Uchwała ZDV–17/IV/20120414 Kodeks Etyki Zawodowej OIGOSK

Łysomice 14.04.2012r

U C H W A Ł A Nr   ZDV – 17/IV/2012 z dnia 14.04.2012

V Zebrania Delegatów

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE
w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej OIGOSK.

§1. Na podstawie art.16 ust.13 statutu uchwala się Kodeks Etyki Zawodowej OIGOSK o treści jn.

I. Zasady ogólne - członek OIGOSK:

 1. jest obowiązany przestrzegać ogólnie przyjęte etyczne zasadyzarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym tj:
  1. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
  2. poszanowanie godności ludzkiej,
  3. równe traktowanie mężczyzn i kobiet,
  4. dbałość o środowisko naturalne,
  5. poszanowania własności.
 2. nie może żądać od kursantów, współpracowników zachowania sprzecznego z ogólnymi zasadami etyki, jak i niniejszego kodeksu etycznego.
 3. powinien stale poszerzać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
 4. nie powinien podejmować się wykonywania zadań, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe.
 5. przeciwdziała negatywnym zjawiskom występującym w szkoleniu (korupcja, zaniżanie cen, bylejakość usług itp.)
 6. powinien dążyć do rozwoju swojego ośrodka szkolenia.
 7. dba o wizerunek ośrodka szkolenia, w którym jest zatrudniony.
 8. jest lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
 9. nie działa na szkodę innego członka, ośrodka szkolenia ani Izby.
 10. czynnie i aktywnie uczestniczy w działalności Izby, której celem jest wzrost jakości szkolenia, nobilitacja zawodu instruktora i przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II. Powinności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia /zwanych dalej przedsiębiorcą/

 1. Przedsiębiorca organizuje okresowe szkolenia i seminaria podnoszące kompetencje pracowników (instruktorów) lub (i) uczestniczy oraz zachęca do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w szczególności przez OIGOSK.
 2. Przedsiębiorca stosuje uczciwą konkurencję – nie zaniża cen i nie prowadzi sprzedaży usług poniżej kosztów ich świadczenia.
 3. Przedsiębiorca nie rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swojej lub konkurencyjnej firmie.
 4. Przedsiębiorca nie nakłania osób świadczących pracę na rzecz firmy konkurencyjnej do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.
 5. Przedsiębiorca nie stosuje reklamy sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami i uchybiającej godności człowieka.
 6. Przedsiębiorca nie wprowadza w błąd klientów co do tożsamości swojego ośrodka szkolenia, używając zmodyfikowanego oznakowania, nazwy lub charakterystycznego symbolu, logo innego ośrodka szkolenia.
 7. Przedsiębiorca czynnie przeciwdziała korupcji w swoim ośrodku szkolenia.
 8. Przedsiębiorca dba o wysoką jakość świadczonych usług.

III. Powinności instruktora wobec kursantów

 1. Instruktor w swojej pracy przede wszystkim kieruje się dobrem kursanta.
 2. Jest on odpowiedzialny za życie i zdrowie kursantów i innych uczestników ruchu,
 3. Podejście instruktora do kursantów cechuje:
  1. otwartość i umiejętność nawiązania kontaktu, umiejętność indywidualnego podejścia do kursanta,
  2. kompetencja zawodowa,
  3. poszanowanie godności osobistej kursantów, równe traktowanie mężczyzn i kobiet,
  4. tolerancja i empatia, partnerstwo i podmiotowy stosunek do uczniów,
  5. życzliwość i dyscyplina,
  6. sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy i postaw kursantów,
  7. kultura, przejawiająca się m.in. kontrolowaniem własnych emocji, używaniem poprawnego języka polskiego, dbałością o wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń oraz czystość pojazdu szkoleniowego,
  8. zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego wobec kursanta.
  9. Instruktor powinien być autorytetem dla kursantów. Autorytet instruktora powinien wynikać z jego cnót moralnych, mistrzostwa pedagogicznego, wiedzy i kultury umysłowej oraz kultury osobistej.

