2011-03-18 Ciechocinek protokół z posiedzenia zarządu i V Kolegium Doradczego

w przeddzień IV sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Delegatów OIGOSK odbylo sie posiedzenie Kolegium Doradczego Zarządu

 

 

 autor fotografii: Ryszard Kubisiak prezes OT6 Gdańsk

 


 

 Ciechocinek  18.03.2011R

Protokół Nr Z- 02/03/2011 z posiedzenia w dniu 18.03.2011 Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (V) /obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/


w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:


1.Roman Stencel / prezes OT1 - prezes, 
2.Zbigniew Popławski / prezes OT3 - wiceprezes, 
3.Waldemar Pietraszewski  - wiceprezes, 
4.Ryszard Jagielski  - skarbnik, 
5.Marian Wypij  prezes OT 2 
6.Katarzyna Szambelan prezes OT 4 nieobecna
7.Jerzy  Wojtanowicz prezes OT 5 
8.Ryszard  Kubisiak  prezes OT 6 
9.Eugeniusz   Kubiś  prezes OT 7 
10.Adam   Próchnicki  prezes OT 8 spóźniony
11.Eugeniusz   Zarzycki  prezes OT 9 
12.Tomasz  Mróz  Przewodniczący  KR  
13.Ewa  Zasada  przewodnicząca SK nieobecna, z-ca M. Wypij

 

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Na wstępie kol. Roman Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto do realizacji w drodze aklamacji.

 

Tematyka obrad
1) odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 16.01.2011 nr  Z - 01/01/2011 {ref. Sekretarz  Kubisiak}, 
2) Prezentacja sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2010R i 4-letniej kadencji {ref. wiceprezes Pietraszewski },
3) Prezentacja sprawozdania skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Jagielski },
4) Dyskusja nad sprawozdaniami,
5) Prezentacja ( ewentualna ) tez sprawozdania KR ( przewodniczący Tomasz Mróz )
6) Prezentacja ( ewentualna ) tez sprawozdania SK ( przewodnicząca Ewa Zasada)
7) Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }
  •przekształcenie statusu członkowskiego,
  •przyjęcia w poczet członków,
  •skreślenia z listy członków,
  •wpis, skreślenia z Listy Wykładowców OIGOSK,
  •inne
8) informacja o liczbie, efektach i zaawansowaniu sądowo-komorniczych procedur roszczeniowo-egzekucyjnych wierzytelności OIGOSK { ref. prezes Stencel },
9) informacja o liczebności członków i statystyki zdawalności egzaminów i skarg { ref. prezes Stencel },
10) problematyka: wizerunku pisma firmowego OIGOSK, stron internetowych OT,
11) Rozliczenie się z plakietek LOGO {ref. prezesi OT },[ to już szóste podejście do tego zagadnienia ]
12) Rozliczenie się z certyfikatów członkostwa {ref. prezesi OT }, [ to czwarte podejście do tego zagadnienia ]
13) Rozliczenie się ze znaczków z logo OIGOSK to {ref. prezesi OT }, [ czwarte podejście  do tego zagadnienia]
14) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel },
15) Prezentacja projektu porządku obrad IV ZD oraz wniosków o uzupełnienie porządku obrad{ ref. prezes Stencel },
16) Prezentacja projektów uchwał  IV ZD { ref. prezes Stencel }
  •ZDIII – 15/III/2011 w sprawie Regulaminu PRACY {DZIAŁANIA} ZARZĄDU
  •ZDIII – 16/III/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010R
17) Wyartykułowanie obszarów aktywności w 2011R,  w tym rozważenie zorganizowania, rodzaju i terminu imprezy integracyjnej,
18) Inne.

Ad.1 Z powodu spóźnienia sekretarza, kol. Roman Stencel odczytał protokół Z - 01/01/2011 – bez uwag.

Ad.2  Wiceprezes Pietraszewski omówił generalny zarys sprawozdania merytorycznego z działalności w 2010R. Natomiast podsumowanie I kadencji władz ( zgodnie z zapowiedzią na posiedzeniu 16.01.2011r) ma nadzieję, że przygotował Prezes kol. Roman Stencel , który potwierdził przygotowanie stosownej prezentacji.

Ad.3  Skarbnik Jagielski przygotował prezentację, w której szczegółowo przedstawił obszerne sprawozdanie skarbnika za 2010r

Ad.4  W odpowiedzi na pytania zaprezentowano aktualne limity wydatków poszczególnych OT
    
Ad.5, 6  Przewodnicząca SK nieobecna, natomiast przewodniczący KR kol. Tomasz Mróz oświadczył, że komisja jeszcze pracuje i w konsekwencji nie zdążył przygotować zarysu sprawozdania.

