Kodeks Etyki Zawodowej OIGOSK

Uchwała nr ZDV – 17/IV/2012 z dnia  14.04.2012  V Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej OIGOSK.

 

§1. 

Na podstawie art.16 ust.13 statutu uchwala się Kodeks Etyki Zawodowej OIGOSK o treści jn.
 


I. Zasady ogólne - członek OIGOSK:
1.jest obowiązany przestrzegać ogólnie przyjęte etyczne zasady zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym tj:
  a) przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, 
  b) poszanowanie godności ludzkiej, 
  c) równe traktowanie mężczyzn i kobiet,
  d) dbałość o środowisko naturalne,
  e) poszanowania własności.
2.nie może żądać od kursantów, współpracowników zachowania sprzecznego z ogólnymi zasadami etyki, jak i niniejszego kodeksu etycznego.
3.powinien stale poszerzać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
4.nie powinien podejmować się wykonywania zadań, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe.
5.przeciwdziała negatywnym zjawiskom występującym w szkoleniu (korupcja, zaniżanie cen, bylejakość usług itp.)
6.powinien dążyć do rozwoju swojego ośrodka szkolenia. 
7.dba o wizerunek ośrodka szkolenia, w którym jest zatrudniony. 
8.jest lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
9.nie działa na szkodę innego członka, ośrodka szkolenia ani Izby.
10.czynnie i aktywnie uczestniczy w działalności Izby, której celem jest wzrost jakości szkolenia, nobilitacja zawodu instruktora i przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 


II. Powinności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia /zwanych dalej przedsiębiorcą/
1.Przedsiębiorca organizuje okresowe szkolenia i seminaria podnoszące kompetencje pracowników (instruktorów) lub (i) uczestniczy oraz zachęca do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w szczególności przez OIGOSK.
2.Przedsiębiorca stosuje uczciwą konkurencję – nie zaniża cen i nie prowadzi sprzedaży usług poniżej kosztów ich świadczenia.
3.Przedsiębiorca nie rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swojej lub konkurencyjnej firmie.
4.Przedsiębiorca nie nakłania osób świadczących pracę na rzecz firmy konkurencyjnej do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.
5.Przedsiębiorca nie stosuje reklamy sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami i uchybiającej godności człowieka.
6.Przedsiębiorca nie wprowadza w błąd klientów co do tożsamości swojego ośrodka szkolenia, używając zmodyfikowanego oznakowania, nazwy lub charakterystycznego symbolu, logo innego ośrodka szkolenia.
7.Przedsiębiorca czynnie przeciwdziała korupcji w swoim ośrodku szkolenia.
8.Przedsiębiorca dba o wysoką jakość świadczonych usług.

 

 

 

III. Powinności instruktora wobec kursantów
1.Instruktor w swojej pracy przede wszystkim kieruje się dobrem kursanta.
2.Jest on odpowiedzialny za życie i zdrowie kursantów i innych uczestników ruchu,
3.Podejście instruktora do kursantów cechuje:
  a) otwartość i umiejętność nawiązania kontaktu, umiejętność indywidualnego podejścia do kursanta, 
  b) kompetencja zawodowa, 
  c) poszanowanie godności osobistej kursantów, równe traktowanie mężczyzn i kobiet, 
  d) tolerancja i empatia, partnerstwo i podmiotowy stosunek do uczniów,
  e) życzliwość i dyscyplina, 
  f) sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy i postaw kursantów, 
  g) kultura, przejawiająca się m.in. kontrolowaniem własnych emocji, używaniem poprawnego języka polskiego, dbałością o wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń oraz czystość pojazdu szkoleniowego, 
  h) zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego wobec kursanta.
4.Instruktor powinien być autorytetem dla kursantów. Autorytet instruktora powinien wynikać z jego cnót moralnych, mistrzostwa pedagogicznego, wiedzy i kultury umysłowej oraz kultury osobistej.

