Uchwała ZDVII–25/V/2014 w sprawie zmian statutu

Opublikowano 27.05.2014 23:10

 Łysomice   24.05.2014 r.

 UCHWAŁA  nr  25/V/2013 z dnia 24.05.2014 r. VII Zebrania Delegatów  Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
w sprawie zmian Statutu OIGOSK.
Na podstawie art.16 pkt. 2 i 3 Statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się niżej wyszególnionych zmian Statutu:

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie:

„art. 1
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców zwana dalej "OIGOSK" jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców oraz innych szkoleń związanych z ruchem drogowym.”;

2)  art.4 otrzymuje brzmienie:

„art. 4
Członkami - założycielami OIGOSK są podmioty gospodarcze - członkowie zwyczajni [przedsiębiorcy], obecni lub reprezentowani na Walnym Zebraniu Założycielskim w dniu 03 lutego 2007 r.”;

 3)  w art.7 zmienia się ust. 2, 5, 6, 8, 9, 11 i 12, które otrzymują brzmienie:

„2. Członkiem zwyczajnym OIGOSK może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U 173 poz. 1807 z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

- szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
- szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy oraz takich instruktorów,
- innych szkoleń z zakresu ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa,
wpisany do rejestru działalności regulowanej lub właściwe j ewidencji. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w trybie art. 14a powołanej ustawy nie stanowi przeszkody dla członkostwa zwyczajnego w OIGOSK.

 5. W zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, uchwałami i regulaminami, będąca członkiem OIGOSK osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - działają w Izbie poprzez wskazanego pisemnie przedstawiciela. Przedstawicielem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może być:

a) członek zarządu lub prokurent osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej będącej członkiem OIGOSK,
b) osoba fizyczna będąca członkiem OIGOSK, za wyjątkiem osób skreślonych , wykluczonych z OIGOSK albo ukaranych decyzją, uchwałą lub orzeczeniem właściwej władzy,
c) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób skreślonych, wykluczonych z OIGOSK albo ukaranych decyzją, uchwałą lub orzeczeniem właściwej władzy.

 6. W zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, uchwałami i regulaminami, osoba fizyczna będąca członkiem OIGOSK może być reprezentowana i działać w Izbie poprzez inną wskazaną na piśmie osobę fizyczną będącą członkiem OIGOSK, za wyjątkiem osób skreślonych , wykluczonych z OIGOSK albo ukaranych decyzją, uchwałą lub orzeczeniem właściwej władzy.

 8. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego OIGOSK jest doręczenie deklaracji członkowskiej oraz, na uzasadnione żądanie Zarządu, udokumentowanie oświadczeń wskazanych w tej deklaracji. Zarząd może określić uchwałą dodatkowe warunki przyjęcia na członka OIGOSK.

9. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków OIGOSK podejmuje Zarząd OIGOSK. Pisemne odwołanie od odmownej decyzji można składać w terminie 14 dni od jej doręczenia do Komisji Rewizyjnej lub do Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów, za pośrednictwem Zarządu. Można złożyć tylko jedno odwołanie, które rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu władzy do której je zaadresowano. W razie nie wskazania w odwołaniu właściwej władzy – rozpatruje je Komisja Rewizyjna zgodnie z kompetencją określoną w art. 21 ust.7.

11. Członek OIGOSK z zastrzeżeniem ust.4 ma obowiązek terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych należności szczegółowo określonych w uchwałach Władz OIGOSK. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku  członek i były członek może ponieść konsekwencje szczegółowo określone w uchwałach władz OIGOSK.

12. Członek OIGOSK obowiązany jest do osobistego działania w Izbie. Nie dopuszcza się podejmowania czynności w imieniu członka przez reprezentantów lub pełnomocników innych, niż osoby wskazane w ust. 5 i 6 powyżej.”;

4)   w art.8 zmienia się pkt. 1, 3, 4, 5, 7, 8 i 10, które otrzymują brzmienie:
„1. Dobrowolnego wystąpienia członka, po złożeniu/przesłaniu do Zarządu OIGOSK pisemnego oświadczenia o wystąpieniu pod rygorem nieważności wg wzoru stanowiącego załącznik nr.1 do statutu. Ustanie członkostwa następuje w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono oświadczenie o wystąpieniu.

3. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu OIGOSK podjętą w związku z wystąpieniem zaległości w regulowaniu zobowiązań finansowych, w tym wpisowego i składek członkowskich przez okres określony w uchwale Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów.

4. Wykluczenia członka uchwałą Zarządu OIGOSK podjętą w razie nie wypełniania obowiązków, o których mowa w art.7 ust 14 Statutu.

5. Wykluczenia członka uchwałą Zarządu OIGOSK w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Izbie nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego.

7. Od uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów, które należy wnieść na piśmie za pośrednictwem Zarządu OIGOSK w terminie 14 dni od daty ogłoszenia albo doręczenia informacji o wykluczeniu z OIGOSK. Termin i tryb odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin SK, o którym mowa w art. 28 ust. 1.

8. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu OIGOSK w razie skazania prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne.

10. W przypadku podjęcia uchwały lub wydania orzeczenia, o których mowa w ust. 4, 5 i 6, ponowne przyjęcie w poczet członków OIGOSK może nastąpić:

a) po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się uchwały Zarządu o wykluczeniu z OIGOSK,
b) po upływie jednego roku od zatarcia kary wykluczenia orzeczonej przez Sąd Koleżeński.”;

5)  art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„art. 9 
Władzami OIGOSK są:

1.     Walne Zebranie Członków OIGOSK lub Zebranie Delegatów,
2.     Zarząd OIGOSK,
3.     Komisja Rewizyjna,
4.     Sąd Koleżeński.”; 

6)   w art.11 zmienia się ust.1 i 3, które otrzymują brzmienie:

„1. Mandat członka władz wygasa z dniem:

a) doręczenia oświadczenia lub podjęcia uchwały, o których mowa w art.8 tj. odpowiednio:

     - o rezygnacji z członkostwa,
     - o skreśleniu z listy członków,
     - o wykluczeniu członka,

b) upływu kadencji tj. z dniem zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów,

c) doręczenia Zarządowi OIGOSK pisemnej rezygnacji z pełnienia określonej funkcji we władzach,

d) cofnięcia pełnomocnictwa/ upoważnienia, o których mowa w art.7 ust. 5-6 i art.10 ust.4,a także cofnięcia rekomendacji, o której mowa w regulaminie głosowań i wyborów,

e) nie otrzymania absolutorium, o którym mowa w art.16 ust. 9,

f)   odwołania, o którym mowa w art. 16 ust. 5,

g) ogłoszenia orzeczenia (uchwały) Sądu Koleżeńskiego o wymierzeniu kary,

h) powzięcia wiarygodnej wiadomości o członkostwie we władzach innej organizacji, o czym mowa w art.17 ust.14, art.22 ust.1,

i)   podjęcia przez władzę, której osoba jest członkiem, uchwały o wygaśnięciu mandatu, większością kwalifikowaną 2/3 głosów wszystkich członków danej władzy – przedmiotowa uchwała nie może dotyczyć prezesa Zarządu OIGOSK, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,

j)   pozbawienia godności członka honorowego, o którym mowa w art. 16 ust. 10,

k) śmierci.

3.  Gdy w trakcie kadencji liczba członków Zarządu OIGOSK lub Komisji Rewizyjnej obniży się poniżej 2/3 ( 66,66%) składu ustalonego w statucie, Zarząd OIGOSK zobowiązany jest zwołać w ciągu 90 dni od daty powstania takiej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów, w celu wyboru nowego składu tych władz. Jeżeli wcześniej lub przed upływem 150 dni odbędzie się Zebranie zwyczajne, wybory przeprowadza się na tym Zebraniu.”;

7)     w art.12 zmienia się ust.2, 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

 „2. Jeżeli liczba członków zwyczajnych i honorowych OIGOSK przekroczy 120, Walne Zebranie Członków OIGOSK może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów, które przejmuje kompetencje ustawowe i statutowe Walnego Zebrania Członków. Decyzję o zwołaniu Zebrania Delegatów podejmuje Zarząd  OIGOSK.

3. W przypadku zwołania Zebrania Delegatów, liczbę Delegatów określa Regulamin Głosowań i Wyborów, o którym mowa w art.16 ust.4.

4. Delegatów z zastrzeżeniem art.10 ust.4 wyłania się poprzez wybory jawne przeprowadzane na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Terenowego.”;

 8)     art.13 otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd OIGOSK raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze.

