2013-10-05 Ciechocinek-protokół z obrad zarządu OIGOSK i X KDZ

opublikowano: 2013-10-20 20:30 / 2013-10-30 16:50

Protokół Nr Z- 06/10/2013 z posiedzenia w dniu 05.10.2013 

( obszerne fragmenty )

Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (X)

 

 

 w zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu i KDZ OIGOSK:
1. Roman Stencel / prezes OT1                  - prezes,    
2. Zbigniew Popławski / prezes OT3            - wiceprezes,    
3. Zbigniew Gryglas                                   - wiceprezes,    
4. Adam   Próchnicki / prezes OT8              - sekretarz    
5. Zenon Giętkowski                                   - skarbnik,    
6. Krzysztof Cichacki                - prezes OT 2    
7. Janusz  Szambelan (pełnomocnictwo prezesa OT4)    - sekretarz OT 4    
8. Jerzy  Wojtanowicz                  - prezes OT 5    
9. Janusz Chmielowiec                 - prezes OT 6    
10.Maciej Perek p.o. prezesa OT7            - wiceprezes OT 7    
11.Edmund   Zarzycki                   - prezes OT 9    
12.Tomasz  Mróz                         - przewodniczący KR     
13.Wacław Ochota                       - przewodniczący SK    

Zebranie prowadził Roman Stencel.
Po przywitaniu zgromadzonych przewodniczący obradom zaproponował przegłosowanie uchwały zarządu OIGOSK zabraniającej nagrywania dzisiejszych obrad pod rygorem poniesienia konsekwencji, o których mowa w art.8 ust.4 w związku z art.7 ust.14 lit. a) statutu w razie nie zastosowania się do zakazu lub powoływania się w przyszłości na nagranie z obrad.
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Następnie kol. Roman Stencel przedstawił proponowaną tematykę obrad:.
1. odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 13.08.2013 nr   Z - 05/08/2013 {ref. sekretarz Próchnicki},
2. dyskusja i konkluzje odnośnie napastliwych w stosunku do zarządu OIGOSK publikacji, apeli, wniosków i wystąpień,
3. sprawozdanie z obrad tzw. zespołu roboczego pracującego nad zm. uokp, ustalenia współpracujących organizacji społecznych środowiska osk za okres kwiecień - wrzesień 2013 {ref. prezesi Stencel i Popławski},
4. problematyka i decyzje odnośnie form i metod działań w związku z brakiem realizacji postulatów organizacji społecznych środowiska osk w zakresie niezbędnych zm. uokp i rozporządzeń {ref. prezesi Stencel i Popławski},
5. informacja o zrealizowaniu i organizowaniu 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów { ref. prezesi OT},
6. decyzje w sprawach członkowskich { ref. prezes Stencel i skarbnik Giętkowski}
7. informacja o liczebności członków i składach zarządów  OT, ocena stopnia realizacji decyzji zarządu z 13.08.2013r - ewentualne konsekwencje {ref. prezes Stencel },
8. informacja skarbnika o limitach wydatków OT, dyscyplinie opłacania składek członkowskich   {ref. skarbnik Giętkowski },
9. modyfikacja preliminarza finansowego na 2013R { ref. prezes Stencel},
10.konsekwencje  niedopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w uchwale  Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 { ref. prezes Stencel },
11.inne

Pan Giętkowski zaproponował uzupełnienie obrad o  problematykę i rozliczenie wycieczki do Turcji 18 -25.09.2013r.
Prezes Stencel wyraził obawę, że z uwagi na obszerność tematyki proponowanej przez zarząd najprawdopodobniej nie wystarczy czasu na jej zrealizowanie, a ponadto sprawa ta jest aktualnie badana przez Komisję Rewizyjną, co potwierdził przewodniczący T. Mróz. Przystąpiono do głosowania jawnego wniosku o rozszerzenie tematyki obrad, w którym uczestniczyło 9 członków KDZ.
Wniosek został odrzucony.

Zaprezentowany porządek obrad przyjęto w formie aklamacji / nie zgłoszono sprzeciwu /

Ad.1  odczytano protokół Z - 05/08/2013 z 13 sierpnia 2013r – bez uwag.
sekretarz Adam Próchnicki odczytał protokół z posiedzenia zarządu, które odbyło się w dniu 13.08.2013r w Łodzi.

