Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OIGOSK za 2022R

SPRAWOZDANIE  Komisji Rewizyjnej

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

I.   Z kontroli realizacji celów OIGOSK, uchwał i działalności organów Izby oraz Zarządu w 2022r

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przepisów art 21 ust.1 statutu oraz § 5 i 6 Regulaminu KR na obradach w dniu 6 maja 2023 przeanalizowała dokumentację OIGOSK:

·        Uchwały i protokoły z obrad Zarządu OIGOSK w 2022r,

·        Uchwały XIII Zebrania Delegatów OIGOSKz/s wKoszalinie podjęte na obradach 26 marca 2022,

·        Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2022r,

·        Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2022r,

·        Roczne sprawozdania zarządów Oddziałów Terenowych z działalności w 2022r,

·        Dokumentację przebiegu sprawozdawczo – wyborczych WZC Oddziałów Terenowych w 2023r.

1. Komisja Rewizyjna analizując dokumentację OIGOSK nie stwierdziła rażących naruszeń statutu, uchwał i regulaminów.

KR ustaliła co następuje:

1)        W 2022r Zarząd OIGOSK obradował trzykrotnie: 20220326, 202220614, 20221015,
Obrady w dniu 26 marca 2022 były połączone z obradami
XX Kolegium Doradczego Zarządu / KDZ/

2)        Nie uczestniczyli osobiście pomimo prawidłowego zawiadomienia w obradach:

a)    XX KDZ kol. Katarzyna Szambelan prezes OT4 Słupsk – reprezentowana przez pełnomocnika Janusza Szambelana,

b)    Zarządu 26 marca 2022 kol. Daniel Wers sekretarz – reprezentowany przez pełnomocnika Romana Stencla,

c)    Zarządu 14 czerwca i 15 października 2022 kol. Janusz Szambelan przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Nie przedstawiono żadnych okoliczności usprawiedliwiających nieobecność na obradach w/w osób funkcyjnych, a obowiązek ich wskazania wynika wprost z poniższych przepisów Statutu:

- art.10 ust.4 W skład władz OIGOSK mogą wchodzić tylko członkowie zwyczajni lub honorowi, którzy wykonują obowiązki osobiście.  Dopuszcza się reprezentowanie członka przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika:

a)    na Zebraniach, o których mowa w art. 9 ust.1,

b)    w posiedzeniach Kolegium Doradczego Zarządu, o którym mowa w art.17 ust.8,

c)    na Walnych Zebraniach Członków Oddziału Terenowego

- art.17 ust.8 Osoby aktualnie pełniące funkcję prezesa oddziału terenowego albo zastępujący go w uzasadnionych okolicznościach upoważniony na piśmie członek zarządu oddziału terenowego lub Zarządu OIGOSK oraz członkowie honorowi, o których mowa w art.7 ust.4 – stanowią Kolegium Doradcze Zarządu, zwane dalej KDZ. Powyższe pisemne upoważnienie załącza się do protokołu z posiedzenia KDZ.

- art.17 ust.13 statutu W posiedzeniach Zarządu i jego Kolegium Doradczego biorą udział z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego albo wyznaczony przez odpowiedniego przewodniczącego członek tych władz

 ...

Pełna treść sprawozdania TUTAJ (kliknij)