Regulamin Wyborów i Głosowań

Regulamin Wyborów i Głosowań

 

Regulamin Głosowań i Wyborów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

Rozdział  V.  Przepisy końcowe

§ 13

1.     Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się również do Walnych Zebrań Członków Oddziałów Terenowych,  z wyłączeniem przepisów §9, §11 i rozdziału IV.

2.     Regulamin w  niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2019 i stanowi tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą ZDXII-49/IV/2019 z 06.04.2019

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z 17 kwietnia 2019 wpisał do Rejestru Stowarzyszeń ...KRS zmiany regulaminu  uchwalone na XII Zebraniu Delegatów OIGOSK 6 kwietnia 2019