Ad.2  Dyskusję rozpoczął prowadzący obrady przywołując regulacje statutowe określające kompetencje władz Izby i zarządu. W obszernej wypowiedzi wspartej prezentacją odniósł się do większości zarzutów sformułowanych we wnioskach do KR oraz apelach i stanowiskach przesyłanych pocztą elektroniczną.
Następnie wypowiadali się poszczególni prezesi OT oraz członkowie zarządu.
Prezes OT2 Toruń Krzysztof Cichacki i prezes OT6 Gdańsk Janusz Chmielowiec w wypowiedziach totalnie skrytykowali działalność i decyzje zarządu oraz prezesów Stencla i Popławskiego.
Wiceprezes OT7 Zielona G Maciej Perek krytykował niedopuszczenie do zaprezentowania uchwały WZC OT7 z 02.03.2013r w sprawie skierowania uokp do TK i wskazywał na „klakierstwo” Delegatów
VI ZD w dniu 06.04.2013r. Prezes Stencel ripostował, że użycie pojęcia „klakierstwo” obraża Delegatów i apelował o unikanie takiej retoryki.
Pozostałe osoby w wypowiedziach wskazywały na szkodliwość dla postrzegania, wizerunku oraz perspektywicznego interesu OIGOSK, praktykowane przez p. Kubisia i Chmielowca upublicznianie problematyki wewnątrzorganizacyjnej. Albowiem do czasu zbadania przez KR – artykułowane zarzuty są tylko insynuacjami i podejrzeniami.
Zdecydowanie, bezkompromisowo z oburzeniem potępiano wykorzystywanie w sporach argumentów ze sfery prywatno – osobistej, do których „sięga” we wnioskach p. Chmielowiec.
Janusz Szambelan z OT4 Słupsk studził negatywne emocje i apelował o skoncentrowanie się na rozwiązywaniu aktualnych problemów środowiska osk oraz eliminowanie animozji, konfliktów personalnych.
Wiceprezes Popławski konkludując stwierdził, że w istocie wnioski kierowane do KR oraz organów nadzoru mają znamiona anarchii, albowiem napiętnują zarząd OIGOSK za realizację statutowych kompetencji w zakresie egzekwowania od członków zachowań zgodnych ze statutem i uchwałami władz Izby!


Ad.3  Prezesi Stencel i Popławski szczegółowo zrelacjonowali przebieg obrad oraz istotne uzgodnienia tzw. zespołu roboczego MTBiGM w okresie 16 kwiecień – 17 września 2013r.
Finalnym efektem prac zespołu roboczego (przedstawiciele organizacji społecznych środowiska osk i MTBiGM) jest projekt z 20 czerwca 2013r ustawy o zm. uokp i niektórych innych ustaw, link
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/projekt_zm_uokp_dla_posla20130620.pdf

Na spotkaniu w MTBi GM 17.09.2013r dyr. Twardowski oświadczył, że wypracowane z tzw. zespołem roboczym zmiany uokp wyszczególnione w projekcie z 20.06.2013 są przez DTD honorowane i będą przez resort popierane do wdrożenia w systemie prawnym.

Na zakończenie spotkania wręczono dyr. Twardowskiemu pismo adresowane do min. Zbigniewa Rynasiewicza z pięcioma postulatami kolejnych zmian w uokp:
1) Uchylić obligatoryjny obowiązek wystawiania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2) Ograniczyć geograficzny zasięg działalności osk we wszystkich obszarach kompetencji określonych uokp / vide art. 26 ust.9 /
3) Zlikwidować generujący koszty obowiązek prowadzenia (10 +4 godz.) zajęć w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego w wymiarze aż 3 dni!
4) Doprecyzować wymogi oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia na warsztatach doskonalenia zawodowego oraz wprowadzić obowiązek zawiadamiania starosty o rozpoczęciu zajęć w ramach warsztatów, np.
„przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
( a może właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia zajęć), najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia warsztatów listę uczestników oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć..”
5) Z uwagi na kompatybilność programów zajęć teoretycznych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów i instruktorów powinno się wprowadzić regulację skutkującą zaliczeniem części teoretycznej warsztatów dla osób posiadających uprawnienia instruktora i egzaminatora.

Ad.4  problematyka i decyzje odnośnie form i metod działań w związku z brakiem realizacji postulatów organizacji społecznych środowiska osk w zakresie niezbędnych zm. uokp i rozporządzeń.
Prezes Stencel poinformował, że jego zdaniem spotkaniem 07wrzesnia br.  w Smardzewicach i 17.09 w DTD MTBiGM został wznowiony dialog organizacji społecznych z Resortem po zmianach personalnych.
Tym nie mniej z uwagi na kalendarz oraz ogromne zniecierpliwienie środowiskowe powinniśmy przygotowywać się do ewentualnych manifestacji ulicznych w Warszawie – jeżeli okaże się, że obietnice dyr. Twardowskiego i posł. Żmijana okażą się tylko werbalnymi!
Dlatego pocztą  e-mail zainicjował sondaż  deklaracji ilościowych potencjalnym zainteresowaniem uczestnictwa w takich manifestacjach.