Ad.7  Decyzje w sprawach członkowskich
7.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel 
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

1 Ośrodek Szkolenia Kierowców  "OES" Mariusz Szczepanik  30-011 Kraków Zwyczajny: OT5  Kraków
2 Ośrodek Szkolenia Kierowców  "STRAŻAK" Marek Twaróg 45-222 Opole Zwyczajny: OT5  Kraków
Krzysztof Grzegorczuk / instruktor nauki jazdy /  08-110 Siedlce Wspierający: OT8 Siedlce

7.2 Przekształcenie statusu członkowskiego– ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek - przekształcono z dniem 01.04.2011 status członkowski n/w osób: 
1 Zakład Szkoleniowo-Usługowo-Sprzętowy "OSK-BUD" Wojciech Pastwa  75-452 Koszalin Jana Pawła II 19/20 przekształcenie w członek wspierający  OT 1 Koszalin 
2 Nauka i Doskonalenie Jazdy Andrzej Stężała 76-024 Świeszyno Niekłonice 9C przekształcenie w  członek wspierający  OT 1 Koszalin

7.3   Z powodu braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty oraz wielkość kwotową wierzytelności,  na podstawie  art. 8 ust.3 statutu zdecydowano o skreśleniu z listy członków i wezwaniu do zapłaty n/w osoby:

Lp. Nazwisko  oddział 
1  Chyży Edyta  DGL 
2  Czapski Jerzy  FZ 
3  Mańko Sławomir FZ 
4  Madej Krzysztof ZK 
5  Sokołowski Jacek ZK

po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

7.4  Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych, na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDIII-11/III/2010 z 06.03.2010 postanowiono o wezwaniu do zapłaty n/w 11 osób, a po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny celem wdrożenia Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
 
Ad.8  informacja o liczbie, efektach i zaawansowaniu sądowo-komorniczych procedur roszczeniowo-egzekucyjnych wierzytelności OIGOSK { ref. prezes Stencel }
Wg stanu na dzień dzisiejszy, narastająco złozono 14 pozwów o zapłatę na sumaryczna kwotę ponad 6 000 zł :
2008r   1
2009r   2
2010r   7
2011r   4
Odnosnie 10 z w/w sąd wydał nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny zgodne z żądaniem pozwu!


Ad.9  Informacja o liczebności członków OIGOSK i zdawalności egzaminów państwowych.
kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK. temat omawiany był przy użyciu slajdów obrazujących fluktuację liczebności członków OIGOSK. 
W 2011R po raz pierwszy obserwujemy ujemny przyrost liczebności członków spowodowany względami ekonomicznymi / zawieszanie lub likwidacja działalności gosp prowadzenia OSK/.
31.12.2010r      281 członków 
18.03.2011r      270  członków 

Ad.10  Przyjęto wzorzec pisma „firmowego” / w załączeniu /.Ustalono, że oddziały terenowe będą posługiwać się wzorcem pisma firmowego uzupełnionego w nagłówku o nazwę i szczegółowe dane adresowe OT.
Postanowiono odpowiednio zmodyfikować funkcjonalność strony internetowej tak aby po kliknięciu na link lub nazwę zainteresowanego OT następowało przekierowanie na podstronę oddziału terenowego.
Wizerunek podstrony OT musi być kompatybilny z wizerunkiem strony głównej www.izbaosk.eu.

Ad.11  Rozliczenie plakietek z logo OIGOSK / stosownie do decyzji zarządu każdy członek powinien otrzymać  po 2 szt x wzorzec 1 + 2 szt x wzorzec 2 = 4 plakietki samoprzylepne:
OT1 Koszalin -> rozliczony
OT2 Toruń -> rozliczony
OT3 Łódź -> rozliczony; pozostało na stanie 64 szt.
OT4 Słupsk -> rozliczony
OT5 Kraków -> nie rozliczony 
OT6 Gdańsk -> rozliczony
OT7 Zielona G -> nie rozliczony 
OT8 Siedlce -> nie pobrano plakietek, zlecono wykonanie plakietek we własnym zakresie
OT9 Głogów -> rozliczony; pozostało na stanie 13 szt.

