2022-06-14 Koszalin obrady Zarządu OIGOSK

 opublikowano 17 czerwca 2022  16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół nr Z- 02/06/2022
z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 14 czerwca 2022
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel / prezes OT1    - prezes,           
Piotr Berent /
prezes OT2           - wiceprezes,         Za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES
Daniel Wers                                  - sekretarz,           
Jarosław Bubnowicz                   - skarbnik,            
Jacek Jeżak                                     
Przewodniczący KR                  
Janusz Szambelan                         Przewodniczący SK                    nieobecny


Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad
1)  Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 26.03.2022 nr  Z - 01/03/2022 {ref. sekretarz D. Wers},
2)  Uchwały w sprawach członkowskich { ref. R. Stencel },
3)  Liczebność i dyscyplina opłacania składek członkowskich { ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel },
4)  Informacja o wysokości wydatku na obchody Jubileuszu 15 - lecia OIGOSK  {ref. skarbnik Bubnowicz },
5)  Analiza ofert organizacji przedsięwzięcia integracyjnego we wrześniu 2022 i Uchwała o terminie, miejscu oraz wysokości odpłatności uczestników w/w przedsięwzięcia integracyjnego {ref. R. Stencel },
6)  Informacja o zmianach personalnych w DTD MI oraz spotkaniach z nowa dyr DTD MI p. R. Rychter {ref. Stencel },
7)  Inne.

Ad.1 sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 01/03/2022 – bez uwag.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej, link http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/492-2022-03-26-mielno-protokol-z-obrad-xx-kdz-i-zarzadu-oigosk

Ad.2 Uchwały w sprawach członkowskich podjęte w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności

2.1 Na podstawie przepisu art.18 ust.15 statutu w oparciu o złożone wnioski z dniem 1 lipca 2022 przekształca się status członkowski n/w osób na członka wspierającego:

lp.   Nazwa                                                                                                            siedziba                                 Status / oddział

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców "Plus"Janusz Drob                76-200 Krępa Słupska      Wspierający- instruktor / OT4
2.
Szkoła Nauki Jazdy "ZIELONY LISTEK" Krzysztof Kot          78-100 Kołobrzeg              Wspierający - instruktor / OT1
3.
Szkoła Nauki Jazdy "ZIELONY LISTEK" Roman Świątek      78-100 Kołobrzeg              Wspierający - instruktor / OT1

Ad.3 Liczebność i Dyscyplina opłacania składek członkowskich

3.1  Liczebność członków - stan aktualny:
86 członków Zwyczajnych w tym 1 Czlonek Honorowy,
28 członków Wspierających - instruktorów

  5 członków Wspierających - innnych
119 członków

Trzy wykresy

   3.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich

wg. stanu na dzień 13.06.2022r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2022r wynosi 77,72% przy wymaganych 50,00% = 6/12.

                                                               %  

  1   Oddział KOSZALIN               61           78,19%
  2
  Oddział TORUŃ                     24           88,07%
  4
  Oddział SŁUPSK                   20           55,69%
10  
Oddział Częstochowa        14           85,00%
        OGÓŁEM :                           119            77,72%

dwa wykresy

          Dłużnicy składkowi na 13 czerwca 2022                                                                                        

 Lp.    Nazwisko    odz.             Lp.    Nazwisko    odz.

1        AM               ZK               8        PL                GS
2       
RSt              ZK                9        ŁS               GS
3       
RS               ZK               10      CzT              GS
4       
WS              KR\ZK          11      RMa            GS/GD
5       
RG              CT                12      MAdr           SC
6       
SebW          CT               13      IKra             SC
7       
PC               GS               14      PJa              SC

Zarząd OIGOSK zobowiązuje zarządy OT do podjęcia działań skutkujących wpłatą w/w zaległości w terminie do 30 czerwca 2022.
Po upływie tego terminu będą wysyłane wezwania w trybie i zastosowaniem konsekwencji określonych przepisami §3 ust.1 i ust.4
uchwały ZDXIII – 57 /III/ 2022 26.03.2022r.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 13.06.2022r

Tabela 1

Wykres 6

 Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2022r za nominalny okres 6 miesięcy 6/12 = 50,00%:
przychody        TT
729,99 / TTT 000 PLN zrealizowano w 39,42%
wydatki           
TT 768,66 / TTT 000 PLN zrealizowano w 53,85%
Aktualne dane o realizacji Preliminarza Finansowego na
2022r

Tabela 2

Ad.4 Informacja o wysokości wydatku na obchody Jubileuszu 15 – lecia OIGOSK

Tabela 3

Uchwałą z 18 grudnia 2021 ( pkt. ad.6.1 protokołu Z- 03 /12/2021zarząd określił wydatek na max. kwotę TT 000 PLN, więc limit wydatków nie został przekroczony.

Ad.5 Analiza i wybór oferty na organizację przedsięwzięcia integracyjnego we wrześniu 2022

Uchwałą z 26 marca 2022 ( pkt. ad.6.5 protokołu Z- 01 /03/2022Zarząd zdecydował o pozyskaniu ofert dotyczących organizacji przedsięwzięcia integracyjnego na terenie RP w destynacjach np. Mazury, Bory tucholskie, Kaszuby itp.

