2023-05-19 Słupsk protokół z obrad XXI KDZ i Zarządu OIGOSK

 opublikowano 28 maja 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół Nr Z- 01/05/2023 z obrad w dniu 19.05.2023
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie orazjego Kolegium Doradczego (XXI)
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

uczestnicy:

  1. Roman Stencel / prezes OT1               - prezes,                         
  2. Piotr Berent / prezes OT2                     - wiceprezes,                 
  3. Jarosław Bubnowicz / skarbnik OT1     - skarbnik,                      
  4. Daniel Wers                                        - sekretarz,                      pełnomocnictwo dla Jarosława Bubnowicza
  5. Mirosław Witkowski                             prezes OT2                     
  6. Katarzyna Szambelan                         prezes OT4                     
  7. MirosłJambor                                       prezes OT 10                   nieobecny usprawiedliwiony awarią samochodu
  8. Jacek Jeżak                                         Przewodniczący KR       nieobecny
  9. Janusz Szambelan                              Przewodniczący SK        

Obrady rozpoczęto o godz.18:10 pod przewodnictwem prezesa Zarządu Romana Stencla.

Na wstępie kol. R. Stencel przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności w/w osób.

Tematyka obrad

1)  odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 04.02.2023 nr Z - 01/02/2023 {ref. R. Stencel },
2)  sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2022 { ref. prezesi OT}.
3)  OT4 Słupsk { ref. R. Stencel },
4)  Przedstawienie porządku obrad XIV ZD ustalonego na obradach 04.02.2023 { ref. R. Stencel },
5)  Prezentacja projektów uchwał XIV ZD { ref. R. Stencel }, 
6)  Inne.

Ad.1 odczytanie protokołu Z - 01/02/2023 – bez uwag.

Ad.2   Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2022.
Przedstawiciele oddziałów terenowych zaprezentowali działalność w 2022r.
Postaci elektroniczne rocznych sprawozdań OT przesłano w zakreślonym terminie do 15 stycznia 2022
z wyjątkiem OT2 CT – prezes P. Berent przesłał sprawozdanie dopiero 15 lutego 2023.

Ad.3 Problem braku min. liczebności członków zwyczajnych w OT4 Słupsk. 

WYKRES 1

Począwszy od 1 listopada 2022 i aktualnie liczebność członków zwyczajnych OT4 to tylko 9 osób.
Zgodnie z przepisem  pkt. I Uchwały Zarządu OIGOSK nr 03/20160709 z 9 lipca 2016 wymagana  minimalna liczebność członków zwyczajnych OT, to 10 osób.

Na obradach 15 października 2023 Zarząd OIGOSK uchwałą postanowił o wystąpieniu z apelem o treści jn:

„Zarząd OIGOSK niniejszym apeluje do Zarządu OT4 w Słupsku o podjęcie skutecznych działań mających na celu osiągnięcie co najmniej liczby 10 członków zwyczajnych najpóźniej w terminie do 28 lutego 2023 (vide  pkt. III uchwały nr 03/20160709) – pod rygorem likwidacji OT 4 w Słupsku.”

Zarząd OT4 w Słupsku nie poinformował o jakichkolwiek działaniach mających na celu pozyskanie nowych członków zwyczajnych.

WYKRES 2

Prezes Stencel w obszernej prezentacji udokumentował:

1) nagminną absencjęw obradach Zarządu OIGOSK i jego KDZ

- kol. Katarzyny Szambelan ( prezes OT4) w okresie 2018 – 2022 ,

- kol. Janusza Szambelana ( przewod. SK) w okresie 20220, 2022 i 04.02.2023

2) nagminną absencjęw zorganizowanych 8 przedsięwzięciach integracyjno – szkoleniowych (w zestawianiu pominięto I Wspólną Konferencję Szkoleniową PFSSK-PIGOSK-OIGOSK 19.10.2019) - członkowie OT4 uczestniczyli tylko w dwóch, vide zestawienie

Powyższe świadczy o braku potrzeby integracji członków i zarządu OT4 z pozostałymi OT oraz ignorowaniu inicjatyw i przedsięwzięć.

3) nagminne nieterminowe przesyłanie dokumentacji z zebrań i organizowanych przedsięwzięć OT4.

4) Liczne uchybienia OT4 ujawniane w protokołach z kontroli prowadzonych przez Komisje Rewizyjną.

W dyskusji kol. Janusz Szambelan wskazywał, że OT4 nawet z mniejszą liczba członków zwyczajnych realizuje zadania integracji środowiskowej, nie generuje obciążeń finansowych dla OIGOSK i apelował o zmianę uchwały Zarządu nr 03/20160709, i obniżenie progu mim. liczebności członków zwyczajnych OT.

Po zakończeniu dyskusji członkowie Zarządu na podstawie przepisu art.18 ust.11 statutu jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 1/20230519 ws. rozwiązania OT4 w Słupsku z dniem 30.10.2023, w załączeniu.

