2023-02-04 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 09-02-2023 godz. 23:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProtokółnrZ- 01 / 02 / 2023z obrad ZarząduOIGOSK 4 lutego 2023 
/obszerne fragmenty, istotne decyzje /

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności (załącznik1).

Tematyka obrad
1)  Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 15.10.2022 nr  Z - 03/10/2022 {ref. sekretarz D. Wers},
2)  Dyscyplina opłacania składek członkowskich , Bilans Finansowy OIGOSK za 2022r, analiza wykonania preliminarza finansowego za 2022r,
3)  Uchwały w sprawach członkowskich ( przyjęcia, spłaty ratalne, ... itp. ),
4)  Przedstawienie i wybór oferty przedsięwzięcia integracyjnego w 2023 roku oraz ustalenie kwot odpłatności uczestników,
5)  Uchwała o terminie, miejscu i porządku obrad XIV Zebrania Delegatów OIGOSK, odpłatności uczestników nie posiadających głosu stanowiącego itp.
6)  Uchwała
ws petycji ustanowienia Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach obchodzonego corocznie na terytorium RP,
7)  Inne.

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 03/10/2022 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/504-2022-10-15-koszalin-obrady-zarzadu-oigosk

 Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich, Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2022r oraz analiza wykonania preliminarza finansowego za 2022r 

Narastająco Limity wydatków Oddziałów Terenowych wg. stanu na 4 lutego 2023r

Tabela 1

Wg. stanu na dzień 4 lutego 2023r (w.17) dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem:kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2023R wynosi 13,43% (10.02.2023 wymagane 16,67%)

Tabela 2

Wykres 1

2.1 Dyscyplina opłacania składek na dzień 31 grudnia 2022r

Tabela 3

Wykres 2

Dyscyplina Skladek Narastajaco 31grudnia

Wydatki OT narastająco 31 grudnia

Wykres 4

2.2 Bilans finansowy OIGOSK na 31 grudnia 2022

Tabela 4

2.3 Dane o realizacji Preliminarza Finansowego na 31 grudnia 2022

Stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2022r za nominalny okres 12 miesięcy 12/12 = 100%:
przychody TTT 916,45 / TTT 000 PLN zrealizowano w 124,07%
wydatki     TTT 673,63 / TTT 000 PLN zrealizowano w 105,11%

Tabela 5

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

3.1 Zarząd na podstawie §1 ust.3 uchwały ZDXIII – 57 /III/ 2019rozpatrzył poniższe wnioski o ratalne wpłaty pierwszej opłaty składkowej i jednomyślnie zdecydował jn:

a) kol. Andrzeja Ch... z OT10 przesłany e-mail Sent:Friday, November 4, 2022 1:43 PM.
W efekcie Pierwsza Opłata Składkowa może być opłacana w kwartalnych ratach po 120 PLN w terminach:

b) kol. Zbigniewa P... z OT10 przesłany e-mail Sent: Tuesday, December 13, 2022 1:15 PM.
W efekcie Pierwsza Opłata Składkowa może być opłacana w kwartalnych ratach po 120 PLN w terminach:

...

3.2 Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                       siedziba                                             Status / oddział
1.
Andrzej Kościelniak                 42-200 Częstochowa                        Wspierający: OT10 Częstochowa
2. Dagmara Szecówka                42-360 Poraj                                        Wspierający: OT10 Częstochowa
3. Łukasz Górnik                        75-360 Koszalin                                  Wspierający: OT1 Koszalin

Ad.4 Wybór oferty przedsięwzięcia integracyjnego w 2023 roku oraz ustalenie kwot odpłatności uczestników.

Rozpatrzono następujące oferty:

1) krajowy wyjazd pobytowy, 2 noclegi, przejazd na koszt własny, 30 uczestników, szacunek ceny jednostkowej -> S50PLN/os,

2) Zagraniczny wyjazd autokarowy, przejazdy nocne, Paryż 6 dni, 30 uczestników, szacunek ceny jednostkowej -> T300PLN/os

3) Zagraniczny wyjazd promowo-autokarowy Stena Line Gdynia-Szwecja Karlskrona, 30 uczestników, szacunek ceny jednostkowej w kabinie 2os -> T700PLN/os,

4) Zagraniczny wyjazd promowo-autokarowy Polferries Gdańsk-Szwecja Nynäshamn, 30 uczestników, szacunek ceny jednostkowej w kabinie 2os -> T880PLN/os

Po wnikliwej analizie porównawczej programów - jednomyślnie:
> zdecydowano o wyborze oferty Biura podróży Polferries SA z/s w Kołobrzegu,
> przyjęto zasady i wysokość dofinansowania członkom OIGOSK uczestnictwa w promowo-autokarowym wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym w 2023 roku do stare miasta Szwecji: Uppsala, Sigtuna i Mariefred (załącznik2).

