Uchwała NZDI-22/VIII/2012 w sprawie zmian statutu

U C H W A Ł A nr NZDI – 22/VIII/2012 z dnia 22.08.2012
(podjęta w trybie art.13 ust.11statutu tj. uzgodnień korespondencyjnych )

Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

o zmianie uchwały ZDV-18/IV/2012r z 14.04.2012r

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z 20 lipca 2012r sygn. akt KO.IX NS-REJ.KRS/002994/12/551 odmówił wpisania do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych… zmian w statucie wyszczególnionych w uchwale ZDV-18/IV/2012r z 14.04.2012r.

Uzasadniając odmowną decyzję niezgodnością z prawem uchwalonej zmiany brzmienia art.8 ust.1 statutu.

Zważywszy na powyższe, na podstawie art.16 ust.2 w związku z art.13 ust.11statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w uchwale ZDV-18/IV/2012r z 14.04.2012r:

  1. W §1 uchyla się pkt. 4) o brzmieniu:

„4) art.8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dobrowolnego wystąpienia poprzez doręczenie zarządowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pisemnego oświadczenia
o wystąpieniu pod rygorem nieważności na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr.1 do statutu.
Oświadczenie nie zawierające wszystkich treści i danych zamieszczonych w w/w formularzu, zgodnie z przepisem art.76 kc skutkuje nieważnością ( czynność prawna nie dochodzi do skutku ).
Ustanie członkostwa następuje w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono w/w formularz oświadczenia o wystąpieniu.””

  1. W treści §3 oznaczenie „§2” zastępuje się oznaczeniem §1.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 03 września 2012r.

Podpisy osób z głosem stanowiącym potwierdzające oddanie głosu w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art.13 ust.11 statutu.