4. Prezydium Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5. Członek ustępujących władz może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd OIGOSK w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a)  z własnej inicjatywy,
b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w art.21 ust.3,
c)  na wniosek 1/3 członków zwyczajnych OIGOSK.

7. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków OIGOSK zwołujący powiadamia członków zwyczajnych i honorowych, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania za pomocą: poczty e-mail lub faksu albo sms, a w przypadku braku możliwości zawiadomienia w/w sposobami - listem poleconym. Wydruki zawiadomień i transmisji oraz dowody nadania zawiadomień przechowuje się z dokumentacją zebrania.

8. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zebrania Delegatów - Zarząd OIGOSK zawiadamia zarządy Oddziałów Terenowych, co najmniej na 45 dni przed terminem Zebrania za pomocą: poczty e-mail lub faksu albo sms, a w przypadku braku możliwości zawiadomienia w/w sposobami - listem poleconym. Wydruki zawiadomień i transmisji oraz dowody nadania zawiadomień przechowuje się z dokumentacją zebrania.

9. W razie, gdy na Walnym Zebraniu Członków OIGOSK albo Zebraniu Delegatów zabraknie kworum, o którym mowa w art.10 ust.3, prezydium zebrania może wyznaczyć drugi termin Zebrania w tym samym dniu po upływie jednej godziny od zaplanowanego rozpoczęcia obrad w pierwszym terminie, jeżeli do osiągnięcia kworum brakuje obecności nie więcej niż 20% Członków lub Delegatów. Uchwały Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów zwołanego w takich okolicznościach w drugim terminie mają moc uchwał najwyższej władzy OIGOSK, a przepisy statutu czy regulaminów o wymaganej większości głosów dostosowuje się odpowiednio do liczby osób uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu zwołanym w drugim terminie. Nie dopuszcza się zwoływania w drugim terminie Walnych Zebrań Członków Oddziału Terenowego.

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów rozstrzyga tylko problem(y) zgłoszony(e) przez zwołującego lub wnioskujących.

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów zapadają zgodnie z zasadami określonymi w art.10 ust.3.

12. W razie wystąpienia okoliczności wymagających podjęcia nie cierpiącej zwłoki uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Członków OIGOSK lub Delegatów, Zarząd OIGOSK może zorganizować wypracowanie tej uchwały w formie uzgodnień korespondencyjnych za pomocą faksu, poczty elektronicznej, pisma, listu itp. Z uzgodnień tych sporządza się protokół z załączeniem korespondencji i wydruków. Decyzja podjęta w takich okolicznościach i trybie z przestrzeganiem zasad określonych w art. 10 ust. 3 ma moc uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OIGOSK lub Delegatów. Przepis art.12 ust. 6 stosuje się odpowiednio. Jako datę podjęcia takiej uchwały przyjmuje się datę zainicjowania przez Zarząd OIGOSK korespondencyjnego trybu jej wypracowania.

13. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OIGOSK lub Delegatów zwołuje się w terminach określonych w art. 11 ust.3. W razie nie zwołania w zakreślonym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OIGOSK lub Delegatów na wniosek, o którym mowa w ust.6 lit. b) i c) – zebranie się, co najmniej 3/5 członków zwyczajnych i honorowych lub Delegatów, o których mowa w art.12 ust.6 -  uznaje się za ważnie zwołane Walne Zebranie Członków OIGOSK lub Zebranie Delegatów. W takim przypadku przepis ust.9 nie ma zastosowania.”;

9)  art.14 otrzymuje brzmienie:
art. 14
W Walnym Zebraniu Członków OIGOSK / Zebraniu Delegatów:

1. Biorą udział z prawem głosu członkowie zwyczajni i honorowi OIGOSK (w przypadku WZC) albo Delegaci i członkowie honorowi (w przypadku ZD),

2. Biorą udział z prawem głosu członkowie Zarządu OIGOSK, prezesi Oddziałów Terenowych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, w tym również ustępujący w związku z upływem kadencji,

3. Mogą brać udział bez prawa głosu osoby wyszczególnione w Regulaminie Głosowań i Wyborów, o którym mowa w art. 16 ust.4.”;

10)  art.15 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały Walnych Zebrań Członków Oddziałów Terenowych o włączenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów spraw nie objętych porządkiem ustalonym przez Zarząd OIGOSK, pod rygorem nie uwzględnienia powinny być doręczone do Zarządu OIGOSK na piśmie lub za pomocą e-mail, faksu nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zebrania. Decyduje data doręczenia.