Analizowano n/w oferty:
1)     Przystanek Tleń Sp. z o.o. 86-150 Osie Tleń ul. Bydgoska 2,
2)     Hanza Pałac Wellness & SPA 86-160 Rulewo 13,
3)   Rewita Pieczyska 86-010 Koronowo ul. Wypoczynkowa 1,
4)   Ośrodek Wypoczynkowy MIKOMANIA 89-606 Charzykowy ul. Funka 9

Zestawienie

Po szczegółowej analizie pozyskanych w/w ofert, w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o miejscu przedsięwzięcia integracyjnego w dniach
9-11 września 2022 w
OW MIKOMANIA Charzykowy oraz określono kwoty odpłatności uczestników.

źródła dofinansowania z funduszy OIGOSK:
w dyspozycji zarządu OT - Kolacja grillowa S20 PLN / os
w dyspozycji Zarządu OIGOSK - pozostałe tytuły wydatków S10 PLN / os:

Tabela 4

Przyjęto ramowy program

piątek 9 września 2022

15 - 19 przyjazd i zakwaterowanie w obiekcie,
19 - 23 kolacja grillowa, ognisko, pieczenie kiełbasek,
23 - nocleg

sobota 10 września 2022

9:00 - 10:00 śniadanie,
10:30 - 13:30 dyskusja o problemach środowiskowych
14 - 15 obiad
15 - 19 indywidualne zajęcia rekreacyjne (boisko do siatkówki plażowej, piłkarzyki, stoły do tenisa, siłownia, rowery, kijki nordic walking )
19:00 - kolacja …

niedziela 11 września 2022

8:30 - 9:30 śniadanie,
10:30 wykwaterowanie i wyjazd

Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane tylko pod warunkiem zgłoszenia się w zakreślonym terminie mim 20 uczestników.

 Do uczestnictwa w przedsięwzięciu i otrzymania dofinansowania z funduszy OIGOSK będą kwalifikowani członkowieniezalegający z opłatami wierzytelności Izby oraz pod warunkiem zgłoszenia i uiszczenia opłaty w terminie do 24 czerwca 2022:

W przypadku niepowiadomienia o nieobecności zgłoszonego uczestnika najpóźniej w terminie 1 września 2022 kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, którego statutowy przedstawiciel dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca, deklarująca uczestnictwo.

W razie konieczności wystąpienia z roszczeniem z w/w tytułu, mają zastosowanie procedury, zasady, wysokość odsetek i opłat za wezwania określone uchwałą ZDXIII – 57 /III/ 2022 z 26.03.2022r z wyłączeniem przestrzegania trzymiesięcznej zwłoki, o której mowa w §3 pkt.1 i 4 uchwały.

Ad.6 Informacja o zmianach personalnych w DTD MI oraz spotkaniach z nowa dyr. DTD MI p. R. Rychter

6.1  W lutym 2022 roku wybuchła kolejna afera związana z komisją ds. pytań na prawo jazdy. Bowiem przekazała ona na państwowy egzamin pytania z błędnymi odpowiedziami. Sprawa stała się na tyle głośna, że minister Adamczyk nie mógł jej już zamieść pod dywan. Zawiadomił prokuraturę i odwołał dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Bogdana Oleksiaka.

6.2  7 lutego 2022 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o powołaniu dr Renaty Rychter na stanowisko Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego.Renata Rychter jest z wykształcenia prawnikiem, doktorem nauk prawnych i radcą prawnym. W latach 2007-2017 pełniła funkcję Dyrektora Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, a w latach 2017-2019 była Dyrektorem Generalnym w tym urzędzie. Następnie pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

6.3 16 maja 2022 r. nastąpiła kolejna zmiana w kierownictwie Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Do dotychczasowego składu kierownictwa DTD: Renata Rychter - dyrektor oraz Aldona Wieczorek - zastępca dyrektora dołączyła Olga Tworek - nowa zastępca dyrektora, która wymieniła na tym stanowisku Krzysztofa Tomczaka.
Olga Tworek
od 2011 r. pracowała w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. W latach 2013-2017 zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału Postępowań w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat i Biurze Prawnym, a od kwietnia 2017 r. zajmowała stanowisko Dyrektora Biura do spraw Transportu Międzynarodowego. Z dniem 18 stycznia 2018 r. zaczęła pełnić obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Kolejną zmianą przeprowadzoną w resorcie jest korekta organizacyjna polegająca na połączeniu dwóch wydziałów departamentu.
Naczelnikiem nowego 
Wydziału ds. czasu pracy kierowców oraz uprawnień do kierowania została Anna Kowalczyk. 

6.4  16 maja 2022 r. Tomasz Piętka, naczelnik Departamentu Transportu Drogowego został zwolniony z Ministerstwa Infrastruktury.

6.5  22 kwietnia 2022 na wniosek współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK w Warszawie odbyło się  dwugodzinne spotkanie z Panią Renatą Rychter powołaną 7 lutego 2022na stanowisko dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli również urzędnicy DTD Panowie Tomasz Piętka i Marcin Kichler.