 

 

IV.  Powinności członka OIGOSK wobec własnej grupy zawodowej - Członek OIGOSK:
1.Solidaryzuje się ze swoją grupą zawodową. 
2.Poczuwa się do współodpowiedzialności oraz identyfikuje się z poglądami głoszonymi przez władze Izby, o ile nie są one sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi i zasadami określonymi w KEZ.
3.Identyfikuje się z własną grupą zawodową, eksponuje dyplomy, certyfikaty, odznaki itp.
4.Współdziała ze swoimi współpracownikami. Służy radą i pomocą młodszym kolegom.
5.W miarę swoich możliwości przeciwdziała szkodliwemu dla zawodu egoizmowi. 
6.Propaguje i utrwala rzetelność i sumienność zawodową.
7.Dba o powierzony majątek OIGOSK i z dużą starannością oraz zgodnie z instrukcjami eksploatuje elementy, składniki tego majątku.
8.Dba o majątek pracodawcy.
 


V.  Powinności członka OIGOSK wobec społeczeństwa - członek OIGOSK:
1.przejawia szacunek dla innych ludzi i troszczy się o mienie społeczne.
2.W stosunkach międzyludzkich cechuje go wyższy niż przeciętny poziom kultury osobistej.
3.wspiera inicjatywy OIGOSK i innych instytucji w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4.wykazuje zainteresowanie sprawami regionu i lokalnej społeczności.
 


VI.  Powinności członka władz OIGOSK i członka zarządu oddziału terenowego /zwanego reprezentantem/
1.Reprezentant przyjmuje z odpowiedzialnością powierzone mu funkcje i nie uchyla się od działań na rzecz środowiska skupionego w Izbie, w szczególności wynikających z poleceń uprawnionych osób, władz oraz z zakresu obowiązków, regulaminów, uchwał władz i statutu.
2.Reprezentant skrupulatnie przestrzega obowiązujących w OIGOSK uregulowań prawnych wyszczególnionych w statucie, regulaminach i uchwałach władz Izby.
3.Reprezentant w swoich działaniach kieruje się dobrem ogółu środowiska skupionego w Izbie,
a nie interesem wąskiej ich grupy. Poszukuje rozwiązań uniwersalnych.
4.Reprezentant nie wykorzystuje pełnionej funkcji do nieuczciwego wzmacniania swojej pozycji na rynku i w środowisku.
5.Reprezentant swoim zachowaniem i postawą powinien starać się być  autorytetem dla pozostałych członków OIGOSK.
6.Reprezentant dba o racjonalne gospodarowanie majątkiem OIGOSK i dąży do jego pomnażania.
 


§2. 

Ilekroć w KEZ jest mowa o:
1.instruktorze – rozumie się przez to instruktora nauki jazdy, o którym mowa w art. 33 ust.1 ustawy; instruktora techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ust.2 ustawy ; wykładowcę, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy ; trenera; osobę prowadzącą lub nadzorującą zajęcia szkoleniowe w tym i w formie e-learningu. 
2.ośrodku szkolenia – rozumie się przez to: ośrodek szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 28 ust.1 ustawy; ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz. 874, z późn. zm. a także inne podmioty czy instytucje prowadzące szkolenia.
3.przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców będących członkami OIGOSK
4.ustawie – rozumie się przez to Ustawę z 05.01.2011 o kierujących pojazdami Dz. U 30 poz.151

 

 

§3. 

Członkowie wspierający OIGOSK nie będący instruktorami lub przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodek szkolenia stosują się do KEZ w stopniu uwzględniającym specyfikę prowadzonej działalności  lub aktywności społecznej albo statusu społeczno-zawodowego.

 

 

§4. 

Niniejsza uchwała, a więc i Kodeks Etyki Zawodowej OIGOSK obowiązują z dniem uchwalenia.

                                     

                                       

                                  podpisy

 

sekretarze V ZD                                            przewodniczący V ZD
Zdzisław Małecki                                          Zbigniew Popławski
Janusz Chmielowiec                                      Dagmara Mróz wiceprzewodnicząca