2011-10-15 Łysomice -protokół z posiedzenia zarządu i VI Kolegium Doradczego

W nowym Hotelu MONET Łysomice odbyłosię w dniach 14-15.10.2011r  kolejne posiedzenie zarządu OIGOSK i VI Kolegium Doradczego.

Protokół poniżej fotografii

 

 

 

 

  

 

Łysomice  15.10.2011r

Protokół nr Z- 05/10/2011 z posiedzenia w dniu 14-15.10.2011
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (VI)
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/


w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:
1. Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas - wiceprezes, 
4. Marek Wójcik - skarbnik Nieobecnynie usprawiedliwiony
5. Krzysztof Cichacki prezes OT 2 
6. Katarzyna Szambelan prezes OT 4 Nieobecna, nie usprawiedliwiona
7. Jerzy  Wojtanowicz prezes OT 5 
8. Wojciech Musalewski  prezes OT 6 
9. Eugeniusz   Kubiś  prezes OT 7 Pełnomocnik: Wal. Sacharuk
10. Adam   Próchnicki  prezes OT 8 
11. Edmund   Zarzycki  prezes OT 9 
12. Tomasz  Mróz  Przewodniczący  KR  
13. Maciej Kusiński  przewodniczący SK 

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.

Tematyka obrad
1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 16.08.2011 nr  Z - 04/08/2011 {ref. wiceprezes Popławski}, 
2. Sprawozdania pisemne prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2011  uwzględniające wykorzystanie Alkogoogli, (wg. wzorca ) wprowadzonego uchwałą Z-11/VIII/2011 z 16.08.2011 { ref. prezesi OT}. 
3. Informacja o realizacji uchwały IV ZD 19.03.2011: IV Zebranie Delegatów OIGOSK w Ciechocinku, zobowiązuje zarząd OIGOSK do podejmowania wszelkich dopuszczonych statutem i prawem działań, zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.  { ref. prezes Stencel i Popławski},
4. Informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
5. Informacja o liczbie  i efektach spraw sądowych i egzekucyjnych { ref. prezes Stencel },
6. Informacja skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  {ref. skarbnik Wójcik },
7. Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }
  a) przyjęcia w poczet członków,
  b) skreślenia z listy członków,
  c) przekształcenie statusu członkowskiego,
  d) pozostałe
8. Analiza wykonania i modyfikacja preliminarza finansowego na 2011R { ref. prezes Stencel },
9. Przedstawienie propozycji i dyskusja nad zmianami w statucie i regulaminie Sądu Koleżeńskiego będących efektem doświadczeń przy prowadzeniu sprawy I/SK/2011 { ref. przewod.  Kusiński i prezes Stencel }
 •wpisowe od pozwu do SK
 •możliwość zasądzenia kosztów sądowych (aktualnie ok. 1100 PLN dot. I/SK/2011)
 •możliwość prowadzenia przez SK uzgodnień za pośrednictwem poczty elektronicznej
 •zmiany w Regulaminie SK na podstawie doświadczeń przy prowadzeniu sprawy I/SK/2011
 •zobowiązanie prezesa OT do informowania zarządu Izby oraz sankcje w przypadku uchybienia temu obowiązkowi 
10. Rozliczenie się prezesów OT z plakietek LOGO {ref. prezesi OT },[ to już siódme podejście do tego zagadnienia ]
11. Rozliczenie prezesów OT z certyfikatów członkostwa {ref. prezesi OT }, [ to piąte podejście do tego zagadnienia ]
12. Rozliczenie się prezesów OT ze znaczków z logo OIGOSK [to piąte podejście ] {ref. prezesi OT },
13. Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
14. Rozważenie zorganizowania w 2012r obchodów jubileuszu 5 – lecia OIGOSK, 
15. Lista Wykładowców OIGOSK { ref. prezes Stencel }
 •rozpatrzenie wniosków o wpis na listę wykładowców
 •rozpatrzenie wniosków o uznanie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez podmiot inny niż OIGOSK, przyznanie liczby pkt., stwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w §1 ust.9 lit. a) uchwały Z-10/I/2011
16. Inne.

