2013-04-06 Protokół z VI Zebrania Delegatów OIGOSK w Łysomicach

opublikowano 2013-04-07 23:00

- - - - - -

Protokół z obrad w dniu 06-04-2013

VI Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie w Łysomicach k/Torunia
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

 

1.      Przywitanie uczestników i odniesienie się do informacji zamieszczanych na forach internetowych. Prezes R. Stencel.

 

2.      Wybór składu prezydium zebrania:

- Przewodniczący:                    Zbigniew Popławski

- z-ca przewodniczącego:          Janusz Trzebowski

- Sekretarz:                               Wacław Ochota

- Sekretarz:                               Lech Żymierski

 

3.      Przedstawienie przez przewodniczącego składu prezydium zebranym członkom OIGOSK

 

4.      Wybór Komisji Wyborczej - kandydatury:

Jarosław Bubnowicz

- Edward Suski

- Wiesław Kociak

- Krystian Selonke - odmówił

- Mirosław Zasada - odmówił

- Wojciech Suchocki

Kandydaci zostali wybrani 33 głosami „za”.

5.      W czasie konstytuowania się komisji wyborczej przedstawiono ofertę sprawozdawczości elektronicznej P.H.U. Lech Żymierski.

 

6.      Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w składzie zgodnym z pkt. 4

Jarosław Bubnowicz - Przewodniczący

- Wiesław Kociak – Sekretarz

- Edward Suski- członek

- Wojciech Suchocki - członek

 

7.      Komisja Wyborcza po sprawdzeniu dokumentacji stwierdziła, że maksymalna liczba Mandatów wynosi 46. 
Z listy obecności wynika, że obecnych jest 40 osób oraz przedstawiono 4 pełnomocnictwa. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał albowiem wymagane quorum wynosi 23 Mandaty. Osobom uprawnionym wydano 45 Mandatów.

 

8.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego.

 

9.      Dyskusja nad wnioskiem  OT7 ( uchwała WZC OT7 z 02.03.2012 ) o wprowadzenie do porządku obrad 
(art.15 ust.2 statutu) uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami.
W głosowaniu jawnym - wniosek został odrzucony 31 głosami przy 12 głosach przeciwnych.

 

10.    W głosowaniu jawnym zatwierdzono porządek obrad ustalony przez zarząd 28 głosami za przy 11 głosach przeciwnych.

 

11.    Prezes Stencel zaprezentował uchwałę nr ZDVI-23/IV/2013 w sprawie zmian statutu. W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto głosami 31 za, przy 9 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosu. 

 

12.    Sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK za 2012 rok. Przedstawił R. Stencel.

 

13.    Sprawozdanie skarbnika o stanie finansów i bilansie finansowym OIGOSK za 2012- 
w związku z vacatem na stanowisku skarbnika OIGOSK przedstawił R. Stencel.

 

14.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2012. Przedstawił Przewodniczący T. Mróz. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi OIGOSK.

 

15.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OIGOSK za 2012 rok. Przedstawił W. Gugała V-ce Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Odczytano również list Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Macieja Kusińskiego do uczestników VI Zebrania Delegatów OIGOSK , w którym wyjasnia przyczyny rezygnacji z funkcji przewodniczącego SK.

 

16.    Dyskusja nad sprawozdaniami. Głos zabrali m.in. Tadeusz Sobotka, Roman Stencel, Andrzej Pietsch, Eugeniusz Kubiś, Jerzy Kociszewski.

 

17.    Pkt. 12 porządku obrad - w głosowaniu jawnym Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2012 przyjęto 38 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

 

18.    Pkt. 13 porządku obrad - głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OIGOSK. 
Zarządowi OIGOSK udzielono absolutorium 29 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących się.

 

19.    Pkt. 14 porządku obrad - głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu OIGOSK.

Prezes Roman Stencel- 33 głosy za udzieleniem absolutorium przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.

V-ce Prezes Zbigniew Popławski – 30 głosów za udzieleniem absolutorium przy 11 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.

V-ce Prezes Zbigniew Gryglas – 39 głosów za udzieleniem absolutorium przy 0 głosach przeciwnych i  3 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.

