Regulamin Działania Zarządu

scan regulaminu do pobrania tutaj

REGULAMIN PRACY {działania} ZARZĄDU
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie

 

§ 4
Postanowienia końcowe

1.     Dla zapewnienia należytego zabezpieczenia pozostałych kwestii logistycznych (uzgodnienia menu serwisów kawowych, posiłków, listy roomingowej zakwaterowania i bieżących jej zmian, recepcji uczestników, obsługi kancelaryjnej) i sprawnego przebiegu obrad - można skorzystać z pomocy innego członka OIGOSK, którego zwalnia się z opłat pobytowych oraz należy się zwrot kosztów podróży na zasadach i w wysokości jak dla członka zarządu OIGOSK.

2.     Wszelka dokumentacja OIGOSK jest przechowywana w siedzibie Izby. Informacje pozyskane w związku z pełnioną funkcją w organach OIGOSK nie opublikowane lub nie zamieszczone w jawnych, ogólnie dostępnych ewidencjach – pod rygorem poniesienia konsekwencji, o których mowa w art.8 ust.4 statutu mogą być udostępniane wyłącznie za zgodą prezesa OIGOSK. Obowiązek udowodnienia uzyskania zgody ciąży na osobie udzielającej informacji.

3.     O zakresie publikowanych na witrynie internetowej informacji z posiedzeń Władz decyduje Zarząd OIGOSK, a o pozostałych informacjach Prezes Izby.

4.     Zarządy Oddziałów Terenowych stosują niniejszy regulamin odpowiednio.

5.     Zarząd Oddziału Terenowego może opracować  własny regulamin, który stosownie do  art.19 ust.3 statutu może wejść w życie dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarządu OIGOSK, o którym mowa w art. 9 ust.2 statutu.

6.     Niniejszy regulamin został uchwalony na  XI Zebraniu Delegatów w dniu 10.02.2018 uchwałą nr  ZDXI– 46/II/2018.

7.     28.02.2018 Traci moc regulamin pracy zarządu uchwalony w dniu 24.05.2014r  uchwałą ZDVII-28/V/2014 z wyjątkiem przepisów o współdziałaniu dwóch wiceprezesów, które tracą moc z dniem upływu III kadencji Władz, o którym mowa w art.11 ust.1 lit. b statutu.

8.     Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia 1 marca 2018 z zastrzeżeniem ust.7.