2011-01-16 protokół z posiedzenia zarządu i IV KDZ w Toruniu

W obiektach OSK  „AUTO – JAZDA” Krzysztof Cichacki / 87-100 Toruń ul. Św. Katarzyny 10 dnia 16 stycznia 2011r w godz. 11:00 - 20:00
odbyło się posiedzenie zarządu OIGOSK i jego Kolegium Doradczego (IV) /obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

Należy podkreślić, że po raz pierwszy KDZ obradowało w pełnym składzie statutowym tj. uczestniczyło w nim 9 - ciu prezesów OT!

 

W sąsiednim pomieszczeniu pracowała Komisja Rewizyjna.

 

Tematyka obrad
odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 05.05.2010 nr  Z - 03/05/2010 {ref. Sekretarz  Kubisiak}, 
2) sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2010 { ref. prezesi OT}. 
3) Tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2010R {ref. wiceprezes Pietraszewski },
4) decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }
5) informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
6) sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Jagielski },
7) podjęcie decyzji odnośnie konsekwencji wobec członków uporczywie uchylających się od płacenia składek { ref. skarbnik Jagielski },
8) podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie  efektywniejszego pomnażania majątku izby poprzez zakup nieruchomości {ref. prezes Stencel },
9) analiza preliminarza finansowego 2010R i przyjęcie preliminarza na 2011R wraz ze wskaźnikiem limitu wydatków OT,
10) podjęcie uchwały Z- 10/I/2011 w sprawie listy wykładowców OIGOSK i uchylającej uchwałę zarządu Z- 05/VI/2008 z dnia  27.06.2008 w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport  drogowy { ref. R Stencel }
11) Ostateczne  rozliczenie się z plakietek LOGO {ref. prezesi OT },[ to już piąte podejście do tego zagadnienia ]
12) Rozliczenie się z certyfikatów członkostwa {ref. prezesi OT }, [ to trzecie podejście do tego zagadnienia ]
13) Rozliczenie się ze znaczków z logo OIGOSK to /  trzecie podejście / {ref. prezesi OT },
14) Sprawozdanie z przebiegu procedowania projektu ustawy o kierujących pojazdami {ref. prezes Stencel i Popławski},
15) Dyskusja i przybliżenie problematyki podatku VAT w OSK  {ref. prezes Stencel},
16) Uchwała akceptująca uzgodnienia korespondencyjne  odnośnie ustaleń , decyzji zarządu OIGOSK  wyszczególnionych w protokołach nr: Z - 04/09/2010 i Z - 05/10/2010   { ref. prezes Stencel },
17) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
18) Decyzja  o terminie i miejscu zwołania IV Zebrania (sprawozdawczo-wyborczego ) Delegatów OIGOSK
19) Przyjęcie projektu porządku obrad IV ZD { ref. prezes Stencel },
20) Prezentacja wstępnych projektów uchwał  IV ZD { ref. prezes Stencel }
• ZDIII – 15/III/2011 w sprawie Regulaminu PRACY {DZIAŁANIA} ZARZĄDU
• ZDIII – 16/III/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010R
21) Rozważenie zorganizowania, rodzaju i terminu imprezy integracyjnej w 2011 r, 
22) Inne.

 Zebranie prowadził prezes Roman Stencel.

Ad.1 Z uwagi na spóźnienie sekretarza, Kol. Roman Stencel odczytał protokół Z - 01/01/2010 – przyjęto bez uwag.

Ad.2  Sprawozdania z działalności Oddziałów Terenowych w. 2010R: 
OT1: Sprawozdanie z działalności oddziału koszalińskiego zaprezentował kol. Roman Stencel ( w załączeniu ) 
OT2: Sprawozdanie z działalności oddziału  toruńskiego zaprezentował prezes Marian Wypij ( w załączeniu ) 
OT3: Sprawozdanie z dział. oddziału łódzkiego przedstawił prezes oddziału kol. Zbigniew Popławski ( w załączeniu ) 
OT4 Sprawozdanie z dział. oddziału słupskiego przedstawiła prezes oddziału kol. Katarzyna Szambelan (w załączeniu) 
OT5: sprawozdanie oddziału krakowskiego przedstawił prezes Jerzy Wojtanowicz (w załączeniu) 
OT6: sprawozdanie z działalności oddziału gdańskiego odczytał  Ryszard Kubisiak (w załączeniu) 
OT7: sprawozdanie z działalności oddziału zielonogórskiego przedstawił kol. Waldek Pietraszewski (w załączeniu) 
OT8: sprawozdanie oddziału siedleckiego przedstawił prezes Adam Próchnicki (w załączeniu) 
OT9: sprawozdanie oddziału głogowskiego przedstawił prezes Edmund Zarzycki (w załączeniu)

