2012-01-17 Łódź - posiedzenie zarządu OIGOSK

opublikowano 19 luty 2012r

 

17 Stycznia 2012r 11:00 -17:00 w siedzibie OT3 Łódź, Piotrkowska 88 odbyło się posiedzenie zarządu OIGOSK 

Protokół Nr Z- 01/01/2012 z posiedzenia w dniu 17.01.2012
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/
 
w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący KR i SK:
Roman Stencel / prezes OT1                         - prezes,                                 
Zbigniew Popławski / prezes OT3                    - wiceprezes,                         
Zbigniew Gryglas                                          - wiceprezes,                         
Marek Wójcik                                               - skarbnik, nieobecny nie usprawiedliwiony
Tomasz  Mróz                                            przewodniczący  KR              
Maciej Kusiński                                           przewodniczący SK               
 
Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.

Tematyka obrad
1)  Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 14.10.2011 Z - 05/10/2011  {ref. wiceprezes Popławski }, 
2)  Tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2011r {ref. prezes Stencel },
3)  Decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK { ref. prezes Stencel }
4)  Informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
5)  Analiza i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011r. Informacja o dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. prezes Stencel },
6)  Przyjęcie Preliminarza Finansowego i wysokości wskaźnika składek dla OT na 2012r
7)  Ostateczne  decyzje, o których mowa w pkt.  ad.10 i 12 protokołu Z-05/10/2011 będące konsekwencją nie rozliczenia się  z plakietek i (lub) pinsów z logo OIGOSK. Przyjęcie nowych zasad przekazywania naklejek i pinsom nowoprzyjmowanym członkom
8)  Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
9)  Decyzja  o terminie i miejscu zwołania V Zebrania Delegatów OIGOSK (sprawozdawczo-wyborczego )
10) Przyjęcie projektu porządku obrad V ZD { ref. prezes Stencel }, 
11) Dyskusja i wstępny projekt przebiegu uroczystości jubileuszu 5 –lecia OIGOSK, w tym problematyka wyróżnień, uhonorowania niektórych członków z okazji jubileuszu.
12) Prezentacja wstępnych projektów uchwał  V ZD { ref. prezes Stencel }
 1.ZDV – 17/III/2012 w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej członka OIGOSK
 2.ZDV – 18/III/2012 w sprawie zm. statutu
 3.ZDV – 19/III/2012 w sprawie  zm. Regulaminu SK
 4.ZDV – 21/III/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r
13) Inne.
 1.zwiększenie kwoty ryczałtu prezesa
 2.decyzja o nie finansowaniu z funduszy OIGOSK zakupu miesięcznika Szkoła Jazdy dla 16 członków, którzy w dniu 04.01.2012r posiadali co najmniej 3-miesięczne zaległości składkowe
 3.przygotowanie projektu uchwały ZDV – 20/III/2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich celem zwiększenia o 5 PLN miesięcznej składki członka wspierającego –  instruktora  (w związku ze znaczącym wzrostem  ceny rocznej prenumeraty SJ)
 4.postawa i brak reakcji prezesa OT7 na wezwania o dokumenty i wyjaśnienia
 5.informacja o realizacji wniosków skierowanych do KR 
 6.omówienie problemów ze składem osobowym sądu koleżeńskiego i sprawa I/SK/2011

Ad.1 Kol. Zbigniew Popławski odczytał protokół Z - 05/10/2011 – bez uwag.
 
Ad.2  tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2011r:
 
Wg. Stanu na dzień dzisiejszy wpłynęły sprawozdania z:
  1. OT1 Koszalin       – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
  2. OT2 Toruń            – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
  3. OT3 Łódź             – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
Ad.3  Decyzje w sprawach członkowskich
 
3.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
 Lp.   Nazwa         siedziba                                    Status / oddział
1   Tomasz  Posmyk   90-019 Łódź                              Wspierający: OT3 Łódź
2      AUTO-SZKOŁA Mirosław Szyndler  93-552 Łódź   Zwyczajny: OT3 Łódź
3      FHU "JAKUB" Jerzy Kociszewski Szkoła Jazdy "MODRACZEK" 
         85-870 Bydgoszcz         Zwyczajny: OT1 Koszalin
4      Ośrodek Szkolenia Kierowców "MARCIN" Marcin Sobkowicz  
         08 – 400 Garwolin           Zwyczajny: OT8  Siedlce
5      Centrum Szkoleniowe "ACZE" Andrzej Czerkas                 
        08-300 Sokołów Podlaski       Zwyczajny: OT8  Siedlce
 
