Porozumienie z Koncesjonerem Peugeot "ANKRIS" Słupsk

Porozumienie o współpracy
 
                Zawarte w Słupsku  dnia  23.07.2009 pomiędzy:

1. Firmą  "ANKRIS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Pracy Chronionej Andrzej Kurzak 76-200 Słupsk ul. Witolda  Lutosławskiego 22 NIP 839 040 10 23  reprezentowaną przez  Andrzeja Kurzaka –zwaną dalej  "ANKRIS", a

2. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie ; 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5; NIP 669-243-99-55, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji zawodowych… KRS pod nr 276855 i prowadzonym przez IX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejowego w Koszalinie,  reprezentowaną przez Romana Stencel - prezesa,  zwaną dalej OIGOSK.

§ 1

Przedmiotem umowy jest  współpraca w zakresie rabatowej sprzedaży pojazdów oraz usług świadczonych przez ANKRISdla członków OIGOSK i ( lub) członków ich rodzin oraz wspierania działalności, inicjatyw władz OIGOSK.