Współpracujące organizacje społeczne środowiska OSK reprezentowali ich statutowi przedstawiciele w osobach:
1.Krzysztof Szymański- prezes PIGOSK z/s w Piastowie

2. Wojciech Góra  - sekretarz zarządu i dyrektor PIGOSK
3. Roman Stencel- prezes OIGOSK z/s w Koszalinie
4. Grzegorz Łapeta    -  v-ce prezes PFSSK z/s w Warszawie

Przedstawiliśmy wstępne mankamenty wdrażania Profilu Kierowcy Zawodowego / PKZ/ a urzędnicy DTD wyjaśniali aktualne problemy z pełnym wdrożeniem tego nowego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy WORD-om jeszcze nie przekazano pytań egzaminu kończącego kwalifikacje wstępne kierowców.
link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/500-22-kwietnia-2022-warszawa-spotkanie-w-departamencie-transportu-drogowego-ministerstwa-infrastruktury


6.6 
19 maja 2022 odbyła się narada On-line za pośrednictwem aplikacji TIMES przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i szerokiej rzeszy przedstawicieli branży edukatorów oraz transportowców (40 osób).

Naradę prowadziła dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego.
Uczestnicy spotkania wskazywali na problemy, proponowali konkrety dla rozwiązania trudnej sytuacji związanej z licznymi problemami w systemie szkolenia kierowców zawodowych i funkcjonowaniem Profilu Kierowcy Zawodowego / PKZ/.
Resort informował o już podjętych pracach i zapowiedział dalsze konkretne działania.
Apelował o zgłaszanie postulatów zmian.

W odpowiedzi na powyższy apel współpracujące organizacje środowiska osk: PFSSK – PIGOSK i OIGOSK zredagowały, uzgodniły i w dniu 23 maja 2022 wysłały ePUAP i e-mail pismo z propozycjami konkretnych zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25.03.2022 ws szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/WspolnaProsba_org_spolOSKzmRozp20220325SzkolenieEgzaminKierowcow,wyk,przewoz,drog20220523-sig.pdf

 Ad.7 Inne.

7.1 Kontynuując zapoczątkowane w 2020 roku zainteresowanie problematyką księgowania wydatków WORD-ów na poprawę BRD wnikliwie przeanalizowano informacje publiczne przesłane przez WORD Lublin, w którym wydatki i koszty na BRD są corocznie księgowane w Fundusz Zapasowy wbrew dyspozycji art. 119 ust.3 pkt.4 uprd, z której wynika, że wydatki te powinny być księgowane w koszty.
Przykładowo z informacji publicznej przesłanej w maju 2022, a dotyczącej Bilansu Finansowego WORD Lublin za 2021r wynika jn:
Zysk                              189 043,63 PLN
wydatki na BRD         271 037,66 PLN
Gdyby wydatki na BRD zaksięgowano w koszty wystąpiłaby strata bilansowa za 2021 rok w kwocie ok 82 tys. PLN
Uwzględniając w/w dyspozycję ustawy prawo o ruchu drogowym powstają wątpliwości co do prawidłowości księgowania wydatków na poprawę BRD.
Dlatego Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności postanowił zawiadomić o tych wątpliwościach wyspecjalizowany ustawowy podmiot kontrolny jakim jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego w Warszawie
https://pana.gov.pl/.

7.2 prezes Stencel zapoznał z postanowieniem z 14 kwietnia 2022 Sądu Rejonowego w Białogardzie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Świdwinie, które uchyla postanowienie Prokuratora Rejonowego w Białogardzie z 02.12.2021 o odmowie wszczęcia dochodzenia ws sygn, akt PR Ds. 1825.2021 o czyn z art. 231§1 k.k. - wskutek zażalenia OIGOSK z 13 grudnia 2021.
Powyższe dotyczy zaniechania wydania przez Starostę Powiatowego w Świdwinie decyzji administracyjnych o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców Krzysztof Osiński nr ewidencyjny 00173216

7.3 prezes Stencel poinformował o obradach Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK w Proszeniu 8 lipca 2022. Zarząd akceptuje sfinansowanie z funduszy OIGOSK wydatków z tego tytułu na podstawie §3 ust.9 Porozumienia o współpracy z 28.12.2018 cyt. "§3 .9. Koszty obrad, o których mowa w niniejszym paragrafie (z wyjątkiem wydatku na dojazd, nocleg, posiłki) pokrywa strona inicjująca."

7.4 prezes Stencel poinformował o możliwości uczestnictwa w zajęciach teoretycznych w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów w okresie sierpień - wrzesień 2022r w formule LIVE organizowanej przez e-kierowca sp z oo sp k Szczecin. Zarząd w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydował o skorzystaniu z oferty e-kierowca i sfinansowania uczestnictwa w zajęciach teoretycznych z funduszy w dyspozycji Zarządu OIGOSK.

7.5 prezes Stencel poinformował o zaproszeniu na Konferencję PIGOSK 16 -18.09.2022

Zredagował: Daniel Wers sekretarz