3.2 Przekształcenie statusu członkowskiego– ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek - przekształcono z dniem 01.01.2012r status członkowski n/w osób na członka wspierającego:
 Lp.         Nazwa  /  adres    status \ oddział
1 Nauka Jazdy „Krzysiek” 
Krzysztof Jerzak / 72-600 Świnoujście             Szkolna 10/16 \ OT 1 Koszalin
2 Szkoła Jazdy Jan Brozis /77-200 Miastko    Wołcza Mała 17 \ OT 4 Słupsk
 
3.3    Na podstawie przepisu art.8 ust.2 statutu zarząd wyraził zgodę na cofnięcie rezygnacji z członkostwa w Izbie w oparciu o prośby n/w osób:
-  z 05.01.2012r kol. Cezarego Bukały dotyczącą rezygnacji z 07.10.2011r.
-  z 15.01.2012r kol. Ryszarda Kubisiaka dotyczącą rezygnacji z 20.09.2011r.  
W konsekwencji w/w koledzy zachowują ciągłość członkostwa w OIGOSK pod warunkiem jednak opłacenia zaległych składek członkowskich.
 
3.4  Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na liczne wezwania do zapłaty, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010 postanowiono o wezwaniu do zapłaty n/w 12 osób, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

 3.5  Z powodu braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty oraz wielkość kwotową wierzytelności,  na podstawie  art. 8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty n/w osoby: 

Lp.
Nazwisko
oddział
1
Magdalena Kusińska
EL
2
 Auto Top Czubaj & Kurek
KR

po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

3.6 Skreślenie z Listy Wykładowców OIGOSK
Wobec stwierdzenia, że nie jest spełniony wymóg §1 ust.4 lit. a) Uchwały nr Z – 10/I/2011 Zarządu OIGOSK z dnia  16.01.2011 w zakresie członkostwa w Izbie.
Na podstawie §1 ust.9. lit. b) w/w uchwały zdecydowano o skreśleniu z listy n/w osoby:
Lp.
poz
data wpł wniosku
Nazwisko imię
zaświadcz nr
data zaświadcz
1
21
2007-12-28
Sobotka Tadeusz
019/01/2008
2008-01-30
2
101
2008-10-18
Kohnke Ireneusz
094 /10/2008
2008-10-19

Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 50 osób ( 52 - 2)

3.7 rozpatrzenie wniosków o uznanie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez podmiot inny niż OIGOSK, przyznanie liczby pkt., stwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w §1 ust.9 lit. a) uchwały
 Z-10/I/2011 z 16.01.2011r
Wnioski n/w kol. o zaliczenie uczestnictwa w szkoleniu „wzrost kompetencji kadry osk, potwierdzonego certyfikatem – rozpatrzono pozytywnie. Jednocześnie na podstawie §1 ust.1 i 3  uchwały za uczestnictwo w tym szkoleniu przyznano 40 pkt.
1.     Zdzisław Sas
2.     Krzysztof Grzegorczuk
3.     Ryszard Świętoń
 
Ad.4  Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT
4.1  kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK.
Temat omawiany był przy użyciu slajdów prezentujących fluktuację członków OIGOSK.
W 2011r przyrosty członków wystąpiły w trzech oddziałach: OT3 Łódź (4 osoby); OT6 Gdańsk (4 osoby); OT8 Siedlce (2 osoby).
Największy odpływ członków wystąpił w oddziałach OT1 K-lin (11 osób) i OT2 Toruń (11 osób).

Prezes stwierdził, że spada globalna  liczebność ( aktualnie ok. 264 członków)głównie z powodów ekonomicznych, oraz uwzględniając kiepskie prognozy demograficzne - należy liczyć się ze stagnacją liczebności.. 

