmund Zarzycki prezes OT9
6. Tomasz Mróz  przewodniczący KR
7. Maciej Kusiński przewodniczący SK
 
3.4 Postanowiono wystąpić z wnioskami o wyróżnienia państwowe dla n/w członków:
1. Zbigniew Popławski wiceprezes, prezes OT3
2. Jerzy Wojtanowicz prezes OT5
3. Adam Próchnicki  prezes OT8
4. Tomasz Mróz  przewodniczący KR
5. Zygmunt Wota  członek OT3
 
3.5 Zainicjować podjęcie uchwały przez VII KDZ o rekomendacji prezesa R. Stencla do wyróżnienia państwowego
 
Ad.4  Ekspansja Stowarzyszenia KIEROWCA.PL poprzez tworzenie Biur Regionalnych, wg. informacji zamieszczonych na stronie internetowej http://www.kierowca.pl/biuraregionalne 
„.  .  .  .
Jest w istocie działalnością konkurencyjną w stosunku do OIGOSK i może rodzić konflikty np. przy pozyskiwaniu członków. Ponadto na szczeblu lokalnym będzie to dodatkowy podmiot aspirujący do reprezentacji środowiska osk.
Zważywszy na powyższe potencjalne zagrożenia oraz na umowę o współpracy z WINFOR sp. z oo Szczecin -zdecydowano pozyskać „ u źródła” ( K. Giżycki, R. Matuszak ) rzetelną informację o faktycznych zamiarach i porozumieć się co do eliminowania sytuacji konfliktowych w relacjach Biura Regionalne KIEROWCY.PL – Oddziały Terenowe OIGOSK.
Z uwagi na w/w możliwe konflikty i konkurencyjność w działaniu należy unikać łączenia pełnienia funkcji we władzach i organach OIGOSK i innych organizacji społecznych, szczególnie operujących w tym samym środowisku branżowym.
 
Ad.5  przeanalizowano niżej przywołane uchwały zarządu i prezydium zarządu oraz korespondencję z kol. Tadeuszem Szewczykiem w sprawie rozliczenia się z naklejek z logo w tym pismo z 13.02.2012. 
W efekcie, jednogłośnie  i konsekwentnie  ( patrz wcześniejsze decyzje  z : 18.03.2011 protokół  Z- 02/03/2011 [ pkt. Ad.11]; 14.10.2011 protokół  Z- 05/10/2011 [ pkt. Ad.10] ; 17.01.2012 protokół  Z- 01/01/2012 [ pkt. Ad.7.1]) postanowiono egzekwować wierzytelności wynikające z rozdysponowania plakietek w sposób niezgodny z decyzjami zarządu z 31.03.2007(pkt. II) i 22.05.2007(pkt. II)  tj. wdrożyć postępowanie sądowe, jeżeli kwota r-ku 001/2012 nie wpłynie w terminie do 15.03.2012r
. . . 
9) Zarząd uważa, że wszystkie stanowiska, opinie i argumenty oraz dokumenty dotyczące tej sprawy są stronom znane i zostały wnikliwie przeanalizowane. Ubolewamy, że prawdopodobnie nie uda się sporu rozstrzygnąć polubownie.
 
Ad.6  Wykazy podpisów poparcia Listu Otwartego do MTBiGM
               OIGOSK  liczba podpisów INNI  liczba podpisów
OT1 Koszalin 80  SSSK Białystok  76
OT2 Toruń 0  SWISzK GorzowWlkp. 54
OT3 Łódź 58   OSK Auto Prawko Białystok 7
OT4 Słupsk 0  OSK GEMID Warszawa 6
OT5 Kraków 0  OSK MON TOM Zielona G 5
OT6 Gdańsk 6  OSK PABLO Lublin  10
OT7 Zielona G. 33  OSK WIRAŻ Starogard Gd. 7
OT8 Siedlce  32  PSINJ Wejherowo  135
OT9 Głogów 0     
                  ∑  209                                ∑   300
Zważywszy, że w ewidencjach starostów wpisanych jest ok. 18 000 instruktorów nauki jazdy – liczba zebranych podpisów jest żenująco, kompromitująco MAŁA.
Niepokojącym jest, ze z wyżej wyszczególnionych negatywnie wyróżniają się cztery OT OIGOSK od których nie wpłynęły żadne podpisy!
Smutne i negatywne wnioski dotyczące braku zaangażowania zarządów tych oddziałów terenowych są oczywiste.
 Zarząd Izby apeluje do zarządów OT o wzmożenie intensywnych działań celem znaczącej poprawy liczby pozyskanych podpisów
 