Ad.1  odczytano protokół Z - 04/08/2011 – bez uwag.
wiceprezes Zbigniew Popławski odczytał protokół z zebrania zarządu, które odbyło się w dniu 16.08.2011r w Łodzi. Podczas odczytywania protokołu wiceprezes Popławski podkreślał wielokrotnie niektóre jego zapisy, ponieważ dotyczyły one problemów oraz nieprawidłowości, które miały miejsce w OT2 w Toruniu, a członkowie KDZ nie mieli o nich wiedzy.

Ad.2  Sprawozdania pisemne prezesów Oddz. Terenowych.
prezesi oddziałów obecni podczas posiedzenia KDZ odczytywali kolejno sprawozdania z działalności zarządów OT. Prezes OT2 kol. Krzysztof Cichacki swoje sprawozdanie poszerzył o obszerne wyjaśnienia i zarzuty skierowane do zarządu i przewodniczącego SK, które dotyczyły sprawy I/SK/2011. Zgłosił On m.in. zarzut nielegalności otwarcia przez zarząd w dniu 16.08.2011r listu zaadresowanego do WZC, a zawierającego odwołanie od orzeczenia SK o wykluczeniu z OIGOSK.
K. Cichacki  zgłosił wniosek zarządu OT2 o wotum nieufności do przewodniczącego SK,  uzasadniając  go m.in. tym  że wg. członków zarządu OT2 w/w sprawa jest prowadzona niezgodnie ze statutem i regulaminami OIGOSK. 
Do gorącej i momentami ostrej dyskusji włączali się  kol. T. Mróz, Z. Popławski, M. Kusiński, R. Stencel,  A. Próchnicki 

OT1 Koszalin -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie wg. wzorca ( w załączeniu)
OT2 Toruń -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)
OT3 Łódź  -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)
OT4 Słupsk -> brak sprawozdania ( prezes OT4 nieobecny)
OT5 Kraków -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)
OT6 Gdańsk -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)
OT7 Zielona G -> brak sprawozdania ( prezes OT7 nieobecny)
OT8 Siedlce -> brak pisemnego sprawozdania 
OT9 Głogów -> zaprezentowano pisemne sprawozdanie ( w załączeniu)

Ad.3  Informacja o realizacji uchwały IV ZD 19.03.2011. zobowiązującą zarząd do działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.  Prezesi Stencel i Popławski zrelacjonowali przebieg spotkań i wskazali na poniższe:
13.04.2011r   na prośbę mec. M. Łydki ( reprezentującego KIEROWCA.PL) przekazano materiały dotyczące samochodów używanych do egzaminowania w Europie tj. materiał uzasadniający projekt  zm. ustawy  o kierujących pojazdami (patrz poniższy e-mail).
28.04.2011r  wiceprezes Popławski uczestniczył w spotkaniu w Sejmie z posłami PiS, które obszernie zrelacjonował.
27.07.2011r  wiceprezes Popławski uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury [INF] rozpatrującej poselski ( 58 posłów PiS) projekt zm. ustawy z 05.01.2011 oi kierujących pojazdami (druk nr 4416): e-learning dla wszystkich; SUPEROSK na poszczególne kat pr. j; samochód osk na egzaminie.
Relację ze spotkania z posłami w klubie poselskim PiS oraz z posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie wniosku o zmianę Ustawy o kierujących pojazdami w dniu 27.07.2011r, złożył wiceprezes Popławski. Poinformował on zebranych, że po spotkaniu  z posłami PiS złożyli Oni projekt zmiany Ustawy o kierujących pojazdami, który na posiedzeniu Komisji Infrastruktury członkowie tej Komisji postanowili przekazać do prac sejmowych. 
Podkreślił też, że  z  uwagi na wybór nowego składu parlamentu, zgodnie z regulaminem Sejmu – prace nad tym projektem nie mogą być kontynuowane w Sejmie VII kadencji.
-  -  -  -  -
From: Michał Łydka [mailto:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ] 
Sent: Sunday, April 24, 2011 5:08 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: dysponowanie pojazdami do egzaminowania kat. B pr jazdy w Europie

Panie Romanie,
Potwierdzam spotkanie w Warszawie 28 kwietnia o godz. 18. 
Jeżeli chodzi o miejsce to dokładną informację mam uzyskać po świętach.

