2013-08-13 Łódź -protokół z posiedzenia zarządu OIGOSK

opublikowano 2013-08-25 10:30 / 2013-09-11 12:00

Protokół nr Z- 05/08/2013 z posiedzenia w Łodzi 13.08.2013r Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/obszerne fragmenty i najistotniejsze ustalenia/

W zebraniu uczestniczyli:

1. Roman Stencel            - prezes,  
2. Zbigniew Popławski       - wiceprezes,
3. Zbigniew Gryglas           - wiceprezes,  
4. Adam Próchnicki            - sekretarz
5. Zenon Giętkowski          - skarbnik
6. Tomasz Mróz                - przewodniczący KR 
7. Wacław Ochota              - przewodniczący SK  

Tematyka obrad:
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 24.05.2013 prot. Z - 04/05/2013 {ref. sekretarz Próchnicki §3 ust.3 pkt.1 regulaminu },
2. informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT { ref. prezes Stencel },
3. informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik Giętkowski },
4.  Decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel }
- przyjęcia w poczet członków,
- przekształcenie statusu członkowskiego,
- skreślenia z listy członków,
- skreślenia z Listy Wykładowców OIGOSK,
5. dyskusja nad poprawą efektywności pracy zarządu { ref. prezes Stencel },
6. dyskusja i decyzje dotyczące zaangażowania się OIGOSK w organizowanie 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów { ref. prezes Stencel },
7. dyskusja i przyjęcie kierunkowych działań mających na celu zmobilizowanie MTBiGM oraz parlamentarzystów do rozpoczęcia procesu legislacyjnego zmian w uokp  { ref. prezes Stencel i Popławski },
8. Inne.
• informacja  o zaproszeniu prezesa na Konferencję Szkoleniową PIGOSK 6 – 8 września 2013 w Smardzewicach Centrum „MOLO” nad zalewem Sulejowskim.
• informacja  o wspólnych działaniach, inicjatywach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk { ref. wiceprezes Popławski}
• informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. prezes Stencel }
• Pozostałe:
-odniesienie się do pytań, wystąpień zarządu OT6 Gdańsk i poszczególnych jego członków.
-problematyka treści publikowanych na stronie internetowej OT6 na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-IZBA-Gospodarcza-OSK-Gda%C5%84sk/371289119567105?hc_location=timeline

Ad.1 w formie aklamacji zaakceptowano wniosek wiceprezesa Popławskiego o rezygnacji z odczytania  prot. Z - 04/05/2013 uzasadniony znajomością jego treści.

Ad.2 informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT / prezentowana z uwzględnieniem decyzji, o których mowa w pkt.4 porządku obrad/
przypominamy Art. 32 ust.4 (zm. od 06 kwietnia 2013r):
Jeżeli liczba członków zwyczajnych przypisanych do oddziału terenowego nie przekracza 20 /dwudziestu/ - dopuszcza się 3- osobowy skład zarządu OT pozbawiony funkcji skarbnika.

2.1  Zarząd OT2 Toruń (od 30.06.2011r )
1.KRZYSZTOF CICHACKI - prezes  tel.+48 603 699 066 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Vacat  od 13.08.2013     - wiceprezes
3.Janusz Trzebowski         - sekretarz      (od 14032013 ) 
4.Dariusz Szwed                 - skarbnik    

2.2 Zarząd OT4 Słupsk / od 16.10.2010 , ponownie wybrany 02.07.2011/
1.KATARZYNA SZAMBELAN  - prezes          tel. + 48 693 280 680
2.Czesław Talko                     - wiceprezes  
3.Vacat  od 01.01.2012        - sekretarz     
4.Vacat  od 31.08.2013         - skarbnik

2.3 Zarząd OT5 Kraków
1 Jerzy  Wojtanowicz    +48 501 700 719     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.        Prezes OT5
2  Karol Peszt                  wiceprezes (od 04.06.2013)
3  Wiesław Tadel             sekretarz
4  Vacat  od 28.05.2013   - skarbnik

2.4 Zarząd OT6 Gdańsk  /stan na 13.08.2013 /
Janusz Chmielowiec    -prezes 608 327 232 /  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Vacat  od 13.08.2013  - wiceprezes 
3. Krystian Selonke          - sekretarz   
4. Arkadiusz  Żukowski   - skarbnik   

2.5 Zarząd OT7 Zielona G  /stan na 18.06.2011 /
1 Kubiś Eugeniusz       48 602 426 883    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          PREZES
2 Maciej Perek              48 602 119 428   wiceprezes  /od 02.03.2013r/
3 Vacat  od 13.08.2013        sekretarz
4 Waldemar Sacharuk        skarbnik

Na podstawie art. 19 ust.1 statutu zobowiązuje się zarządy oddziałów terenowych, w szczególności prezesów n/w OT:
OT2 w Toruniu
OT4 w Słupsk
OT6 w Gdańsku
OT7 w Zielonej Górze

aby w terminie do 30 września 2013r podjęli stosowne działania skutkujące dostosowaniem ich składów osobowych do wymogów  statutowych vide art. 32 statutu.

