2011-05-09 Bydgoszcz - posiedzenie zarządu OIGOSK

Bydgoszcz  09.05.2011R

Protokół Nr Z- 03/05/2011 z posiedzenia w dniu 09.05.2011 Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

autor fotografii: Maciej Kusiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zebraniu uczestniczyli:
1. Roman Stencel  - prezes, 
2. Zbigniew Popławski - wiceprezes, 
3. Zbigniew Gryglas - wiceprezes, 
4. Henryk Cichacki - sekretarz, 
5. Marek Wójcik - skarbnik, 
6. Tomasz  Mróz  - Przewodniczący KR  
7. Maciej Kusiński  - przewodniczący SK 
8. Krzysztof Giżycki  WINFOR sp. z oo. Sz-n 
9. Michał  Łydka  WINFOR sp. z oo. Sz-n 
10. Maciej Piaszczyński WINFOR sp. z oo. Sz-n 

Zebranie prowadził prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.

Tematyka obrad
1) odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 18.03.2011 Z - 02/03/2011 {ref. wiceprezes Popławski }, 
2) omówienie zasad funkcjonowania zarządu  i współpracy członków w związku z nowym składem osobowym { ref. prezes Stencel },
3) Dyskusja w kwestii  publikowania informacji na stronie internetowej izby w tym ostateczna decyzja odnośnie opublikowania uchwały IV ZD w zakresie SUPEROSK {ref. wiceprezes Popławski },
4) Relacja ze spotkania w Sejmie 28.04.2011r, zorganizowanego przez mec. Michała Łydkę { ref. prezes Stencel }
5) Dyskusja i ustalenie form, metod realizacji uchwały IV ZD odnośnie wspierania działań zmierzających do zm. ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami
6) Prezentacja zasad i dotychczasowej współpracy z WINFOR  sp. z oo. Szczecin, omówienie i decyzje o warunkach dalszej współpracy z udziałem kol. Krzysztofa Giżyckiego
7) Dyscyplina składek członkowskich {ref. skarbnik Wójcik},
8) Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }
 • przyjęcia w poczet członków,
 • wpis, skreślenia z Listy Wykładowców OIGOSK,
 • inne
9) Inne.
 • Uzgodnienie formy podziękowania, zakupu upominku za pracę w zarządzie kol: W. Pietraszewskiemu; R. Jagielskiemu i R. Kubisiakowi,
 • Uchwała o wystąpienie z wnioskiem do sądu koleżeńskiego o ustalenie i ukaranie autora(ów) szkalującej zarząd ulotki kolportowanej na obradach IVZD w Ciechocinku 19.03.2011 / pismo W. Kociaka z 24.03.2011 /
 • Wybory zarządów oddziałów terenowych w związku z upływem I kadencji w dniu 19.03.2011

Ad.1 Kol. Zbigniew Popławski odczytał protokół Z - 02/03/2011 – bez uwag.

Ad.2  Prezes Stencel omówił zasady funkcjonowania zarządu OIGOSK w nowym składzie wybranym podczas WZD w dniu 19.03.2011r. Sekretarz zarządu kol. Cichacki zgłosił problemy zdrowotne, które tymczasowo uniemożliwiają mu wykonywanie jego funkcji.
Po przedyskutowaniu problemu wiceprezes Popławski zgodził się wykonywać czynności sekretarza do czasu wyzdrowienia kol. Cichackiego.