2. Decyzję o włączeniu do porządku obrad wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w ust.1, podejmuje Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów.”;

11)  art.16 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów należy:

1. Ustalanie strategii działania OIGOSK,
2.
Uchwalanie statutu i jego zmian,
3.
Uchwalanie regulaminów działania władz,
4.
Uchwalanie regulaminu głosowań, wyborów Władz i Delegatów,
5.
Wybór i odwoływanie członków Władz - zgodnie z przyjętym regulaminem wyborów, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 1,
6.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz w tym i rocznego sprawozdania finansowego (bilansu),
7.
Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, terminów ich zapłaty i wysokości opłat za wezwania do ich zapłaty oraz  wysokości i rodzaju odsetek w razie wystąpienia zwłoki w zapłacie wpisowego, składek członkowskich i opłat za wezwania,
8.
Rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 8 ust.7,
9.
Odmowa lub udzielanie absolutorium zarządowi OIGOSK oraz poszczególnym jego członkom - na wniosek Komisji Rewizyjnej,
10. 
Nadawanie i odbieranie na wniosek zarządu godności członka honorowego,
11. 
Dysponowanie tzw. funduszem zasobowym, o którym mowa w art. 29 ust.3,
12. 
Uchwalanie Kodeksu Etyki Zawodowej i dokonywanie w nim zmian.”;

12)  w art.17 zmienia się ust.1, 8 i 14, które otrzymują brzmienie:
„1.  Zarząd OIGOSK kieruje całokształtem działalności OIGOSK, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów, oraz ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków OIGOSK / Zebraniem Delegatów.

8.   Osoby aktualnie pełniące funkcję prezesa oddziału terenowego albo zastępujący go w uzasadnionych okolicznościach upoważniony na piśmie członek zarządu oddziału terenowego lub Zarządu OIGOSK oraz członkowie honorowi, o których mowa w art.7 ust.4 – stanowią Kolegium Doradcze Zarządu, zwane dalej KDZ. Powyższe pisemne upoważnienie załącza się do protokołu z posiedzenia KDZ.

14. Członek Zarządu nie może być członkiem organów reprezentacji i kontroli (nadzoru) innych organizacji społecznych czy zawodowych środowiska osk, o tożsamych celach statutowych i zobowiązany jest złożyć na tę okoliczność pisemne oświadczenie oraz niezwłocznie aktualizować je w razie zmian stanu faktycznego.”;

13)  w art.18 zmienia się pkt. 11 i 15, które otrzymują brzmienie:

„11. Powołanie, określenie zasięgu terytorialnego Oddziału Terenowego OIGOSK oraz jego rozwiązanie,”

„15. Przyjmowanie i odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających OIGOSK oraz rozpatrywanie wniosków o przekształcenie statusu członkowskiego,”;

14)  w art.19 zmienia się pkt. 1 i 8, które otrzymują brzmienie:

„1. Bieżące nadzorowanie i koordynowanie działalności oddziałów terenowych, w tym uchylanie Uchwał Walnych Zebrań Członków OT i Zarządu Oddziału Terenowego, w razie stwierdzenia rażącej niezgodności ze statutem, regulaminami czy uchwałami władz OIGOSK,”

„8. Żądanie w zakreślonym terminie:
- zredagowania i przesłania wskazanych dokumentów, sprawozdania finansowego oraz z działalności za wskazany okres,
- podjęcia uchwał we wskazanym przedmiocie, zakresie,
- zorganizowania wyborów,
- wypracowania i przesłania stanowisk, opinii czy zachowań we wskazanym przedmiocie, zakresie.”;

15)   w art.20 zmienia się ust.1, 2 i 5, które otrzymują brzmienie:

„1. Komisja Rewizyjna stanowi władzę niezależną od Zarządu i Sądu Koleżeńskiego sprawującą funkcje nadzorczo – kontrolne działalności OIGOSK w zakresie określonym w art. 21.”

„2. Skład, zasady działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów.”

„5. Komisja Rewizyjna najpóźniej w terminie  4 m-cy od wpłynięcia wniosku Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów lub spełniającego wymogi regulaminu - przedstawia protokół zawierający ustalenia i wnioski z kontroli nadzwyczajnej.”;

16)  art.20 ust.6 skreśla się;

17)  w art.23 zmienia się ust.1 i 2 oraz dodaje się ust. 5, które otrzymują brzmienie:

„1. Sąd Koleżeński jest władzą autonomiczną, a sędziowie są niezawiśli w zakresie orzekania. W zakresie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i kodeksu etyki zawodowej Sąd Koleżeński podlega kontroli realizowanej przez Komisję Rewizyjną, zgodnie z art. 21 ust.1.”