Ad.4 Zaprezentowano ustalony na obradach 04.02.2023 porządek obrad XIV ZD – bez uwag.
Prezes Stencel oświadczył, że do siedziby w Koszalinie w statutowym terminie określonym przepisem art.15 ust.1 tj. do 5 maja 2023 nie wpłynęły uchwały Walnych Zebrań Członków OT ws. uzupełnienia porządku obrad XIV ZD

Ad.5   Prezentacja projektów uchwał XIV Zebrania Delegatów OIGOSK.

Po dyskusji jednogłośnie zaakceptowano przedstawione projekty uchwał:

·      Projekt uchwały nr ZDXIV-58 / V / 2023 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2022 orazzaksięgowaniuzysku z działalności finansowej w 2022r

·      Projekt uchwały nr ZDXIV-59 / V / 2023 ws wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich

Po dyskusji, uwzględniając obowiązujący od 8 lipca 2022 Regulamin Działania Rzecznika Praw Przedsiębiorcy prowadzącego OSK (OS) – XXI Kolegium Doradcze Zarządu jednomyślnie rekomenduje prezesa Stencla jako reprezentanta OIGOSK w Radzie opiniodawczo-doradczej Rzecznika Praw Przedsiębiorcy POSK drugiej kadencji obejmującej okres 4 lat: 2024 – 2027, o czym mowa w Projekcie Uchwały nr ZDXIV-59 / V / 2023

Ad.6 Inne

1)       Prezes Stencel poinformował, że w sobotę 17 marca 2023 Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców PFSSK wybrało nowy zarząd w składzie:

Grzegorz Łapeta, prezes (Rybnik),
Cezary Drozdowski, wiceprezes (Poznań),
Jan Szymczak, wiceprezes (Sieradz),
Franciszek Saługa, sekretarz (Katowice),
Zbigniew Hyży, skarbnik (Piotrków Trybunalski).                         Fot.1

2)       Prezes Stencel zapoznał z odpowiedzią ZUM (pismo WIiT-I.8041.21.2023 z 10.05.2023) Wicemarszałka Tomasza Sobieraja na wspólny wniosek z 11 kwietnia 2023 o spotkanie ws zdawalności egzaminów, rozpatrywania skarg, itp.                             Fot.2

3)       15 maja 2023 prezes Stencel wraz z Krzysztofem Szymańskim (prezes PIGOSK) uczestniczyli w Jubileuszu 25 lecia KSD WORD w Hotelu Marina Club w Sile k/Olsztyna. W uroczystości uczestniczyła również
dr Renata Rychter - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI, z która rozmawialiśmy ws szans na realizacje postulatu przesunięcia terminu obowiązku szkolenia i egzaminowania kat. C+E pojazdem członowym.

                                   Fot.3                                                                           Fot.4

4)       Promowo-autokarowy wyjazd szkoleniowo - integracyjny do Szwecji 20-23 maja 2023r

Fot.5                                                   Tabela.1

5)       Prezes Stencel poinformował że XXI Ogólnopolski Konkurs Instruktor 2023 Roku odbędzie się w Białymstoku 2 – 3 czerwca 2023.

        W konkursie będą rywalizować dwaj członkowie OT1 OIGOSK M. Grzelak i M. Pawlicki.
Pomimo apelu - żaden z pozostałych OT nie zgłosił instruktorów do w/w konkursu.
Prezes przypomniał, że OIGOSK jest współorganizatorem i solidarnie współfinansuje wydatki z tym związane.
Z uwagi na korzyści wizerunkowe i dobre warunki propagowania celów statutowych w zakresie integracji i konstruktywnej rywalizacji XXI KDZ
jednomyślnie akceptuje te wydatki, w tym sfinansowanie nagrody i pucharu (ok. 800 PLN) dla zwycięzcy konkurencji „próba Stewarta”, a także refundacji zbiorowej podróży służbowej prezesa i zawodników: Koszalin – Białystok - Koszalin 
                                                                                          Fot.6

6)       Uwzględniając wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego z 20 kwietnia 2023 o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028) oraz projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.04.2023 ws odwołania 1 lipca 2023 …. stanu zagrożenia epidemicznego

Fot.7

Analogicznie jak w latach 2020 -2022 jednomyślnie postanowiono o:

Ø  nawiązaniu kontaktu z firmą e-kierowca Sp. z o o Sp. k. 71-605 Szczecin i rozpoczęcie w czerwcu br. w formule zdalnej LIVE również w 2023 zajęć teoretycznych w ramach corocznych Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów,

Ø  Sfinansowaniu z funduszy ogólnych wydatku za uczestnictwo członków OIGOSK w zajęciach teoretycznych Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów - realizowanych w formule zdalnej,

Ø  Natomiast finansowanie z funduszy OIGOSK wydatku za uczestnictwo członków OIGOSK w zajęciach praktycznych Warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów – będzie realizowane na zasadach i w wysokościach określonych Uchwałą Zarządu OIGOSK nr 01/20200815 z 15 sierpnia 2020.

7)       Stosownie do przepisu §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - jednogłośnie zaakceptowano obszerne fragmenty protokołu Z-01/02/2023 opublikowane na witrynie internetowej,
link http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/507-2023-02-04-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Protokołował 
Jarosław Bubnowicz, skarbnik

W załączeniu:
1)      lista obecności
2)      Uchwała nr 1/20230519 ws. rozwiązania OT4 w Słupsku