2023-09-09 Koszalin obrady Zarządu OIGOSK

opublikowano 14 września 2023 13:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół nr Z- 03/09/2023 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 9 września 2023
/ obszerne fragmenty/

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1             - prezes,
Piotr Berent /
wiceprezes OT2             - wiceprezes,        Za pośrednictwem Aplikacji ZOOM
Daniel Wers                                      - sekretarz,         
Jarosław Bubnowicz                         - skarbnik,           
Jacek Jeżak                                      
Przewodniczący KR      
Mariusz Grzelak                                Przewodniczący SK

 Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 19.05.2023Z - 02/05/2023 {ref. skarbnik Bubnowicz},
 2. Liczebność członków i dyscyplina opłacania składek członkowskich {ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel},
 3. Uchwały w sprawach członkowskich (pozwy, przyjęcia, spłaty ratalne, ... itp.) {ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel},
 4. Uchwała inicjująca zorganizowanie w 2024kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego {ref. Stencel},
 5. Uchwała ws. modernizacji witryny internetowej www.izbaosk.eu {ref. R. Stencel },
 6. Inne.
  1. Informacja o przebiegu Promowo-autokarowego wyjazdu integracyjnego do Szwecji 20-23 maja 2023,
  2. Informacja o obradach 7 lipca 2023 przedstawicieli współpracujących org. PFSSK-PIGOSK-OIGOSK i obradach Rady doradczo-opiniodawczej Rzecznika Praw PPOSK,
  3. Informacja o przebiegu warsztatów dosk. zawodowego instruktorów OIGOSK w 2023r,
  4. Informacja o efektach działań Rzecznika Praw PPOSK,
  5. Pozostałe.

Ad.1 skarbnik Jarosław Bubnowicz odczytał protokół nr Z - 02/05/2023 – bez uwag.

       Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej, link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/508-2023-05-19-slupsk-protokol-z-obrad-xxi-kdz-i-zarzadu-oigosk

Ad.2 Liczebność członków i Dyscyplina opłacania składek członkowskich.

2.1 Liczebność członków

 2.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich

wg. stanu na dzień 08.09.2023r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2023r wynosi 78,00% przy wymaganych 75,00% = 8/12.

8 września 2023

Zapł/ Nal.

do XII.2023

WZZ

 

%

zaległe

61

Oddział KOSZALIN

83,80%

4295

16,20%

16

Oddział TORUŃ

85,14%

1845

14,86%

4

Oddział SŁUPSK

70,23%

2090

29,77%

0

Oddział Częstochowa

55,51%

3715

44,49%

81 /126

OGÓŁEM :

78,00%

11 945

22,00%

Dłużnicy składkowi (8 osób) stanna 8 września 2023                                                                                                                               

Tabela 1

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 08.09.2023r

Tabela 2

2.3 Aktualne wykonanie Preliminarza Finansowego OIGOSK na 2023r

Tabela 3

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2023r za nominalny okres 8 miesięcy 8/12 = 66,66%:

- przychody  TT 412,11 / TTT 000 PLN zrealizowano w 38,16%
- wydatki     TTT 768,34 / TTT 000 PLN zrealizowano w
75,85%

Ad.3 Uchwała o wdrożeniu postepowania roszczeniowego podjęta w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

W efekcie analizy informacji skarbnika - Zarząd stwierdza znaczące zaległości w opłacaniu przez n/w kolegów wierzytelności OIGOSK, w tym składek członkowskich i to pomimo licznych wezwań do zapłaty.

Dlatego w razie braku oczekiwanej reakcji na kolejne wezwanie - na podstawie art.7 ust.11 statutu, § 3 ust.1i ust.5 Uchwały nr ZDXII – 57 / III / 2022 z 26.03.2022r postanawia się o wystąpieniu z pozwem do sądu w Koszalinie z żądaniem zasądzenia od n/w członków zaległych wierzytelności OIGOSK określonych Statutem i uchwałami Władz oraz należności ubocznych.

LP.

NAZWISKO

Oddział

przyjęty

1

Sz Mariusz

KR\ ZK

18.03.2011.

