2024-04-20 Protokół XV Zebrania Delegatów OIGOSK w Łysomicach

opublikowano 2 maja 2024

Łysomice 20 kwietnia 2024

Protokół
z XV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.

I. Prezes Roman Stencel przywitał uczestników Zebrania Delegatów OIGOSK.
   Zaapelował o dyscyplinę i współpracę uczestników z Prezydium Zebrania.
   Następnie zaproponował kandydatów do Prezydium Zebrania w osobach:

1. Mirosław Jambor OT10 SC
2. Mirosław Witkowski OT2 CT
3. Dariusz Kluska OT1 ZK

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium Zebrania.

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatów, prezes Stencel oświadczył, że jeżeli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, w/w osoby w drodze „aklamacji” będą stanowić Prezydium Zebrania. Sprzeciwu nie zgłoszono przy uczestnictwie 15 osób.

II. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jn:

  • Mirosław Jambor- przewodniczący
  • Mirosław Witkowski       – wiceprzewodniczący
  • Dariusz Kluska - sekretarz

III. Prezydium Zebrania przystąpiło do wyłonienia Komisji Wyborczej i Głosowań,do której zgłoszono następujących kandydatów:

1. Jacek Jeżak OT1 ZK / wyraził zgodę
2. Waldemar Zdrowowicz OT1 ZK / wyraził zgodę
3. Mirosław Pawlicki OT1 ZK / wyraził zgodę

Przewodniczący poinformował, że po konsultacji Prezydium Zebrania na podstawie §7 ust.4 regulaminu głosowań zdecydowało, że Komisja Wyborcza będzie pracować w składzie 3 - osobowym, co dopuszcza przepis §7 ust.3 regulaminu.

Komisja Wyborcza /KW/ została wyłoniona w drodze „aklamacji” przy braku sprzeciwu i w obecności 15 uczestników oraz ukonstytuowała się w następującym składzie:
Jacek jeżak         – przewodniczący,
Waldemar Zdrowowicz    – sekretarz,
Mirosław Pawlicki            – członek

IV. Przewodniczący Prezydium zaprezentował porządek obrad XV ZD ustalony przez Zarząd OIGOSK [załącznik 1].
     Prezes Stencel oświadczył, że do siedziby w Koszalinie w statutowym terminie określonym przepisem art.15 ust.1 tj. do 6 kwietnia 2024 nie wpłynęły Uchwały Walnych Zebrań Członków OT ws. uzupełnienia porządku obrad XV ZD.

 V. W czasie gdy KW analizowała i weryfikowała dokumenty, celem ustalenia czy osiągnięto wymagane quorum oraz spełnienie wymogów dla wręczenia Delegatom Mandatów   uprawniających do głosowania - prezes R. Stencel zaprezentował sprawozdanie merytoryczne z działalności OIGOSK w 2023 roku [załącznik 4].
 
VI. Przewodniczący Komisji Wyborczej w efekcie analizy n/w dokumentów:

      - listy wybranych Delegatów [ załącznik 2],- listy obecności [ załącznik 3],
- informacji Zarządu OIGOSK z 20.04.2024
(§7 ust.6 regulaminu głosowań)
- protokołów z wyborczych Walnych Zebrań Członków w oddziałach terenowych

zakomunikował, że do uczestnictwa w XV Zebraniu Delegatów OIGOSK uprawnionych jest 25 Mandatów.
Na podstawie art.10 ust.3 statutu Quorum stanowi 13 Mandatów = 25 x 50%,

Lista obecności wskazuje, że na XV Zebraniu Delegatów OIGOSK jest obecnych:
1) 10 - Delegatów
2)  5 - osób funkcyjnych z głosem stanowiącym
3)  6 - pełnomocników (pełnomocnictw) w trybie art.10 ust.4 lit. a statutu                                                     
[ D. Wers (funkcyj.), M Grzelak (funkcyj), J Bubnowicz (funkcyj), M. Kottas (OT1), L. Różycki (OT2) i V. Różycka (OT2) ] 
.......................          

21 Mandatów razem

KW stwierdza, że XV Zebranie Delegatów OIGOSK ma zdolność do podejmowania uchwał.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna stwierdza i komunikuje, że wymaganą pisemną dokumentację z przebiegu Walnego Zebrania Członków OT4 w Słupsku w dniu 22.03.2024 doręczono dopiero w dniu 2 kwietnia 2024 tj. z naruszeniem 7 dniowego terminu określonego przepisem §10 pkt.7 regulaminu wyborów - w konsekwencji tego uchybienia KWiG nie wyda Mandatu Delegatowi OT4 kol: Januszowi Szambelanowi i Damianowi Miszke.

Po sprawdzeniu wymogów regulaminu i szczegółowej weryfikacji przedłożonej dokumentacji, osobom uprawnionym wydano 21 Mandaty = 25 – 4 [nieobecni: J. Kwiatkowski (OT2), K. Szambelan (OT4), J. Szambelan (OT4) i D. Miszke (OT4) ]

 Pełna treść protokołu (kliknij)