2023-11-23 Koszalin obrady Zarządu OIGOSK

opublikowano 28 Listopada 2023 17:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 04/11/2023

z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 23 listopada 2023/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1           - Prezes,          
Piotr Berent /
prezes OT2                 - wiceprezes,         Za pośrednictwem Aplikacji Microsoft SKYPE
Daniel Wers                                    - sekretarz,           
Jarosław Bubnowicz                      - skarbnik,            
Jacek Jeżak                                   
Przewodniczący KR
Mariusz Grzelak                             Przewodniczący SK

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 09.09.2023Z - 03/09/2023 {ref. sekretarz D. Wers},
 2. Dyscyplina opłacania składek czł{ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel},
 3. Uchwały ws. członkowskich: przyjęcia, pozwy itp. {ref. R. Stencel},
 4. Wykonanie aktualnego i przyjęcie preliminarza finansowego na{ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel},
 5. Inne.
  1. Informacja o przebiegu Konferencji uzgodnieniowej w MI 29.09.2023r nt. terminu szkolenia egzaminowania Kat. C+E pojazdem członowym,
  2. Informacja dot. zawiadomienia Prokuratora z 04.07.2021 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez SP w Świdwinie
  3. Informacja o zgłoszeniach uczestnictwa w wyjeździe do SAKSONII 24-26 maja{ref. R. Stencel},
  4. Informacja ws. Skargi z17 kwietnia 2023r na Uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego /dalej SWZ/ nr XLI/477/23 z 08.03.2023,
  5. Informacja nt. XII Konferencji Szkoleniowej PIGOSK 22 – 24 września 2023 r. HOTEL Uroczysko Cedzyna
  6. podwyższeniu czynszu za lokal siedziby OIGOSKz dniem 1 stycznia 2024
  7. Zaproszenie na Jubileusz XXX lecia SSSK Białystok

Ad.1 sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 03/09/2023 – bez uwag.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej, link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/524-2023-09-09-koszalin-obrady-zarzadu-oigosk

Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich, liczebność członków

2.1 wg. stanu na dzień 23.11.2023r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2023r wynosi 95,90% przy wymaganych 91,67% = 11/12.

 Tabela 1

Wykres 1

                    Dłużnicy składkowi na 23 listopada 2023

Tabela 2

MSzc, PLen, ŁSie, Madr, Pjam, ZPlac                                                                                                                                                                                                                                        

Dyscyplina opłacania składek OIGOSK - narastająco

Wykres 2

Jednogłośna uchwała Zarządu OIGOSK o poniższej treści.

Informacja skarbnika – potwierdza zadawalającą dyscyplinę opłacania wierzytelności OIGOSK, w szczególności składek członkowskich Jednak wskazując na niżej przywołane zalecenie Komisji Rewizyjnej

Zobowiązuje się skarbnika do mobilizowania (tel. sms, e-mail)dłużników po dniu 10 grudnia br. do uregulowania zaległości celem uzyskania jak najwyższego wskaźnika tej dyscypliny.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 23.11.2023r

Tabela 3

Wykres 3                                                         Wykres 4

2.2 Liczebność członków - stan aktualny

Wykres 5

Wykres 6                            Wykres 7

Wykres 8

 

Uchwała Zarządu OIGOSK nr 01/20230519 z 19 maja 2023 ws. rozwiązania OT4 w Słupsku utraciła moc zgodnie z §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i przed 30.10.2023 może utracić moc prawną w dniu osiągnięcia przez OT4 liczebności co najmniej 10 /dziesięć/ członków zwyczajnych

 Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich podjęte w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności

3.1 Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków:

lpNazwa                                                                                                         siedziba                             Status / oddział

1    Ośrodek Szkolenia Kierowców "EKSPERT" Wojciech Wierzbicki        76-270 Przewłoka               Zwyczajny / OT4
2   
Ośrodek Szkolenia Kierowców „DominoDrive” Dominik Słabosz        76-038 Dobrzyca                    Zwyczajny / OT1
3   
Ewa Kułeczko                                                                                          78-111 Ustronie Morskie      Wspierający / OT1

3.2 Przekształcenie statusu członkowskiego.

Na podstawie art.18 ust.15 statutu na wniosek z 30.10.2023 jednogłośnie przekształca się status n/w członka wspierającego – instruktora. W konsekwencji z dniem 23 listopada 2023 kol. Piotr Lenczewski nabywa prawa i obowiązki członka zwyczajnego OIGOSK z obowiązkiem dopłaty wpisowego w kwocie 250 PLN.

4    Ośrodek Szkolenia Kierowców „VOLTAPiotr Lenczewski                76-248 Dębnica Kaszubska      Zwyczajny / OT4

 Ad.4 Wykonanie preliminarza finansowego na 2023r i przyjęcie preliminarza finansowego na 2024r

4.1 Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2023r za nominalny okres 11 miesięcy 11/12 = 91,67%:

przychody                TTT 022,27 / TTT 000 PLN zrealizowano w 114,41%
wydatki                    TTT 364,96 / TTT 000 PLN zrealizowano w   86,24%

 Tabela 4

 Wykres 9

 4.2 Preliminarz Finansowy OIGOSK na 2024 rok przyjęto w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczest.

Źródła przychodu                              TTT 000               Tabela 5
Tytuły wydatków                              
TTT 000               Tabela 6
planowany wynik finansowy
(+/-)    TT 000               

 Ad.5 Inne.

