REGULAMIN Ramowy Ogólnopolskiego Konkursu Instruktor Roku ............

Ogólnopolski Konkurs „Instruktor Roku ............"

REGULAMIN Ramowy

I. Organizatorami Konkursu są:

1. Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie (PFSSK), KRS 0000133194

2. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie (PIGOSK), KRS 0000256376

3. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie (OIGOSK), KRS 0000276855 

II. Najwyższą Władzą Konkursu jest Komitet Organizacyjny

1. Komitet Organizacyjny stanowią: 

Przewodniczący :                     Przedstawiciel PFSSK

Wiceprzewodniczący :             Przedstawiciel PIGOSK

Wiceprzewodniczący :             Przedstawiciel OIGOSK

sekretarz :                                   Przedstawiciel Stowarzyszenie będącego członkiem PFSSK lub organ PIGOSK, albo OIGOSK na obszarze działania którego realizowany jest konkurs (Gospodarz)

2. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Sędziowską w składzie:

Sędzia Główny            

Sędzia Pomocniczy

sekretarz, który na bieżąco wprowadza do komputera wyniki poszczególnych konkurencji  

Zespoły sędziowskie

 

3. Komitet Organizacyjny i Komisja Sędziowska podejmują uchwały na zasadzie jednomyślności.
W razie braku możliwości wypracowania decyzji jednomyślnej przeprowadza się głosowanie tajne.
Treść i tryb podjęcia uchwały oraz wyniki głosowania zamieszcza się w protokole, który podpisują wszystkie uprawnione osoby uczestniczące w podejmowaniu uchwały.
Protokoły i pozostała dokumentacja dotycząca Konkursu jest przechowywana w PFSSK przez okres, który kończy się 31 grudnia piątego roku licząc od roku w którym przeprowadzano Konkurs.

 

4. Organizatorzy solidarnie pokrywają koszty i wydatki na organizację, i przebieg Konkursu w oparciu o przedstawione przez Gospodarza rozliczenie rzeczowo-finansowe (faktury).
W razie konieczności dopuszcza się możliwość zaliczkowania do wysokości 70% planowanych wydatków.

 

III. Warunki uczestnictwa

1.      W Konkursie mogą brać udział instruktorzy i instruktorki legitymujący się ważną legitymacją,

2.      Każde Regionalne Stowarzyszenie - członek PFSSK może zgłosić dwóch instruktorów. Gospodarz ma prawo zgłoszenia trzech instruktorów, a PIGOSK i OIGOSK mogą zgłosić max. po czterech instruktorów.

3.      Warunkiem zakwalifikowania instruktora do uczestnictwa w Konkursie jest:
a) przesłanie w określonym terminie na wskazany adres wypełnionej karty zgłoszenia wg. wzorca określonego w załączniku nr.1 do regulaminu,

b) okazanie ważnej legitymacji instruktora,

c) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku na potrzeby dokumentowania, ogłaszania i publikowania wyników poszczególnych konkurencji oraz zwycięzców,

dpisemne zobowiązanie się do wyszczególniania konkretnego roku, w którym uzyskał tytuł "Instruktor Roku..." albo zajął określone miejsce w Konkursie w razie posługiwania się tytułem lub zajętym miejscem klasyfikacyjnym w materiałach i publikacjach reklamowych - pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej przez organizatorów w przypadku ujawnienia i udokumentowania nieprzestrzegania tego zobowiązania.

4.      Tytułem uczestnictwa w Konkursie za każdego zgłoszonego instruktora należy opłacić wpisowe:

a)    w kwocie 200 PLN (słownie: dwieście) - dotyczy instruktora będącego członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w PFSSK i instruktora zgłoszonego przez pozostałych organizatorów,

b)    w kwocie 400 PLN (słownie: czterysta) - dotyczy pozostałych instruktorów,

c)    kwotę wpisowego należy uiścić na wskazany rachunek bankowy PFSSK.

5.    W przypadku rezygnacji doręczonej najpóźniej do 10 dnia przed dniem rozpoczęcia Konkursu- wpłacone wpisowe zostanie zwrócone.

...

Pełna treść Regulaminu TUTAJ (kliknij)