Ad.3 informacja o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny.
Skarbnik Z. Giętkowski poinformował, że w czerwcu br. wysłał e-mail ponad 40 wezwań do zapłaty zaległych składek członkowskich . Wobec „kiepskiego” odzewu – 15, 17 i 26 lipca br. wysłał  listami poleconymi 56 wezwań do zapłaty.
Wg. stanu na dzień dzisiejszy ok. 40% wezwanych uregulowało zaległości składkowe jednak nie wszyscy wpłacili należności uboczne ( odsetki, opł. za wezwania).


Ad.4 Decyzje w sprawach członkowskich

4.1  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK
   Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:
  Gmerek Piotr    91-111 Łódź    Wspierający: OT3 Łódź
 
4.2   Przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek – przekształcono status członkowski n/w osób:

Artur Woźniak z dniem 01.07.2013r członek zwyczajny na członka wspierającego, instruktora NJ

4.3   Skreślenia z listy członków OIGOSK

Wobec stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich i należności ubocznych oraz braku oczekiwanej reakcji na wezwania do zapłaty - na podstawie przepisu §3 ust.1 uchwały ZDV-20/IV/2012 z 14.04.2012 większością głosów postanowiono o skreśleniu 30 osób z listy członków  oraz wezwaniu do zapłaty wierzytelności Izby w zakreślonym terminie.
W przypadkach bezskutecznego upływu terminu należy sporządzić pozwy o zapłatę do Sądu w Koszalinie lub Sądu Rejonowego w Lublinie XVI Wydział Cywilny.

 4.4   Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011, na podstawie §1 ust.9 lit. b jednomyślną decyzją skreślono z Listy Wykładowców n/w osoby:
lp. Nazwisko imię         NR Instruktora    zakres upr. instruktora    zaświadcz nr
1 Bajon Katarzyna              EL 0563        B                                 047/03/2008
2 Haziak Andrzej                GCZ 0004    B C D  BE CE               046/01/2009
3 Heba Wiesław                 GWE 0027   A B C D T BE CE DE     097 /04/2009
4 Jagielski Ryszard             CGD 0030    A, B, BE. C, CE            055/03/2008
5 Kusiński Maciej                 EL 0268        A, B, C, T, BE, CE        121 /10/2011
6 Noworacki Włodzimierz    CTR 0014     A, B, C, BE, CE            086 /06/2008
7 Orzechowski Kazimierz    CW 0036      A B C T D CE              067/03/2008
8 Sobotka Tadeusz               GWE 0002    A B C CE                    019/01/2008
9 Witek Henryk                     KR 0315        A,B,C,D, BE,CE, DE    108 /05/2009

Uwzględniając powyższe skreślenia, aktualnie na liście wykładowców figuruje 38 osób.


Ad.5 Poprawa efektywności oraz mankamenty pracy zarządu.

5.1 Prezes Stencel wskazując na przykłady zaapelował o większe zdyscyplinowanie i zobowiązał do bezwzględnego zajmowania stanowiska w ramach inicjowanych konsultacji w trybie art.17 ust.7 statutu. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne miejsc zamieszkania członków zarządu jest to niezbędne dla podejmowania decyzji w okolicznościach nie cierpiących zwłoki.

5.2 Prezes Stencel poinformował, że wiceprezes Zb. Gryglas nie wykonał polecenia przesłanego e-mail: Sent: Wednesday, July 24, 2013 6:37 PM cyt „zobowiązuję kol. wiceprezesa Zbigniewa Gryglasa do bieżącego monitorowania witryn internetowych i sprawdzenia, które z WORD-ów na witrynach internetowych zamieszczają informację o naborze i (lub) prowadzeniu 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, o których mowa w art. 35 ust. 6 uokp? …

5.3 Prezes Stencel wskazując na konkretną korespondencję ze skarbnikiem Giętkowskim   Sent: Tuesday, August 06, 2013 5:58 PM …
Zaapelował, i zobowiązał aby w przypadkach poleceń, których realizacja polega na zredagowaniu i wysłaniu e-mail, bezwarunkowo taki e-mail przesyłać do wiadomości „DW” prezesa – dotyczy to wszystkich członków zarządu.

