2022-03-26 Protokół XIII Zebrania Delegatów OIGOSK

opublikowano 10 kwietnia 2022  17:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z obrad 26 marca 2022 XIII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Prezydium XIII ZD + Komisja Wyborcza

 Prezes Roman Stencel przywitał uczestników XIII Zebrania Delegatów OIGOSK.

Wskazując na zaplanowaną uroczystość jubileuszu 15 lecia OIGOSK zaapelował o dyscyplinę i współpracę uczestników z Prezydium Zebrania.
Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

1. Mirosław Jambor OT10 SC
2.
Mariusz Grzelak OT1 ZK
Piotr Berent zgłosił Romana Stencla

W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono przy uczestnictwie 22 osób.

II  Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

 • Roman Stencel     - przewodniczący
 • Mirosław Jambor          – wiceprzewodniczący
 • Mariusz Grzelak              - sekretarz

III  Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia Komisji Wyborczej do której zgłoszono następujących kandydatów:

1. Jarosław Bubnowicz (ZK)
2. Katarzyna Wesołowska – Łakomy (SC)
3. Dariusz Kluska (ZK)

Przewodniczący po konsultacji Prezydium Zebrania poinformował, że na podstawie §7 ust.4 regulaminu głosowań Komisja Wyborcza będzie pracować w składzie 3 - osobowym, co dopuszcza przepis §7 ust.3 regulaminu.

Komisja Wyborcza /KW/ została wyłoniona w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i w obecności
22 uczestników oraz ukonstytuowała się w następującym składzie:

 • Dariusz Kluska                                 – przewodniczący
 • Katarzyna Wesołowska – Łakomy       – sekretarz
 • Dariusz Kluska                                   – członek

IV  Przewodniczący Prezydium zaprezentował porządek obrad XIII ZD ustalony przez Zarząd OIGOSK
[ załącznik 1 ].

Prezes Stencel oświadczył, że do siedziby w Koszalinie w statutowym terminie określonym przepisem art.15 ust.1 statutu tj. do 5 marca 2022 nie wpłynęły uchwały Walnych Zebrań Członków OT ws. uzupełnienia porządku obrad XIII ZD.

W czasie gdy KW analizowała i weryfikowała dokumenty, celem ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienie wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania - prezes Stencel zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2021 roku [załącznik 4].

VI  Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy dokumentów:

 1. poinformował, że dokumentację z przebiegu wyborczego Walnego Zebrania Członków OT4 w Słupsku 26.02.2022 doręczono dopiero w dniu dzisiejszym tj. z naruszeniem terminu określonego przepisem §10 pkt.7 regulaminu wyborów, co skutkuje odmową wręczenia Mandatów pełnomocnikom Delegatów OT4

 2. Ogłosił zdolność XIII Zebrania Delegatów do podejmowania uchwał, albowiem obecnych i reprezentowanych przez pełnomocników jest 22 Mandatów, a quorum stanowi 12 Mandatów = 50% x 24.
  Obecnym na sali obrad wydano 22 Mandaty uprawniające do głosowania.
  Szczegóły w protokole Komisji Wyborczej [załącznik 10].

.  .  .

 XVI  W formie aklamacji bez sprzeciwu przyjęto n/w obszary oddziaływania OIGOSK w 2022r:

  1. Inicjowanie koniecznych zmian uregulowań prawnych i aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz procedowaniu projektów aktów prawnych dotyczących środowiska osk
  2. Kontynuowanie współpracy i wspólne działania z bratnimi organizacjami środowiska osk
  3. Współorganizowanie oraz dofinansowanie uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców.
  4. Organizowanie seminariów szkoleniowo - informacyjnych
  5. Organizowanie przedsięwzięć integracyjnych.
  6. Inicjowanie i negocjowanie wysokości rabatów i korzystnych warunków zakupów zbiorowych
  7. Monitorowanie działalności WORD-ów (statystyki zdaw. egzaminów; inf. ekonomiczne itp.)
  8. Propagowanie idei OIGOSK oraz pozyskiwanie nowych członków.

XVII  Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej
Stosownie do przepisu § 5 Regulaminu Głosowań i Wyborów przewodniczący zaprezentował jakie funkcje będą pełnić poszczególni członkowie
Komisji Rewizyjnej:

 • Jacek Jeżak                           – przewodniczący         [OT1],
 • Mirosław Pawlicki                   - wiceprzewodniczący   [OT1],
 • Waldemar Zdrowowicz           - sekretarz                    [OT1],
 • Roman Przychódzko             - członek                      [OT1],
 • Janusz Trzebowski                - członek                      [OT2].  

XVIII Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował za aktywne uczestnictwo, zakończył obrady XIII ZD OIGOSK i zaprosił na uroczystość Jubileuszu 15 lecia działalności OIGOSK.

                                                                    podpisy

Sekretarz Prezydium XIII ZD OIGOSK                           przewodniczący Prezydium XIII ZD OIGOSK

          Mariusz Grzelak                                                                Roman Stencel

Załączniki:

 1. porządek Zebrania ustalony przez zarząd na obradach 18.12.2021r,
 2. lista wybranych w OT Delegatów i wykaz osób z głosem stanowiącym,
 3. lista obecności na XIII ZD OIGOSK,
 4. Sprawozdanie Merytoryczne z działalności w 2021r,
 5. Sprawozdanie skarbnika za 2021r,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 r,
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2021 r,
 8. Uchwała ZDXIII-56/III/2022 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021r,
 9. Uchwała ZDXIII-57/III/2022 ws. wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich…,
 10. Protokół Komisji Wyborczej XIII ZD OIGOSK.

 Pełna treść protokołu TUTAJ 

 

 

 

 fot. KS