2024-02-10 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 20-02-2024 godz. 20:05

Protokół nr Z- 01 / 02 / 2024 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/ obszerne fragmenty /

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel / prezes OT1                                - prezes,
Piotr Berent / wice
prezes OT2                             - wiceprezes,        za pośrednictwem Aplikacji Microsoft SKYPE
Daniel Wers                                                           - sekretarz,                              
Jarosław Bubnowicz /
sekretarz OT1                  - skarbnik,                               
Jacek Jeżak                                                        Przewodniczący KR              
Mariusz Grzelak
/ skarbnik OT1                          Przewodniczący SK                  nieobecny

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności (załącznik1).

Tematyka obrad

1)  Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 23.11.2023 nr  Z - 04/11/2024 {ref. sekretarz D. Wers},
2)  Dyscyplina opłacania składek członkowskich, liczebność członków, Bilans Finansowy OIGOSK za 2023r, { ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel },
3)  Uchwały w sprawach członkowskich ( przyjęcia, spłaty ratalne, ... itp. ) { ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel },
4)  Uchwała o terminie, miejscu i porządku obrad XV Zebrania Delegatów OIGOSK, odpłatności uczestników nieposiadających głosu stanowiącego itp. {ref. Stencel },
5)  Informacja nt. zgłoszeń uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym do Saksonii 24-26 maja 2024 {ref. Stencel},
6)  Inne.

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 04/11/2023 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej

http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/527-2023-11-23-koszalin-obrady-zarzadu-oigosk

Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich, Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2022r oraz analiza wykonania preliminarza finansowego za 2022r 

Narastająco Limity wydatków Oddziałów Terenowych wg. stanu na 10 lutego 2024r

Tabela 1

Wg. stanu na dzień 10 lutego 2024r (w.17) dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2024R wynosi 13,74% (10.02.2024 wymagane 16,67%)

Tabela 2

                            Grafika 1

Bilans Finansowy OIGOSK na 31 grudnia 2023

Tabela 3

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

3.1 Zarząd na podstawie §1 ust.3 uchwały ZDXIII – 57 /III/ 2019rozpatrzył poniższe wnioski o ratalne wpłaty pierwszej opłaty składkowej i jednomyślnie zdecydował jn:

kol. Wojciech Wierzbicki (OT4) – wniosek przesłany wiadomością sms 22 grudnia 2023 13:00.
Wpisowe i Pierwsza Opłata Składkowa mogą być opłacone w 3 ratach w terminach jn:
...

3.2 Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                                              siedziba                                                Status / oddział
1. Szkoła Jazdy "MARCIN" Marcin Stawicki         78-100 Kołobrzeg                  Zwyczajny : OT1 Koszalin
2. Adam Sędzicki                                        76-200 Słupsk                       Zwyczajny: OT4 Słupsk

Ad.4 XV Sprawozdawcze Zebranie Delegatów OIGOSK

Prezes Stencel zaproponował aby XV ZD OIGOSK odbyło się w sobotę 20 kwietnia 2024 w Hotelu Monet Łysomice informując jednocześnie o zamiarze zwołania 20.04.2024 godz. 12 XXII Kolegium Doradczego Zarządu /KDZ/ tj. przed obradami XV ZD, które rozpocznie się o godz.16:00.

Wyszczególnione poniżej miejsca dotychczasowych Zebrań Delegatów OIGOSK oraz siedziby geograficzne OT uzasdniają zorganizowanie XV ZD OIGOSK w okolicy Torunia.

X ZD OIGOSK         4 luty 2017 w Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno
XI ZD OIGOSK        10 luty 2018 w Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno
XII ZD OIGOSK       6 kwietnia 2019 w Hotel Planeta 76-032 Mielno
XIII ZD OIGOSK      26 marca 2022 w Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno
XIV ZD OIGOSK      20 maja 2023 w Słupsku
XV ZD OIGOSK       20 kwietnia 2024 w Hotel MONET Łysomice

Częstochowa - Hotel Monet    290 km   3:00 h
Koszalin - Hotel Monet        230 km   3:30 h

Po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano powyższą propozycję i przyjęto porządek obrad XV ZD OGOSK (załącznik 2).

Tabela 4

Po analizie powyższego zestawienia wydatków - jednomyślnie określono wysokość odpłatności ewentualnych innych osób:

 1. członkowie z głosem stanowiącym (Delegaci, członkowie zarządu, przewodniczący KR i SK, prezesi OT) – bezpłatnie / noclegw pok. 2 os 13/14.04.2024, pod warunkiem zgłoszenia w terminie do 30.03.2024.
 2. inne osoby -  ??0 zł/os.: nocleg ze śniadaniem w pok. 2 os obiad + kolacja
 3. inne osoby -  ??0 zł/os.: nocleg ze śniadaniem w pok. 2 os + kolacja (bez obiadu),
 4. inne osoby -  ??0 zł/os.: obiad + kolacja (bez noclegu),
 5. inne osoby -  ??0 zł/os.: tylko kolacja,
 6. dopł. za pok.1 os -       80 PLN

W obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione, zaproszone i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 30 marca 2023r - decyduje data doręczenia!

W przypadku nie zawiadomienia o nieobecności zgłoszonego uczestnika najpóźniej w terminie 5 kwietnia 2023 kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, którego przedstawiciel dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca, deklarująca.

W razie konieczności wystąpienia z roszczeniem z w/w tytułu, mają zastosowanie procedury, zasady, wysokość odsetek i opłat za wezwania określone uchwałą ZDXIII – 57 /III/ 2022 z 26.03.2022r z wyłączeniem przestrzegania trzymiesięcznej zwłoki, o której mowa w §3 pkt.1 i 4 uchwały.

