Porozumienie z Koncesjonerem Peugeot MOJSIUK Motor sp j Stare Bielice

opublikowano 15 maja 2015 11:10

Porozumienie o  współpracy
zawarte w Koszalinie dnia 
10 kwietnia 2015r pomiędzy:

 1. Firmą  Mojsiuk Motor Sp. J. Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz, NIP 499 063 20 94, REGON 320957010 zarejestrowaną pod numerem KRS 00003773943,  reprezentowaną przez Agnieszkę Mojsiuk –zwaną„Mojsiuk Motor", i

Firmą Mojsiuk Centrum Blacharsko Lakiernicze S.A. Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz,
NIP 669-001-29-51 REGON 320999823 zarejestrowaną pod numerem KRS 0000386190, reprezentowaną przez
Hannę Mojsiuk – zwaną dalej  „M.C.B.L.", a

 1. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie ; 75-211 Koszalin
  ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5; NIP 669 243 99 55, REGON 320335046 wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji zawodowych… KRS pod nr 276855 i prowadzonym przez IX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Koszalinie,  reprezentowaną przez
  Romana Stencel - prezesa, zwaną dalej OIGOSK.

§ 1

Przedmiotem umowy jest  współpraca w zakresie rabatowej sprzedaży pojazdów oraz usług świadczonych przez „Mojsiuk Motor” i „M.C.B.L." dla członków OIGOSK i członków najbliższej rodziny (Mąż, Żona, Syn, Córka).

§ 2

„Mojsiuk Motor” deklaruje sprzedaż samochodów członkom OIGOSK z uwzględnieniem rabatów wynikających z aktualnych zasad sprzedaży samochodów PEUGEOT dla flot publikowanych w biuletynach handlowych Peugeot Polska sp. z  o o Warszawa.

§ 3

„Mojsiuk Motor”  deklaruje przyznanie każdemu przedsiębiorcy będącemu członkiem OIGOSK warunków handlowych, w tym i ceny sprzedaży jak dla klienta flotowego o potencjale równym sumie wszystkich pojazdów posiadanych przez członków OIGOSK.

§ 4

„Mojsiuk Motor” zobowiązuje się do:

 1. wykonywania okresowych przeglądótechnicznych  wg. indywidualnego dla każdego samochodu planu obsługowego. Zakres przeglądu uzależniony jest od wieku, przebiegu samochodu i okresu w którym dany przegląd będzie wykonywany. Należność za okresowy przegląd techniczny będzie naliczana na podstawie aktualnego cennika Mojsiuk Motor pomniejszona o rabat wypracowany przez wszystkich członków OIGOSK określony w pkt. 5 lub rabat indywidualny, o którym mowa w pkt. 6.
 2. bezpłatnej oceny stanu technicznego mechanicznych elementów i podzespołów pojazdu,
 3. usuwania „kasowania” błędów w kalkulatorach nie wymagających czynności diagnostycznych i czynności naprawczych w cenie brutto 95 zł /dziewięćdziesiąt pięć/.
 4. usuwania „kasowania” błędów w kalkulatorach wymagających dokonania czynności diagnostycznych i czynności naprawczych w cenie brutto 123 /sto dwadzieścia trzy/
 5. udzielania rabatów w wysokości:
  a) 10%,
  b) 15% po uzyskaniu obrotu na usłudze powyżej 3 tyś zł,
  c) 20% po uzyskaniu obrotu na usłudze powyżej 5 tyś zł,
  d) 25% po uzyskaniu obrotu na usłudze powyżej 7 tyś zł
  od aktualnego cennika „Mojsiuk Motor” w zakresie usług serwisowych i części zamiennych zastosowanych w danej usłudze nie objętych gwarancją producenta, przy obrotach ewidencjonowanych w jednomiesięcznym (kalendarzowym) okresie rozliczeniowym, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 maja 2015.
 6. Członkowie OIGOSK, którzy indywidualnie osiągną obroty określone w pkt.5 otrzymają trwały rabat przypisany do swoich samochodów. Obroty naliczane będą za cały okres trwania porozumienia.
  Wysokość przyznanego rabatu będzie powiększana do wartości maksymalnej po osiągnięciu kolejnych progów kwotowych obrotu.
 7. udzielenia rabatu w wysokości 7% na części zamienne kupowane poza usługą.
 8. zamieszczania na fakturach wzmianki o treści: „Na podstawie umowy współpracy z 01.005.2015r - zastosowano rabat z tytułu członkostwa w OIGOSK z/s w Koszalinie
 9. zapewnienia samochodu zastępczego posiadającego adnotację w dowodzie„L” potwierdzającą przystosowanie do nauki jazdy, na czas naprawy w cenie najmu brutto:
  - 60PLN / sześćdziesiąt/ Peugeot 208
  - 40 PLN / czterdzieści/ Peugeot 207