5.1 Informacja o przebiegu Konferencji uzgodnieniowej w MI 29.09.2023r nt. terminu szkolenia egzaminowania Kat. C+E

Na zaproszenie Rafała Webera Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 29 września 2023 w siedzibie MI w godz. 10:00 – 13:30 odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu z 13.07.2023 rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Projekt przewiduje możliwość przedłużenia okresu stosowania do nauki i egzaminowania na kategorię prawa jazdy C+E (pojazd ciężarowy z przyczepą/naczepą) zespołów pojazdów składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy poprzez wydłużenie obecnie obowiązującego „okresu przejściowego” (31 grudnia 2024) do dnia 31 grudnia 2026 r.

Konieczność zorganizowania konferencji uzasadnia fakt wpłynięcia do MI wielu sprzecznych i wzajemnie wykluczających się opinii oraz wniosków w ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zgłoszonych przez środowiska: Przewoźników, OSK i WORD-ów. W konferencji prowadzonej przez dr Renatę Rychter dyr. Departamentu Transportu Drogowego MI uczestniczyło zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft TIMES kilkadziesiąt przedstawicieli w/w środowisk.

Natomiast na Sali obrad były reprezentowane n/w podmioty:

 1. Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 (G. Łapeta, F. Saługa)
 2. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców 05-820 Piastów ul. Piotra Skargi 1 (K. Szymański, M. Szypura)
 3. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5 (R. Stencel)
 4. Związek Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców 33-312 Tęgoborze ul. Św. Krzysztofa 5,
 5. Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy 02-496 Warszawa ul. Elżbiety Rakuszanki 5 ( T. Piętka, P. Bladowski),
 6. Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 87-100 Toruń ul. Polna 109/11 (J. Stachowicz, M. Staszczyk)

Komunikat o konferencji opublikowano na witrynie internetowej, link

http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/526-2023-09-29-konferencja-uzgodnieniowej-projektu-z-13-07-2023-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-zmiana-rozporzadz-ws-warunkow-technicznych-pojazdow

5.2 prezes Stencel zapoznał z zawiadomieniem z 19 września 2023 Prokuratora Rejonowego w Białogardzie o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia p-ko wicestaroście świdwińskiemu p. Zdzisławowi Pawelec będącego efektem wszczętego
1 lipca 2022 śledztwa ws niedopełnienia obowiązków nadzorczych
przez Starostę Powiatowego w Świdwinie wobec Ośrodka Szkolenia Kierowców Krzysztof Osiński nr ewidencyjny 00173216.

Fotografia zawiadomieniem z 19 września 2023

Uchwała podjęta w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

W związku z zawiadomieniem Prokuratora Rejonowego w Białogardzie o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Białogardzie VII Zamiejscowy wydział karny w Świdwinie aktu oskarżenia sygn. akt 7K306/23 (4287-0.Ds.1107.2022) przeciwko Zdzisławowi Pawelec (wicestarosta).
Z uwagi na ważkość sprawy na podstawie art. 54§1 kpk Zarząd jednogłośnie postanawia o złożeniu oświadczenia o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Art. 54. kpk
Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego
§ 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano decyzję prezesa Stencla o wystąpieniu ze skargą o poniższej treści na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Białogardzie z 20 września 2023 o umorzeniu śledztwa w sprawie sygn. akt 4287-0. Ds. 1856.2023 o czyn z art. 271§1 kk (poświadczenie nieprawdy).

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Fotografia skargi z 2 października 2023

5.3   Informacja o zgłoszeniach uczestnictwa w wyjeździe do SAKSONII 24-26 maja 2024 

Zamek, zespół pałacowo-parkowy Zwinger

Tabela 7

5.4   Informacja ws. Skargi z17 kwietnia 2023r na Uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego /dalej SWZ/ nr XLI/477/23 z 08.03.2023

Fotografia Uchwały z 8 marca 2023

Fotografia frag. Skargi z 17 kwietnia 2023

Fotografia postanowienia WSA Szczecin z 13 września 2023

5.5   Informacja nt. XII Konferencji Szkoleniowej PIGOSK 22 – 24 września 2023 r. HOTEL Uroczysko Cedzyna

 

5.6 prezes Stencel poinformował o podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2024 czynszu za lokal siedziby OIGOSK:, vide aneks

Fotografia Aneksu

5.7 prezes Stencel poinformował o zaproszeniu na uroczystość 1 grudnia 2023 Jubileuszu XXX lecia Społecznego Stowarzyszenia Szkół Kierowców w Białymstoku /SSSK/.Zarząd zaakceptował wydatki na podróż oraz jubileuszowe Gratulacje.

Fotografia zaproszenia

Zredagował: Daniel Wers sekretarz