Ad.3  Wiceprezes Pietraszewski w wypowiedzi odniósł się do planowanego kształtu i treści jakie powinno zawierać sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2010R i podsumowania kadencji władz. 
Zwrócił uwagę że ze względu na wątpliwości co zostało wykonane a co nie (głównie w czasie procedowania Ustawy o kierujących pojazdami) poprosił by tezy przygotował Prezes kol. Roman Stencel jako najbardziej zorientowana osoba w tym temacie. Na tę uwagę odpowiedział kol. Zbigniew Popławski stwierdzając, że wszystkie ważne tematy są opracowane w dokumentach również na stronie internetowej OIGOSK więc z opracowaniem tez kol. Waldemar Pietraszewski nie będzie mieć problemów. W sprawozdaniu ma znaleźć się część omawiająca ostatni rok, jak również odniesienie się do najistotniejszych wydarzeń, elementów całej 4- letniej kadencji ( 2007R – 2010R )

Ad.4  Decyzje w sprawach członkowskich 
4.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa   siedziba   Status / oddział 
1  Nauka Jazdy Anna Pawłowska   75-581 Koszalin  Zwyczajny: OT 1 Koszalin 
2  Ośrodek Szkolenia Kierowców "EXPERT" Leszek Midura   80-216 Gdańsk  Zwyczajny: OT 6 Gdańsk 
3  Szkoła Jazdy „KAROLEK”  Ireneusz Rozgoński  83-400 Kościerzyna  Zwyczajny: OT 6 Gdańsk 
4 OSK RELAKS sc Jarosław Wójcik Wojciech  Zduńczyk   05-300 Mińsk Mazowiecki  Zwyczajny: OT 8 Siedlce 
 5 PHUS "PIRAT" mgr Elżbieta Lula-Polny 67-200 Głogów Zwyczajny: OT9  Głogów

4.2 Przekształcenie statusu członkowskiego– ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek - przekształcono z dniem 01.02.2011 status członkowski n/w osób:

Lp.  Nazwa   adres   status   oddział 
1  "MARECKI"  Marek Adamski  75-446 Koszalin  przekształcenie w  wspierający  OT 1 Koszalin 
2  "HAZIAK" Robert Haziak  77-300 Kołdowo  przekształcenie w  wspierający  OT 1 Koszalin

4.3 Skreślenie z Listy Wykładowców OIGOSK
Wobec stwierdzenia, że nie jest spełniony wymóg §4 ust.9. lit. a) Uchwały nr Z – 05/VI/2008 (tekst jednolity) Zarządu OIGOSK z/s w KOSZALINIE z dnia  29.06.2008 
„Osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK może zostać skreślona decyzją zarządu z listy, o której mowa w ust.1, jeżeli: 
a)     nie wywiązuje się z obowiązku podnoszenia kwalifikacji, w szczególności nie uczestniczyła w okresie 12 m-cy licząc od miesiąca, w którym wpisano ją na listę w co najmniej dwóch szkoleniach organizowanych przez OIGOSK”.

Zdecydowano o skreśleniu z w/w listy n/w osoby: 
1 Beran Ireneusz
2 Bułatowicz Lech
3 Chmielarz Ryszard
4 Ciborski Sławomir
5 Grotkiewicz Iwona Teresa
6 Kempczyński Henryk
7 Kotwasińska Maria
8 Kotwasiński Michał
9 Kozioł Tadeusz Zbigniew
10 Kuśmierek Janusz 
11 Nowicki Janusz 
12 Piskorowski Grzegorz
13 Raczyński Tadeusz
14 Ratajczak Bogdan
15 Skoczek Grzegorz
16 Tafelski Piotr
17 Waluszewski Lech Józef
18 Wierciński Janusz
19 Wierciński Marek
20 Wolny Krzysztof Zbigniew
21 Zarzyński Wojciech
22 Złoch Dariusz

Stan listy po uwzględnieniu w/w skreśleń 69 osób ( 91-22)

Ad.5  Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT
kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK. temat omawiany był przy użyciu slajdów pokazujących kolejne etapy liczebności członków OIGOSK.

W 2010R wg. stanu na 31.12.2010 przyrosty członków wystąpiły w trzech oddziałach: OT3 Łódź (6 osób); OT6 Gdańsk (2 osoby); OT5 Kraków (1 osoba). 
Największy odpływ członków wystąpił w oddziałach OT1 K-lin (7 osób) i OT2 Toruń (5 osób).