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, September 24, 2013 11:17 PM
To: Prezes-OT2OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Prezes-OT4OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Prezes-OT5OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Prezes-OT6OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Prezes-OT7OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); Prezes-OT9OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Cc: sekretarz OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); skarbnik OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); wiceprezes1 OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); wiceprezes2 OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Subject: Manifestacja protestacyjna w Warszawie - sondaż

W dyskusji:
Prezesi OT Próchnicki i Wojtanowicz oraz przewodniczący SK W. Ochota wskazywali, że OIGOSK to nie związki zawodowe, dla których normalnością i właściwym jest manifestowanie niezadowolenia na ulicach.
Prezes OT2 Toruń Krzysztof Cichacki oświadczył, że z decyzja ewentualnego uczestnictwa wstrzymują się do czasu zapoznania się ze stanowiskiem MTBiGM odnośnie wniosku p. Kubisia z 24.09.2013r w sprawie legalności sprawowania funkcji prezesa OIGOSK przez R. Stencla.
Prezes OT3 Łódź Zbigniew Popławski oświadczył, że uczestnictwo w manifestacji zadeklarowało tylko ok. 10 osób!
Prezes OT6 Gdańsk Janusz Chmielowiec oświadczył, że oddział nie weźmie udziału w proteście organizowanym przez zarząd OIGOSK.

Rekapitulując powyższe wypowiedzi prezes Stencel stwierdził, że aktualnie nie ma szans na masowe uczestnictwo członków OIGOSK w ewentualnej manifestacji protestacyjnej w Warszawie, nawet pod przewodnictwem p. Chmielowca!
Tylko gwarancja dużej liczebności uczestników będzie asumptem do organizowania ogólnopolskiego protestu środowiska osk w Stolicy.
Dlatego kwestia ta pozostaje „otwartą”. W zależności od rozwoju sytuacji  ewentualnie powrócimy do niej.

Ad.5  Informacja o zrealizowaniu i organizowaniu 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów { ref. prezesi OT},
Prezes OT1 oświadczył, że 16.11.2013r w Koszalinie we współpracy z SuperOSK  Świętoń organizuje warsztaty dla ok. 100 instruktorów. Odpłatność członka zwyczajnego 70 PLN przy dofinansowaniu 150 PLN z funduszy OIGOSK.
Prezes OT2 Toruń oświadczył, że szkolenie się odbyło w SuperOSK  D. Szwed na koszt uczestników bez korzystania z dofinansowania z funduszy OIGOSK, bo zarząd Izby unieważnił uchwałę zarządu OT2.
Oświadczył, że dostarczy wymagane dokumenty  i ma nadzieję, że zarząd Izby uwzględni je odnośnie dofinansowania.
Prezes OT3 Łódź oświadczył, że warsztaty będą zorganizowane zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w decyzjach zarządu OIGOSK z 23.08.2013 i 16.10.2013r.
Prezes OT4 Słupsk oświadczył, że warsztaty będą zorganizowane zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w decyzjach zarządu OIGOSK z 23.08.2013 i 16.10.2013r.
Prezes OT5 Kraków oświadczył, że warsztaty zorganizowano w SuperOSK  J. Wojtanowicz  dla członków OT nieodpłatnie bez angażowania funduszy OIGOSK.
Prezes OT6 Gdańsk oświadczył, że warsztaty będą zorganizowane w SuperOSK  „POLDEK” Gdańsk  - zarząd OT6 zdecydował o rezygnacji z dofinansowania z funduszy OIGOSK ze względu na skomplikowana procedurę i nierówność traktowania członków ( zwyczajny, wspierający, staż członkowski itp.)
Wiceprezes OT7 Zielona G oświadczył, że warsztaty będą zorganizowane zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w decyzjach zarządu OIGOSK z 23.08.2013 i 16.10.2013r – poprosił o przesłanie wzorca umowy.
Prezes OT9 Głogów oświadczył, że członkowie uczestniczyli w warsztatach już w lipcu br.  – zaapelował do zarządu OIGOSK o rozważenie ich dofinansowania z funduszy OIGOSK .