5.4 Skarbnik Giętkowski wskazał na brak dostępu do niektórych informacji.
Po dyskusji zarząd większością głosów  uznał, że dotąd stosowana praktyka jest wystarczająca …
Prezes Stencel podzielił się również refleksjami z bieżącej współpracy ze skarbnikiem ...

Ad.6 Decyzje dotyczące zaangażowania się OIGOSK w organizowanie 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.
Po wielowątkowej dyskusji zdecydowano o zasadach współorganizowania i dofinansowywania z funduszy OIGOSK uczestnictwa członków w 3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców, o których mowa w art. 35 ust.6 uokp.
Określając warunki uczestnictwa i zaangażowania Izby, zarząd kierował się zagwarantowaniem i troską o:
• zrealizowanie w pełni programu szkolenia,
• prowadzenia szkolenia przez kadrę o wysokich kwalifikacjach i niekwestionowanym autorytecie,
• obniżenia jednostkowego kosztu szkolenia,
• pogłębianie integracji wewnątrzorganizacyjnej, itp.
• mobilizowanie do wpisywania się i wyróżnienie instruktorów aktualnie wpisanych na listę wykładowców OIGOSK   http://www.izbaosk.eu/index.php/178

Uwaga! Niniejszy fragment pkt. ad.6  jest informacją dodatkową, ale mającą bezpośredni  związek z problematyką omawianą na posiedzeniu dokumentowanym niniejszą publikacją

Przesłana opinia DTD MTBiGM z 22 sierpnia 2013r znak  TD6p-076-244/13 link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/3-dniowe_warsztaty_odpMTBiGM%2826.9%29.pdf
zaskakuje konkluzjami.
W konsekwencji, odnośnie warunków i możliwości prowadzenia 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów znaleźliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości od tej, w której decydowaliśmy o ich organizowaniu dla członków OIGOSK.
Dlatego publikujemy zasady określone aktualną uchwałą z 23 sierpnia 2013r podjętą w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art.17ust.7 statutu:

1. Zarządy Oddziałów Terenowych organizują i wybierają uprawniony podmiot, który zrealizuje szkolenie w ramach warsztatów.
2. Zarząd OT jest odpowiedzialny za bieżące nadzorowanie i wyegzekwowanie realizacji programu szkolenia w ramach warsztatów.
3. Jeżeli zarząd OT z n/w powodów nie może wykonywać obowiązków zespołu oceniającego - powołuje co najmniej 3 osobowy zespół oceniający oferty, który dokonuje wyboru optymalnej oferty na przeprowadzenie szkolenia w oparciu o n/w kryteria oraz inne warunki określone przez zarząd OT. Członkiem zespołu oceniającego nie może być osoba składająca ofertę lub członek organu reprezentacji i nadzoru podmiotu składającego ofertę.
4. Zarząd OT w umowie z wykonawcą, któremu powierzono przeprowadzenie szkolenia zastrzega  możliwość, wizytacji zajęć przez członka zarządu OT i zarządu OIGOSK.
5. Zarząd OT stosuje w umowie realizacyjnej kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości umowy w przypadku gdy zostaną stwierdzone uchybienia w realizacji programu szkolenia , w tym i podczas wizytacji, o których mowa w pkt.3.
6. Zarząd OT z uwagi na brak osobowości prawnej, wynegocjowany tekst umowy realizacyjnej przesyła do zarządu OIGOSK wraz z listą członków, którzy zadeklarowali uczestnictwo w warsztatach.
7. Wynikającą z umowy należna wykonawcy od OIGOSK kwota zostanie opłacona w umownym terminie przelewem na wskazany w fakturze, r-ku nr rachunku bankowego. Faktura, r-k muszą być opatrzone podpisami prezesa i skarbnika, a w razie braku skarbnika innego członka zarządu OT ze wzmianką o zrealizowaniu zlecenia bez uwag.
8. Zarząd OT lub (i) zespół oceniający oferty, decydując o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia szkolenia kieruje się stopniem zapewnienia spełnienia n/w przesłanek:
• zrealizowanie w pełni programu szkolenia,
• prowadzenia szkolenia przez kadrę o wysokich kwalifikacjach i niekwestionowanym autorytecie,
• obniżenia jednostkowego wydatku na szkolenie poprzez zorganizowanie szkolenia w jednym terminie,
• pogłębianie integracji wewnątrzorganizacyjnej, itp.
• zachęcanie i preferowanie członkostwa w OIGOSK
• mobilizowanie do wpisywania się i wyróżnianie instruktorów aktualnie wpisanych na listę wykładowców OIGOSK   http://www.izbaosk.eu/index.php/178 poprzez proponowanie ich do prowadzenia zajęć.

