Uchwała ZDXI–47/II/2018 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich ...

Opublikowano 20180217 godz. 22:00

UCHWAŁA nr ZDXI – 47 / II / 2018 z dnia 10.02.2018r

XI Zebrania DelegatówOgólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie
w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich oraz innych wierzytelności.

Na podstawie art.7 ust.11 i 13; art.8 ust.3; art.16 ust.7 i art.29 ust.3 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1

Kandydat ubiegający się o członkostwo OIGOSK oraz członek jest zobowiązany:

1. Wpłacić kwotę wpisowego:

  1. 50 PLN(pięćdziesiąt) – dotyczy osoby fizycznej wpisanej do ewidencji: instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy lub wykładowców ubiegającej się o członkostwo wspierające;
  2. 300 PLN(trzysta) – dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ubiegającej się o członkostwo zwyczajne, z zastrzeżeniem lit. e odnośnie struktury wielozakładowej;
  3. Mim. 150 PLN(sto pięćdziesiąt) lub wyższą określoną albo zaakceptowaną przez zarząd OIGOSK - dotyczy członka wspierającego, zastrzeżeniem lit. a,
  4. 500 PLN(pięćset) – dotyczy jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną ubiegającej się o członkostwo zwyczajne, z zastrzeżeniem lit. e odnośnie struktury wielozakładowej;
  5. 1 000 PLN(tysiąc) – dotyczy osoby prawnej lub kandydata - przedsiębiorcy o strukturze wielozakładowej ubiegających się o członkostwo zwyczajne;

2. Opłacać składki członkowskie z góry do 10-tego dnia miesiąca z zastrzeżeniem ust.3 w kwocie:

  1. 20 PLN / m-c (dwadzieścia) dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.1 lit a),
  2. 30 PLN / m-c (trzydziesci) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. b),
  3. 100 PLN / m-c (sto) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. d) i e) z zastrzeżeniem lit. d),
  4. 150 PLN / m-c (sto pięćdziesiąt) dotyczy członka zwyczajnego - przedsiębiorcy o strukturze wielozakładowej, o którym mowa w ust.1 lit. d) i e),
  5. określonej lub zaakceptowanej przez zarząd OIGOSK, lecz nie mniej niż 50 PLN / m-c (pięćdziesiąt) - dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.1 lit. c)

3. Obowiązek uiszczenia wpisowego oraz składek członkowskich powstaje w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków OIGOSK. Wpisowe i pierwszą opłatę składkową w kwocie odpowiadającej równowartości 12 miesięcy składkowych należy opłacić do końca tego miesiąca. Jeżeli przyjęcie nastąpiło w III dekadzie miesiąca, wpisowe i pierwszą opłatę składkową należy opłacić najpóźniej w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. Na wniosek zainteresowanego i po akceptacji Zarządu OIGOSK dopuszcza się ratalną wpłatę wpisowego i pierwszej opłaty składkowej, płatnych w terminie do 10 dnia miesiąca wskazanego przez Zarząd OIGOSK.

4. Niezwłocznie pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, formularz na www), zawiadomić Zarząd, o którym mowa w art.9 ust.2 statutu - o zmianie adresu: korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby firmy, e-mail, numeru faksu, telefonów oraz innych danych wyszczególnionych w deklaracji członkowskiej. Udokumentowanie zawiadomienia o w/w zmianach ciąży na członku / kandydacie.
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi – wysłane i zwrócone pisma, wezwania oraz zawiadomienia załącza się do akt ze skutkiem doręczenia!

§ 2
Tryb dokonywania wpłat

Wpłat ze wszelkich tytułów należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy OIGOSK publikowany na witrynie internetowej OIGOSK, aktualnie o adresie www.izbaosk.eu
. . .

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Kwoty wpłacane tytułem wpisowego, składek członkowskich OIGOSK oraz należności ubocznych - nie podlegają zwrotowi.
 2. Z dniem 10.02.2018 godz.24:00 traci moc uchwała ZDIX-40/ VI /2016 z 04.06.2016r z wyjątkiem przepisów §1 ust.1 lit. a) i §1 ust.2 lit. a) - b).
 3. Niniejsza uchwała, wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2018r.
 4. Kwoty wpisowego określone przepisem §1 ust.1 lit. b) - e) oraz wysokość składek członkowskich określonych przepisem
  §1 ust.2 lit. c) - e), stosuje się do członków przyjętych do OIGOSK od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały .
 5. Na potrzeby niniejszej uchwały przez "strukturę wielozakładową" rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej pod co najmniej pięcioma adresami wyszczególnionymi w rejestrze działalności regulowanej, Centralnej Ewidencji, Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 6. Przekształcenie statusu członkowskiego w trybie art.18 ust.15 statutu może wiązać się z obowiązkiem dopłaty wpisowego oraz wzrostem wysokości składki - termin zapłaty których określa Zarząd OIGOSK uwzględniając przepisy §1 ust.1 i 2.

Pełny tekst uchwały Tutaj