Pozdrawiam
Michał Łydka

W dniu 13 kwietnia 2011 22:16 użytkownik OIGOSK Koszalin <  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  > napisał:
Witam 
Odpowiadając na prośbę dot. kwestii dyspozycji pojazdów, którymi prowadzone są egzaminy państwowe kat. B prawa jazdy w Europie,

Niniejszym potwierdzam, co wzmiankowałem w rozmowie telefonicznej, że tylko w Polsce i na Litwie ( która jeszcze przed wejściem do UE skopiowała polski system egzaminowania ) do egzaminów państwowych kat. B pr. jazdy używa się pojazdów będących w dyspozycji ośrodka egzaminowania ( tj. najczęściej własność lub najem samochodu za symboliczną kwotę np. 1 zł/dziennie ).
Standardem, bo od zawsze w Europie jest wykorzystywanie na egzaminach państwowych na pr. jazdy kat. B samochodów eksploatowanych, w dyspozycji ośrodków szkolenia kierowców: Niemcy; Francja; Włochy; Austria; Belgia; Holandia; Dania; Czechy: Słowacja; Węgry; Rumunia; Bułgaria; Serbia itp.
 
W załączniku do wykorzystania wystąpienie, które przesłałem przewodniczącym komisji senackich: 
Komisji  Gospodarki Narodowej oraz Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które na wspólnym posiedzeniu 08.12.2010 obradowały nad uchwaloną przez Sejm 26.11.2010 ustawą o kierujących pojadzami
/druki: senacki nr 1046, sejmowy nr 2879/
O czym doskonale Panu wiadomo, bo również uczestniczył Pan w tym posiedzeniu!
 
Pozdrawiam
Roman Stencel tel. +48 502 532 405 ; +48 94 346 44 87 ; www.izbaosk.eu    
-  -  -  -  -

Ad.4  Informacja o składach zarządów  OT i liczebności członków 
Zarząd OIGOSK : vacat sekretarza w skutek pisemnej rezygnacji kol. Henryka Cichackiego
Zarządy OT : pracują w składach statutowych
liczebność członków 261 w tym 47 wspierających wg. stanu na 01.11.2011r zobrazowano na poniższym wykresie.

Ad.5  Informacja o liczbie  i efektach spraw sądowych i egzekucyjnych.
 
L. pozwów
roszczenie
zapłacono
zapł / roszcz
% L. pozwów
% roszczenia
2008
1
590
590
100,00%
3,85%
4,67%
2009
2
1170
56
4,79%
7,69%
9,26%
2010
7
3450
2273
65,88%
26,92%
27,32%
2011
16
7420
3104
41,83%
61,54%
58,75%
Ogółem
26
12630
6023
47,69%
   
pozwy w tyś. PLN
26
12,63
6,023
     
 
Prezes Stencel poinformował, że pomimo dysponowania prawomocnymi orzeczeniami sądowymi okazuje się, iż egzekucja komornicza jest bezskuteczna z powodu braku majątku u dłużników - aktualnie np.: wobec:
Mariusza Czarnowskiego
Adama Ogieła
 
Zważywszy na powyższe problemy, zdecydowano skorzystać z art.16 ustawy z 09042010 o udostępnianiu informacji gospodarczych… ( Dz. U nr 81 poz. 530) i poinformować pozwanych wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie – o zamiarze podania ich danych w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG) i w konsekwencji wpisania, ujawnienia ich jako dłużników w prowadzonych przez BIG Rejestrach Dłużników, o ile nie zapłacą wierzytelności lub nie uzgodnią spłat ratalnych w zakreślonym terminie.
 
