Uchwała ZDVII–30/V/2014 w sprawie wysokości wpisowego, składek ...

Opublikowano 27.05.2014 23:10

scan uchwały tutaj

Łysomice  24.05.2014r

 UCHWAŁA   nr. ZDVII – 30 / V / 2014 z dnia 24.05.2014r

VII Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie

w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności.

Na podstawie art.7 ust.11 i12; art.8 ust.3; art.16 ust.7 i art.29 ust.3 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1

Członek / kandydat na członka OIGOSK jest zobowiązany:

1. Wpłacić tzw. wpisowe w kwocie:

a) 150 PLN(sto pięćdziesiąt ) w przypadku osoby fizycznej, z zastrzeżeniem lit. c) i d);

b) 250 PLN(dwieście pięćdziesiąt ) w przypadku jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

c) 500 PLN(pięćset ) w przypadku osoby prawnej lub kandydata o strukturze wielozakładowej;

d) 50 PLN(pięćdziesiąt) w przypadku osoby wpisanej do ewidencji: instruktorów nauki jazdy, instruktorów doskonalenia techniki jazdy lub wykładowców.

2. Członek wspierający z zastrzeżeniem ust.3 lit. c) jest obowiązany wpłacić wpisowe, co najmniej w wysokości określonej w ust.1 oraz opłacać składki członkowskie w zadeklarowanej i zaakceptowanej przez zarząd OIGOSK kwocie.
Na uzasadniony wniosek ubiegającego się o członkostwo wspierające - Zarząd OIGOSK może zdecydować o niższej kwocie wpisowego niż określona w ust.1.

3. Opłacać składki członkowskie z góry do 10-tego dnia miesiąca w kwocie:

  1. 30 PLN / m-c (trzydzieści) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. a) i b),
  2. określonej lub zaakceptowanej przez zarząd OIGOSK, lecz nie mniej niż 100 PLN / m-c (sto) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. c),
  3. 20 PLN / m-c (dwadzieścia) dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.1 lit d),

4. Obowiązek uiszczenia wpisowego oraz składek członkowskich powstaje w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków OIGOSK. Wpisowe i pierwszą składkę należy opłacić do końca tego miesiąca. Jeżeli przyjęcie nastąpiło w III dekadzie miesiąca, wpisowe i pierwszą oraz drugą składkę należy opłacić najpóźniej w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. Na wniosek dopuszcza się ratalną wpłatę wpisowego w maksymalnie trzech ratach, płatnych w terminie określonym w ust.4

5. Niezwłocznie pisemnie, faksem lub środkami komunikacji elektronicznej (sms, e-mail, formularz na www), zawiadomić Zarząd, o którym mowa w art.9 ust.2 statutu - o zmianie adresu: korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby firmy, e-mail, numeru faksu, telefonu (w tym komórkowego) oraz innych danych wyszczególnionych w deklaracji członkowskiej.
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi – wysłane i zwrócone pisma, wezwania oraz zawiadomienia załącza się do akt ze skutkiem doręczenia! Udowodnienie zawiadomienia o w/w zmianach ciąży na członku / kandydacie.

§ 2

Tryb dokonywania wpłat

Wpłat ze wszelkich tytułów należy dokonywać na rachunek bankowy OIGOSK, którego numer publikowany jest na witrynie internetowej OIGOSK.

 § 3

Konsekwencje braku lub nieterminowych wpłat:

1. Trzymiesięczna i dłuższa zwłoka w opłacaniu wpisowego, składek członkowskich oraz innych należności określonych uchwałami (orzeczeniami) Władz OIGOSK - stosownie do art.7 ust.12 i art.8 ust.3 statutu może skutkować skreśleniem z listy członków OIGOSK lub (i) wdrożeniem procedur roszczeniowych z żądaniem zapłaty odsetek umownych w wysokości maksymalnej, o której mowa w art.359 § 21 KC.
O rodzaju konsekwencji decyduje uchwałą Zarząd OIGOSK, o którym mowa w art.9 ust.2 statutu.

2. Ustanie członkostwa w OIGOSK z przyczyn wymienionych w art.8 ust.1, 3 - 8 statutu:

  1. nie zwalnia z obowiązku zapłacenia wpisowego, składek członkowskich za okres członkostwa, odsetek oraz innych należności określonych uchwałami Władz OIGOSK.
  2. nie zwalnia z obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej nominalnej równowartości prenumeraty wydawnictwa branżowego za miesiące do końca bieżącego roku kalendarzowego, w których nie jest członkiem OIGOSK – o ile prenumeratę opłacono z funduszy OIGOSK.

3. Okres członkostwa kończy się:

  1. w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono oświadczenie lub podjęto uchwałę, o których mowa w art.8 ust.1 i 3 statutu,
  2. w ostatnim dniu miesiąca, w którym podjęto uchwałę, o której mowa w art.8 ust.4 lub 5 statutu,
  3. w ostatnim dniu miesiąca, w którym uprawomocniło się orzeczenie (uchwała), o której mowa w art.8 ust.6 statutu.

4. W razie wystąpienia co najmniej trzymiesięcznej zwłoki w opłacaniu należności określonych uchwałami Władz OIGOSK należy się ryczałtowa opłata w wysokości 30 zł (trzydzieści) za każdorazowe wezwanie do zapłaty. Termin wymagalności zapłaty tej opłaty ustala się na czternasty dzień od daty wysłania wezwania ( przykładowo, jeżeli wezwanie wysłano 10.06.2014r to zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu 24.06.2014). Brak opłaty w terminie wymagalności skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości, o której mowa w ust.1.

5. Ewentualne spory rozstrzyga sąd w Koszalinie lub wskazany w uchwale Zarządu OIGOSK, o której mowa w ust.1.

§ 4

Fundusz zasobowy

1. Środki stanowiące tzw. fundusz zasobowy OIGOSK, o którym mowa w art.29 ust.3 statutu powinny być pomnażane poprzez lokaty terminowe, zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub inwestycje w inne bezpieczne instrumenty finansowe. Stosownie do art. 16 ust.6 statutu o zasadach wyboru najbardziej efektywnych, ale jednocześnie bezpiecznych metod pomnażania funduszu zasobowego decyduje Zarząd OIGOSK.

2. Wydatkowanie środków z funduszu zasobowego zgodnie z art.16 ust.11 statutu jest wyłączną kompetencją Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Kwoty wpłacane tytułem wpisowego, składek członkowskich OIGOSK oraz należności ubocznych - nie podlegają zwrotowi.

2. Z dniem 31.05.2014 24:00 traci moc uchwała ZDIV-20/ IV /2012 z 14.04.2012r.

3. Niniejsza uchwała, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014r.

4. Członka, którego status prawny lub struktura organizacyjna, o których mowa w §1 ust.1 lit. b) i c) powstały w skutek przekształceń i reorganizacji dotychczasowego członka o tożsamym statusie - zwalnia się z opłacenia wpisowego.

5. Przekształcenie statusu członkowskiego w trybie art.18 ust.15 statutu może wiązać się z obowiązkiem dopłaty wpisowego, której wysokość i termin zapłaty określa Zarząd OIGOSK uwzględniając przepisy §1 ust.1 i 2.

podpisy

. . . . . . . . . . . . . . .                                                                         . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Sekretarze ZDVII                                                                             Przewodniczący ZDVII
Wojciech Ślusarski                                                                          Zbigniew Popławski
Jan Papierski                                                                                   Edmund Zarzycki