Ad.5 XIV Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów OIGOSK (w 2023 upływa IV Kadencja Władz)

Prezes Stencel zaproponował aby XIV Zebranie Delegatów OIGOSK rozpoczęło się o godz.9:30 w sobotę 20 maja 2023 w Hotelu Portus Słupsk informując jednocześnie o zamiarze zwołania 19.05.2023 XXI Kolegium Doradczego Zarządu /KDZ/ lub w sobotę tj. przed obradami XIV ZD.
Zdecydowano zredagować projekty uchwał i przedstawić je do uchwalenia na XIV ZD.
Przyjęcie tekstów projektów uchwał nastąpi obradach XXI KDZ.
Po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano powyższą propozycję i przyjęto porządek obrad XIV ZD OGOSK (załącznik 3).
Jednocześnie określono wysokość odpłatności ewentualnego pobytu w hotelu innych osób:
 członkowie z głosem stanowiącym (Delegaci, członkowie zarządu, przewodniczący KR i SK, prezesi OT) – bezpłatnie / noclegw pok. 2 os 19/20.05.2023, pod warunkiem zgłoszenia w terminie do 29.04.2023.
 inne osoby -  S10 zł/os.: nocleg ze śniadaniem w pok. 2 os (19/20 maja), obiad
 inne osoby -  S30 zł/os.: nocleg ze śniadaniem w pok. 2 os (19/20 maja),
dopł. za pok.1 os - 80 PLN

W obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione, zaproszone i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 29 kwietnia 2023r - decyduje data doręczenia!
W przypadku nie zawiadomienia o nieobecności zgłoszonego uczestnika najpóźniej w terminie 5 maja 2023 kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, którego przedstawiciel dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca, deklarująca.
W razie konieczności wystąpienia z roszczeniem z w/w tytułu, mają zastosowanie procedury, zasady, wysokość odsetek i opłat za wezwania określone uchwałą ZDXIII – 57 /III/ 2022 z 26.03.2022r z wyłączeniem przestrzegania trzymiesięcznej zwłoki, o której mowa w §3 pkt.1 i 4 uchwały.

W przypadku nieobecności, kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, który dokonał zgłoszenia lub osoba zgłaszająca albo nieobecna - stosownie do okoliczności!

Ad.6 Uchwała ws. ustanowienia Dnia Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach.

25 maja 1995 do klasyfikacji zawodów i specjalności wpisano zawód instruktora nauki i techniki jazdy, którego przedstawiciele pracują u podstaw edukacji kandydatów na kierowców i kierowców.
Postulowane święto powinno być również okazją do świętowania wysiłków wielu osób, organizacji i instytucji pracujących na rzecz poprawy bezpiecznego ruchu drogowego w RP, co sprzyjałoby integracji i wymianie doświadczeń podmiotów operujących w systemie edukacji społeczeństwa w omawianym zakresie.
Wzoremobchodzonego 6 majaEuropejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W razie ustanowienia 25 maja może być w Polsce dniem refleksji nad stanem bezpieczeństwa na polskich drogach połączonej ze wskazaniem rozwiązań poprawiających BRD oraz okazją do docenienia wkładu i uhonorowania wysiłku kilkudziesięciu tysięcy osób w trosce o zdrowie i życie uczestników ruchu drogowego.
Wszystkie w/w instytucje i osoby zasługują na uhonorowanie ich wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w formie ustanowienia DNIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH obchodzonego corocznie 25 maja w Rzeczypospolitej Polskiej.
Po dyskusji jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 01/20230204
(załącznik 4).

Ad.7 Sprawy inne.

7.1 Prezes Stencel zrelacjonował przebieg Jubileuszu 20 lecia KSE 21.10.2022 w Nowym Adamowie

https://kse-egzaminator.pl/jubileusz-kse-wspomnienie/

W trakcie obchodów jubileuszu 22-10-2022 odbyła się całodniowa konferencja szkoleniowa. Tematem przewodnim były nowe technologie w pojazdach egzaminacyjnych niedalekiej przyszłości. Będą pokazy, wykłady, spotkania z fachowcami, ale też praktyczne “próbowanie” nowych pojazdów – ciągników siodłowych, elektrycznych samochodów kat. B oraz elektrycznych motocykli na terenie WORD Łódź.