za każdą rozpoczętą dobę - chyba że samochód zastępczy przysługuje nieodpłatnie z uprawnień gwarancji lub likwidacji szkody komunikacyjnej. Oferta dotycząca samochodu Peugeot 208 będzie aktywowana po odnotowaniu wzrostu zapotrzebowania na wynajmem, które aktualnie jest znikome.

      10. udostępniania, przekazywania OIGOSK w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni -szczegółowej informacji ilościowej dotyczącej realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności wysokości obrotów, o których mowa w
pkt.3 - 7 za poszczególne okresy miesięczne.

      11. wspierania inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych przez władze i organy OIGOSK.

§ 5

„M.C.B.L." deklarujewykonanie wszelkich napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów członków OIGOSK

 1. Naprawy blacharsko - lakiernicze wykonywane w ramach szkód likwidowanych przez firmę ubezpieczeniową, będą wykonywane na zasadach i zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej firmie
 2. W przypadku napraw płatnych kiedy wydatek na naprawę obciąża zleceniodawcę stosowane będą stawki i zasady rozliczeń jak w serwisie mechanicznym,  określone w § 4 pkt. 2, 5, 6 i 7
  1. W przypadku zainteresowania wykonywaniem napraw blacharsko - lakierniczych istnieje możliwość podpisania umowy
   o dwustronnej współpracy pomiędzy M.C.B.L. a członkiem OIGOSK z/s w Koszalinie”.

§ 6

Należność za odpłatne usługi i zakupy będzie regulowana bezpośrednio przez kupujących, poszczególnych członków OIGOSK.

§ 7

 1. OIGOSK zobowiązuje się do rozpropagowania niniejszej umowy wśród swoich członków oraz zachęcania ich do korzystania z usług w „M.C.B.L." i „Mojsiuk Motor”.
 2. OIGOSK zobowiązuje się do przekazywania na wniosek i aktualizowania informacji o zmianach w liście członków OIGOSK w szczególności oddziału macierzystego(OT1).
 3. Aktualna lista członków OIGOSK uporządkowana wg. kodu pocztowego siedziby jest publikowana na witrynie internetowej www.izbaosk.eu poz. menu „członkowie”, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/czlonkowie.pdf
 4. Dopuszcza się  możliwość udzielenia upustu cenowego (rabatu) dla najbliższej rodziny [ żona, mąż, syn, córka ] członka OIGOSK, a także, członkowi nie wyszczególnionemu w liście o której mowa w pkt.3, ale dysponującym ważnym zaświadczeniem potwierdzającym członkostwo OIGOSK.
  Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr.1 do niniejszego porozumienia.
 5. udostępnianie, przekazywanie danych oraz wymiana informacji związanych z realizacją niniejszegoz zastrzeżeniem§8 ust.3 mogą być realizowane również pocztą elektroniczną e-mail.
  Korespondencję e-mail uznaje się za skutecznie doręczoną, pod warunkiem potwierdzenia odczytania.
  Strony ustanawiają następujące adresy poczty elektronicznej:
  do „Mojsiuk Motor” 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do „M.C.B.L.”  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
do „OIGOSK” 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§ 8

 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 2. Strony mogą porozumienie wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. Wszelkie zmiany dla zachowania ważności wymagają pisemnego aneksu.
 4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez strony polubownie.
 5. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięć polubownych, spory mogą byćrozstrzygnięciu przez sąd w Koszalinie.
 6. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015r i zastępuje dotychczasowe porozumienie z 20.05.2011r, które traci ważność z końcem dnia 30.04.2015r.