wykaz 10 osób
 
Ad.6  Informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich / prezentował R. Stencel /.
Prezes Stencel zaapelował do prezesów OT o wzmożenie działań mających na celu max poprawę dyscypliny opłacania składek, szczególnie, ze zbliża się koniec roku obrachunkowego. W okolicznościach nieaktywności skarbnika Wójcika, przeniesienie zadłużenia na kolejny rok wygeneruje dodatkowe uciążliwości dla zarządu Izby pracującego w „okrojonym” składzie.
Prezes III oddziału w Łodzi zgłosił wniosek o upomnienie oraz wezwanie do zapłaty składek kol. Magdę Kusińską, ponieważ oddziaływania wewnętrzne niestety nie odnoszą skutku, a obecnie nie ma możliwości kontaktu z w/w.

zestawienia i wykresy

Ad.7  Decyzje w sprawach członkowskich
7.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
1 Ośrodek Szkolenia Kierowców SZKOŁA 4 KOŁA   Waldemar Radzikowski 81-472 Gdynia  Zwyczajny: OT6  Gdańsk
2 Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów "BOGATEK" Dariusz Bogatek 26-600 Radom Zwyczajny: OT3  Łódź

7.2   Z powodu braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty oraz wielkość kwotową wierzytelności,  na podstawie  art. 8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty n/w osoby:
Nowak Emilia ZK 
po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

7.3   pozostałe sprawy członkowskie:
Wniosek p. Romana Osmana z 13.10.2011 o zwolnienie z opłaty wpisowego ( poprzednio członkiem była żona Izabela), aby nie stwarzać precedensu – wniosek większością głosów, podobnie jak dotychczasowe takie wnioski rozpatrzono również negatywnie.  Szczególnie, ze nie wskazano żadnych innych przesłanek uzasadniających zwolnienie.
Ponadto zważywszy na uregulowania statutowe w zasadzie zarząd nie ma „pola manewru” w tym zakresie.

7.4  W oparciu o przepis art. 8 ust.2 statutu pozytywnie rozpatrzono prośby n/w osób o wyrażenie zgody na wycofanie rezygnacji z członkostwa w Izbie:
• p. Piotra Zarasia  (GS) 
• p. Sebastiana Wesołowskiego (CT) 
zobowiązując jednocześnie do pilnego uregulowania zaległych składek członkowskich i terminowego opłacania składek  bieżących.

7.5  Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na liczne wezwania do zapłaty, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010 postanowiono o wezwaniu do zapłaty n/w osób, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

wykaz 16 osób

Ad.8  Analiza wykonania i modyfikacja preliminarza finansowego na 2011R
Bieżące wykonanie preliminarza finansowego wskazuje, że w dniu jego uchwalania  (17.01.2011) nie doszacowano niektórych pozycji.
Po analizie i dyskusji przyjęto wartości kwotowe wyszczególnione w poniższych tabelach

Ad.9  zmiany w statucie i regulaminie Sądu Koleżeńskiego będących efektem doświadczeń przy prowadzeniu sprawy I/SK/2011 
• wpisowe od pozwu do SK
• możliwość zasądzenia kosztów sądowych (aktualnie ok. 1100 PLN dot. I/SK/2011)
• możliwość prowadzenia przez SK uzgodnień za pośrednictwem poczty elektronicznej
• zmiany w Regulaminie SK na podstawie doświadczeń przy prowadzeniu sprawy I/SK/2011
• zobowiązanie prezesa OT do informowania zarządu Izby oraz sankcje w przypadku uchybienia temu obowiązkowi

Zdecydowano o przygotowaniu projektów uchwał uwzględniających powyższe zagadninia celem przedstawienia na najbliższemu ZD