Ad.5 Informacja nt. zgłoszeń uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym do Saksonii 24-26 maja 2024.

Prezes Stencel poniższym e-mail wysłanym do wszystkich członków poinformował o wolnych miejscach.

From: OIGOSK < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >'; document.write(''); document.write(addy_text19137); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
Sent: Friday, January 26, 2024 5:25 PM
To: 'Prezes OT10OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )' < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >'; document.write('
'); document.write(addy_text15227); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;; prezes OT1OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >'; document.write(''); document.write(addy_text97072); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;; 'prezes OT2OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )' < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >'; document.write(''); document.write(addy_text11110); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;; 'Prezes OT4OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )' < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. >'; document.write(''); document.write(addy_text82652); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
Subject: Wyjazd szkoleniowo - integracyjny na Dolny Slask - Saksonia (Drezno) 24 - 26 maja 2024

Udw: 'Adamiak Roman (romanadamiak@interia ...

Zawiadamiam o wolnych miejscach na tytułowy wyjazd szkoleniowo - integracyjny

Odpłatność człZw. / człWsp. odpowiednio tylko 500 PLN / 800PLN, a dla członka o odpowiednim stażu nieuczestniczącego w dotychczasowych przedsięwzięciach nawet NIEODDPŁATNIE lub z niewielką odpłatnością przy stażu mniejszym niż określony przez Zarząd, vide załączone zasady uczestnictwa, dofinansowania .. Ostateczny termin zgłoszeń na załączonym formularzu oraz wpłat należności (jeżeli wymagana) do 20 lutego

z osobą tow.       członek    OT

12                        7                 OT1
4
                          4                 OT2
0
                          0                OT4
10                        7                 OT10
26                18         

Ad.6 Sprawy inne.

6.1 informacja o Jubileuszu 30 lecia SSSK Białystok 1 grudnia 2023

Fot.1

                                                              Fot.2

6.2  Informacja Polichno 14 stycznia 2024 Obrady Rady Opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw Przedsiębiorców pOSK

Fot.3

                                                                        Komunikat / protokół

z obrad Rady Opiniodawczo - Doradczej Rzecznika Praw Przedsiębiorców pOSK

  14 stycznia 2024 w Hotelu "Złoty Młyn" Polichno odbyły się piąte (pierwsze w 2024r) obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PpOSK II kadencji [2024 – 2027], dalej Rada (§11 regulaminu).

W obradach uczestniczyli:

Roman Stencel               - Rzecznik Praw PPOSK II kadencji (dalej Rzecznik Praw PPOSK),
Krzysztof Bandos           
- członek Rady, członek Stow. MOST Skierniewice wskazany uchwałą XXIV ZDS PFSSK z 17.03.2023,
Krzysztof Szymański       - reprezentujący na podstawie pełnomocnictwa Michała Szypurę, członka Rady wskazanego uchwałą WZC PIGOSK nr 7/2023 z 24.03.2023,
Grzegorz Łapeta  - prezes PFSSK jako zaproszony gość

6.3 Informacja Polichno 14 stycznia 2024 Obrady Prezesów Współpracujących Organizacji Społecznych PFSSK – PIGOSK - OIGOSK.

Fot.4

Komunikat / protokół

z obrad 14 stycznia 2024 w Hotelu "Złoty Młyn" Polichno Reprezentantów współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK PIGOSK - OIGOSK

Statutowi przedstawiciele sygnatariuszy Porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018 obradowali w trybie określonym przepisami § 3 porozumienia.

W obradach uczestniczyli:

Grzegorz Łapeta                  - prezes PFSSK,
Krzysztof Szymański           - prezes PIGOSK,
Roman Stencel       - prezes OIGOSK / Rzecznik Praw PpOSK

Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były jednomyślnie zaakceptowane n/w obszary tematyczne:

 1. Priorytety, obszary wspólnych działań w 2024 r,
 2. Organizacja II Wspólnej Konferencji Szkoleniowej,
 3. Pozostałe.

6.4   Informacja Świdwin 23 stycznia 2024 SR Białogard VII Zamiejscowy Wydział Karny - Postanowienie ws. Zażalenia OIGOSK

Fot.5

Zażalenie OIGOSK z 2 października 2023 na powyższe postanowienie do Sądu w Świdwinie.

Fot.6: fragment protokołuz posiedzenia sądu 23 stycznia 2024

6.5 Informacja o wspólnych wystąpieniach PFSSK – PIGOSK – OIGOSK.

1) z 21 grudnia 2023 do Min. Dariusza Klimczaka z prośba o uwzględnienie uwag do projektu z 20.12.2023 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 24.11.2023 ws egzaminowania..

2) z 25 stycznia 2024 do Min. Dariusza Klimczaka z prośba o podpisanie i opublikowanie projektu z 13.07.2023 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 24.12.2019 ws warunków technicznych pojazdów... [C+E]

3) z 29 stycznia 2024 do Min. Pawła Gancarza z prośba o spotkanie celem wyartykułowania problemów branżowych negatywnie odziałujących na funkcjonowanie osk.

6.6 Informacja o działaniach ws. wysokości opłat za egzaminy państwowe na pr. jazdy prowadzone pojazdami OSK

Fot.7: postanowienie WSA Szczecin z 13 września 2023 dopuszczające OIGOSK do udziału ws sprawie w charakterze uczestnika postępowania sądowego.

protokołował: Daniel Wers sekretarz

Załączniki:

 1. lista obecności,
 2. porządek obrad XV ZD OGOSK