§ 9

Porozumienie  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.


                                                           Podpisy
Mojsiuk Motor”                                                                      OIGOSK
/Agnieszka  Mojsiuk/                                                                / Roman Stencel/

M.C.B.L."

/Hanna  Mojsiuk/

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Załącznik nr. 1 do porozumienia z dnia: 10-04-2015

Wzór zaświadczenia potwierdzającego członkostwo OIGOSK

Koszalin ....................

- - - - - - - - - - - - - - - -

               ( pieczęć OIGOSK )

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się , że Pan(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PESEL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   jest członkiem OIGOSK z/s w Koszalinie .

Zaświadczenie wydano w celu zawarcia umów ubezpieczenia lub (i) skorzystania z rabatów określonych w stosownych porozumieniach.

Zaświadczenie jest ważne w . . . . . . . roku .

Podpis

Prezesa

 

 


 

Porozumienie o  współpracy 

zawarte w Koszalinie dnia  20.05.2011r pomiędzy:

1. Firmą  Mojsiuk Motor Sp. J. Stare Bielice 128, 76-039 Biesiekierz, NIP 499 063 20 94, REGON 320957010 zarejestrowaną pod numerem KRS 00003773943,  reprezentowaną przez Agnieszkę Mojsiuk –zwaną dalej  „Mojsiuk Motor", a

2. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie ; 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5; NIP 669 243 99 55, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji zawodowych… KRS pod nr 276855 i prowadzonym przez IX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Koszalinie,  reprezentowaną przez Romana Stencel - prezesa,  zwaną dalej OIGOSK.

§ 1
Przedmiotem umowy jest  współpraca w zakresie rabatowej sprzedaży pojazdów oraz usług świadczonych przez Mojsiuk Motor dla członków OIGOSK.

§ 2
„Mojsiuk Motor” deklaruje sprzedaż samochodów członkom OIGOSK z uwzględnieniem rabatów wynikających z aktualnych zasad sprzedaży samochodów PEUGEOT dla flot publikowanych w biuletynach handlowych Peugeot Polska sp.  z  o o Warszawa
  
§ 3
„Mojsiuk Motor”  deklaruje przyznanie każdemu przedsiębiorcy będącemu członkiem OIGOSK warunków handlowych, 
w tym i ceny sprzedaży jak dla klienta flotowego o potencjale równym sumie wszystkich pojazdów posiadanych przez członków OIGOSK.
§ 4
„Mojsiuk Motor” zobowiązuje się do:
1.wykonywania okresowych przeglądów  technicznych  - Poziom „A” w cenie brutto 470 zł, (czterysta siedemdziesiąt) która obejmuje również wszystkie materiały objęte zakresem przeglądu. Czas trwania przeglądu „A” w uzgodnionym terminie nie przekroczy 1,5 h. Udzielenia 5% rabatu za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu trwania przeglądu „A”.

2.wykonywania okresowych przeglądów  technicznych – Poziom „C” w cenie brutto 780 zł, (siedemset osiemdziesiąt) która obejmuje również wszystkie materiały objęte zakresem przeglądu. Czas trwania przeglądu „B” w uzgodnionym terminie nie przekroczy 3,5 h. Udzielenia 5% rabatu za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu trwania przeglądu „C”.
3.bezpłatnej oceny stanu technicznego mechanicznych elementów i podzespołów pojazdu,

4.usuwania „kasowania” błędów w kalkulatorach nie wymagających czynności diagnostycznych i czynności naprawczych w cenie brutto 95 zł.
5.udzielania rabatu w wysokości:
a) 10%, 
b) 15% po uzyskaniu obrotu na usłudze powyżej 5 tyś zł,
c) 20% po uzyskaniu obrotu na usłudze powyżej 8 tyś zł, 
d) 25% po uzyskaniu obrotu na usłudze powyżej 10 tyś zł
od aktualnego cennika „Mojsiuk Motor” w zakresie usług serwisowych i części zamiennych nie objętych gwarancją producenta, przy obrotach ewidencjonowanych w jednomiesięcznym (kalendarzowym) okresie rozliczeniowym, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszego porozumienia, a  kończy się 31-07-2011r.