Prezes stwierdził, że globalnie  liczebność spada głównie z powodów ekonomicznych, oraz że należy liczyć się z dalszym spadkiem. 
Zwrócił również uwagę, że w korespondencji, rozmowach jak i w sprawozdaniu OT2 wzmiankuje się o rezygnacji kol. Stanisława Pietrzaka z funkcji wiceprezesa OT2 jednak brak jest stosownie do wymagań statutu pisemnej rezygnacji. 
Do kwestii tej odnieśli się kol.  Marian Wypij i Ryszard Jagielski (sekretarz OT2) informując, że kol. Pietrzak złożył ustną rezygnację z funkcji wiceprezesa OT2 z prośbą o zamieszczenie wzmianki w protokole z zebrania 09.11.2010r  i nie ma możliwości zmuszenia Go do przedłożenia rezygnacji pisemnej. Dlatego zarząd OT2 pracuje w okrojonym składzie.

Prezes Stencel dziwił się bezradności zarządu OT2, bo w takich okolicznościach Zebranie Członków oddziału powinno odwołać kol. Pietrzaka i dokonać w wyborach uzupełnienia składu zarządu OT2 – co powinno być niezwłocznie zrealizowane
Zaapelował aby niezwłocznie informować o każdej zmianie w składach zarządu oddziału terenowego. 
Chodzi między innymi o prezentowanie na stronie izby www.izbaosk.eu  możliwie najaktualniejszych informacji o składach zarządów OT i władz OIGOSK. 
 
Ad.6 wg. stanu na dzień 31.12.2010 dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do kwoty składek należnych za cały 2010R wynosi 93,50% i jest mniejsza o 2,42% od wyniku w 2009R.
Podobnie jak w 2009R 2 oddziały tj. OT6 Gdańsk i  OT8 Siedlce uzyskały 100% dyscyplinę opłacania składek członkowskich.  Gratulacje!

Sumy bilansowe, to kwota: ...PLN
Sprawozdanie finansowe przedstawić miał kol. Ryszard Jagielski, jednak ze względu na problemy rodzinne poprosił kol. Romana Stencla o przedstawienie tematu. Po prezentacji wywiązała się dyskusja w której głos zabrali kol. Zbigniew Popławski kol. Ryszard Kubisiak kol. Eugeniusz Kubiś. Stwierdzono, że Prezes nie powinien zajmować się dłużnikami albowiem od tych spraw jest skarbnik i to jego zadanie by przedłożyć zebraniu odpowiednie sprawozdanie.
Prezes Stencel wyjaśnił, że jego aktywność w grudniu 2010r w tym zakresie miała na celu wskazanie form i metod ( e-mail, sms, pisma ) mobilizowania dłużników do regulowania zaległości. 
Przy czym nie zaniedbał innych obowiązków.
Działania te przyniosły wymierne efekty w postaci tylko nieco gorszego wskaźnika dyscypliny opł. składek członkowskich.
Jednak w 2011R oczekuje wzmożonej aktywności w tej dziedzinie od skarbnika OIGOSK oraz zarządów OT.

Ad.7  Decyzje odnośnie konsekwencji wobec członków uporczywie uchylających się od płacenia składek
W dyskusji głos zabrali koledzy Roman Stencel, Ryszard Jagielski, Zbigniew Popławski, Eugeniusz Kubiś.
 W efekcie podjęto decyzje, że wobec osób wyszczególnionych w pkt.7.2 - jeśli nie zapłacą zaległości do dnia 31.01.2011zostaną wszczęte procedury roszczeniowe, w tym sądowe. Wobec osób wyszczególnionych w pkt. 7.1 podjęto decyzję o skreśleniu z listy członków i dochodzenie należności na drodze sądowej. Na wniosek R. Jagielskiego  zdecydowano na razie nie skreślać z listy członków kol. Nowrackiego i Stopikowskiej. Wobec informacji prezesa Stencla o problemach z doręczeniem korespondencji do w/w - Kol. Ryszard Jagielski zobowiązał się zmobilizować je do odbierania korespondencji lub dostarczenia zawiadomienia do tych osób.

