Uchwała ZDVI–23/IV/2013 w sprawie zmian statutu

Łysomice 06.04.2013

U C H W A Ł A   Nr ZDVI – 23 / IV / 2013 z 06.04.2013 VI Zebrania Delegatów

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE

w sprawie zmian Statutu OIGOSK.

Na podstawie art.16 ust.2 i 3 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się niżej wyszególnionych zmian statutu:

1) w art.10 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład władz OIGOSK mogą wchodzić tylko członkowie zwyczajni lub honorowi, którzy wykonują obowiązki osobiście. Dopuszcza się reprezentowanie członka przez pisemnie upoważnionego pełnomocnika:

a) na Zebraniach, o których mowa w art. 9 ust.1,
b)
w posiedzeniach Kolegium Doradczego Zarządu, o którym mowa w art.17 ust.8,
c)
na Walnych Zebraniach Członków Oddziału Terenowego.”

2) w art.11 ust.1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) doręczenia oświadczenia lub podjęcia uchwały, o których mowa w art.8 tj. odpowiednio:
- o rezygnacji z członkostwa,
- o skreśleniu z listy członków,
- o wykluczeniu członka,”

3) w art.17 ust.8 otrzymuje brzmienie:
„8. Osoby aktualnie pełniące funkcje prezesa oddziału terenowego albo zastępujący go w uzasadnionych okolicznościach upoważniony na piśmie członek zarządu oddziału terenowego lub zarządu, o którym mowa w art. 9 ust.2 oraz członkowie honorowi, o których mowa w art.7 ust.4 – stanowią Kolegium Doradcze Zarządu zwane dalej KDZ.
Powyższe pisemne upoważnienie załącza się do protokołu z posiedzenia KDZ.

4) w art.31 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5.W razie nie zadeklarowania przynależności do konkretnego Oddziału Terenowego, członek decyzją zarządu, o którym mowa w art. 9 ust.2 zostaje przypisany do oddziału terenowego geograficznie najbliższego jego siedzibie lub do Oddziału Macierzystego w Koszalinie. Zmiana przynależności ewidencyjnej następuje na wniosek zainteresowanego, ze skutkiem na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono powyższemu zarządowi w/w wniosek.”

5) art.32 otrzymuje brzmienie:

Art. 32

  1. Oddziałem Terenowym kieruje 4 - osobowy Zarząd Oddziału Terenowego
  2. Prezes Oddziału - reprezentuje Oddział Terenowy na zewnątrz ,z zastrzeżeniem ograniczeń określonych kompetencjami wyszczególnionymi w statucie (art.33 ust.5), regulaminie pracy zarządu oraz upoważnień Prezesa OIGOSK
  3. Prezes Oddziału przydziela osobom wybranym do zarządu OT pełnienie n/w funkcji lub pełnienie obowiązków :
  1. Wiceprezesa Oddziału,
  2. Sekretarza Oddziału,
  3. Skarbnika Oddziału.

      4. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przypisanych do oddziału terenowego nie przekracza
         20 /dwudziestu/ - dopuszcza się 3- osobowy skład zarządu OTpozbawiony funkcji skarbnika.

  1. Przepisy art.10 i art.11ust.1-2 stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału Terenowego.
  2. Przepisy art.17 ust.1 – 7 stosuje się odpowiednio do Zarządu Oddziału Terenowego z tym że, posiedzenie Zarządu Oddziału Terenowego oraz Zebranie Członków Oddziału Terenowego mogą być również zwołane z inicjatywy Zarządu OIGOSK.
  3. Oddział Terenowy używa pieczęci zawierającej co najmniej n/w informacje :

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie ; Oddział nr ... w ............ ; adres siedziby oddziału;
tel.; e-mail; NIP; KRS prezentowane wg. poniższego wzorca”

            Wzór pieczęci OT

 

 

§ 2

Dokonuje się zmian w Regulaminie Głosowań i Wyborów z 14 kwietnia 2012r

1. w §2 ust.4 otrzymuje brzmienie

„4. Karty do głosowania tajnego winny być opatrzone pieczęcią, o której mowa w art.3 ust.4 statutu albo pieczęcią, o której mowa w art.32 ust.7 statutu - jeżeli głosowanie tajne odbywa się na szczeblu oddziału terenowego.”

 

2. w §8 ust.5 skreśla się

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia z wyjątkiem §1 pkt.1), który wchodzi w życie w dniu upływu aktualnej kadencji władz, o którym mowa w art. 11 ust.1 lit. b) statutu.

podpisy

sekretarz VI ZD                                                                                                  przewodniczący VI ZD

Lech Żymierski                                                                                                 Zbigniew Popławski