Zarząd postanowił o znaczącym zaangażowaniu funduszy Izby w finansowanie uczestnictwa w omawianych warsztatach, a mianowicie max. dofinansowanie :

Przy czym nie dopuszcza się sfinansowania z funduszy OIGOSK ceny szkolenia w wysokości większej jak 70%

Z funduszy OIGOSK może być dofinansowane  uczestnictwo w 3 dniowych warsztatach wyłącznie współorganizowanych w terminach oraz w lokalizacjach wskazanych przez zarząd OT OIGOSK.

Bezwzględnym warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w warsztatach jest:
• nie zaleganie z opłatami wierzytelności OIGOSK np. wpisowego, składek członkowskich, opłat  za wezwania oraz innych należności,
• nie występowanie okoliczności, o których mowa w §3 ust.3  Uchwały nr ZDV – 20/ IV/ 2012 z dnia 14.04.2012r
• aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych

Ad.7 dyskusja i przyjęcie kierunkowych działań mających na celu zmobilizowanie MTBiGM oraz parlamentarzystów do rozpoczęcia procesu legislacyjnego zmian w uokp.
20 czerwca 2013r złożono przewodniczącemu sejmowej komisji INF  p. Stanisławowi Żmijan projekt ustawy o zm. uokp.
26 lipca 2013r wysłano ePUAP wspólny wniosek organizacji społecznych środowiska osk do  min. Sławomira Nowaka z zakreśleniem miesięcznego terminu na odpowiedź!
• Jeżeli min. Nowak w zakreślonym terminie odpowie na wystąpienie z 26 lipca 2013r – podejmiemy konstruktywny dialog
• Jeżeli min. Nowak zignoruje w/w wspólne wystąpienie organizacji społecznych środowiska osk, to stosownie do zapowiedzi zarząd zainicjuje i podejmie w ścisłej współpracy z OT oraz organizacjami współpracującymi działania, których celem będzie manifestacja protestacyjna  w Warszawie.

Ad.8 Inne
8.1 Wpłynęło imienne zaproszenie dla prezesa Stencla do uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej PIGOSK 6 – 8 września 2013 w Smardzewicach Centrum „MOLO” nad zalewem Sulejowskim – z oczywistych względów kurtuazyjnych przyjęcie zaproszenia zarząd uznaje za bezsporne.

8.2 informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK
Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu

LOKATY
BOŚ SA ( 03.07.2013 - 02.10.2013)
GETIN NOBLE BANK SA  ( 17.10.2012 - 17.10.2013)
SGB 24 7 dni  ( 06.08.2013 - 13.08.2013)

8.3 informacja  o wspólnych działaniach, inicjatywach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk
- Zespół roboczy  obradował w DTD MTBiGM poniższych terminach:
1. 20 marca 2013,
2. 25 marca 2013,
3. 28 marca 2013,
4. 16 kwietnia 2013,
5. 17 maja 2013,
6. 07 czerwca 2013,
7. 20 czerwca 2013 -> http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/projekt_zm_uokp_dla_posla20130620.pdf
- Wspólne wystąpienia  współpracujących organizacji społecznych:
1. 12 marca 2013 -> pytania do min. T. Jarmuziewicza nt. stosowania przepisów uokp,
2. 28 maja 2013 -> wniosek do dyr. A. Bogdanowicza ws. art. 26. 5 uokp (zatrudniony w ośrodku szkolenia) i art.45 ust.2 pkt.2 (dodaje się wyraz „wielokrotne”),
3. 03 lipca 2013 -> prośba do pos. St. Żmijana o spotkanie nt. wdrożenia procedury legislacji  projektu zm. uokp z 20.06.2013,
4. 05 lipca 2013 -> wniosek do dyr. A. Bogdanowicza o opinię ws. art. 26. 9 uokp (geograficzne ograniczenia działalności osk
5. 15 lipca 2013 -> prośba do min. Zb. Rynasiewicza o spotkanie z liderami n/w organizacji celem przybliżenia problemów osk,
6. 26 lipca 2013 -> prośba do min. Sł. Nowaka o wsparcie procedury legislacji  projektu zm. uokp z 20.06.2013,