Ad.12  Rozliczenie certyfikatów potwierdzających członkostwo / stosownie do decyzji zarządu każdy członek powinien pokwitować otrzymanie certyfikatu wręczanego w uroczystych okolicznościach/:
OT1 Koszalin -> rozliczony
OT2 Toruń -> nie rozliczony, brak pokwitowania z podpisami- ustalono ostateczny termin na 30.06.2011r
OT3 Łódź -> rozliczony
OT4 Słupsk -> rozliczony
OT5 Kraków -> rozliczony
OT6 Gdańsk -> rozliczony
OT7 Zielona G -> nie rozliczony, brak pokwitowania z podpisami- ustalono ostateczny termin na 30.06.2011r
OT8 Siedlce -> rozliczony
OT9 Głogów -> rozliczony

Ad.13  Rozliczenie znaczków /pinsów/ z logo OIGOSK / stosownie do decyzji zarządu każdy członek powinien otrzymać  i pokwitować odbiór 1 szt. Pinsa, dalsze znaczki może nabyć odpłatnie w cenie 10 zł/szt.:
OT1 Koszalin -> rozliczony
OT2 Toruń -> nie rozliczony na stanie 45 szt.
OT3 Łódź -> rozliczony; pozostało na stanie 12 szt.
OT4 Słupsk -> rozliczony
OT5 Kraków -> nie rozliczony, na stanie 30 szt.
OT6 Gdańsk -> nie rozliczony, na stanie 18 szt. 
OT7 Zielona G -> rozliczony; pozostało na stanie 22 szt.
OT8 Siedlce -> nie rozliczony na stanie 24 szt.
OT9 Głogów -> rozliczony; pozostało na stanie 9 szt.

Ad.14  Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu „W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK”

Ad.15  Prezes Stencel poinformował, że wpłynęły w terminie określonym w art.15 ust.1 statutu dwa n/w wnioski o uzupełnienie porządku obrad IV ZD ustalonego 16.01.2011r przez zarząd:
1) grupy 9 członków OT1 z 05.02.2011r (doręczony 23.02.2011r) w sprawie zmian art.7 ust.6 i art.17 ust.5 statutu,
2) uchwała WZC OT7 z 19.02.2011r (doręczona 24.02.2011r) w sprawie zmian niektórych przepisów ustawy z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami, a mianowicie zobowiązująca zarząd do działań mających na celu zmianę ustawy o kierujących pojazdami w zakresie:
1. - tworzenia OSK posiadających poświadczenia potwierdzające spełnianie   dodatkowych   wymagań w obrębie poszczególnych kategorii praw jazdy,  
2. - dostępności e-learningu dla wszystkich OSK,
3.- zdawania egzaminu praktycznego na kategorię B, na samochodzie będącym w  dyspozycji WORD lub OSK, wg dyspozycji osoby zdającej.
Stosownie do odpowiednich postanowień statutu o włączeniu do porządku obrad w/w wniosków zdecydują Delegaci.

Ad.16  Prezes Stencel zaprezentował projekty n/w uchwał oraz regulaminu, po dodatkowych wyjaśnieniach niektórych kwestii w drodze aklamacji przyjęto omawiane projekty do zaprezentowania Delegatom IVZD:
• ZDIII – 15/III/2011 w sprawie Regulaminu PRACY {DZIAŁANIA} ZARZĄDU
• ZDIII – 16/III/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010R

Ad.17  Z uwagi na brak czasu, dyskusję i decyzję o organizacji imprezy integracyjnej odłożono

Ad.18  Sprawy inne.
1. Analizowano, dyskutowano uchwałę WZC OT7 z 19.02.2011r. 
Kolega Kubiś powtórzył argumentację prezentowaną na posiedzeniu zarządu w styczniu 2011r.
Jego zdaniem przyjęte wymogi SUPEROSK są drastycznie wysokie, zmonopolizują ten segment rynku, a przede wszystkim są krzywdzące dla wielu mniejszych osk.
Poinformował, że wielu posłów ziemi lubuskiej zainteresowało się problematyką tej ustawy oraz zebrał kilkaset podpisów instruktorów pod postulatem jej zmiany w powyższym zakresie.

Prezesi Stencel i Popławski podtrzymali stanowisko ze stycznia br odnośnie szkodliwości podejmowania takiej uchwały z pkt. widzenia skuteczności perspektywicznych konsultacji projektów rozporządzeń do ustawy.
Wiceprezes Popławski przypomniał, ze IV KDZ 16.01.2011r zdecydował nie występować z postulatami dotyczącymi ograniczenia, zmniejszenia wymogów SuperOSK.
Stanowisko prezesów Stencla i Popławskiego w wypowiedziach poprali prezesi OT: Jerzy Wojtanowicz 
( Kraków), Adam Próchnicki (Siedlce).
Ostatecznie po burzliwej wielowątkowej dyskusji nie udało się osiągnąć konsensusu i tym samym wyartykułowania stanowiska KDZ odnośnie w/w wniosków pkt. 15

2. celem poprawy efektywności ochrony przechowywanych w komputerach różnorodnych danych, informacji, wykazów i zestawień czy ewidencji OIGOSK zdecydowano o zakupie programu antywirusowego w kwocie jednorazowo ok. 250 zł + coroczna aktualizacja ok. 100 zł.


Protokołował

Zbigniew Popławski
wiceprezes