Ad.3 Kol.Popławski uzasadnił podjęcie decyzji o niepublikowaniu w całości uzgodnień i Uchwał WZD na stronie OIGOSK do czasu podjęcia wiążącej decyzji w tej sprawie przez zarząd OIGOSK.
Sprawa dotyczyła przede wszystkim zamieszczenia Uchwały WZD dot. wsparcia przez OIGOSK działań w zakresie upowszechnienia e-learningu, możliwości wyboru samochodu na egzamin oraz tzw. „superosk” na poszczególne kategorie. 
 W tej sprawie zabrali głos: kol. Wójcik, który jest zdania, że powinniśmy tak jak do tej pory zamieszczać wszystkie informacje na stronie OIGOSK,
kol. Cichacki uważa, że nie zamieszczanie w/w informacji spowoduje niepotrzebne nikomu spory i niezadowolenie wśród członków OIGOSK.
Kol. Stencel zwrócił uwagę, że tak naprawdę to zarząd zamieścił wszystkie te informacje na stronie, jedynie z niewielkim opóźnieniem, które nie wynikało jednak z winy zarządu a spowodowane było opóźnieniem zredagowania protokołu z WZD przez jego prezydium.
W dyskusji brali udział również kol. Gryglas i Popławski, którzy zaprezentowali negatywną opinię w sprawie publikowania informacji na stronie OIGOSK, które mogą w konsekwencji źle wpływać na zewnętrzny wizerunek Izby.
Wobec braku jednolitego stanowiska w tej sprawie prezes zarządził głosowanie nad problemem. W wyniku głosowania głosami 3:2 zarząd podjął decyzję, że na stronie OIGOSK będą zamieszczane informacje, których treść i forma nie mogą przedstawiać niekorzystnego wizerunku Izby.


Ad.4 i 5  wiceprezes Popławski zdał dokładną relację ze spotkania w Sejmie RP w dniu 28.04.2011r zorganizowanego przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kierowca pl, p. Mec. Łydkę.
Spotkanie, w którym brali udział przedstawiciele PFSSK dotyczyło nakłonienia  posłów do zgłoszenia wniosku w sprawie zmiany Ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie tzw.”SUPEROSK”. Wiceprezes Popławski uczestniczył w tym spotkaniu w ramach realizacji Uchwały IV WZD. Spotkanie odbyło się w siedzibie klubu parlamentarnego PiS. Posłowie zobowiązali się do zgłoszenia wniosku do Marszałka Sejmu jeszcze podczas trwania tej kadencji.
Jednocześnie zarząd OIGOSK podjął decyzję, że realizując Uchwałę IV WZD będzie włączał się czynnie we wszystkie działania zmierzające do upowszechnienia e-learningu w szkoleniu kandydatów na kierowców oraz możliwości wyboru samochodu na egzamin przez osobę zdającą. 


Ad.6 W zebraniu zarządu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele miesięcznika Szkoła Jazdy w osobach: Krzysztof Giżycki, Michał Łydka i Maciej Piaszczyński. Spotkanie z nimi miało na celu wyjaśnienie nieporozumień, które wystąpiły w ostatnim czasie pomiędzy zarządem OIGOSK a miesięcznikiem SJ oraz nakreślenie ram dalszej ewentualnej współpracy.
W toku dyskusji  prezes Stencel i wiceprezes Popławski zwrócili uwagę na konfrontacyjne ich zdaniem prezentowanie na łamach miesięcznika wypowiedzi członków zarządu OIGOSK i innych osób, co przez mało wtajemniczonych czytelników może być i często jest odbierane, jako poważne  spory i nieporozumienia w kierownictwie OIGOSK. Stanowisko redakcji miesięcznika, zdaniem kol.kol. Stencla i Popławskiego stało się tym bardziej tendencyjne, kiedy odmówiono wydrukowania artykułu dot. kontrowersyjnego tematu „SUPEROSK”, autorstwa Zbigniewa Popławskiego, w miesięczniku z kwietnia br.
Kol. Giżycki odniósł się do dotychczasowej współpracy f-my WINFOR i miesięcznika, którego jest redaktorem naczelnym z OIGOSK. Stwierdził z ubolewaniem m.in., że WINFOR jest członkiem założycielem OIGOSK i nie otrzymuje zaproszeń na WZD, odnośnie kontrowersyjnego tematu „SUPEROSK” podkreślił, że to Stowarzyszenie Kierowca pl, podjęło, jako jedyna organizacja próbę pomocy środowisku szkoleniowców, w podważeniu niektórych zapisów  Ustawy o kierujących pojazdami, poprzez zlecenie wykonania ekspertyzy prof. Bałabanowi. Mec. Łydka oprócz poparcia kol. Giżyckiego stwierdził, że OIGOSK nie wywiązuje się z umowy zawartej z WINFOR-em. Redaktor Maciej Piaszczyński zaprezentował przygotowany przez miesięcznik SJ wykaz publikacji przedstawicieli OIGOSK, które ukazały się w roku 2010 i do maja 2011roku.(wykaz w załączeniu do protokołu).
Na koniec spotkania kol. Giżycki przedstawił zarządowi OIGOSK propozycję współpracy w zakresie opracowania programów do szkolenia instruktorów (obowiązkowe od 2012 r seminaria) oraz w zakresie szkolenia w ramach Akademii Trenera Wykładowcy prowadzonej przez Stowarzyszenie Kierowca pl.
Spotkanie zakończył prezes Stencel. Wyjaśnił on przyczyny braku oficjalnych zaproszeń na WZD dla f-my WINFOR. Uważał bowiem że zaproszenia dla kol. Giżyckiego, które kierował osobiście powinny skutkować zaproszeniem przedstawicieli f-my. Podkreślając zalety współpracy z miesięcznikiem SJ i WINFOR-em, prezes żywił nadzieję, że po wyjaśnieniu ostatnich nieporozumień współpraca ta nabierze nowego wymiaru.