OT4 Słupsk : aktualnie brak sekretarza ( Jan Brozis: przekształcenie statusu w członka wspierającego) 
OT5 Kraków : aktualnie brak ...
OT6 Gdańsk : aktualnie brak prezesa ( Wojciech Musalewski: rezygnacja z funkcji i członkostwa)

 
Ad.5 wg. stanu na dzień 31.12.2011r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych za cały 2011R wynosi 94,40% i jest większa o 0,90% od wyniku w 2010R.
Podobnie jak w 2009r i 2010r oddział OT8 Siedlce ponownie uzyskał 100% dyscyplinę opłacania składek członkowskich,Gratulacje!
 
Sumy bilansowe, to kwota: A BBB CCC,99 PLN
Przeanalizowano i zaakceptowano Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2011r ( Bilans, Rachunek Wyników oraz Informacja Dodatkowa ).
Prezes Stencel zaprezentował wiele wykresów i zobrazowań graficznych odnośnie operacji finansowych w 2011r oraz w rachunku narastającym.
 
Prezes Stencel przypomniał, że wobec kompletnego braku aktywności i zainteresowania obowiązkami skarbnika kol. Marka Wójcika - był zmuszony wiele czasu poświęcać ewidencjonowaniu przychodów Izby oraz na działania mobilizująco – dyscyplinujące dłużników składkowych.
Przy czym starał się nie zaniedbywać innych obowiązków.
Działania te przyniosły wymierne efekty w postaci wzrostu wskaźnika dyscypliny opł. składek członkowskich.

Jednak w 2012R oczekuje wzmożonej aktywności w tej dziedzinie od skarbnika OIGOSK oraz zarządów OT.

 Ad.6  Przeanalizowano wykonanie preliminarza finansowego 2011R i jednogłośnie przyjęto preliminarz finansowy na 2012r / w załączniku /

Planowany Globalny Przychód:           
Planowany Globalny Rozchód:            
Wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych w 2012R pozostawiono w dotychczasowej wysokości tj. 0,45% wpłaconych składek członkowskich.
 
Dyskutowano propozycję prezesa Stencla zakupu złota za kwotę ok. PLN, który argumentował i przedstawiał zobrazowania graficzne zaświadczające, ze w wieloletnim przedziale czasowym jest to inwestycja bardzo opłacalna, a przy tym bezpieczna!
Propozycja nie została zaakceptowana.
 
 
Ad.7  Podjęto ostateczne decyzje, o których mowa w pkt. ad.10 i 12 protokołu Z-05/10/2011 będące konsekwencją nie rozliczenia się  z plakietek i (lub) pinsów z logo OIGOSK
 
 
Ad.8  Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK
 
 
Ad.9  Prezes Stencel zaproponował aby  V Zebranie (sprawozdawczo-wyborczego ) Delegatów OIGOSK odbyło się  14 Kwietnia 2012R w Hotelu Monet 87-148 Łysomice  ul. Toruńska 10a. Propozycję przyjęto w drodze aklamacji. Prezes zawizował jednocześnie, że w przeddzień V ZD  tj. 15.04.2012R zwoła kolejne posiedzenie (VII) KDZ.
 
 
Ad.10  Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad V ZD (w załączeniu) wraz z kwotami odpłatności za uczestnictwo w  VII KDZ / V ZD innych osób niż dysponujące głosem stanowiącym, które zostały przyjęte w drodze aklamacji.
 
Ad.11  Stosownie do decyzji zarządu z 14.10.2011r o zorganizowaniu obchodów  jubileuszu 5 – lecia OIGOSK, zdecydowano, że uroczystość ta odbędzie się po zakończeniu obrad VZD. 
Postanowiono co następuje:
1)     wyróżnić ok. 10% członków .W tym celu zarządy OT w terminie do końca stycznia powinny przesłać uchwały z rekomendacją oraz informacją o kandydacie (tach) do wyróżnień.
 