„2. Wszystkie osoby wybrane do Sądu Koleżeńskiego mogą wykonywać obowiązki sędziego.”

„5. Liczbę członków  Sądu Koleżeńskiego określa regulamin, o którym mowa w art. 28 ust.1.”;

18)  art.26 otrzymuje brzmienie:

„art. 26
Zatarcie kar następuje po upływie:

1. 12 miesięcy od ogłoszenia postanowienia o prawomocności orzeczenia o ukaraniu upomnieniem lub karą pieniężną,

2. 24 miesięcy od ogłoszenia postanowienia o prawomocności orzeczenia o wymierzeniu kary nagany lub zawieszenia w prawach członka.

3. 36 miesięcy od ogłoszenia postanowienia o prawomocności orzeczenia o wymierzeniu kary wykluczenia z OIGOSK.”

19)  art.27 otrzymuje brzmienie:

„art. 27

1. Od wymierzającego karę orzeczenia (uchwały) Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów. Termin i tryb wniesienia odwołania określa Regulamin SK, o którym mowa w art. 28 ust. 1.

2. Odwołanie powinno zawierać co najmniej oznaczenie rodzaju pisma (tytuł), oznaczenie orzeczenia (uchwały), od którego jest wniesione, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w całości czy w części oraz zwięzłe uzasadnienie.

3. W razie stwierdzenia, że odwołanie spełnia minimalne warunki formalne, o których mowa powyżej, oraz zostało wniesione w terminie, Zarząd przedstawia je do rozpoznania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków / Zebraniu Delegatów. Odwołanie nie spełniające minimalnych wymogów formalnych lub wniesione po terminie nie otrzymuje dalszego biegu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

4. Ustala się następujący tryb rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów:

1) WZC/ ZD powołuje ze swego grona Komisję Odwoławczą do rozpatrzenia odwołania.
2) W skład Komisji Odwoławczej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym prezes oddziału terenowego, który pełni funkcję      przewodniczącego i wskazuje sekretarza.
3) W skład Komisji Odwoławczej nie mogą wchodzić:
a) członkowie składu orzekającego Sądu Koleżeńskiego, którzy brali udział w wydawaniu zaskarżonego orzeczenia, za wyjątkiem sędziego – sprawozdawcy, o którym mowa w Regulaminie SK,
b) członkowie oddziału terenowego, do którego przypisany jest obwiniony (pozwany) i wnioskodawca (powód),
c) członkowie władzy OIGOSK ( z wyjątkiem WZC/ZD) jeżeli jest stroną w sprawie,
d) strony i ich pełnomocnicy oraz mężowie zaufania,

4) Komisja Odwoławcza zapoznaje się z całokształtem materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem odwołania.
5) Na podstawie analizy materiałów Komisja Odwoławcza formułuje wniosek do WZC/ZD wraz z oceną zasadności odwołania.
6) Wniosek może dotyczyć uchylenia orzeczenia i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński lub oddalenia odwołania.

7) Decyzja WZC/ ZD podjęta w przedmiocie odwołania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

8) Decyzje WZC/ZD dotyczące odwołania zapadają zwykłą większością głosów.

5. W przypadku uchylenia orzeczenia (uchwały) i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania, wydane ponownie orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Szczegółowy tryb rozpoznania odwołania po uchyleniu orzeczenia (uchwały) przez Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów określa Regulamin SK.

6. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w art. 7 ust. 9 i art. 8 ust. 7, z tym że rozstrzygnięcie WZC / ZD w przedmiocie tych odwołań jest ostateczne.”

