Uchwała ZDXIII–57/III/2022 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich ...

Opublikowano 10 kwietnia 2022 18:00

UCHWAŁA nrZDXIII – 57 / III / 2022 z dnia 26.03.2022r
XIII Zebrania DelegatówOgólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie
w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich oraz innych wierzytelności.

Na podstawie art.7 ust.11 i 13; art.8 ust.3; art.16 ust.7 i art.29 ust.3 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1

Kandydat ubiegający się o członkostwo OIGOSK oraz członek jest zobowiązany:

1.  Wpłacić kwotę wpisowego:

  1. 50 PLN(pięćdziesiąt) – dotyczy osoby fizycznej wpisanej do ewidencji: instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy lub wykładowców ubiegającej się o członkostwo wspierające;
  2. 300 PLN(trzysta) – dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ubiegającej się o członkostwo zwyczajne, z zastrzeżeniem lit. e odnośnie struktury wielozakładowej;
  3. Mim. 150 PLN(sto pięćdziesiąt) lub wyższą określoną albo zaakceptowaną przez zarząd OIGOSK - dotyczy członka wspierającego, zastrzeżeniem lit. a,
  4. 500 PLN(pięćset) – dotyczy jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną ubiegającej się o członkostwo zwyczajne, z zastrzeżeniem lit. e odnośnie struktury wielozakładowej;
  5. 1 000 PLN(tysiąc) – dotyczy osoby prawnej lub kandydata - przedsiębiorcy o strukturze wielozakładowej ubiegających się o członkostwo zwyczajne;

2. Opłacać składki członkowskie z góry do 10-tego dnia miesiąca z zastrzeżeniem ust.3 w kwocie:

  1. 25 PLN / m-c (dwadzieścia pięć) dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.1 lit a),
  2. 40 PLN / m-c (czterdzieści) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. b),
  3. 100 PLN / m-c (sto) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. d) i e) z zastrzeżeniem lit. d),
  4. 150 PLN / m-c (sto pięćdziesiąt) dotyczy członka zwyczajnego - przedsiębiorcy o strukturze wielozakładowej, o którym mowa w ust.1 lit. d) i e),
  5. określonej lub zaakceptowanej przez zarząd OIGOSK, lecz nie mniej niż 50 PLN / m-c (pięćdziesiąt) - dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.1 lit. c)

3. Obowiązek uiszczenia wpisowego oraz składek członkowskich powstaje w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków OIGOSK. Wpisowe i pierwszą opłatę składkową w kwocie odpowiadającej równowartości 12 miesięcy składkowych należy opłacić do końca tego miesiąca. Jeżeli przyjęcie nastąpiło w III dekadzie miesiąca, wpisowe i pierwszą opłatę składkową należy opłacić najpóźniej w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. Na wniosek zainteresowanego i po akceptacji Zarządu OIGOSK dopuszcza się ratalną wpłatę wpisowego i pierwszej opłaty składkowej, płatnych w terminie do 10 dnia miesiąca wskazanego przez Zarząd OIGOSK.

4. Niezwłocznie pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, formularz na www), zawiadomić Zarząd, o którym mowa w art.9 ust.2 statutu - o zmianie adresu: korespondencyjnego, zamieszkania, siedziby firmy, e-mail, numeru faksu, telefonów oraz innych danych wyszczególnionych w deklaracji członkowskiej. Udokumentowanie zawiadomienia o w/w zmianach ciąży na członku / kandydacie.
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi – wysłane i zwrócone pisma, wezwania oraz zawiadomienia załącza się do akt ze skutkiem doręczenia!

 § 2

Tryb dokonywania wpłat

Wpłat ze wszelkich tytułów należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy OIGOSK publikowany na witrynie internetowej OIGOSK, aktualnie o adresie www.izbaosk.eu.
.  .  .

 § 5

Postanowienia końcowe

 1. Kwoty wpłacane tytułem wpisowego, składek członkowskich OIGOSK oraz należności ubocznych - nie podlegają zwrotowi.
 2. Z dniem 30 Kwietnia 2022 godz.24:00 traci moc uchwała ZDXI-47/ II /2018 z 10.02.2018r .
 3. Niniejsza uchwała, wchodzi w życie z dniem 1 Maja 2022r, z zastrzeżeniem ust.4
 4. W 2022 roku nowych wysokości składek członkowskich określonych przepisami §1 ust.2 lit. a) i b) nie stosuje się do członków którzy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały mają opłacone składki członkowskie za cały 2022 rok.
 5. Przekształcenie statusu członkowskiego w trybie art.18 ust.15 statutu i formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej może skutkować obowiązkiem dopłaty wpisowego oraz wzrostem wysokości składki członkowskiej - termin zapłaty których określa Zarząd OIGOSK uwzględniając przepisy §1 ust.1 i 2.
 6. Na potrzeby niniejszej uchwały przez "strukturę wielozakładową" rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej pod co najmniej pięcioma adresami wyszczególnionymi w rejestrze działalności regulowanej, Centralnej Ewidencji, Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

                                           Podpisy

Mariusz Grzelak                                           Roman Stencel
......................................                       ..........................................
sekretarz Prezydium XIII ZD OIGOSK                        przewodniczący Prezydium XIII ZD OIGOSK

Pełny tekst uchwały TUTAJ (kliknij)