 

7.2  Prezes Stencel poinformował o wystąpieniu współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK z wnioskiem do Ministra Adamczyka (vide fot. poniżej) o przywrócenie możliwości szkolenia i egzaminowania kat. C+E pr. jazdy alternatywnie zespołem pojazdów składającym się z samochodu ciężarowego i przyczepy lub pojazdem członowym (ciągnik siodłowy + naczepa) ewentualnie przesunięcia daty progowej do 31 grudnia 2034 roku, aktualnie to 31 grudnia 2024 roku

 

7.3 Prezes Stencel poinformował o wystąpieniu 31 stycznia 2023 współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK w trybie 221 i 241 kpa do 16 Sejmików Wojewódzkich procedujących uchwały ws. wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy aby stosownie do przepisu art.56a ust.2 Ustawy o kierujących pojazdami z wnioskiem o uwzględnienie faktycznie ponoszonych tj. mniejszych kosztów rzeczowo osobowe praktycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy, prowadzonych pojazdami niepozostającymi w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

 

7.4  Prezes Stencel przypomniał Uchwały Zarządu z 29 kwietnia i 15 sierpnia 2020r dotyczące problematyki księgowania wydatków niektórych WORD-ów na poprawę BRD.

 

Zawiadomieniami z 17 i 23 sierpnia 2020 zwrócono się do wyspecjalizowanego ustawowego podmiotu kontrolnego jakim jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego w Warszawie /PANA/ o sprawdzenie rzetelności i poprawności metodologicznej opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych w WORD Kielce i Częstochowa.

Uwzględniając wątpliwości i argumentację prezentowane w powyższych zawiadomieniach OIGOSK - PANA n/w pismami poinformowała o wdrożeniu postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów:

1) Artura Szymańskiego biegłego rewidenta nr 12053 badającego sprawozdania finansowe WORD Kielce
- z 18 listopada 2020 znak DN.4023.25.2020
- z 27 listopada 2020 znak DP.4011.40.2020.EM

2) Zofii Skowron biegłego rewidenta nr 5342 badającego sprawozdania finansowe WORD Częstochowa
- z 24 listopada 2020 znak DN.4023.26.2020
- z 16 grudnia 2020 znak DP.4011.41.2020. AK

PANA pismem z 12 grudnia 2022 znak DP.4011.40.2020.EM poinformowała o zakończeniu postępowania dyscyplinarnego i wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Katowicach z wnioskiem o wydanie orzeczenia skazującego biegłego rewidenta Artura Szymańskiego w trybie art. 335 kpk, vide poniższa fotografia.

 

7.5 Prezes Stencel poinformował o wystąpieniu 8 grudnia 2022 / na wniosek zarządu OT10/ z pismami do niektórych osk w Częstochowie zawierających żądanie niezwłocznego zaprzestania stosowania cen dumpingowych tj. poniżej kosztów świadczenia usług w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Analizowano odpowiedzi i w przypadku jednego osk zdecydowano o konieczności przekazania sprawy do instytucji i organów właściwych w sprawie.
Jednak ostateczną decyzję podejmie właściwy miejscowo zarząd OT10 OIGOSK w Częstochowie \

7.6 Analizowano statystyki zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy, które jednoznacznie wskazują, że w województwie zachodniopomorskim od zawsze zdawalność egzaminów praktycznych kat. B pr jazdy jest najniższa
W 2022 roku zdawalność egzaminów praktycznych kat. B w WORD-ach WZP kształtowała się wariantowo jn:
·   wariant "za pierwszym podejściem" tj. po ukończeniu szkolenia podstawowego w OSK - wyniosła zaledwie ok.25% i jest o 14% mniejsza od średniej zdawalności tych egzaminów w RP (39%), 
·      wariant tzw."Global" tj. wszystkie egzaminy kat. B - wyniosła zaledwie ok.22% i jest o 11% mniejsza od średniej zdawalności tych egzaminów w RP (33%), vide wykres 

zobrazowanie graficzne

Zdaniem zebranych na zdawalność egzaminów mają istotny wpływ rozstrzygnięcia skarg na przebieg egzaminu, które niestety akceptują przerwanie egzaminu na podstawie §16 ust.1 pkt.1 rozporządzenia ws. egzaminowania pomimo niewystąpienia okoliczności skutkujących bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego - ignorując jednoznaczną dyspozycję cyt. "jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art.52 ust.2 ustawy"! 

Dlatego zdecydowano o skontaktowaniu się ze Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Szczecinie i wystąpienie ze wspólnym wnioskiem do Marszałka województwa zachodniopomorskiego o spotkanie i zainicjowanie dyskusji oraz działań mających na celu eliminację tego negatywnego zjawiska.

 

protokołował: Daniel Wers sekretarz

Załączniki:

  1. lista obecności,
  2. zasady i wysokość dofinansowania członkom OIGOSK uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym 20-23 maja 2023 roku
  3. porządek obrad XIV ZD OGOSK
  4. Uchwała 01/20230204 ws. ustanowienia 25 czerwca Dniem Edukacji dla Bezpieczeństwa na Polskich Drogach