2)     w /w limity ilościowe nie dotyczą prezesów OT, przewodniczących KR i SK o wyróżnieniu niektórych z nich i ewentualnym wystąpieniu z wnioskiem o odznaczenie państwowe lub odznakę honorową  zdecyduje zarząd OIGOSK, tj. wstępnie przewiduje się rekomendację  dla:
·       Tomasz Mróz                     – przewodniczący KR
·       Maciej Kusiński                – przewodniczący SK
·       Zbigniew Popławski        – prezes OT3
·       Jerzy Wojtanowicz            – prezes OT5
·       Adam Próchnicki              – prezes OT8
·       Edmund Zarzycki              – prezes OT9
 
Zobowiązuje się w/w osoby funkcyjne do przesłania najpóźniej w terminie do 10.02.2012 informacji o sobie wraz ze szczegółowym życiorysem zawodowym.
 
 
Ad.12  Prezes Stencel zaprezentował projekty n/w uchwał oraz regulaminu, po dodatkowych wyjaśnieniach niektórych kwestii w drodze aklamacji przyjęto omawiane projekty do zaprezentowania Delegatom VZD:
·  ZDV – 17/IV/2012  w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej członka OIGOSK
·  ZDV – 18/IV/2012  w sprawie zmian statutu OIGOSK
·  ZDV – 19/IV/2012  w sprawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego
·  ZDV – 20/IV/2012  w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich
·  ZDV – 21/IV/2012  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2011R
 
Ad.13 Sprawy inne.
 
13.1  Z uwagi  na znaczący wzrost absorbujących czas obowiązków prezesa Stencla, np: ... zwiększono jego ryczałt 
 
13.2  W związku z uzgodnieniem i akceptacją  / 22.12.2011r w trybie korespondencyjnym art.17 ust.7 statutu/   propozycji WINFOR w sprawie wzrostu ceny rocznej prenumeraty miesięcznika  SZKOŁA JAZDY z 60 na 88 PLN, co globalnie skutkuje wzrostem obciążenia  funduszy OIGOSK o 5 000 PLN  oraz uwzględniając, że członek wspierający, instruktor rocznie  tytułem składek płaci tylko 180 PLN – postanowiono:
•   O przygotowaniu projektu zmiany uchwały ZDIII -11/III/2010 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich celem podwyższenia składki członkowskiej członka wspierającego, instruktor a z 15 na 20 PLN/mc ( 180 à 240 PLN rocznie )
•  zakupić z funduszy OIGOSK prenumeratę w/w miesięcznika na 2012r członkom, którzy w dniu 04.01.2012r nie posiadali nie opłaconych wierzytelności Izby. W konsekwencji  15 n/w członkom nie zakupiono prenumeraty
 
13.3 Prezes Stencel szczegółowo zrelacjonował korespondencję z prezesem OT7 Eugeniuszem Kubiś:
Zważywszy na fakt nie ustosunkowania się do próśb i nie przesłania dokumentów - zarząd OIGOSK wyraził  zaniepokojenie taką postawą  i lekceważeniem  obowiązku nałożonego uchwałą 
Z-11/VIII/2011oraz postanowił  zwrócić się z monitem o niezwłoczne przesłanie dokumentów oraz ustosunkowanie się do poruszonych zagadnień – brak oczekiwanej reakcji będzie skutkować wdrożeniem stosownych procedur przewidzianych w statucie, regulaminach i uchwałach.
 
13.4 Prezes Stencel przypomniał o problemie ze skarbnikiem Markiem Wójcikiem, o którym dyskutowano na posiedzeniach zarządu w sierpniu i październiku 2011r  / patrz protokół nr Z- 04/08/2011 / i zapoznał z poniższą korespondencją e-mail, do której p. Wójcik również się nie ustosunkował jak i nie stawił się na spotkanie w dniu 05.01.2012r. Przewodniczący KR oświadczył, że wobec poniższych faktów, prawdopodobny jest wniosek do V ZD OIGOSK o nie udzielanie absolutorium p. M. Wójcik.
 
13.5 Odnośnie wniosków kierowanych w 2011r do Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Tomasz Mróz oświadczył, że są one analizowane i KR odniesie się do nich w sprawozdaniu.
 
13.6  przewodniczący SK Maciej Kusiński oświadczył, że w sprawie  I/SK/2011 nadal prowadzone jest postępowanie mediacyjne i wiele wskazuje, że będzie zorganizowane spotkanie celem polubownego zakończenia tej sprawy.
 
Protokołował 
Zbigniew Popławski
wiceprezes

  

 

 

 

 

 

 autor fotografii: KS