Zarząd Izby wraz z KDZ jednogłośnie zdecydowali o  dofinansowaniu uczestnictwa członków w warsztatach rozpoczętych nie później niż 19 sierpnia 2013r kiedy to poinformowano o wysokości i zasadach dofinansowania ( patrz poniższy wydruk e-mail). Zasady, wysokość i warunki dofinansowania zarząd po konsultacjach z biurem rachunkowym uzgodni w trybie korespondencyjnym.

From: OIGOSK Koszalin [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Monday, August 19, 2013 8:53 PM
To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Cc: 'WICEPREZES 2 OIGOSK Zbigniew Gryglas'; 'sekretarz OIGOSK'; 'skarbnik OIGOSK'; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; wiceprezes1 OIGOSK
Subject: Warsztaty instruktorskie - dofinansowanie z funduszy OIGOSK


Ad.6  Decyzje w sprawach członkowskich

6.1   Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.  Nazwa                                                                                     siedziba                     Status        oddział
1  Szkoła Jazdy "ROMAN-BOGDAN" sc Bogusław Kowaliński     78-100 Kołobrzeg    Zwyczajny: OT1  Koszalin
2  Szkoła Jazdy Andrzej Chudy                                                     25-018 Kielce          Zwyczajny: OT5  Kraków
3  Agnieszka Jałmus                                                                      81-601 Gdynia        Wspierający: OT6  Gdańsk

6.2   Przekształcenie statusu członkowskiego
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożoną prośbę , wniosek – przekształcono status członkowski n/w osoby:
Wojciech Ślusarski z dniem 01.10.2013r członek wspierający – instruktor NJ na członka zwyczajnego OT5 Kraków

6.3   Z powodu nie spełniania wymogu członkostwa OIGOSK określonego w §1 ust.4 lit. a uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011 uznaje się za nieważną decyzję zarządu  z 15.10.2011r o wpisaniu na listę wykładowców kol. Tomasza Mroza prot. nr Z - 05/10/2011.
Na podstawie §1 ust.7 uchwały opłata od wniosku nie podlega zwrotowi.
Aktualnie na Liście Wykładowców OIGOSK wyszczególnia się 37 osób.

6.4   W głosowaniu jawnym większością głosów podjęto uchwałę zarządu w brzmieniu jn:

Na podstawie art.8 ust.4 statutu wyklucza się z OIGOSK p. Eugeniusza Kubisia.
Uzasadnienie
• Pan Eugeniusz Kubiś przed upływem określonego w art.20 ust.5 statutu dwumiesięcznego terminu na
przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej OIGOSK odnośnie złożonego wniosku o kontrolę, zbadanie legalności członkostwa pana Romana Stencla w OIGOSK.
Przesłał do MTBiGM /organ nadzoru/ wniosek z 24.09.2013r o sprawdzenie, cyt. „czy Roman Stencel pełni funkcję prezesa OIGOSK w zgodzie z prawem.”
Treść tego wniosku najprawdopodobniej przesłano również do redakcji portalu internetowego www.szkolajazdy.pl, którego obszerne fragmenty i konkluzje opublikowano.
• W świetle przepisu §3 uchwały nr ZDVI – 23 / IV / 2013 z 06.04.2013 ( nowe brzmienie art.10 ust.4 statutu wchodzi w życie dopiero w 2015r ) prezentowane w publikacji konkluzje kwestionujące legalność wyboru kol. R. Stencla na stanowisko prezesa OIGOSK są ewidentnie chybione!
• Prezentowanie wątpliwości prawnych poprzez publiczne podważanie legalności dwukrotnych tajnych,
demokratycznych wyborów kol. Romana Stencla na funkcję prezesa OIGOSK - do tego przed zajęciem
stanowiska przez uprawnione statutowe gremium OIGOSK jakim jest Komisja Rewizyjna – ewidentnie,
drastycznie i rażąco obniża prestiż oraz pogarsza wizerunek OIGOSK- w konsekwencji takie zachowanie wyczerpuje przesłanki sprzeniewierzenia się obowiązkom, o których mowa w art.7 ust.14 lit. b statutu.
• Zignorowanie decyzji zarządu OIGOSK z 26.09.2013r poprzez nie przekazanie pieczęci, dokumentacji OT7 wiceprezesowi OT7 kol. M. Perek – wyczerpuje przesłanki, o których mowa w art.7 ust.14 lit. a statutu.

Z uwagi na "wyczerpanie" zakreślonego przedziału czasowego posiedzenia (do.17:00) nie rozpatrzono pkt. 7 – 11 porządku obrad.

Protokołował
Adam Próchnicki
sekretarz

 

od lewej K. Cichacki, Ad. Prochnicki

 

od lewej: J. szambelan, J. Wojtanowicz

od lewej: J. Chmielowiec, Z. Giętkowski