Uchwała ZDIX–40/VI/2016 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich ...

opublikowano: 11-06-2016 godz. 20:35

UCHWAŁA nr ZDIX – 40 / VI / 2016 z dnia 04.06.2016r
IX Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie
w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich oraz innych należności.

Na podstawie art.7 ust.11 i 12; art.8 ust.3; art.16 ust.7 i art.29 ust.3 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1
Kandydat ubiegający się o członkostwo OIGOSK oraz członek jest zobowiązany:

1. Wpłacić kwotę wpisowego:

a. 50 PLN(pięćdziesiąt) – dotyczy osoby fizycznej wpisanej do ewidencji: instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy lub wykładowców ubiegającej się o członkostwo wspierające;
b. 500 PLN(pięćset) – dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ubiegającej się o członkostwo zwyczajne, z zastrzeżeniem lit. e odnośnie struktury wielozakładowej;
c. Mim. 500 PLN(pięćset) lub wyższą określoną albo zaakceptowaną przez zarząd OIGOSK - dotyczy członka wspierającego, zastrzeżeniem lit. a,
d. 1 000 PLN( tysiąc) – dotyczy jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną ubiegającej się o członkostwo zwyczajne;
e. 2 000 PLN(dwa tysiące) – dotyczy osoby prawnej lub kandydata o strukturze wielozakładowej ubiegających się o członkostwo zwyczajne;

2. Opłacać składki członkowskie z góry do 10-tego dnia miesiąca z zastrzeżeniem ust.3 w kwocie:

a. 20 PLN / m-c (dwadzieścia) dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.1 lit a),
b. 30 PLN / m-c (trzydziesci) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. b),
c. 200 PLN / m-c (dwieście) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. d),
d. 300 PLN / m-c (trzysta) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. e),
e. określonej lub zaakceptowanej przez zarząd OIGOSK, lecz nie mniej niż 100 PLN / m-c (sto) - dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.1 lit. c)

3. Obowiązek uiszczenia wpisowego oraz składek członkowskich powstaje w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków OIGOSK. Wpisowe i pierwszą opłatę składkową w kwocie odpowiadającej równowartości 12 miesięcy składkowych należy opłacić do końca tego miesiąca. Jeżeli przyjęcie nastąpiło w III dekadzie miesiąca, wpisowe i pierwszą opłatę składkową należy opłacić najpóźniej w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. Na wniosek i po akceptacji Zarządu OIGOSK dopuszcza się ratalną wpłatę wpisowego maksymalnie w trzech ratach, płatnych w terminie określonym w ust.2

4. Niezwłocznie pisemnie, faksem lub środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, formularz na www), zawiadomić Zarząd, o którym mowa w art.9 ust.2 statutu - o zmianie adresu: korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby firmy, e-mail, numeru faksu, telefonów oraz innych danych wyszczególnionych w deklaracji członkowskiej. Udokumentowanie zawiadomienia o w/w zmianach ciąży na członku / kandydacie.
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi – wysłane i zwrócone pisma, wezwania oraz zawiadomienia załącza się do akt ze skutkiem doręczenia!

 scan uchwały tutaj