Wydatki Word-ów na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego

opublikowano: 12 maja 2017 21:30  / aktualizacja 29 maja 2019 16:30 / aktualizacja 12 sierpnia 2020 22:40 / aktualizacja 25 grudnia 2021 21:10 aktualizacja 23 sierpnia 2023

 

 

 

 Jak wynika z poniższego zestawienia tabelarycznego i zobrazowania graficznego sumaryczny wolumen środków finansowych wydatkowanych przez 49 (2018r-46) (2020r-43) WORD-y w Polsce w okresie 11 lat ( 2007 - 2017) kształtował się w przedziale 9 – 16 mln PLN tj. średniorocznie ok.13 mln PLN.
Począwszy od 2018r wydatki na poprawę BRD maleją proporcjonalnie do malejącego zysku WORD-ów, vide tabela i zobrazowanie graficzne.

 

 
Stabilność tych nakładów dziwi uwzgledniając wahania osiąganych zysków oraz przywołaną poniżej dyspozycję ustawową, cyt.
"Art.119 ustawy z 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadanym ustawą o kierujących pojazdami z 20110105, które weszło w życie 10 lutego 2012
3. Ośrodek ( Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ) ponosi koszty z tytułu:
1) bieżącego utrzymania ośrodka;
2) wykonywania zadań, o których mowa w art.117 ust. 1;
3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art.117;
4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.
"


W ujęciu globalnym począwszy od 2017 roku wolumen nakładów WORD-ów na poprawę BRD jest znacząco wyższy niż uzyskany ZYSK.
Tendencja taka wydaje się być niezgodna z powyższą dyspozycją ustawową, gdyż dowodzi finansowania wydatków na poprawę BRD z Funduszu Zapasowego lub wyodrębnionego Funduszu Specjalnego.
Szczegółowe analizy wskazują, że w wydatki WORD-ów na poprawę BRD nie bedących inwestycjami mającymi na celu wytworzenie środka trwalego np. budowa "miasteczka ruchu drogowego", są przez niektóre WORD-y równiez finansowane z Funduszu Zapasowego lub wyodrębnionego specjalnego funduszu
celowego, co wydaje się byc wątpliwe z punktu widzenia przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. amortyzacja.
Wobec prawie "zerowego" wolumenu Zysku w 2020r i zapewne z powodu ograniczeń pandemicznych, braku wzrostu opłat za egzamin na prawo jazdy oraz obniżenia wydajności pracy egzamintorów, vide
§13 rozporządzenia MI ws. egzaminowania - w latach 2021 - 2022 w znaczącej wiekszości WORD-ów wystapiła strata finansowa, odpowiednio 25 i 31!
W konsekwencji bieżąca działalność i ustawowe zadania WORD-ów będą dofinansowywane z Funduszu Zapasowego, co z oczywistych względów będzie skutkować brakiem środków na konieczne inwestycje w WORD-ach, a także ograniczenie wydaków na poprawę BRD.
Podjęte w II kw. 2023 roku Uchwały Sejmikow Wojewódzkich ustalające wyższe oplaty za egzaminy państwowe niewątpliwie poprawią rentowność działalności i płynności finansowej przy realizacji zadań ustawowych WORD-ów.
 

 

 

 

Poniższe zobrazowania graficzne dokumentują, że tylko pięć - siedem tj. ok.14% WORD-ów księguje wydatki na poprawę BRD w Fundusz Zapasowy lub specjalny.
Z analizy Rocznych Sprawozdań Finansowych tych WORD-ów wynika, że niektre z nich nie są wydatkami inwestycyjnymi, a więc powinne być księgowane w koszty zgodnie z dyspozycją art.119 ust.3 pkt.4 uprd.

Prawidłowość sporzadzania i badania Rocznych Sprawozdan Finansowych, w tym wydatkowanie z Funduszu Zapasowego środków na poprawę BRD w kilku WORD-ach jest przedmiotem badania przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego zainicjowanego wnioskami OIGOSK.

 

 

Poniższe zobrazowanie dokumentuje, że w rachunku narastającym najwięcej środków na poprawę BRD przeznaczają WORDY-y Wielkopolskie

 

 

Wydatki na obrady i funkcjonowanie sekretariatów Wojewódzkich Rad BRD

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kwota sumaryczna wydatku PLN

183 821,78

157 616,13

180 598,41

130 700,64

155 401,53

185 324,21

udział % WRBRD w sumar. nakład na BRD

1,40%

1,13%

1,10%

1,06%

1,68%

4,04%

L Word-ów finansujących dz. sekr. WRBRD

14

13

14

15

13

11

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Kwota sumaryczna wydatku PLN

104 052,54

130 386,87

       

udział % WRBRD w sumar. nakład na BRD

1,86%

1,80%

       

L Word-ów finansujących dz. sekr. WRBRD

12

14

       

 

W doręczonej informacji publicznej za 2022r nie wyszczególniono wydatku na finansowanie obrad i funkcjonowanie sekretariatów n/w Wojewódzkich Rad BRD:  
1. Mazowieckiej WR BRD Warszawa   http://mrbrd.mazovia.pl/
2. Podlaskiej WR BRD Białymstok 18-400 Łomża http://www.word.4lomza.pl/index.php?k=7
3. Zachodniopomorskiej WR BRD Szczecin https://www.zwrbrd.pl/biuro 

 

Z w/w obiektywnych względów znaczaco zmniejszają się wydatki WORD-ów na poprawę BRD - w konsekwencji systematycznie rośnie % udział kosztów administracyjnych (1,40% - 1,80%) na finansowanie funkcjonowania sekretariatów i zabezpieczenie logistyczne obrad Wojewódzkich Rad BRD.

 

Wg. stanu na 31 grudnia wolumen dysponowanych przez Word-y środków finansowych kształtuje się w przedziale 290 - 240 mln PLN, ostatnie lata wskazują na stabilizację tego ważnego parametru ekonomicznego, co uwidacznia poniższe zobrazowanie graficzne.
Wykres ten obrazuje równiez systematyczny spadek rocznej liczby egzaminów teoretycznych (w 2020r o ok 87 000 egzaminów, będacy skutkiem lockdaunu covidowego) mierzonej kwotowym wolumenem opłaty przekazywanej do budżetru Państwa w trybie art.57c uokp.
Począwszy od 2021 roku obserwujemy tendencje powrotu do normalności, którą prawdopodobnie będzie liczba ok. 430 tys. egzaminów teoretycznych .

 

 

Poniższe zobrazowanie graficzne przedstawia zmiany udziału % wolumenu dysponowanych przez WORD-y 31 grudnia środków finansowych w Aktywach.

Wobec w miarę stabilnej kwoty dysponowanego wolumenu rocznego kapitału obrotowego (w latach 2010 - 2022 średnio ok 270 mln PLN) uwidoczniona tendencja malejąca udziału % rocznego kapitału obrotowego przy nieznacznie malejącej sumarycznej kwocie Aktywów: 700 mln (2020r) - 670 mln (2022r) jest skutkiem spadku rentowności i braku Zysku z działalności! 

 

 

 

opracował: R. Stencel