8.4  odniesienie się do pytań, wystąpień zarządu OT6 Gdańsk i poszczególnych jego członków, problematyka treści publikowanych na stronie internetowej OT6 na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-IZBA-Gospodarcza-OSK-Gda%C5%84sk/371289119567105?hc_location=timeline

Między innymi analizowano:
1) informacje, treści publikowane na witrynie internetowej facebook OT6  https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolska-IZBA-Gospodarcza-OSK-Gda%C5%84sk/371289119567105?hc_location=timeline
2) uchwałę zarządu OT6 z 07 sierpnia 2013r dotyczącą cyt. „propozycji zwołania zebrania wszystkich Oddziałów OIGOSK, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w pełnych składach osobowym”, którą rozpropagowano e-mail Sent: Monday, August 12, 2013 11:52 AM wysłanym co najmniej do członków zarządu OIGOSK oraz wszystkich prezesów OT,
3) publikowane przez p. Tadeusza Sobotkę opinie, oceny, zdania oraz pytania artykułowane przez prezesa Chmielowca.

W zgodnej ocenie członków zarządu publikowane teksty pełne są „jadu” i nieuzasadnionych populistycznych inwektyw kierowanych do liderów organizacji społecznych uczestniczących w pracach legislacyjnych. Aby nie być „gołosłownym” przywołujemy niektóre z nich:…

Podjęcie i następnie rozpropagowanie przez zarząd OT6 uchwały inicjującej, proponującej  zebranie się nieformalnego, pozastatutowego gremium – stanowi rażące przekroczenie kompetencji określonych w art.33 statutu.

W świetle kompetencji statutowych zarządu OT, Uchwały Zarządu OIGOSK z 12 marca2013r nr Z koresp-13/III/2013r o zaprzestaniu współpracy ze Stowarzyszeniem …, decyzji zarządu z 16.04.2013r, … – zarząd Izby będzie traktował jako niesubordynacja podlegająca odpowiedzialności, o której mowa w art. 7 ust.13 statutu.

Teksty publikowane na witrynie internetowej facebook OT6 sygnowane wprowadzającą w błąd nazwą „„Ogólnopolska IZBA Gospodarcza OSK Gdańsk"”
Zawierające treści szkalujące oraz bezpardonowo atakujące liderów organizacji społecznych środowiska osk, w tym i aktualnych prezesów OIGOSK.

Zarząd OIGOSK interpretuje jako świadomą, prowokacyjną niesubordynację!
Wskazując na powyższe, na podstawie art.19 ust.1 statutu Zarząd Izby domaga się niezwłocznego
- usunięcia z witryny internetowej facebook OT6 artykułów i materiałów szkalujących członków legalnego zarządu Izby oraz linków do innych witryn czy portali publikujących takie materiały, ...
- prezentowania na tej witrynie nazwy określonej w art.32 ust.7 statutu, zgodnej z nazwą wyszczególnioną w rejestrach KRS oraz REGON, tj. „Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie Oddział Terenowy nr 6 w Gdańsku”

Nie zastosowanie się do powyższego żądania w terminie do 26 sierpnia br. będzie skutkować podjęciem działań mających na celu wyegzekwowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi w OIGOSK regulacjami prawnymi.

Odpowiedzi na pytania przesłano bezpośrednio do zarządu OT6 poniższym e-mail:
From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Monday, August 19, 2013 8:25 PM
To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Selonke Krystian; Żukowski Arkadiusz
Cc: sekretarz OIGOSK; skarbnik OIGOSK; wiceprezes1 OIGOSK; wiceprezes2 OIGOSK
Subject: Odp. na pytania do Zarządu / witryna facebook OT6

Zarząd Oddziału Terenowego nr 6 w Gdańsku

Witam
W załączniku przesyłam stanowisko zarządu OIGOSK.

Pozdrawiam
Roman Stencel prezes
tel. +48 502 532 405 ; +48 94 346 44 87 ; www.izbaosk.eu
Proszę o potwierdzenie odczytania, dziękuję   

Protokołował:
Adam Próchnicki, sekretarz

From: sekretarz [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Wednesday, September 11, 2013 10:03 AM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Protokół nr Z- 05/08/2013 z posiedzenia w Łodzi 13.08.2013r