Ad.7  Prezes Stencel poinformował, że nadal nie ma oczekiwanej reakcji prezesa OT7 Zielona G. Eugeniusza Kubisia na wezwania i prośby o doręczenie brakujących dokumentów tj:
- nowej umowy użyczenia lokalu siedziby OT7
- list obecności na WZC OT7 w dniach: 18.06.2011 i 17.12.2011
- tekstu korespondencji do 16 Parlamentarzystów z 10.03.2011r
Wnikliwie przeanalizowano treść protokołu z posiedzenia zarządu OT7 w dniu 18.02.2012r.
Zważywszy na zamieszczone tam niepokojące treści, awizowaną nieobecność na V ZD i konieczność wręczenia 
kol. Waldemarowi Pietraszewskiemu  dyplomu uznania za pracę  w I kadencji zarządu OIGOSK – postanowiono, że 
Prezes Stencel weźmie udział w WZC OT7 w dniu 17.03.2012r.
Ewentualne ostateczne decyzje dyscyplinujące zostaną podjęte na VII KDZ 13.04.2012r
 
Ad.8  prezes OT2 Toruń Krzysztof Cichacki poniższym e-mail
Sent: Friday, February 17, 2012 6:57 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: RE: FW: LIST OTWARTY, OIGOSK + PSINJ do ministra Nowaka
Zwrócił się z postulatem, aby treść listu otwartego do min. Nowaka zainicjowanego przez PSINJ Wejherowo i wspieranego przez OIGOSK rozszerzyć o domaganie się likwidacji SuperOSK
Zwrócił się z postulatem, aby treść listu otwartego do min. Nowaka zainicjowanego przez PSINJ Wejherowo i wspieranego przez OIGOSK rozszerzyć o domaganie się likwidacji obowiązków informacyjnych osk, o których mowa w art. 27 ust.1 pkt.1 uokp
Odnośnie w/w wniosków zarząd po dyskusji podziela stanowisko i tezy zaprezentowane przez prezesa Stencla w odp. kol. P. Drapie  (e-mail z 25.02.2012r) cyt. 
Treść Listu otwartego jest efektem pewnego konsensusu, kompromisu organizacji autoryzujących go.
Nikłe, ale szanse na uwzględnienie dzisiaj ma tylko kilka postulatów, dlatego w liście zamieściliśmy kwestie strategiczne ( samochody osk na egzaminie państwowym i minimalna cena za godz. szkolenia ).
Mnożenie postulatów oraz ich rozdrobnienie nie służy przyjętej filozofii działania.
 
Ad.9 Sprawy inne.
9.1  Zmiana orzeczenia SK wobec  Krzysztofa Cichackiego skutkująca zamianą kary wykluczenia z OIGOSK na karę upomnienia. 
Dlatego Krzysztof Cichacki pisemnie wycofał odwołanie z 25.07.2011r do ZD OIGOSK od orzeczenia SK w sprawie I/SK/2010 wykluczenia Go z Izby.
 
9.2  Prezes Stencel poinformował, że 17 lutego 2012r  zgłosił się do siedziby p. Marek Wójcik podpisał dokumenty sprawozdania finansowego za 2011r, przeprosił za dotychczasowe zachowanie, oddał się do dyspozycji prezesa, ale jednocześnie zadeklarował chęć dalszej pracy na stanowisku skarbnika i solennie obiecał poważne i odpowiedzialne wypełnianie obowiązków członka zarządu izby o ile będzie jemu dana taka szansa. Stwierdził również, że z uwagi na poprzednie naganne zachowanie nie będzie mieć pretensji o ile tej szansy nie otrzyma. Po wielowątkowym przeanalizowaniu wszystkich aspektów problematyki skarbnika OIGOSK – prezes zdecydował o kontynuowaniu współpracy z p. Markiem Wójcikiem.
 
9.3  Uwzględniając nowe okoliczności, o których mowa w pkt. 9.1 i 9.2 przyjęto zmodyfikowany projekt porządku obrad V ZD 14.04.2012r / w załączeniu /
 
Protokołował 
Zbigniew Popławski
wiceprezes