Statut OIGOSK

Pobierz statut Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

 

Uwaga:
Publikowany Statut jest
tekstem jednolitym uwzględniającym zmiany wprowadzone:

1. uchwałą nr ZDI – 03/III/2008 z dnia 29.03.2008 którą usankcjonowano likwidację „ prezydium zarządu” i wprowadzono 5 osobowy zarząd (Sąd Rejestrowy odmówił wpisu zmiany do rejestru KRS ).

2. uchwałą nr ZDII – 08/II/2009 z dnia 28.02.2009, którą usankcjonowano likwidację „ prezydium zarządu” i wprowadzono 5 osobowy zarząd oraz dokonano zmian: art. 7 ust.8 i 9,art. 8 ust.1; 2; 7 i 8,art. 9, art. 10 ust 1 i 3, art. 11 ust.1 lit c), ust.2 i ust.3, art. 12 ust.2 i 4, art. 13 ust.2; 4; 5; 6; 8 i 13, art. 15 ust.1, art. 16 ust 9 art. 17 art. 18 art. 19 art. 21 ust.2; 3;i 4, art. 29 ust 3 i ust 7 art. 30, w Rozdziale VI zmiana schematu organizacyjnego , art. 31 ust.4, art. 32 ust.4, art. 33 ust.1; 2; 3; 4 i 5, art. 33 ust.6 - dodano, art. 34 ust.3; 4 lit. f), w art. 34 dodano ust.7.

3. uchwałą nr ZDIII – 13/III/2010 z dnia 06.03.2010, którą dokonano zmian brzmienia: art. 10 ust.2; art.12 ust. 2; art.17 ust.8.

4. uchwałą nr ZDV – 18/IV/2012 z dnia 14.04.2012, którą dokonano zmian: art. 7 ust.11 i 12; w art. 7 ust.14 dodano lit d); art. 8 ust.1; art.10 ust.3; art.11 ust.1 art.16 ust.7; w art.17 dodano ust.14; art.20; art.22; w art.23 dodano ust.4; art.24; art.25; art.27; art.28; art.29 ust.2; art.34 ust.7

5. uchwałą nr NZDI – 22/VIII/2012 z dnia 22.08.2012 anulowano zmianę brzmienia art. 8 ust.1 wprowadzoną w/w uchwałą nr ZDV – 18/IV/2012

6. uchwałą nr ZDVI – 23/IV/2013 z dnia 06.04.2013, którą dokonano zmian brzmienia: art. 10 ust.4; art.11 ust.1 lit. a); art.17 ust.8; art.31 ust.5 i art.32.
Nowe brzmienie art.10 ust.4 wchodzi w życie w dniu upływu aktualnej (drugiej) kadencji władz, o którym mowa w art.11 ust.1 lit. b) statutu.

7. uchwałą nr ZDVII – 25/V/2014 z dnia 24.05.2014, którą dokonano zmian brzmienia: art. 1; art.4; art.7 ust. 2, 5, 6, 8, 9, 11 i 12; art.8 ust. 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 10; art. 9; art.11 ust.1 i 3; art.12 ust.2, 3 i 4; art.13; art.14; art.15; art.16; art.17 ust.1, 8 i 14; art.18 ust. 11 i 15; art.19 ust. 1 i 8; art.20 ust.1, 2 i 5; art.20 ust.6 skreśla się; art.23 ust.1 i 2 oraz dodano ust. 5; art.26; art.27; art. 29 ust. 3; art.31 ust. 4 i 5; art.32 ust. 2, 6 i 7; art.33 dodano ust.7; art.35; pkt. 2 załącznika nr 1 do Statutu
w Rozdziale IV zmieniono następujące tytuły podrozdziałów:
a) w miejsce tytułu podrozdziału „Walne Zebranie Członów” wpisuje się tytuł „Walne Zebranie Członków OIGOSK oraz Zebranie Delegatów”,
b) w miejsce tytułu podrozdziału „Zarząd” wpisuje się tytuł „Zarząd OIGOSK”

c) w miejsce tytułu podrozdziału „Sąd Koleżeński” wpisuje się tytuł „Sąd Koleżeński (SK)”

w Rozdziale VI zmieniono schemat organizacyjny OIGOSK

8. uchwałą nr NZDII – 33/VII/2014 z dnia 15.07.2014, którą dokonano zmian brzmienia: art. 8 ust.1 i art.10 ust. 3

9. uchwałą nr NZDIII – 41/VII/2016 z dnia 09.07.2016, którą dokonano zmian brzmienia: art.5 ust.13; art.7 ust.2,4 i 6; art.8 ust.10 lit. a; art.11 ust.1 lit d) oraz lit j); w art.12 liczbę 120 zastąpiono liczbą 100; art.32 ust.5; w art.32 ust.6 wyrazy „art.17 ust.1 – 7” zastąpiono wyrazami art.17 ust.1 – 7 i 14.

10. uchwałą nr ZDXI – 45/II/2018 z dnia 10.02.2018, którą wprowadzono 4 osobowy zarząd od IV kadencji oraz dokonano zmian z dniem 1 marca 2018 brzmienia w: art.7 ust.6 i ust.11; art.8 ust.3; art.10 ust.2; art.12 ust.2; art.13 ust.3, ust.6 lit. c, ust.7 i 8; art.16 ust.9 i ust.10; art.17 ust.3, ust.4, ust.5 lit. b; art.18 ust.8; art.23 ust.1; art.29 ust.2 i ust.3.


Uwaga!
nowe brzmienie art.17 ust.3 statutu wchodzi w życie z dniem upływu III kadencji Władz, o którym mowa w art.11 ust.1 lit. b statutu.

11. uchwałą nr ZDXII – 49/IV/2019 z dnia 06.04.2019, którą dokonano zmian z dniem 6 kwietnia 2019 brzmienia w: art.3 ust.5 i dodano ust.7; art.7 ust.2; art.16 ust.10.

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z 17 kwietnia 2019 wpisał do Rejestru Stowarzyszeń ...KRS zmiany statutu  uchwalone na XII Zebraniu Delegatów OIGOSK 6 kwietnia 2019.


pobierz  wzorzec rezygnacji z członkostwa

pobierz wniosek o wycofanie rezygnacji z członkostwa