2023-05-20 Protokół XIV Zebrania Delegatów OIGOSK

opublikowano 29 maja 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Słupsk 20 maja 2023

Protokół

z XIV Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

 I. Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania Delegatów OIGOSK.
    Wskazując na obszerny program zaapelował o dyscyplinę i współpracę uczestników z Prezydium Zebrania.
   
Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

1. Piotr Berent OT2 CT
2.
Daniel Wers OT1 ZK
- - -
3. Roman Stencel OT1 ZK –
zgłoszony przez uczestnika XIVZD

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono przy uczestnictwie 23 osób.

 II. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

  • Roman Stencel   - przewodniczący
  • Piotr Berent                – wiceprzewodniczący
  • Daniel Wers               - sekretarz

III. Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia Komisji Wyborczej i Głosowań,do której zgłoszono następujących kandydatów:

1. Mirosław Jambor     OT10 SC / wyraził zgodę
2. Seweryn Szecówka
OT10 SC / wyraził zgodę
3. Adama Prabuckiego
OT2 CT – reprezentowanegoprzez pełnomocnikakol. Angelikę Lopatę / wyraziła zgodę

Przewodniczący poinformował, że po konsultacji Prezydium Zebrania na podstawie §7 ust.4 regulaminu głosowań zdecydowało, że Komisja Wyborcza będzie pracować w składzie 3 - osobowym, co dopuszcza przepis §7 ust.3 regulaminu.
Komisja Wyborcza /KW/ została wyłoniona w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i w obecności
23 uczestników oraz ukonstytuowała się w następującym składzie:

  • Mirosław Jambor – przewodniczący
  • Adam Prabucki (pełnomocnik Angelika Lopata)– sekretarz
  • Seweryn Szecówka– członek

IV. Przewodniczący Prezydium zaprezentował porządek obrad XIV ZD ustalony przez Zarząd OIGOSK [załącznik 1].
Prezes Stencel oświadczył, że do siedziby w Koszalinie w statutowym terminie określonym przepisem art.15 ust.1 tj. do 5 maja 2023 nie wpłynęły uchwały Walnych Zebrań Członków OT ws. uzupełnienia porządku obrad XIV ZD.

V. W czasie gdy KW analizowała i weryfikowała dokumenty, celem ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienie wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów uprawniających do głosowania - sekretarz D. Wers zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2022 roku [załącznik 4].

VI. Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy n/w dokumentów: - listy wybranych Delegatów [ załącznik 2],
- listy obecności [ załącznik 3],
- informacji Zarządu OIGOSK z 20.05.2023
(§7 ust.6 regulaminu głosowań)
- protokołów z wyborczych Walnych Zebrań Członków w oddziałach terenowych

zakomunikował, że do uczestnictwa w XIV Zebraniu Delegatów OIGOSK uprawnionych jest 25 Mandatów.
Na podstawie art.10 ust.3 statutu Quorum stanowi 13 Mandatów = 25 x 50%,

Lista obecności wskazuje, że na XIV Zebraniu Delegatów OIGOSK jest obecnych:
1) 12 - Delegatów
2)  7 - osób funkcyjnych z głosem stanowiącym
3)  5 -pełnomocników (pełnomocnictw) w trybie art.10 ust.4 lit. a statutu                                                                    
         
[ J. Bubnowicz (OT1), K Szambelan (OT4), Ad. Prabucki i Sł. Trzciński (OT2), K. Wesołowska-Łakomy(OT10) ]
.......................    
   24  Mandatów Razem

KW stwierdza, że XIV Zebranie Delegatów OIGOSK ma zdolność do podejmowania uchwał.

 Pełna treść protokołu (kliknij)

Prezydium XIV Zebrania Delegatów OIGOSK

Komisja Wyborcza i Głosowań XIV Zebrania Delegatów OIGOSK