 

6. zamieszczania na fakturach wzmianki o treści: „Na podstawie umowy współpracy z 20.05.2011r - zastosowano rabat z tytułu członkostwa w OIGOSK z/s w Koszalinie”

7. złożenia zlecającemu usługę członkowi OIGOSK preferencyjnych warunków naprawy blacharsko – lakierniczej w ramach indywidualnego zlecenia (nie dotyczy naprawy blacharsko – lakierniczej wykonywanej w ramach likwidacji szkody komunikacyjnej objętej ubezpieczeniem). Przy szkodach komunikacyjnych pomoc przy zgłoszeniu i likwidacji szkody, a w wielu przypadkach samolikwidacja.

8. zapewnienia samochodu zastępczego posiadającego adnotację w dowodzie rejestracyjnym  „L” potwierdzającą przystosowanie do nauki jazdy, na czas naprawy w cenie najmu brutto 60 PLN za każdą rozpoczętą dobę - chyba że samochód zastępczy przysługuje nieodpłatnie z uprawnień gwarancji lub likwidacji szkody komunikacyjnej. Oferta ta będzie aktualna od 30.06.2011r

9. przedłożenia atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej ( w trakcie przygotowania).

10. udostępniania, przekazywania OIGOSK w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni -szczegółowej informacji ilościowej dotyczącej realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności wysokości obrotów, o których mowa w ust.5 i 6 za poszczególne okresy miesięczne, począwszy od 10.08.2011r.

11. wspierania inicjatyw, przedsięwzięć organizowanych przez władze OIGOSK.
§ 5
Należność za odpłatne usługi i zakupy będzie regulowana bezpośrednio przez kupujących, poszczególnych członków OIGOSK.

§ 6
1. OIGOSK zobowiązuje się do rozpropagowania niniejszej umowy wśród swoich członków oraz zachęcania ich do korzystania z usług w placówkach „Mojsiuk Motor”. 
2. OIGOSK zobowiązuje się do przekazywania i aktualizowania informacji o zmianach na liście członków oddziału macierzystego (OT1) OIGOSK.
3. Aktualna lista członków OIGOSK uporządkowana wg. kodu pocztowego siedziby jest publikowana na witrynie internetowejwww.izbaosk.eu poz. menu „członkowie” lub pod linkiem http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/czlonkowie.pdf 
4. Dopuszcza się  możliwość zastosowania upustu cenowego wobec osoby, która nie została wyszczególniona w wykazie, liście członków OT1 OIGOSK, ale dysponuje zaświadczeniem potwierdzającym fakt przynależności do OIGOSK. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr.1 do niniejszego porozumienia.
5. udostępnianie, przekazywanie danych oraz wymiana informacji związanych z niniejszym porozumieniem  z zastrzeżeniem § 7 ust.3 mogą być realizowane poczta elektroniczną e-mail. Pod warunkiem potwierdzenia odczytania, korespondencję uznaje się za skutecznie doręczoną. 
Strony ustanawiają następujące adresy poczty elektronicznej:
do „Mojsiuk Motor”   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
do „OIGOSK”   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

§ 7
1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. 
2. Strony mogą porozumienie wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Wszelkie zmiany dla zachowania ważności wymagają pisemnego aneksu.
4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez strony polubownie.
5. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięć polubownych, spory będzie  rozstrzygać sąd w Koszalinie.

§ 8
Porozumienie  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.


                       PODPISY
Mojsiuk Motor”                  OIGOSK
/Agnieszka  Mojsiuk/       / Roman Stencel/