2

B Jerzy

CT

07.04.2018

3

S Łukasz

GS

2016-07-09

4

Adr Marek

SC

23.11.2012

 Ad.4 Uchwała inicjująca zorganizowanie w 2024 roku kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego

4.1 Szczegółowo i wnikliwie analizowano oferty zorganizowania w 2024 roku kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego:

 1. Morskiego Biura Podróży Polferries SA dotyczącej promowo – autokarowego 5- dniowego wyjazdu na trasie: Gdańsk-Westerplatte <-> Nynäshamn <-> Sztokholm <-> Helsinki
 2. Biura Podróży „POLAN TRAVEL” Bielsko Biała dotyczącej:
 • promowo – autokarowego 4- dniowego wyjazdu na trasie: Świnoujście <-> Trelleborg (Szwecja) <-> (nocny przejazd) Oslo (Norwegia) <-> fiordy i szkiery na Wybrzeżu Bohuslan <-> Gustavsberg <-> Haby (Szwecja)
 • promowo – autokarowego 5- dniowego wyjazdu na trasie: Świnoujście <-> Ystad (Szwecja) <-> fiordy i szkiery na Wybrzeżu Bohuslan <-> Haby (Szwecja) <-> Oslo (Norwegia) -> Haby (Szwecja) -> Ystad -> Świnoujście,
 • autokarowego 3- dniowego wyjazdu do Saksonii – Dreznana trasie: Poznań -> Bolków -> Dolina pałaców i ogrodów, pałac w Wojanowie ( „Polska Dolina Loary” ,) -> Zgorzelec -> Miasto Bastei (Niemcy) -> zamek Felsenburg -> Drezno -> Budziszyn -> Gorlitz -> Poznań.

4.2 Po dyskusji w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników wybrano ofertę BP Polan Travel tj. autokarowy 3- dniowy wyjazd do Saksonii – Drezna, który zostanie zrealizowany w maju 2024 roku.
Jednocześnie w trybie aklamacji przyjęto zasady i warunki uczestnictwa oraz wysokość dofinansowania z funduszy OIGOSK i związane z tym kwoty odpłatności, które stanowią załącznik nr.2.
Dla realizacji powyższego należy do końca września br. powiadomić członków, o konkretnym terminie przedsięwzięcia, orientacyjnej cenie opłatności dla członków i osób towarzyszących wraz z określeniem terminu zgłoszeń i wpłat zaliczki. Warunkiem zorganizowania planowanego przedsięwzięcia jest zgłoszenie się w zakreślonym terminie ok 20 uczestników.

Ad.5 Uchwała ws. modernizacji witryny internetowej www.izbaosk.eu

Po dyskusji w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników zdecydowano o modernizacji oficjalnej witryny internetowej OIGOSK uzasadniając jn:

 1. Konieczność zainstalowania certyfikatu bezpieczeństwa SSL,
 2. Z początkiem 2015 roku zakończyło się wsparcie aktualizacyjne wykorzystywanego narzędzia Joomla 2.5, dlatego zachodzi konieczność uaktualnienia interfejsu służącego do zamieszczania na witrynie materiałów, informacji.

Ad.6 Inne.

6.1 Informacja o przebiegu kolejnego przedsięwzięcia tj. promowo-autokarowego wyjazdu integracyjnego do Szwecji 20-23 maja 2023

Uchwałą z 4 lutego 2023 Zarząd po analizie kilku destynacji, kosztów itp. zdecydował o wyborze oferty MBP Polferries SA Kołobrzeg tj. promowo-autokarowy wyjazd szkoleniowo – integracyjny 20-23 maja 2023 roku do Szwecji - stare miasta: Uppsala, Sigtuna i Mariefred. Liczby uczestników przedsięwzięcia wyszczególniono jn.

Szwecja 20 - 23.05.2023

kwota dofinansowania

+

osoba tow.

członek

OT

 

T 750

13

9

OT1

 

T 430

5

5

OT2

 

0

0

0

OT4

 

T 500

8

4

OT10

 

  0 0

8

8

Niezrzeszeni

 

TT 680 PLN

34

18

Σ

 

fot.1 i fot.2

Wszyscy uczestnicy ciepło i z aplauzem wypowiadali się o destynacji, przebiegu i realizacji programu przedsięwzięcia.

6.2   Informacja o obradach 7 lipca 2023 przedstawicieli współpracujących org. PFSSK-PIGOSK-OIGOSK i obradach Rady doradczo-opiniodawczej Rzecznika Praw PPOSK

fot.3

7 lipca 2023 w Hotelu "Porto" Radomsko Reprezentantów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK PIGOSK - OIGOSK

Statutowi przedstawiciele sygnatariuszy porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018 obradowali w trybie określonym przepisami § 3 porozumienia.

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były jednomyślnie zaakceptowane n/w obszary tematyczne:

1) dyskusja nt. przebiegu XXI Konkursu Instruktor Roku 2023,
2) zaprezentowanie, dyskusja i przyjęcie zmian Ramowego regulaminu Konkursu Instruktor Roku…
3) zaprezentowanie, dyskusja i przyjęcie Aneksu nr.1 do porozumienia z 28 grudnia 2018,
4) wyłonienie na II kadencję osoby Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących OSK /dalej Rzecznik Praw PpOSK /,
5) inne.