Sekretarz Adam Próchnicki – 32 głosów za udzieleniem absolutorium przy 4 głosach przeciwnych i  7 głosach wstrzymujących się. Absolutorium udzielono.

 

20.    Podjęcie uchwały nr ZDVI-24/IV/2013 o przeznaczeniu na cele statutowe nadwyżki finansowej uzyskanej w 2012r. Uchwałę przyjęto 41 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

21.    Pkt. 16- zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład zarządu OIGOSK. 
Zgłoszono następujące (w kolejności zgłoszenia) kandydatury na stanowisko członka zarządu OIGOSK: Zenon Giętkowski, Tomasz Mróz (na uwagę prezesa Stencla, że zgodnie ze statutem członek KR nie może być członkiem zarządu – zrezygnował z kandydowania). 
W efekcie wyborów tajnych skład zarządu OIGOSK 31 głosami za, przy 12 głosach nieważnych został uzupełniony o Zenona Giętkowskiego.

 

22.    Pkt. 17- zgłoszenie kandydatów i tajne wybory uzupełniające skład Sądu Koleżeńskiego OIGOSK. Zgłoszono następujące (w kolejności zgłoszenia) kandydatury do Sądu Koleżeńskiego OIGOSK:
 Piotr Berent, Jan Papierski (nie wyraził zgody), Wacław  Ochota. 
W efekcie wyborów tajnych kol. Wacław Ochota wszedł w skład Sądu Koleżeńskiego OIGOSK 23 głosami. Kandydat Piotr Berent otrzymał 17głosów.

 

23.    Pkt. 18- Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes              - Roman Stencel

V-ce prezes      - Zbigniew Popławski

V-ce prezes      - Zbigniew Gryglas

Sekretarz          - Adam Próchnicki

Skarbnik           - Zenon Giętkowski

 

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w następującym składzie:

Przewodniczący            - Wacław Ochota

V-ce przewodniczący    – Wiesław Gugała

Sekretarz                      - Wiesław Heba

Sędzia                         – Jan Gawlik

Sędzia                         - Marian Kottas

 

 

24.   Dyskusja:

- wniosek o dołączenie do sprawozdania z VI ZD OIGOSK protokołu z obrad zespołu roboczego MTBiGM (E. Kubiś)

- zapytanie o możliwość zapytania i wydania ekspertyzy, której koszty pokryte zostaną ze środków OT7 (E. Kubiś)

- odpowiedź negatywne stanowisko Prezesa Stencla odnośnie dokumentacji

- głos w sprawie finansowania protestu w Gdańsku (J. Chmielowiec)

- głos w sprawie wniosku E. Kubisia dotyczący dowolności każdego OT w sprawie zarządzania własnymi środkami finansowymi (J. Wojtanowicz)

- odpowiedź R. Stencla w sprawie wydatków- powołanie się na odpowiednie paragrafy statutu, który określa cele na jakie środki mogą zostać wydatkowane.

- wypowiedź członka Komisji Rewizyjnej w sprawie sposobu wydatkowania środków nie zaakceptowanych do wydatku przez Walne Zgromadzenie (Z. Małecki)

- zapytanie co będzie jak zapewniany  przez R. Stencla o rychłym wejściu projekt ustawy nie wejdzie w życie (T. Sobotka)

- zapytanie czy można liczyć na wsparcie środków izby w sprawie finansowania protestów (T. Sobotka)

- odpowiedzi R. Stencla, Z. Popławskiego i Z. Małeckiego do pytań T. Sobotki.

- odniesienie się do nieprzyjętego do porządku obrad wniosku OT7 (A. Pietsch)

 

Zakończenie dyskusji i spotkania przez Przewodniczącego Z. Popławskiego.

 

Protokołował Lech Żymierski

Łysomice, 06-04-2013

 

Po akceptacji Przewodniczącego, stosownie do § 3 regulaminu wyborów - zniszczono karty do głosowania tajnego

Podpisy:

 

Lech Żymierski                                                                       Zbigniew Popławski