Ad.10  Rozliczenie plakietek z logo OIGOSK / stosownie do decyzji zarządu każdy członek powinien otrzymać  po 2 szt x wzorzec 1 + 2 szt x wzorzec 2 = 4 plakietki samoprzylepne:
OT1 Koszalin -> rozliczony
OT2 Toruń -> rozliczony 
OT3 Łódź  -> rozliczony częściowo; pozostaje na stanie 24 szt.
OT4 Słupsk -> rozliczony
OT5 Kraków -> nie rozliczony { 15.09.2007r  prezes T. Szewczyk pokwitował odbiór 100 szt.  50 szt. x 2 plakietek}
  Wydłużono termin przedłożenia rozliczenia do 30.12.2011r. Po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wdrożona decyzja o obciążeniu wartością pobranych, a nie rozliczonych plakietek / patrz pkt. ad.11  prot. Z-02/03/2011 z 18.03.2011
OT6 Gdańsk -> rozliczony
OT7 Zielona G -> nie rozliczony { 15.09.2007r wiceprezes Wal. Pietraszewski pokwitował odbiór 100 szt.  50 szt. x 2 plakietek }. Wydłużono termin przedłożenia rozliczenia do 30.12.2011r. 
  Po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wdrożona decyzja o obciążeniu wartością pobranych, a nie rozliczonych plakietek / patrz pkt. ad.11  prot. Z-02/03/2011 z 18.03.2011
OT8 Siedlce -> nie pobrano plakietek, zlecono wykonanie plakietek we własnym zakresie
OT9 Głogów -> rozliczony częściowo, pozostało na stanie 13 szt.

Ad.11  Rozliczenie certyfikatów potwierdzających członkostwo / stosownie do decyzji zarządu każdy członek powinien pokwitować otrzymanie certyfikatu wręczanego w uroczystych okolicznościach/:
OT1 Koszalin -> rozliczony, na bieżąco
OT2 Toruń -> rozliczony 
OT3 Łódź  -> rozliczony częściowo
OT4 Słupsk -> rozliczony
OT5 Kraków -> rozliczony częściowo ,na bieżąco
OT6 Gdańsk -> rozliczony częściowo ,na bieżąco
OT7 Zielona G -> rozliczony częściowo
OT8 Siedlce -> rozliczony
OT9 Głogów -> rozliczony

Ad.12  Rozliczenie znaczków /pinsów/ z logo OIGOSK / stosownie do decyzji zarządu każdy członek powinien otrzymać  i pokwitować odbiór 1 szt. pinsa, dalsze znaczki może nabyć odpłatnie w cenie 10 zł/szt.:
OT1 Koszalin -> rozliczony
OT2 Toruń -> rozliczony częściowo; pozostało na stanie 22 szt.
OT3 Łódź  -> rozliczony częściowo; pozostało na stanie 12 szt.
OT4 Słupsk -> rozliczony
OT5 Kraków -> rozliczony częściowo; pozostało na stanie 16 szt.
OT6 Gdańsk -> rozliczony częściowo; pozostało na stanie 5 szt.
OT7 Zielona G -> rozliczony częściowo; pozostało na stanie 22 szt 
OT8 Siedlce -> nie rozliczony { 29.09.2009r prezes Adam Próchnicki pokwitował odbiór 30 szt. pinsów } Wydłużono termin przedłożenia rozliczenia do 30.12.2011r. 
  Po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wdrożona decyzja o obciążeniu wartością pobranych, a nie rozliczonych pinsów / patrz pkt. ad.13  prot. Z-02/03/2011 z 18.03.2011
OT9 Głogów -> rozliczony częściowo; pozostało na stanie 8 szt.

Po bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w wezwaniach/ obciązeniach, o których mowa w pkt. 10 i 12 należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Ad.13  Biorąc pod uwagę fakt, iż lokaty w tej chwili są jedynym ( nie licząc składek członkowskich) dodatkowym źródłem przychodu, zarząd OIGOSK akceptuje decyzje prezesa odnosnie poniższych lokat terminowych, zadysponowanych przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK”

LOKATY 
 BOŚ SA O/ K-lin  03.08.2011- 31.12.2011   
 SGB BANK SA Poznań  29.09.2011-29.10.2011  
 GETIN NOBLE BANK SA 17.02.2010-16.02.2012  
 SGB BANK SA Poznań SGB24  10.10.2011-17.10.2011  

Ad.14  W związku z przypadającym na rok 2012 jubileuszem 5-cio lecia powstania OIGOSK ( 22.03.2007r) zarząd postanawia zastanowić się nad programem obchodów jubileuszu. 
Jedną z propozycji(zgłoszona przez wiceprezesa Popławskiego)  jest  przeprowadzenie obchodów jubileuszu przy  okazji  V Zebrania Delegatów  lub II Walnego Zebrania Członków.