7.1 Wobec stwierdzenia znacznych zaległości albo uporczywego uchylania się od obowiązku opłacania składek, mimo wielokrotnych wezwań – na podstawie art. 8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty n/w osoby:
LpNazwisko                            oddział          przyjęcie
1 Kempczyński Henryk           CT                  2007-10-30
2 Komorowski Adam              CT                  2007-10-30
3 Marcinkowska Teresa         CT                  2008-06-29
4 Pietrzak Stanisław                CT                  założyciel

po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

7.2 Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010 postanowiono o wezwaniu do zapłaty n/w 23 osób, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

 Ad.8  Uchwała intencyjna w sprawie pomnażania majątku izby. 
Dyskusja skupiła się na ewentualnej decyzji o zakupie nieruchomości. Stwierdzono, że w związku ze znacznym spadkiem przychodów Izby należy skupić się na instrumentach finansowych które będą owocować pomnażaniem środków. Stwierdzono, że należy powołać Zespół, który zająłby się przygotowaniem możliwych kierunków inwestowania środków w sposób najbardziej bezpieczny, a przy tym  przynoszący  adekwatne do ryzyka max. korzyści.
Postanowiono przegłosować dwa projekty:
a) powołanie zespołu
b) nie zajmować się sprawą ze względu na zbliżające się wybory władz.
Za opcją lit. b) głosowało „za” 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący” – 1 głos.

Ad.9  analiza preliminarza finansowego 2010R i przyjęcie preliminarza na 2011R wraz ze wskaźnikiem limitu wydatków OT. 
Przegłosowano wniosek kol. Zb. Popławskiego o zwiększeniu w 2011R limitu wydatku oddziałów terenowych do 0,45%wpłaconych składek członkowskich.
Głosowało „za” 8 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujący” – 2 głosy.
W drodze aklamacji przyjęto preliminarz finansowy na 2011R (w załączeniu)

Ad.10  Uchwała  Z- 10/I/2011 w sprawie listy wykładowców OIGOSK i uchylającej uchwałę zarządu Z- 05/VI/2008 z dnia  27.06.2008 w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport  drogowy. 
Prezes Stencel zaprezentował nową filozofię i rolę jaką winna pełnić Lista Wykładowców OIGOSK oraz uzasadnił potrzebę podjęcia w/w uchwały przez Zarząd OIGOSK. Następnie zaprezentował proponowany tekst uchwały.
 Po dyskusji i wyjaśnieniu kilku wątpliwości oraz udzieleniu odp. na pytania przystąpiono do głosowania:
Głosowało „za” 10 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujący” – 0 głosów. Uchwałę podjęto większością głosów / w załączeniu/.

Ad.11, 12 i 13  Z wagi na brak czasu odstąpiono od realizacji tych pkt. porządku dotyczących rozliczeń wydanych znaczków, plakietek z logo oraz certyfikatów członkostwa.

Ad.14  Odnośnie procedowania w podkomisji sejmowej ustawy o kierujących pojazdami / uchwalonej ostatecznie 05.01.2011 i oczekuje na podpis Prezydenta RP / - obszerny materiał jest publikowany na stronie internetowej OIGOSK poz. menu „ ogłoszenia zawiadomienia”

AD.15 Prezes kol. Roman Stencel przekazał informację o VAT dla OSK. Sprawa jest nagłośniana przez media więc dyskusja jest zbędna. Wiceprezes Zb. Popławski podziękował kol. Kubisiowi za zmobilizowanie posła do złożenia interpelacji i pogratulował sukcesu, szczególnie, że odp. MF ukazała się jeszcze w grudniu 2010R, a więc przed początkiem nowego roku podatkowego.

Ad.16  Po zaprezentowaniu protokołów z decyzjami podjętymi przez zarząd w trybie korespondencyjnym  (art.17 ust.7 statutu ) zaakceptowano  ustalenia, decyzje zarządu OIGOSK  wyszczególnione w protokołach  nr: Z - 04/09/2010 i Z - 05/10/2010.

Ad.17  Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK”

Ad.18  Prezes Stencel zaproponował aby  IV Zebranie (sprawozdawczo-wyborczego ) Delegatów OIGOSK odbyło się 19 Marca 2011R w Sanatorium Willa York 87-720 Ciechocinek ul. Mickiewicza 20B. Propozycję przyjęto w drodze aklamacji. Prezes zawizował jednocześnie, że najprawdopodobniej w przeddzień IV ZD  tj. 18.03.2011R zwoła kolejne posiedzenie (V) KDZ.

Ad.19  Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad IV ZD (w załączeniu) wraz z kwotami odpłatności za uczestnictwo w  IV ZD innych osób niż dysponujące głosem stanowiącym, który zostały przyjęte w drodze aklamacji.

Ad.20  Prezes Stencel zaprezentował projekty n/w uchwał oraz regulaminu, po dodatkowych wyjaśnieniach niektórych kwestii w drodze aklamacji przyjęto omawiane projekty do zaprezentowania Delegatom IVZD:
• ZDIII – 15/III/2011 w sprawie Regulaminu PRACY {DZIAŁANIA} ZARZĄDU
• ZDIII – 16/III/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010R

Ad.21  Z uwagi na brak czasu, dyskusję i decyzję o organizacji imprezy integracyjnej odłożono na następne posiedzenie.