W związku z upływem w 2023 r I kadencji Rzecznika Praw PpOSK i Rady zaszła konieczność wyłonienia osoby Rzecznika Praw PpOSK na II czteroletnią kadencję: 2024 – 2027, vide §2 pkt.1 i §3 Regulaminu Działania Rzecznika Praw PpOSK z 19.07.2019.

Prezesi G. Łapeta i K. Szymański zgodnie zarekomendowali kol. Romana Stencla do pełnienia funkcji Rzecznika Praw PpOSK również w II kadencji. Roman Stencel wyraził zgodę, podziękował za zaufanie i zadeklarował rzetelne wykonywanie obowiązków określonych regulaminem.

fot.4

7 lipca 2023 w Hotelu "Porto" Radomsko odbyły się czwarte (pierwsze w 2023r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK II kadencji [2024 – 2027], dalej Rada (§11 regulaminu).

W obradach uczestniczyli:
Roman Stencel
        - Rzecznik Praw PPOSK II kadencji (dalej Rzecznik Praw PPOSK),
Krzysztof Bandos
     - członek Rady, członek Stow. MOST Skierniewice wskazany uchwałą XXIV ZDS PFSSK z 17.03.2023,
Michał Szypura
        - członek Rady, członek PIGOSK wskazany uchwałą WZC PIGOSK nr 7/2023 z 24.03.2023.

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:

 1. sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw PPOSK w 2022r,
 2. sprawozdanie z działalności w bieżącym roku 2023,
 3. dyskusja i przyjęcie Aneksu nr.2 ws zmian Regulaminu Działania Rzecznika Praw PPOSK,
 4. wyartykułowanie obszarów inicjatyw Rzecznika Praw POSK na pierwszy rok II kadencji 2024-2027,

6.3   Informacja o przebiegu warsztatów dosk. zawodowego instruktorów OIGOSK w 2023r

 6.3.1 OT1 Koszalin i OT2 Toruń

Stosownie do uchwał: Zarządu OT1 z 20 czerwca i 2 sierpnia 2023 oraz na podstawie umowy z 02.08.2023 zawartej pomiędzy OSKsdw "AutoSter" Dariusz Szwed Toruń, Nauka Jazdy Jarosław Bubnowicz 75-446 Koszalin i OIGOSK

w okresie od 30 czerwca do 30 sierpnia 2023 realizowano zajęcia szkoleniowe z 59 osobami w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, o których mowa w art.35 ust.6 uokp.

W tym część teoretyczną realizowano w czasie rzeczywistym w formule zdalnej LIVE z wykorzystaniem Internetu i czatu - zorganizowaną przez e-kierowca sp. z oo sp k. Szczecin, link: https://prawko.pl/

6.3.2 OT4 Słupsk

Brak szczegółowych danych, informacji

6.3.3 OT10 Częstochowa

Nie współorganizuje i nie finansuje z funduszów OIGOSK wydatku na warsztaty dosk zaw instruktorów w 2022 roku

6.4  Prezes Stencel poinformował o ostatecznych efektach interwencji Rzecznika Praw PPOSK w WORD-ach dot. wymogów dla pojazdów OSK, którymi prowadzony ma być egzamin państwowy.

 6.5 Prezes Stencel poinformował o zaproszeniu na coroczną Konferencję szkoleniową PIGOSK w dniach 22 - 24.09.2023 r. w Hotelu Uroczysko SPA, Cedzyna 44E, k. Kielc.

6.6  Prezes Stencel poinformował o zaproszeniu na uroczystość Jubileuszu 25 - lecia PFSSK z/s w Warszawie Zarząd akceptuje związane z tym wydatki na podróż i okolicznościowe gratulacje.
17 września 1998r Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie o wpisaniu PFSSK do rejestru stowarzyszeń.

W dniach 15-16.11.1998 zorganizowano I Zjazd Delegatów Stowarzyszeń PFSSK, który wybrał Zarząd:
¨       JANUSZ UJMA     - prezes (Kraków),
¨       Roman Stencel   - wiceprezes (Koszalin),
¨       Andrzej Szczygieł - wiceprezes (Kraków),
¨       Roman Lamczyk   - sekretarz (Biesko-Biała),
¨       Jan Szymczak      - skarbnik (Sieradz).

Zredagował: Daniel Wers sekretarz

Załączniki:
> Lista obecności,
> Zasady, warunki uczestnictwa i kwoty odpłatności tyt. wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego do Saksonii w 2024r.