20)  w art. 29 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Wpływy z wpisowego stanowią tzw. fundusz zasobowy. Zasady gospodarowania tym funduszem określa uchwałą Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów.”;

21)  w Rozdziale IV zmienia się następujące tytuły podrozdziałów:

a) w miejsce tytułu podrozdziału „Walne Zebranie Członów” wpisuje się tytuł „Walne Zebranie Członków OIGOSK oraz Zebranie Delegatów”,
b) w miejsce tytułu podrozdziału „Zarząd” wpisuje się tytuł „Zarząd OIGOSK”
c)     w miejsce tytułu podrozdziału „Sąd Koleżeński” wpisuje się tytuł „Sąd Koleżeński (SK)”

22)  w Rozdziale VI zmienia się schemat organizacyjny OIGOSK wg następującego wzoru:

 

 

 

23) w art. 31 zmienia się ust. 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

„4.W razie wygaśnięcia mandatów wszystkich członków zarządu Oddziału Terenowego lub utraty zdolności do podejmowania uchwał – kompetencje tego organu przejmuje Zarząd OIGOSK, który jednocześnie inicjuje i organizuje Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego w celu wyłonienia (uzupełnienia) składu osobowego zarządu Oddziału Terenowego.

5. W razie nie zadeklarowania przynależności do konkretnego Oddziału Terenowego, członek decyzją Zarządu OIGOSK zostaje przypisany do Oddziału Terenowego geograficznie najbliższego jego siedzibie lub do Oddziału Macierzystego w Koszalinie. Zmiana przynależności ewidencyjnej następuje na wniosek zainteresowanego, ze skutkiem na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono Zarządowi OIGOSK w/w wniosek.”;

24) w art. 32 zmienia się ust. 2, 6 i 7, które otrzymują brzmienie:

„2. Prezes Oddziału - reprezentuje Oddział Terenowy na zewnątrz ,z zastrzeżeniem ograniczeń określonych kompetencjami wyszczególnionymi w Statucie (art.33 ust.5 i 6) i regulaminie pracy zarządu.

6. Przepisy art.17 ust.1 – 7 stosuje się odpowiednio do zarządu Oddziału Terenowego z tym że, posiedzenie tego organu oraz Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego mogą być również zwołane z inicjatywy Zarządu OIGOSK.

7. Oddział Terenowy używa pieczęci zawierającej co najmniej n/w informacje :

Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK z/s w Koszalinie ; Oddział Terenowy nr ... w ............ ; adres siedziby oddziału; tel.; e-mail; NIP; KRS

prezentowane wg. poniższego wzorca”;

25) w art. 33 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków oddziału. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad zawiadamia się członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Obradami Zebrania kieruje Prezydium zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie głosowań i wyborów, o którym mowa w art.16 ust.4.”;

26art.35 otrzymuje brzmienie:

„art. 35
Postanowienia Statutu obowiązują od dnia uchwalenia, chyba że co innego wynika z treści uchwały ustanawiającej lub zmieniającej regulacje statutowe.”;

27)  w załączniku nr1 do Statutu pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jestem zobowiązany uregulować wpisowe, składki członkowskie za cały okres członkostwa w Izbie oraz inne należności określone uchwałami (orzeczeniami) władz OIGOSK.”

§ 2

1.     Powyższe zmiany wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej,

2.    Niniejszym zobowiązuje się aktualnych członków OIGOSK do dostosowania do zmienionych wymogów członkostwa zwyczajnego określonych w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 lipca 2014r.

3.    Dotychczasowi członkowie działający w formie spółki cywilnej obowiązani są w terminie wskazanym w ust. 2 do pisemnego wskazania jednego wspólnika, który zostanie wpisany na listę członków zwyczajnych OIGOSK. Wspólnika takiego uznaje się za następcę prawnego dotychczasowego członka działającego w formie spółki cywilnej, wraz ze wszystkimi przywilejami wynikającymi z tytułu stażu członkowskiego i statusu założyciela, o ile taki status spółka cywilna posiadała. W przypadku niewskazania wspólnika przez spółkę, wyboru członka dokonuje Zarząd OIGOSK w drodze uchwały, kierując się kryterium zaangażowania w działalność Izby. Pozostali wspólnicy spółki cywilnej mogą ubiegać się o członkostwo w OIGOSK na zasadach ogólnych.

4. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego niewymierzających kar, które wniesione zostały przed wejściem w życie niniejszych zmian, pozostawia się bez rozpoznania. W takim przypadku Sąd Koleżeński bez zbędnej zwłoki wyda postanowienie w przedmiocie prawomocności orzeczenia.

5.      Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do uchwały.

podpisy

sekretarze VII ZD                                                                                             przewodniczący VII ZD

Wojciech Ślusarski                                                                                          Zbigniew Popławski

Jan Papierski                                                                                                  Edmund Zarzycki