2013-05-24 Łodz -protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

Opublikowano 28-06-2013 12:55

Protokół nr Z- 04/05/2013 z posiedzenia w dniu 24.05.2013r w Łodzi
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie /obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

W posiedzeniu uczestniczyli n/w osoby:
1. Roman Stencel     - prezes,   
2. Zbigniew Popławski     - wiceprezes,   
3. Zbigniew Gryglas     - wiceprezes,   
4. Adam Próchnicki     - sekretarz
5. Zenon Giętkowski     - skarbnik
6. Tomasz Mróz     - przewodniczący KR  
7. Wacław Ochota     - przewodniczący SK   

Tematyka obrad:
1. Zapoznanie z opinią prawną  nt. zasadności i ewentualnych roszczeń związanych z zerwaniem przez WINFOR sp. z o.o. Szczecin w trybie natychmiastowym tj. z dniem 25 styczeń 2013r umowy współpracy z 02.11.2009r
2. Publikacje, wypowiedzi dla portalu internetowego i miesięcznika motoryzacyjnego Szkoła Jazdy wydawanego przez e-kierowca sp. z o.o. sp. k. Szczecin
3. Decyzja w sprawie finansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w „zwiedzaniu pałaców łódzkich fabrykantów” dnia 25.05.2013
4. Działalność Super OSK D. Śmiarowski Gdańsk oraz problematyka 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego
5. Stanowisko wobec braku odpowiedzi PFSSK na e-mail z 22 kwietnia 2013r w sprawie wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Szemetyłło nt. likwidacji e-lerningu
6. Sprawy członkowskie
7. Inne

Ad.1 opinia prawna z 29 kwietnia 2013r
Koszt sporządzenia opinii, to kwota ...
Zapoznano się z opinią prawną sporządzoną 29 kwietnia 2013r przez  ... Doradztwo Prawne, w której konkluduje się co następuje:
Na podstawie aktualnie dostępnych dokumentów stwierdzić należy, iż roszczenie o zapłatę ...w ocenie opiniującego podjęcie działań prawnych ... jest uzasadnione.
Stosownie do sugestii powyższej opinii, Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Szczecinie z wnioskiem o zawezwanie Winfor sp. z o.o. i e-kierowca sp. z o.o.  sp. k. do próby ugodowej w sprawie o zapłatę.

Ad.2 Publikacje w miesięczniku Szkoła Jazdy.
Z uwagi na zaprzestanie współpracy oraz publikowanie wypowiedzi nieprzychylnych liderom organizacji społecznych. Zdecydowano nie odpowiadać na poniższy e-mail, a perspektywicznie nie udzielać informacji  dla Szkoły Jazdy.

From: Maciej Piaszczyński [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, May 21, 2013 9:39 AM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Pytanie z miesięcznika Szkoła Jazdy
...

Ad.3 Zdecydowano o sfinansowaniu z funduszy w dyspozycji zarządu Izby wydatku na przedsięwzięcie pt. pałace fabrykantów łódzkich ...

Ad.4 Działalność gdańskiego Super OSK „Ośrodek Szkolenia Kierowców D. Śmiarowski”
Na dzisiejszym spotkaniu roboczym kol. Tadeusz Sobotka między innymi podniósł problem działalności  i aktywności gdańskiego Super OSK Ośrodek Szkolenia Kierowców D. Śmiarowski w zakresie organizowania 3- dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy.
...
Wskazując na powyższe zagrożenia zarząd zamierza:
1. ostrzec członków przed potencjalnymi kłopotami, perturbacjami w razie uczestnictwa w 3- dniowych warsztatach realizowanych w infrastrukturze zlokalizowanej poza powiatem, w którym Super OSK został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców oraz poza powiatem sąsiednim.

2. Wystąpić do Prezydenta Miasta Gdańsk z wnioskiem o skontrolowanie Super OSK D. Śmiarowski w zakresie zgodności z uokp prowadzenia szkoleń w oddziałach o lokalizacji nie spełniającej wymogu art. 26 ust.9.

3. Reagować w tym i poprzez zawiadamianie stosownych organów o każdym przejawie albo próbie „obchodzenia” przepisów regulujących prowadzenie 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców, o których mowa w art.. 35 ust.6 uokp.

Przed realizacją w/w postanowiono zwrócić się o opinię do prezesów Oddziałów Terenowych.

Zdecydowano również, że w III - IV kw. 2013r zarząd zajmie się negocjacjami i logistyką organizowania
3- dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla  instruktorów nauki jazdy zrzeszonych w OIGOSK.

Ad.5 Brak reakcji organów PFSSK na publikację W. Szemetyłło kwestionującą stanowisko zespołu roboczego w sprawie likwidacji e-learningu do szkolenia kandydatów na kierowców.

Upłynęło już ponad pięć tygodni od poniższego zapytania z 22 kwietnia 2013r w sprawie stanowiska, działań zarządu PFSSK nt. wypowiedzi wiceprezesa  W. Szemetyłło opublikowanej na portalu www.l-instruktor.pl - jednoznacznie negatywnie oceniającej jako cyt. „wstyd i żenada” uzgodnienia zespołu roboczego MTBiGM w zakresie ...

Dotąd brak odpowiedzi, stanowiska zarządu albo innego gremium statutowego PFSSK na oficjalne zapytanie w powyższej sprawie!
...
Wskazując na powyższe postanowiono zwrócić się do prezesa Szymańskiego o zajęcie wyczerpującego stanowiska.


Ad.6  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
   Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
1 Marcin Kunda        81-111 Gdynia    Wspierający: OT6 Gdańsk
2 Robert Stanisławski    78-200 Białogard    Wspierający: OT6 Gdańsk


Ad.7 Inne
7.1 Wpłynęło imienne zaproszenie dla prezesa Stencla do uczestnictwa w XIV Ogólnopolskim Konkursie „INSTRUKTOR ROKU 2013”  oraz obchodach jubileuszu XX-lecia SSSK w Białymstoku”.
Ponadto prezes Szymański pismem z 06.05.2013 zwrócił się z prośbą o ufundowanie pucharu dla najlepszego instruktora w konkurencji „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”
Uwzględniając powyższe zdecydowano o ufundowaniu okolicznościowych pamiątek w tym i jubileuszowej jubileuszowych...

7.2 Prezes Stencel poinformował, że dyr. WORD Legnica p. Stanisław Pawlak jako jedyny z 49 –ciu decyzją z 12 marca 2013r odmówił udostępnienia  informacji publicznej o majątku WORD uzasadniając tajemnicą przedsiębiorstwa – aktualnie trwa procedura skargowa przed WSA Wrocław. Zarząd akceptuje te działania.

7.3 Prezes Stencel poinformował, że wobec nie otrzymania z MORD Kraków na wniosek z 28 stycznia 2013r informacji publicznej o egzaminach państwowych na prawo jazdy i skargach w 2012r – w dniu 22.05.2013r wystąpił do Marszałka Województwa Małopolskiego ze skargą na bezczynność dyrektora Marka Dworaka.
Zarząd zdecydował, że jeżeli skarga do marszałka nie przyniesie oczekiwanych efektów, to należy wystąpić ze skargą do WSA Kraków.

Protokołował:
Adam Próchnicki, sekretarz