Ad.7 Skarbnik Marek Wójcik w prezentacji przedstawił dłużników składkowych oraz aktualną dyscyplinę opłacania składek członkowskich w poszczególnych OT

wykresy

Ad.8  Decyzje w sprawach członkowskich
8.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.  Nazwa siedziba Status / oddział
1  OSK  "ELCAR" Krystian Mikołaj Selonke  81-391 Gdynia Zwyczajny: OT6  GD
2  OSK  „Poldek”  Dagmara Romanowicz   80-460 Gdańsk – Zaspa   Zwyczajny: OT6  GD
3  OSK „Elka GO” Piotr Bolda 84-120 Chłapowo Zwyczajny: OT6  Gdańsk
4  AS „ŚLĄZAK”   Radosław Ślązak 95-020 Wiśniowa Góra Zwyczajny: OT3 EL
5  Zbigniew Gryglas 94-056 Łódź Zwyczajny: OT3  Łódź
6  Andrzej Bajon 91-862 Łódź Wspierający: OT3  Łódź
7  Katarzyna Bajon 91-862 Łódź Wspierający: OT3  Łódź
8  OSK "STOP" B&J WYSOCKI s.c. Barbara i Józef Wysoccy 75-434 Koszalin Zwyczajny: OT1  ZK
9  MOJSIUK MOTOR  sp. j  76-039 Biesiekierz Wspierający: OT1  Koszalin
10  Roman Stencel 75-211 Koszalin Wspierający: OT1  Koszalin
11  Andrzej Haziak 77-200 Człuchów Wspierający: OT1  Koszalin

8.2 Skreślenie z Listy Wykładowców OIGOSK
Wobec stwierdzenia, że nie jest spełniony wymóg członkostwa określony w §1 ust.4. lit. a) Uchwały nr 
Z – 10/I/2011 z dnia  16.01.2011r Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie, na podstawie przepisu §1 ust.9. lit. b) w/w
Uchwały - zdecydowano o skreśleniu z w/w listy n/w osoby:
Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 48 osób (69-21)


