Uchwała NZDII–33/VII/2014 w sprawie zmian statutu

Opublikowano 12.08.2014 17:45

 

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z 09 lipca 2014r sygn. akt KO.IX NS-REJ.KRS/003864/14/564 odmówił wpisania do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych… zmian w statucie wyszczególnionych w uchwale ZDVII-25/V/2014r z 24.05.2014r.
Uzasadniając odmowną decyzję niezgodnością z prawem uchwalonej zmiany brzmienia art.8 ust.1 statutu.
Wskazując na powyższe Zarząd OIGOSK kierując się troską o uniknięcie zwoływania kosztownego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów oraz dążąc do jak najszybszego wpisania do rejestru KRS uchwalonych zmian statutu, działając w oparciu o przepis art.13 ust.12 statutu w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art.17 ust.7 statutu w dniu
15 lipca 2014 zainicjował uzgodnienia korespondencyjne uchwały o poniższej treści.

U C H W A Ł A nr NZDII – 33/VII/2014 z dnia 15.07.2014 w sprawie zmian statutu
Delegatów
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
(podjęta w trybie art.13 ust.12 statutu tj. uzgodnień korespondencyjnych)

Na podstawie art16 ust.2 w związku z art.13 ust.12 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany art.8 ust.1 statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dobrowolnego wystąpienia członka, po złożeniu / przesłaniu do Zarządu OIGOSK oświadczenia o wystąpieniu pod rygorem nieważności sporządzonego w formie pisemnej. Ustanie członkostwa następuje w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono oświadczenie o wystąpieniu. Przykładowy wzór oświadczenia o wystąpieniu stanowi załącznik nr 1 do statutu.

2. Dokonuje się zmiany art.10 ust.3 statutu, w którym wyrazy „art.13 ust.11” zastępuje się wyrazami „art.13 ust.12”.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2014r.

Podpisy lub wydruki albo wzmianki o korespondencji osób z głosem stanowiącym potwierdzające oddanie głosu w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art.13 ust.12 statutu.

pełny tekst uchwały TUTAJ