Ad.22  Sprawy inne.
Analizowano wniosek kol. Eugeniusza Kubisia dotyczący „superOSK” i związane z tym problemy dla OSK które nie spełniają wymogu kształcenia co najmniej na kategorie A, B, C, D pr jazdy. 
Kolega Kubiś postulował aby OIGOSK wystąpiła z oficjalnym wnioskiem likwidacji takiego wymogu.
Jego zdaniem przyjęte wymogi SUPEROSK są drastycznie wysokie, zmonopolizują ten segment rynku, a przede wszystkim są krzywdzące dla wielu mniejszych osk.
Do wniosku obszernie odnieśli się prezesi Stencel i Popławski wskazując, że izba zajęła oficjalne stanowisko odnośnie wymogów SUPEROSK w podpisanym 21.07.2010R 4-stronnym porozumieniu / PFSSK-PIGOSK-LOK-OIGOSK /. Szczegółowo informowali o okolicznościach tych uzgodnień dokonywanych w „alarmowym” trybie i wynikającym z niego braku czasu na szerokie konsultacje.
Podkreślali, że wobec tego faktu, dla zachowania powagi i pozytywnego postrzegania OIGOSK oraz dbając o właściwy wizerunek izby – nie powinno się występować z wnioskami  ewidentnie sprzecznymi z porozumieniem z 21.07.2010. 
Mogłoby to doprowadzić do negatywnej oceny OIGOSK przez DTD MI, co utrudniłoby możliwości skutecznego oddziaływania izby w czekającej nas procedurze konsultacji społecznych rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami. 
Podnosili również, że przesłankami dla tak wysokich wymogów są:
• potrzeba powszechnego podniesienia poziomu kształcenia instruktorów,
• potrzeba eliminowania zjawisk patologicznych,
• wprowadzenie rzeczywistego, skutecznego nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
• wyeliminowanie realnego zagrożenia przejęcia przez WORD-y szkoleń kandydatów na instruktorów i corocznych 3-dniowych  warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.

Ponadto prezes Stencel wskazał, że tekst porozumienia z 21.07.2010 został jeszcze w lipcu 2010r opublikowany na stronie internetowej izby w materiale traktującym o procedowaniu projektu ustawy o kierujących pojazdami.
Już we wrześniu w 9/2010 (57) numerze miesięcznika Szkoła Jazdy opublikowano obszerne materiały o SUPEROSK, w tym na str. 25 artykuł kol. Stencla pt. „Super OSK – dlaczego tak wysoko postawiona poprzeczkaś” 
Kolejny artykuł o tematyce SUPEROSK ukaże się w najbliższym numerze 2/2011.
Kol. Stencel zaprezentował również inicjatywy i ostatnie stanowisko „Kierowca.PL” w sprawie SuperOSK.
14.01.2011 w warszawskim oddz. WINFOR zorganizował spotkanie z prezesami stowarzyszeń PFSSK, na którym przedstawił opinię prawną prof. Andrzeja Bałabana ( kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Szczecińskiego ), w której podnosi się wielokrotne naruszenie przepisów Konstytucji oraz prawa UE.
W oparciu o tą opinię stowarzyszenie KIEROWCA.PL składa do Prezydenta RP wniosek o nie podpisywanie ustawy z 05.01.2011 i jako niekonstytucyjnej odesłanie jej do Sejmu do ponownego rozpatrzenia.
Stanowisko prezesów Stencla i Popławskiego w wypowiedziach poprali prezesi OT: Jerzy Wojtanowicz ( Kraków), Adam Próchnicki (Siedlce), Edmund Zarzycki (Głogów) oraz członkowie Jerzy Zabielski (OT8), Zbigniew Gryglas (OT3).
Ostatecznie po burzliwej dyskusji ustalono, ze OIGOSK nie będzie oficjalnie występować z postulatami dotyczącymi ograniczenia, zmniejszenia wymogów SuperOSK oraz zobowiązano Prezesa Stencla do poparcia inicjatywy KIEROWCA.PL w zakresie:
1)  upowszechnienia prowadzenia szkoleń metodą e-learningu ( art. 26),
2)  stworzenia możliwości egzaminowania samochodem w dyspozycji OSK ( art. 53 ).

Protokołował 
Ryszard Kubisiak
sekretarz

 

autor fotografii: Ryszard Kubisiak sekretarz