Ad.15.1  Wnioski o wpis na listę wykładowców OIGOSK 
Na podstawie złożonych i udokumentowanych wniosków, po sprawdzeniu spełnienia wymogów określonych w §1 ust.4 uchwały Z-10/I/2011, w oparciu o §1 ust.6 -zdecydowano o wpisaniu n/w osób na listę wykładowców OIGOSK:
lp. poz. data wniosku Nazwisko imię         zaświadczenie
1 129   2011-09-03    Żuchowicz Adam    118 /10/2011
2 130   2011-09-03    Papierski Jan          119 /10/2011
3 131   2011-09-09    Ozga Jan                  120 /10/2011
4 132   2011-09-20    Kusiński Maciej      121 /10/2011
5 133   2011-10-02    Musalewski W.       122 /10/2011
6 134   2011-10-03    Mróz Tomasz          123 /10/2011
7 135   2011-10-03    Mróz Dagmara       124 /10/2011

Aktualny stan listy wykładowców: 52 osoby ( 45 + 7)

15.2 rozpatrzenie wniosków o uznanie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez podmiot inny niż OIGOSK, przyznanie liczby pkt., stwierdzenie spełnienia wymogu, o którym mowa w §1 ust.9 lit. a) uchwały Z-10/I/2011
Wniosek kol. Mirosława Wojtkowskiego o zaliczenie uczestnictwa w szkoleniu „wzrost kompetencji kadry osk, potwierdzonego certyfikatem – rozpatrzono pozytywnie.
Jednocześnie na podstawie §1 ust.1 i 3  za uczestnictwo w tym szkoleniu przyznano się 40 pkt.

Ad.16  Sprawy inne.
1. Prezes OT5 kol. Jerzy Wojtanowicz odczytał i przekazał protokół zniszczenia, kasacji ALKOGOOGLI typ. A szt.1 i Typ B szt.1 o sumarycznej wartości 800 PLN w dyspozycji zarządu OT5 Kraków sporządzony w Krakowie 28.09.2011 i podpisany przez członków Komisji  Kasacyjnej:
- Jerzy Wojtanowicz 
-Wiesław Tadel       
- Henryk Witek         
Fragment protokołu:
„Okulary były intensywnie wykorzystywane przez większość członków OT 5 w swojej działalności gospodarczej, przy szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców, oraz w różnych konkursach i zawodach dla instruktorów nauki jazdy.
W 2010 r. podczas takich zawodów, jeden z zawodników zostawił okulary (model B) na dachu samochodu. 
Sędzia, ustawiając samochód na miejsce startu, tego nie zauważył, okulary spadły z dachu i samochód po nich przejechał.
Okulary z modelu A zostały zniszczone podczas przekazywania, w bardzo prozaiczny sposób.  Na zebraniu członków OT 5 (pod koniec 2010 r.) w lokalu MORD-Kraków, ktoś przez nieuwagę położył okulary na siedzeniu i podczas siadania okulary zostały uszkodzone, nie nadając się do dalszego użytkowania.
Wobec potrzeby rozliczenia się z okularów, Komisja zgodnie stwierdza o nieumyślnym zniszczeniu ALKOGOGLI  i wnioskuje do Zarządu OIGOSK o zdjęcie z ewidencji wykorzystania i wyposażenia OT 5”
Po dyskusji większością głosów 2/1 zarząd zdecydował zaakceptować w/w protokół kasacji i w konsekwencji wykreślić przedmiotowe Alkogoogle z ewidencji wyposażenia OT5.

2. Późna godz. (ok. 21) i perspektywa jutrzejszego całodziennego IX seminarium szkoleniowego skutkowały 
brak zgłoszeń innych spraw.

Protokołował 
Zbigniew Popławski
wiceprezes