lp. poz. listy Nazwisko imię NR Instr zaświadcz nr data zaświadcz
1 4 Białecki Jerzy  CIN 0088 083/03/2008 2008-03-02
2 5 Borowski Kamil  CG 0145  049/03/2008 2008-03-02
3 6 Borysławski Miecz WS 0052 005/01/2008 2008-01-30
4 8 Dziewięcki Daniel DW 0623 011/01/2008 2008-01-30
5 17 Jabłoniowski Lech CB 0016 054/03/2008 2008-03-02
6 21 Kranich Łukasz     ZKO 0030 032/01/2008 2008-01-30
7 24 Kużel Janusz        GWE 0051 098 /04/2009 2009-04-19
8 25 Kwiatkowski Zb  CB 0083 084/03/2008 2008-03-02
9 28 Mamiński Paweł EL 0904 115 /01/2010 2010-09-24
10 36 Paluch Sebastian ZS 0286 036/01/2008 2008-01-30
11 37 Pawlikowski Miecz CG 0016 068/03/2008 2008-03-02
12 40 Rozbicki Leszek  WS 0006 014/01/2008 2008-01-30
13 42 Ruciński Krzysztof WS 0005 035/01/2008 2008-01-30
14 45 Siemiński Andrzej   073/03/2008 2008-03-02
15 47 Staręga Mariusz WS 0122 008/01/2008 2008-01-30
16 54 Szymański Mirosł CG0076 075/03/2008 2008-03-02
17 58 Tomaka Bogusław CW 0033 078/03/2008 2008-03-02
18 60 Walerczak Roman CB  0030 079/03/2008 2008-03-02
19 62 Witek Marek KR 0501 113 /01/2010 2010-01-18
20 63 Witek Monika KR 0754 114 /01/2010 2010-01-18
21 69 Żyliński Jerzy   107 /04/2009 2009-04-19

Ad.9  Inne
9.1 uhonorowanie członków zarządu I kadencji
Zarząd po przeprowadzeniu dyskusji na ten temat postanowił uhonorować członków poprzedniego zarządu dyplomami, które wręczy przewodniczący KR OIGOSK

9.2  wniosek do SK w sprawie ulotki kolportowanej na IV ZD OIGOSK w Ciechocinku 19.03.2011r
Uchwałą z 05.04.2011r podjętą w trybie art. 17 ust.7 statutu zarząd OIGOSK większością głosów zdecydował o podjęciu działań celem ustalenia i napiętnowania autorów anonimowej ulotki kolportowanej na obradach IV ZD w Ciechocinku 19.03.2011r.

Po przeprowadzeniu dyskusji na ten temat i wypowiedzi wszystkich członków zarządu oraz obecnych na zebraniu przewodniczących KR i SK, 
przy sprzeciwie H. Cichackiego oraz M. Wójcika zdecydowano o skierowaniu sprawy do sądu koleżeńskiego i w konsekwencji prezes Stencel złożył na ręce  przewodniczącego SK M. Kusińskiego wniosek o ustalenie winnych i wyjaśnienie sprawy kolportowania na IV WZD w Ciechocinku ulotki szkalującej członków poprzedniego zarządu OIGOSK. 
Jako pełnomocnika do bieżącego reprezentowania zarządu przed SK ( w szczególności organizowania pos. SK w Łodzi ) - ustanowiono kol. Zbigniewa Popławskiego

9.3  Wobec upływu w dniu 19.03.2011 I kadencji Władz OIGOSK - stosownie do przepisu art. 32 ust.1 statutu zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów zarządów oddziałów terenowych. Aby wybory w OT nie rozciągały się nadto w czasie, zarząd w oparciu o przepis art.19 ust.1 statutu zdecydował o zobowiązaniu zarządów OT1 - 8, w szczególności prezesów OT do zorganizowania zebrań wyborczych najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2011r i niezwłocznego przesłania do zarządu OIGOSK wersji elektronicznej oraz  papierowej p;rotokołu z przebiegu zebrania wyborczego. Przebieg zebrania i wybory powinny być zgodne z regulaminem wyborów i głosowań z 29.03.2008r publikowaqnym na stronie internetowej, link:http://www.izbaosk.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=60

 Nie przeprowadzenie wyborów w zakreślonym terminie będzie sktkować konsekwencjami określonymi w art. 11 ust.1 lit. b) statutu tj. utratą mandatu członka zarządu OT! W takich okolicznościach zie musiał być zastosowany art.31 ust.4 statutu

Na tym zebranie zakończono. Prezes OIGOSK podziękował za udział członkom zarządu i przewodniczącym KR i SK. 

Protokołował 
Zbigniew Popławski
wiceprezes