str.1

IV. Powinności członka OIGOSK wobec własnej grupy zawodowej - Członek OIGOSK:

 1. Solidaryzuje się ze swoją grupą zawodową.
 2. Poczuwa się do współodpowiedzialności oraz identyfikuje się z poglądami głoszonymi przez władze Izby, o ile nie są one sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi i zasadami określonymi w KEZ.
 3. Identyfikuje się z własną grupą zawodową, eksponuje dyplomy, certyfikaty, odznaki itp.
 4. Współdziała ze swoimi współpracownikami. Służy radą i pomocą młodszym kolegom.
 5. W miarę swoich możliwości przeciwdziała szkodliwemu dla zawodu egoizmowi.
 6. Propaguje i utrwala rzetelność i sumienność zawodową.
 7. Dba o powierzony majątek OIGOSK i z dużą starannością oraz zgodnie z instrukcjami eksploatuje elementy, składniki tego majątku.
 8. Dba o majątek pracodawcy.

V. Powinności członka OIGOSK wobec społeczeństwa - członek OIGOSK:

 1. przejawia szacunek dla innych ludzi i troszczy się o mienie społeczne.
 2. W stosunkach międzyludzkich cechuje go wyższy niż przeciętny poziom kultury osobistej.
 3. wspiera inicjatywy OIGOSK i innych instytucji w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. wykazuje zainteresowanie sprawami regionu i lokalnej społeczności.

VI. Powinności członka władz OIGOSK i członka zarządu oddziału terenowego /zwanego reprezentantem/

 1. Reprezentant przyjmuje z odpowiedzialnością powierzone mu funkcje i nie uchyla się od działań na rzecz środowiska skupionego w Izbie, w szczególności wynikających z poleceń uprawnionych osób, władz oraz z zakresu obowiązków, regulaminów, uchwał władz i statutu.
 2. Reprezentant skrupulatnie przestrzega obowiązujących w OIGOSK uregulowań prawnych wyszczególnionych w statucie, regulaminach i uchwałach władz Izby.
 3. Reprezentant w swoich działaniach kieruje się dobrem ogółu środowiska skupionego w Izbie,
  a nie interesem wąskiej ich grupy. Poszukuje rozwiązań uniwersalnych.
 4. Reprezentant nie wykorzystuje pełnionej funkcji do nieuczciwego wzmacniania swojej pozycji na rynku i w środowisku.
 5. Reprezentant swoim zachowaniem i postawą powinien starać się być autorytetem dla pozostałych członków OIGOSK.
 6. Reprezentant dba o racjonalne gospodarowanie majątkiem OIGOSK i dąży do jego pomnażania.

§2. Ilekroć w KEZ jest mowa o:

 1. instruktorze – rozumie się przez to instruktora nauki jazdy, o którym mowa w art. 33 ust.1 ustawy; instruktora techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ust.2 ustawy ; wykładowcę, o którym mowa w art. 38 ust.1 ustawy ; trenera; osobę prowadzącą lub nadzorującą zajęcia szkoleniowe w tym i w formie e-learningu.
 2. ośrodku szkolenia – rozumie się przez to: ośrodek szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 28 ust.1 ustawy; ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz. 874, z późn. zm. a także inne podmioty czy instytucje prowadzące szkolenia.
 3. przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców będących członkami OIGOSK
 4. ustawie – rozumie się przez to Ustawę z 05.01.2011 o kierujących pojazdami Dz. U 30 poz.151

§3. Członkowie wspierający OIGOSK nie będący instruktorami lub przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodek szkolenia stosują się do KEZ w stopniu uwzględniającym specyfikę prowadzonej działalności lub aktywności społecznej albo statusu społeczno-zawodowego.

§4. Niniejsza uchwała, a więc i Kodeks Etyki Zawodowej OIGOSK obowiązują z dniem uchwalenia.

scan uchwały TUTAJ (klik)